2D1 1 1 1c35 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

y  f  x Câu 35 [2D1-1.1-1] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho hàm số đạo hàm Phát biểu sau đúng? y  f  x  a; b  f '  x  �0, x � a; b  A Hàm số đồng biến y  f  x  a; b  f '  x   0, x � a; b  B Hàm số nghịch biến y  f  x  a; b  f '  x  �0, x � a; b  f '  x   hữu hạn giá trị C Hàm số đồng biến x � a; b  D Hàm số Đáp án C y  f  x đồng biến  a; b  f '  x  �0, x � a; b  Lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 1c35 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 1 1 1c35 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay