2D1 1 3 1c01 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

y = f ( x) Câu [2D1-1.3-1] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho hàm số y = f ( x) nghịch biến khoảng đây? có đồ thị như hình vẽ bên Hàm số −2 −4 −2 −1 y x O ( −1;0 ) A ( 1; + ∞ ) B ( −∞; − ) Đáp án A Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại Bảng biến thiên C Lời giải x = −2 , cực tiểu ( −2;1) x=0 ( −2;0 ) Do đó, hàm số nghịch biến khoảng D ( −1;0 ) nên nghịch biến khoảng ...−2 −4 −2 1 y x O ( 1; 0 ) A ( 1; + ∞ ) B ( −∞; − ) Đáp án A Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại Bảng biến thiên C Lời giải x = −2 , cực tiểu ( −2 ;1) x=0 ( −2;0 ) Do đó, hàm... thiên C Lời giải x = −2 , cực tiểu ( −2 ;1) x=0 ( −2;0 ) Do đó, hàm số nghịch biến khoảng D ( 1; 0 ) nên nghịch biến khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c01 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 1 3 1c01 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay