2D1 1 1 2c22 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

y = f ( x) Câu 22 [2D1-1.1-2] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HĨA-LẦN 1) Cho hàm số đạo hàm ¡ f ' ( x ) > ∀x ∈ ( 0; +∞ ) f = Biết ( ) Khẳng định xảy ra? f 2017 ) > f ( 2018 ) f −1 = f =1 f + f ( 3) = A ( B ( ) C ( ) D ( ) Lời giải Đáp án B f x 0; +∞ ) Ta ( ) đồng biến ( nên: f ( ) + f ( 3) > 2f ( 1) = 4; f ( ) > f ( 1) = 2;f ( 2018 ) > f ( 2017 ) f −1 = Khẳng định xảy ( )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 2c22 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 1 2c22 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay