2D1 1 3 1c15 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

Câu 15 [2D1-1.3-1] (THPT CHUYEN ĐẠI HỌC VINH) Cho hàm số Mệnh đề sau hàm số đó? A Nghịch biến khoảng  0;  y  f  x đồ thị hình vẽ bên  3; 0 B Đồng biến khoảng  1;  C Đồng biến khoảng D Nghịch biến khoảng  0;3 Lời giải Đáp án C Phương pháp: +) Dựa vào đồ thị hàm số nhận xét đặc điểm đồ chọn kết luận Cách giải:  1;   2; � , nghịch biến  �; 1 Dựa vào đồ thị hàm số suy đồ thị hàm số đồng biến  0; 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c15 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 1 3 1c15 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay