149 câu trắc nghiệm theo mức độ giải tích 12 chương 1 đồ thị biến đổi đồ thị

56 35 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:46

Câu [2D1-5.1-1] (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN NĂM 2018) Bảng biên thiên hàm số nào? A y  x  x  Lời giải B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Đáp án A Câu [2D1-5.1-1] (THPT VIỆT ĐỨC) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  2x  B y  x  3x  C y  x  2x  Lời giải D y   x  2x  Đáp án D Đồ thị quay bề lõm xuống nên có hệ số bậc bốn âm Do loại đáp án B, C Do đồ thị có điểm cực trị nên chọn D Câu [2D1-5.1-1] (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HĨA LẦN NĂM 2018) Đồ thị hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? 3 A y   x  x  x  B y  x  x  x  C y  x  3x  D y   x  x  x  Lời giải Đáp án B Câu [2D1-5.1-1] (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu A y x 1 x 1 B y x3 1 x y C Lời giải 2x 1 x 1 D y x2 x 1 Đáp án C Ta thấy x  � y  Câu [2D1-5.1-1] (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu A y  x  x  x  C y  x  3x  B y   x  x  D y   x  x  Lời giải Đáp án A x  � y 1 x 1� y  Câu [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT C PHỦ LÝ - HÀ NAM) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  3x  B y  x  x  C y  x  x  Lời giải Đáp án B Ta loại A, C đồ thị có hệ số a  Đồ thị qua điểm M (0;1) nên chọn phương án B D y  x  3x  Câu [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 3) Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số hàm số liệt kê bốn phương án A; B; C; D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x  2x  B y   x  2x  C y  x  2x D y  x  2x Lời giải Đáp án D Hàm số từ xuống nên a  loại đáp án B Hàm số đạt cực trị x  1;0;1 Đây lf  � Chỉ có A,D thỏa mãn, nhiên đồ thị qua điểm  0;0  nên có nghiệm phương trình y� đồ thi D thỏa mãn Câu [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT C PHỦ LÝ - HÀ NAM) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình : Chọn khẳng định A a  0; b  0; c  0; d  C a  0; b  0; c  0; d  B a  0; b  0; c  0; d  D a  0; b  0; c  0; d  Lời giải Đáp án B Nhánh cuối đồ thị xng � a  Tích hai điểm cực trị hàm số số âm � a, c trái dấu � c  Tổng hai điểm cực trị hàm số số dương � a, b trái dấu � b  Câu [2D1-5.1-1] (THI THỬ THPT XN HỊA) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  3x  B y   x  3x C y   x  3x Lời giải D y  x  x  Đáp án C Dựa vào đồ thị ta có a  Điểm uốn đồ thị qua điểm O nên b  Hai điểm cực trị hàm số nằm hai bên trục Oy nên ac  Suy c  Vậy hàm số cần tìm là: y   x  3x Câu 10 [2D1-5.1-1] [Trường THPT Hải Hậu – Lần 1] Đồ thị sau hàm số nào? A y  x  x  C y  x  x  y   x  3x  B D y  x  x  Lời giải Đáp án A Từ đồ thị hàm số ta dễ dàng thấy được: Cực tiểu (-1, -4), (1, -4) Cực đại (0, -3) Kiểm tra ta thấy phương án A thỏa mãn � Chọn A Câu 11 [2D1-5.1-1] (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Hàm số bốn hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ bên A y  x  3x  B y   x  3x  Đáp án C Từ bảng biến thiên ta thấy: - Đồ thị hàm số qua điểm D C y  x  3x  Lời giải D y  x  x   0;  nên loại B,  2; 2  nên thay x  vào hi hàm số A C ta được: - Đồ thị hàm số qua điểm Đáp án A: y   3.2   �2 nên loạiA Đáp án C: y   3.2   2 nên đáp án C Câu 12 [2D1-5.1-1] (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho hàm số Hỏi hàm số hàm số nào? x  x2 y y 2x  2x  A B y  f  x y C Lời giải có bảng biến thiên: x  2x  D y x2 2x  Đáp án D y= Do A,C loại Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có tiệm cận ngang y� > 0, " x � nên B loại Hàm số có Câu 13 [2D1-5.1-1] (TRRƯỜNG THPT HẢI HẬU – LẦN 1) Đồ thị sau hàm số nào? A y 2x 1 x 1 B y x3 1 x y C Lời giải x 1 x 1 D y x2 x 1 Đáp án A Từ đồ thị hàm số ta dễ dàng suy được: TCĐ: x  1 , TCN: y  Kiểm tra đáp án ta thấy phương án A � Chọn phương ánA Câu 14 [2D1-5.1-1] (TRRƯỜNG THPT HẢI HẬU – LẦN 1) Hàm số sau có đồ thị hình vẽ? A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  Lời giải D y  x  x  Đáp án D Từ đồ thị hàm số ta thấy GTNN hàm số điểm có tọa độ (0, -3) Do hàm số có điểm cực y  x0   3 trị nên y '  phải có nghiệm x0 Kiểm tra ta thấy đáp án D phù hợp � Chọn phương án D Câu 15 [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT C PHỦ LÝ - HÀ NAM) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  Lời giải D y   x  x  Đáp án A Đồ thị hàm số hướng lên nên a  ; hàm số có ba cực trị nên a.b  � b  hàm số nằm phía trục Ox nên hệ số c  Vậy hàm số cần tìm : y  x  x  Câu 16 [2D1-5.1-1] (TRRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC) Đồ thị hàm số y  x  3x  hình số hình đây? Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 17 [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số đây? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  Lời giải D y  x  x  Đáp án C Đồ thị có bề lõm quay lên � a  Hàm số có cực trị � b  Tại x  y  � c  Câu 18 [2D1-5.1-1] (THPT CHUYÊN BẮC NINH - BẮC NINH - LẦN - 2018) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x  x  B y  x  3x  C y   x  3x  Lời giải D y   x  x  Đáp án C Hàm số có nhiều cực trị ta loại p án D; Khi x � � y � � ta loại A B y  f  x Câu 19 [2D1-5.1-1] (THHỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI- ĐỀ 07) Cho hàm số có bảng biến thiên hình Mệnh đề sau đúng? A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận C Hàm số có giá trị lớn B Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đạt cực tiểu x  Lời giải  �;1 Đáp án A lim f  x   �, lim f  x   � x �� Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận x �� nên A Câu 20 [2D1-5.1-1] (THPT-ĐỐNG ĐA-HÀ NỘI LẦN 1) Đồ thị bên đồ thị hàm số hàm số sau? A y  x  x  3 B y  x  x  C y  x  x  Lời giải D y   x  x  Đáp án D Từ đồ thị ta thấy x -> ±∞ y -> -∞  có đáp án D thỏa mãn Câu 21 [2D1-5.1-1] (THPT YÊN LẠC 2- VÌNH PHỨC- LẦN 2) Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số đây? A y  x  x  B y   x  x  C y   x  3x  Lời giải D y  x  3x  Đáp án A Câu 22 [2D1-5.1-1] (THPT SƠN TÂY) Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  Lời giải Đáp án C Từ đồ thị hàm số hàm bậc với hệ số a  nên loại đáp án A Hàm số có cực trị nên hệ số y  x  x  3, y '  x3  x, xCT  , yCT  3, 25 b  loại đáp án B Lại thấy thỏa mãn với đồ thị hàm cần tìm Câu 23 [2D1-5.1-1] (THPT CHU VĂN AN) Cho hàm số bậc có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số nào? A y  x  x  B y   x  x  C y   x  x  Lời giải D y  x  x  Đáp án B Từ đồ thị ta thấy a  , mà đồ thị có cực trị nên a.b  � b  Câu 24 [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số dược liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số A y   x  3x  C y   x  3x  B y  x  3x  3x  D y  x  3x  Câu 25 [2D1-5.1-1] (TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 3 A y  x  3x B y  x  x  C y   x  3x  D y   x  3x Câu 26 [2D1-5.2-1] (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Đồ thị hàm số y  x  x  có dạng: A B C Lời giải D Đáp án A x  � y 1 x  � y  1 Câu 27 [2D1-5.2-1] (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN NĂM 2018) Trục đối xứng đồ thị hàm số y   x  x  là: A Đường thẳng x  B Đường thẳng x  1 C Trục hoành D Trục tung Lời giải Hàm số y   x  x  hàm chẵn nên trục đối xứng đồ thị hàm số trục tung Đáp án D Câu 28 [2D1-5.2-1] (ME GA BOOK) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  B y  x  x  C y   x  x  Lời giải Đáp án C Đầu tiên ta loại p.án B Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có điểm cực trị  0; 4  ,  2;0  vào p.án có C thỏa mãn Thay Câu 29 [2D1-5.2-1] (THTT - LẦN – 2018) D y   x  x   0; 4  ,  2;0  Hình vẽ đồ thị hàm số đây? y  x3  y  x2  x  A y  x  B y  x  x  C D Lời giải Đáp án A Đồ thị hàm số có dạng parabol nhận Oy làm trục đối xứng nên hàm số chẵn Lại có hàm số qua điểm  2; 5 nên phương án ta chọn hàm số y  x  Câu 30 [2D1-5.2-1] Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? A a  2; b  2; c  1 B a  1; b  1; c  1 C a  1; b  2; c  Lời giải D a  1; b  2; c  Đáp án D b  � b  2c Để đường tiệm cận đứng x  c a  � a  2c Để đường tiệm cận ngang y  c ax  y cx  b Để đồ thị hàm số qua  2;0  c  Vậy ta có a  1; b  2; c  Khi y  f  x �\  1 Câu 120 [2D1-5.9-2] (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ 10/2017) Cho hàm số xác định, liên tục có bảng biến thiên đây:  f  x  m Tìm điều kiện m để phương trình có ba nghiệm phân biệt 27 27 0m m A m  B m  C D Lời giải Đáp án f  x  m Để phương trình có nghiệm phân biệt đường thẳng y  m phải cắt đồ thị hàm số y  f  x ba điểm phân biệt y  f  x Qua bảng biến thiên ta thấy, đường thẳng y  m phải cắt đồ thị hàm số ba điểm phân biệt 27 Câu 121 [2D1-5.0-3] (THPT HÀN THUYÊN-BẮC NINH-LẦN 1) Tìm m để tâm đối xứng đồ thị hàm số 14 x   C  : y  x3   m  3 x   m trùng với tâm đối xứng đồ thị hàm số  H  : y  x  A m  B m  C m  D m  Lời giải Đáp án C Phương pháp: Tâm đối xứng hàm đa thức bậc ba điểm uốn Tâm đối xứng hàm phân thức giao điểm đường tiệm cận 14 x  y x  ta thấy TCN : y  14, TCĐ : x  2 Cách giải: Đối với hàm số m Suy tâm đối xứng đồ thị hàm số (H) I  2;14  I tâm đối xứng đồ thị hàm số (C) Đối với đồ thị hàm số (C) ta có: y '  3x   m  3 x m3 Hàm đa thức bậc ba có tâm đối xứng trùng với điểm uốn nên ta có: m3   2 � m   � m  3 Câu 122 [2D1-5.1-3] (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Hãy xác định a, b, c để hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ � y ''  x   m  3  � x   a  , b  2, c  A B a  4, b  2, c  a  , b  2, c  D Lời giải C a  4, b  2, c  Đáp án D x 0� y  2�c  1 � abc  4 x  � y  2 � 16a  4b  c  2 Từ (1), (2), (3) chọn D x 1� y   1  2  3 Câu 123 [2D1-5.1-3] (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Lời giải Đáp án A Do đồ thị nhánh phải xuống nên a  Loại phương án B 2b x1  x2    � ab  3a Do hai điểm cực trị dương nên a  � b  Loại C c x1 x2   � c  3a Loại D Câu 124 [2D1-5.1-3] (TOAN LUYEN DE THPTQG) Cho hàm số bên y  f  x liên tục � có đồ thị hình vẽ Xét mệnh đề sau y  f  x x 0 (1) Hàm số đạt cực đại y  f  x (2) Hàm số có ba cực trị f  x  (3) Phương trình có ba nghiệm phân biệt  2; 2 (4) Hàm số đạt giá trị nhỏ -2 đoạn Hỏi mệnh đề trên, có mệnh đề đúng? A B C D Câu 125 [2D1-5.1-3] (TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC) Hình sau đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d Khẳng định đúng? A a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 126 [2D1-5.1-3] (TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A ab  0, bc  0, cd  C ab  0, bc  0, cd  B ab  0, bc  0, cd  D ab  0, bc  0, cd  Câu 127 [2D1-5.10-3] (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ THÁNG 10/2017) Cho hàm số có Khẳng định đúng? y ax  b x  đồ thị hình A b   a B  b  a C b  a  Lời giải D  a  b Đáp án C �a a  1  � �  1 �� �ba 0 �1 b  1  a � � a  b  Dựa vào đồ thị ta có � y  ax  bx  cx  d,  a, b, c, d �� Câu 128 [2D1-5.2-3] (THPT TAM PHƯỚC) Cho hàm số có đồ thị Tìm khẳng định khẳng định sau? A a  0, b  0, c  0, d  0, b  3ac B a  0, b  0, c  0, d  0, b  3ac C a  0, b  0, c  0, d  0, b  3ac D a  0, b  0, c  0, d  0, b  3ac Lời giải Đáp án C Từ đồ thị hàm số ta suy a 0, c < 0, d > � Chọn phương án C Câu 129 [2D1-5.3-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1) Đồ thị hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ sau (đồ thị khơng qua gốc độ ) Mệnh đề sau A a  0; b  0; c  0; d  B a  0; b  0; c  0; d  C a  0; b  0; c  0; d  D a  0; b  0; c  0; d  Lời giải Đáp án A Khi x � +� y � - � � a < Hàm số cắt Oy tai tung độ > � d > Đồ thị hàm số có hai nghiệm trái dấu � c.a < � c > Trị tuyệt đối hoành độ cực đại lớn cực tiểu mà a < � b > tọa Câu 130 [2D1-5.3-3] (THPT B HẢI HẬU - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Hàm số biến thiên sau: Xác định dấu a d ? A a  0, d  B a  0, d  C a  0, d  Lời giải y  ax  bx  cx  d  a �0  D a  0, d  Đáp án D y  ax  bx  cx  d � y '  3ax  2bx  c Từ bảng biến thiên đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực trị x=-1 x=3 y '  3ax  2bx  c  3a  x  1  x   Do � 3ax  2bx  x  3ax  6ax  9a � b  3a c  9a Tại x=-1 y = � a  b  c  d  � 5a  d  (1) Tại x=3 y = -2 � 27a  9b  3c  d  2 � 27a  d  2 (2) Giải hệ phương trình {(1), (2)} ta thu nghiệm a>0 d>0 � Chọn phương án D Câu 131 [2D1-5.3-3] (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 3) Hình vẽ bên đồ thị hàm số đề sau đúng? A bd  0, ab  B ad  0, ab  C ad  0, ab  Lời giải có bảng y ax  b cx  d Mệnh D bd  0, ad  Đáp án C Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy �d  0 � cd  � d a �c x ,y �� �� � ad  a ac  c c � � 0 �c +) Đồ thị hàm số có TCĐ tiệm cận ngang �b 0 bd  � �d � b �� b � � 0; �� ,  ; �� � �� � b ab  � d �� a � �  0 � �a +) Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ Câu 132 [2D1-5.3-3] (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A a  0; b  0; c  B a  0; b  0; c  C a  0; b  0; c  Lời giải Đáp án A • Hàm số có điểm cực trị khi: ab < • Từ đồ thị ta có: a < � b > mà c > nên chọn A Câu 133 [2D1-5.5-3] (THPT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ) f ' x  Cho f hàm đa thức có đạo hàm đúng? biết hình vẽ bên đồ thị D a  0; b  0; c  f ' x  Khẳng định A Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 B Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số nghịch biến khoảng  2; 1 D Hàm số đồng biến khoảng  2; �  2;1   Lời giải Đáp án C Theo hình vẽ, đồ thị đạo hàm cắt trục hoành ba điểm  3;1;1  qua ba điểm đồ thị nằm hai  �;1   ;  1;1   đồ thị nằm phía trục hồnh, f ' x   �;1   ;  1;1   nghĩa nhận giá trị âm Suy hàm f nghịch biến hai khoảng   3;1 ;   3; � đồ thị nằm phía trục hồnh, nghĩa f '  x  nhận giá trị Tương tự, khoảng   3;1 ;   3; � dương Suy hàm f đồng biến hai khoảng  2; 1 � �;1   Mà phía trục hồnh Cụ thể hơn, khoảng y  f  x y  f ' x Câu 134 [2D1-5.5-3] (THPT HOA LƯ A) Cho hàm số có đồ thị cắt trục Ox ba điểm có hồnh độ a, b, c hình vẽ Mệnh đề đúng? A C f  c  f  a   f  b  f  a  f  b  f  c B  f  b  f  a   f  b  f  c   f c  f  b  f  a  D   Lời giải Đáp án A y f�  x  ta thấy: Từ sồ thị hàm � f�  a   0; f �  a   � f  a  giá trị cực đại � f�  b   0; f �  b   � f  b  giá trị cực tiểu � f�  c   0; f �  c   � f  c  giá trị cực đại � f  a   f  b   0; f  c   f  b   � f  c  f  a  f  b  y  f  x Câu 135 [2D1-5.5-3] (THPT C NGHĨA HƯNG-NAM ĐỊNH LẦN 1) Cho hàm số xác định, liên tục � đạo y '  f ' x hàm có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số B Hàm số C Hàm số y  f  x  �;0   2; � y  f  x  0;  nghịch biến y  f  x  �; 1 nghịch biến y  f  x đồng biến � đồng biến D Hàm số Lời giải Đáp án C Từ đồ thị ta có BBT sau Như hàm số nghịch biến  �; 1 y  f  x   ax  bx  cx  d Câu 136 [2D1-5.5-3] (THPT HOA LƯ A) Cho hàm số có đạo hàm hàm số y  f ' x y  f  x với đồ thị hình vẽ bên Biết đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành điểm có hồnh độ âm Khi đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ bao nhiêu? A –4 B C Lời giải D Đáp án D Xét hàm số: y  ax  bx  cx  d  x  3ax2  2bx  c � f� Theo đồ thị ta có: c0 � � 12a  4b  � �a  � �� �2b b3 � �6a  � 3a  2b  3 � A x;0 ĐTHS tiếp xúc Ox  �ax  bx  cx  d  � 3ax  2bx  c  � � � d  4 �a  � b3 � c0 � � Suy hàm số cần tìm là: y  x  3x  Câu 137 [2D1-5.6-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC LẦN 1) Đồ thị hình bên hàm số nào? A y  x  3x B y  x3  x y  x 3 x C Lời giải D y  x3  3x Đáp án B Hàm số đối xứng qua trục tung nên hàm số chẵn ta loại đáp án A D Hàm số có giá trj âm nên ta loại đáp án C chọn đáp án B Câu 138 [2D1-5.6-3] (TRRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC) Hàm số y  (1 x)(x  4) có đồ thị hình vẽ bên dưới: Hình đồ thị hàm số y  1 x x2  A Hình B Hình3C.Hình1Hình2 y   x  1  x   Câu 139 [2D1-5.7-3] (THPT VIỆT ĐỨC) Cho hàm số y  x 1  x  4 số hình đây? A Hình B Hình C Hình Lời giải Đáp án D có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm D Hình Câu 140 [2D1-5.7-3] (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH – 2018 ) Cho hàm số hình Đồ thị hình hàm số đây? y A x2 x 1 y B x 2x  y C Lời giải x 2x  D y y x 2x  có đồ thị x 2x  Đáp án A y Đồ hình đồ thị hàm số chẵn, nên đối xứng qua trục tung Chỉ có hàm số số chẵn thoả mãn đề x 2 x 1 Câu 141 [2D1-5.9-3] (THPT PHẠM CƠNG BÌNH - VĨNH PHÚC - LẦN 1) Hình vẽ sau đồ thị hàm số Mệnh đề sau đúng? A bd  0, ab  B bd  0, ad  C ad  0, ab  Lời giải y hàm ax  b ac  d D ab  0, ad  Đáp án C a 0 � a, c dấu c Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang (1) d x 0 � c, d dấu c Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng (2) b y 0 � b, d trái dấu (3) d Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Từ (1), (2) (3) suy bd  0, ab  0, bc  0, ad  y y  f  x Câu 142 [2D1-5.9-3] Cho hàm số có đồ thị hình bên Xác định tất giá trị tham số m để f  x   2m  m  phương trình có nghiệm thực phân biệt  m0 A B 0m �  m 1 � � �  m0 D �  m 1 C Lời giải Đáp án C Phương pháp: y  f  x y  f  x - Vẽ đồ thị hàm số từ đồ thị hàm số : giữ ngun phần đồ thị phía trục hồnh lấy đối xứng phần đồ thị phía qua trục hoành f  x   2m  m  - Điều kiện để phương trình có nghiệm phân biệt đường thẳng y  2m  m  y  f  x cắt đồ thị hàm số điểm phân biệt Cách giải: y  f  x Ta có đồ thị hàm số f  x   2m  m  Lúc này, để phương trình có nghiệm phân biệt đường thẳng y  2m  m  y  f  x cắt đồ thị hàm số điểm phân biệt Chú ý giải: y  f  x y  f  x HS thường nhầm lẫn cách vẽ đồ thị hàm số , bước giải bất phương trình kết hợp nghiệm sai dẫn đến chọn sai đáp án ax  b y x  có đồ thị hình Khẳng định Câu 143 [2D1-5.9-3] (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ 10/2017) Cho hàm số đúng? y O x -1 A b   a B  b  a C b  a  D  a  b Lời giải Đáp án C Dựa vào đồ thị ta có �a a  1  � �  1 �� �b  a  �1 b  1  a � � a  b  � Câu 144 [2D1-5.9-3] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – THÁI BÌNH, LẦN 1) Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  Lời giải D a  0, b  0, c  Đáp án B lim y  �� a  x ��� Hàm số có cực trị suy a, b trái dấu suy b  Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm (0; c) nằm trục hoành suy c  Câu 145 [2D1-5.9-3] (THPT ĐOÀN THƯỢNG – LẦN 2018) Cho hàm số y  x  x  x có đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số đây? Hình Hình A y  x  x  x B y  x  x  x Đáp án B Là đồ thị hàm số có dạng y f  x C y  x  x  x Lời giải D y  x  x  x Nên ta cọn đáp án B Câu 146 [2D1-5.3-4] (THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình bên Mệnh để đúng? A a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Lời giải Đáp án C Dựa vào hình dạng đồ thị ta suy đồ thị hàm số bậc ba có hệ số x âm � a < Dựa vào hình vẽ đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm y = d < y '  3ax  2bx  c Hàm số có hai điểm cực trị thỏa c xcd xct < � < 0� c > 3a -b xI = > 0� b> 3a (C ) ,biết đồ thị f '(x) Câu 147 [2D1-5.5-4] (THPT LÊ VĂN THỊNH) Cho hàm số f (x) có đồ thị đường cong hình vẽ (C ) điểm có hồnh độ cắt đồ thị (C ) hai điểm A, B phân biệt có Tiếp tuyến hồnh độ a,b Chọn khẳng định khẳng định sau A �a - b �- B a,b �0 C a,b < 2 D a + b > 10 Câu 148 [2D1-5.5-4] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – THÁI BÌNH, LẦN – 2018) Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm ( x) , ( y  f � ( x ) liên tục R ) Xét hàm R Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số y  f � số g ( x)  f ( x  2) Mệnh đề sai? �; 2  A Hàm số g ( x) nghịch biến 1;  C Hàm số g ( x) nghịch biến 2; � B Hàm số g ( x) đồng biến 0;  D Hàm số g ( x) nghịch biến Lời giải Đáp án C f '( x )  x  3x  Do g '( x)  xf '( x  2)  x(( x  2)3  3( x  2)  2) Từ đồ thị ta có x  2 � � x  1 � g'( x)  � � x0 � x 1 � � x2 � Ta có g'( x)  0, x �( 1;0) Vậy g ( x) đồng biến (1;0) f  x  C  biết đồ Câu 149 [2D1-5.9-4] (THPT LÊ VĂN THỊNH- BẮC NINH-LẦN 1) Cho hàm số có đồ thị đường cong f ' x  C  điểm có hồnh độ cắt đồ thi ̣  C  hai điểm A thi c ̣ hình vẽ Tiếp tuyến , B phân biệt có hồnh độ a , b Chọn khẳng định khẳng định sau: A �a  b �4 Đáp án D C a, b  Lời giải 2 D a  b  10 x  �1; x  � f '  1  cắt trục hoành điểm  C  x   d  : y  f  1 Suy phương trình tiếp tuyến Bảng biến thiên Đồ thị hàm số y  f ' x B a  b �0 y  f  x y  f  1 Dựa vào BBT, ta thấy đồ thị hàm số cắt đường thẳng điểm A , B phân biệt có 2 hồnh độ x A  a  1 xB  b  Vậy a  b  10 ... [2D1-5 .1- 2] (THPT LỤC NGẠN 1- BẮC GIANG) Đồ thị hàm số y  x  2x đồ thị sau đây? y y 2 1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -2 A -2 y B y 2 1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -2 C -2 D Lời giải Đáp án B Vì đồ thị. .. 1 y  x  đường cong hình đây? Câu 87 [2D1-5.2-2] (THPT QUẾ VÕ ) Đồ thị hàm số 4 A B y 1 1 C y 11 D O x y O 1 x y x x 1 O O Lời giải Đáp án D y�  Hàm số có   x  1 nên đồ thị đồng biến. .. 1  2;0  ta loại Đáp án A chọn Đáp án C Câu 72 [2D1-5 .1- 2] (THPT LỤC NGẠN 1- BẮC GIANG) Đồ thị hàm số y  x  2x đồ thị sau đây? y y 2 1 x -2 -1 x -2 -1 -1 2 -1 -2 A -2 y B y 2 1 x -2 -1
- Xem thêm -

Xem thêm: 149 câu trắc nghiệm theo mức độ giải tích 12 chương 1 đồ thị biến đổi đồ thị , 149 câu trắc nghiệm theo mức độ giải tích 12 chương 1 đồ thị biến đổi đồ thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay