2D1 1 3 1c18 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

Câu 18 [2D1-1.3-1] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG) Cho hàm số biến thiên hình vẽ: Hàm số nghịch biến khoảng sau đây? A B ( 0; ) ( −∞; ) C ( 2; +∞ ) D ( 0; +∞ ) Lời giải Đáp án A Phương pháp: Hàm số y = f ( x) nghịch biến ( a; b ) ⇔ f ' ( x ) < 0∀x ∈ ( a; b ) Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số nghịch biến ( −∞; ) ( 0; ) y = f ( x) có bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c18 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 1 3 1c18 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay