2D1 1 1 2c12 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

4 Câu 12 [2D1-1.1-2] (THPT ĐOÀN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Cho hàm số y  x  2x  Mệnh đề  1;1  1;1 A Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng  �; 2   �; 2  C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng Lời giải Đáp án C Ta có y '  � 4x  4x  - + -2 -1 + +
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 2c12 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 1 1 2c12 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay