2D1 1 2 2c033 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

y = f ( x) Câu [2D1-1.2-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Cho hàm số y = f ¢( x) Ox a< b< c cắt trục ba điểm có hồnh độ hình vẽ có đồ thị Xét mệnh đề sau ( 1) : f ( c) > f ( a) > f ( b) ( 2) : f ( c) > f ( b) > f ( a) ( 3) : f ( a) > f ( b) > f ( c) ( 4) : f ( a) > f ( b) Trong mệnh đề có mệnh đề A B C D Lời giải Đáp án C f ¢( x) < ( a;b) ( a; b) Trên khoảng ta có: nên hàm số nghịch biến khoảng f ( a) > f ( b) Ta có f ¢( x) > f ( c) > f ( b) ( b;c) ( b;c) Tương tự khoảng có nên hàm số đồng biến suy (1) (2) (Đến rõ ràng suy ý có ý ta suy đáp án cần chọn C) Chặt chẽ hơn: Dựa vào đồ thị ta thấy c S2 = ò f ¢( x) dx > S1 =b b ũ f Â( x) dx ị f ( c) - f ( b) > f ( a) - f ( b) a f ( c) > f ( a) > f ( b) Do
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 2 2c033 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D1 1 2 2c033 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay