Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông thao, đoạn qua trung tâm thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ (tt)

30 30 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:36

MA THANH VĨNH - KHÓA 2016 - 2018 CHUYÊN NGÀNH QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI MA THANH VĨNH QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC DỌC BỜ SÔNG THAO, ĐOẠN QUA TRUNG TÂM THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI MA THANH VĨNH kho¸ 2016 - 2018 QUẢN KHƠNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC DỌC BỜ SÔNG THAO, ĐOẠN QUA TRUNG TÂM THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản đô thị công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS KTS ĐẶNG ĐỨC QUANG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN PGS TS KTS ĐỖ TÚ LAN Hà Nội - 2018 Lời cảm ơn Trong suốt trình học tập chƣơng trình thạc sỹ chuyên ngành quản thị cơng trình, khóa học 2016 – 2018 trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội Học viên đƣợc thầy cô giáo truyền đạt cho kiến thức phƣơng pháp nghiên cứu khoa học vô quý báu Học viên xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS.KTS Đặng Đức Quang trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tạo điều kiện để học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn Phòng, Khoa nhà trƣờng, anh chị em bạn bè, đồng nghiệp có ý kiến đóng góp để học viên hồn thành luận văn Tuy có nhiều cố gắng, nhƣng điều kiện thời gian nhƣ kiến thức thân nhiều hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến quý báu từ Hội đồng khoa học Trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội, toàn thể thầy cô giáo, anh chị đồng nghiệp bạn bè để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ma Thanh Vĩnh Lời cam đoan Tôi xin cam đoan, Luận văn thạc sỹ công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Ma Thanh Vĩnh MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 18 DANH MỤC HÌNH 19 DANH MỤC BẢNG, BIỂU 21 PHẦN MỞ ĐẦU * chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Phƣơng pháp nghiên cứu * Ý nghĩa luận ý nghĩa thực tiễn đề tài * Các khái niệm (thuật ngữ) sử dụng Luận văn * Cấu trúc luận văn: PHẦN NỘI DUNG 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC DỌC BỜ SÔNG THAO, ĐOẠN QUA TRUNG TÂM THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ 10 1.1 Giới thiệu chung khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 10 1.1.1 Giới thiệu chung tỉnh Phú Thọ: 10 1.1.2 Giới thiệu chung thị Phú Thọ : 11 1.1.3 Giới thiệu chung khu vực dọc sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 17 1.2 Thực trạng xây dựng không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 18 1.2.1 Vị trí đặc điểm trạng 18 1.2.2 Thực trạng xây dựng không gian kiến trúc cảnh quan, cơng trình kiến trúc, hạ tầng thị khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 23 1.3 Thực trạng quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 31 1.3.1 Thực trạng máy quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 31 1.3.2 Thực trạng công cụ quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 37 1.3.3 Sự tham gia cộng đồng quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 40 1.4 Một số vấn đề cần giải quyết: 41 1.4.1 Về công tác thực quy hoạch xây dựng đô thị: 41 1.4.2 Về hạ tầng kĩ thuật môi trƣờng đô thị: 41 1.4.3 Về quy chế quản quy hoạch, kiến trúc: 41 1.4.4 Về tham gia cộng đồng: 42 CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC DỌC BỜ SÔNG THAO, ĐOẠN QUA TRUNG TÂM THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ 43 2.1 Cơ sở pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan 43 2.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan: 43 2.1.2 Các quy hoạch xây dựng thị có liên quan 51 2.2 Cơ sở thuyết không gian kiến trúc cảnh quan đô thị: 52 2.2.1 Các thuyết kiến trúc cảnh quan: 52 2.2.3 Các nguyên tắc tổ chức quản không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 59 2.3 Các sở thực tiễn tác động đến quản không gian kiến trúc cảnh quan: 59 2.3.1 Điều kiện tự nhiên: 59 2.3.2 Điều kiện kinh tế, văn hóa, hội: 60 2.3.3 Điều kiện quy hoạch: 60 2.3.4 Điều kiện quản lý: 61 2.3.5 Điều kiện khoa học kỹ thuật: 62 2.3.6 Điều kiện cộng đồng: 62 2.4 Kinh nghiệm tổ chức, quản không gian kiến trúc cảnh quan nước giới: 64 2.4.1 Kinh nghiệm nƣớc ngoài: 64 2.4.2 Kinh nghiệm nƣớc: 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC DỌC BỜ SÔNG THAO, ĐOẠN QUA TRUNG TÂM THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ 73 3.1 Quan điểm, mục tiêu nguyên tắc: 73 3.1.1 Quan điểm: 73 3.1.2 Mục tiêu: 73 3.1.3 Nguyên tắc: 74 3.2 Giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 75 3.2.1 Phân vùng quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 75 3.2.2 Đề xuất số nội dung quy chế quản quy hoạch kiến trúc cảnh quan theo vùng 77 3.3 Giải pháp tổ chức máy quản lý: 102 3.3.1 Đề xuất giải pháp cấu tổ chức quản lý: 102 3.3.2 Nâng cao lực quản không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 105 3.4 Giải pháp huy động tham gia cộng đồng: 107 3.4.1 Những nguyên tác áp dụng việc huy động cộng đồng tham gia q trình quy hoạch, quản thị: 107 3.4.2 Tuyên truyền để nâng cao nhận thức ngƣời dân việc gìn giữ phát triển giá trị cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 109 3.4.3 Phƣơng thức tổ chức tham gia cộng đồng 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 Kết luận: 113 Kiến nghị: 114 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ ĐT Đô thị ĐTM Đô thị HTXH Hạ tầng hội HTKT Hạ tầng kỹ thuật HĐND Hội đồng nhân dân KTCQ Kiến trúc cảnh quan QH Quy hoạch QLĐT Quản đô thị TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân BQLDA Ban quản dự án Trên đà phát triển khơng gian dòng sông phát triển tự phát, chƣa đƣợc quản khai thác hiệu quả, khu vực có tiềm nhất, giá trị lại nằm trung tâm thị Chính địa phƣơng đƣa định hƣớng việc phát triển thị tạo môi trƣờng sống lành, chất lƣợng cao, sắc, hình ảnh đô thị mang nét đặc trƣng trung du miền núi bắc gắn liền với cảnh quan đồi núi ven dòng sơng Thao Do hiểu việc quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực ven sông lại quan trọng đến Sông Thao trục cảnh quan trung tâm thị tƣơng lai gần, nơi đô thị mở hƣớng dòng sơng nhằm tận dụng cảnh quan thiên nhiên tạo nên sắc đô thịtrục cảnh quan kết nối trung tâm đô thị vùng cảnh quan nông nghiệp tự nhiên Tuy nhiên khu vực ven sông phức tạp nơi sinh sống lâu năm nhiều phận dân cƣ, nên việc di dời khó khăn Hiện cơng tác quản khơng gian kiến trúc cảnh quan khu vực thị Phú Thọ khu vực dọc sơng Thao nói riêng nhiều bất cập, cụ thể: Việc xây dựng lấn chiếm, không giấy phép ảnh hƣởng đến lƣu vựcsơng Thao, xâm hại cảnh quan thiên nhiên, không gian kiến trúc cảnh quan ven sông Quy chế quản đô thị hai bên sông, công tác Quy hoạch xây dựng Thiết kế thị nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến khó khăn quy trình thực Bộ máy quản khác khu vực dọc sông chỗ đô thị, chỗ nơng thơn, hay khu vực thuộc dòng sông không gian dọc sông đƣợc quản đơn vị khác nhau, nên việc phối hợp quản chƣa đồng Chƣa có nghiên cứu thực cần thiết vấn đề cấp bách Chính việc nghiên cứu thực đề tài : “ Quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ “ thiết thực cấp bách, mục tiêu ngắn hạn bƣớc thay đổi sống dân cƣ khu vực ven sơng, dài hạn góp phần phát triển đô thị Phú Thọ bền vững, đại, lấy chất lƣợng sống cộng đồng dân cƣ làm tảng, đồng thời công cụ pháp găn với phát triển kinh tế, hội bảo vệ môi trƣờng cảnh quan thiên tự nhiên * Mục đích nghiên cứu - Đề xuất số giải pháp quản không kiến trúc cảnh quan khu vực dọc sông Thao, thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ theo hƣớng thân thiện với ngƣời môi trƣờng tự nhiên hƣớng tới phát triển bền vững * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu:  Không kiến trúc cảnh quan khu vực dọc sông Thao, thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  Mơ hình, phƣơng thức quản khơng gian kiến trúc cảnh quan - Vị trí: Từ cầu Ngọc Tháp đến khu vực làng Hạ Mạo, Thanh Minh, thuộc địa giới xã, phƣờng Phong Châu, Âu Cơ, Trƣờng Thịnh, Thanh Minh, Hà Thạch - Quy mô: Chiều dài khoảng 2,5 km, diện tích khoảng 42 - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nghiên cứu trực tiếp : Tùy thuộc vào vị trí trạng dự án dọc theo sông mà ranh giới trực tiếp đƣợc lấy từ mép sông vào 20 – 100m chiều sâu + Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Mở rộng ranh giới trực tiếp, dự án liên quan tổng thể Hình a.2 Vị trí ranh giới khu vực nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa, thu thập tài liệu; - Phƣơng pháp nghiên cứu có chọn lọc tài liệu kế thừa kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học dự án khác có liên quan; - Phƣơng pháp diều tra hội học, vấn chuyên gia; - Phƣơng pháp hệ thống hố, phân tích, so sánh, tổng hợp để đƣa giải pháp quản cho phù hợp * Ý nghĩa luận ý nghĩa thực tiễn đề tài - Ý nghĩa luận: Nghiên cứu, bổ sung làm rõ số luận khoa học quản không gian kiến trúc cảnh quan đô thị đề xuất số giải pháp quản không gian xanh kiến trúc cảnh quan - Ý nghĩa thực tiễn: Làm luận khoa học để quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan thực công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc sông Thao, thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ * Các khái niệm (thuật ngữ) sử dụng Luận văn Các lớp không gian cảnh quan ven sông: - Lớp mặt nƣớc sông : Không gian bao gồm bề mặt dòng sơng cồn dòng sơngkhơng gian mặt nƣớc đƣợc sử dụng cho hoạt động sông nhƣ giao thông, lễ hội, đua thuyền… Khu vực cồn sông khu đất bồi có khả ngập lụt cao nên khai thác vào mùa cồn [13] - Lớp mép bờ : Không gian bờ sát mép nƣớc, khu vực nhấn chìm vào mùa nƣớc lên vào mùa rút Khu vực tổ chức cho ngƣời dân hoạt động ven bờ tiếp cận gần với mặt nƣớc, làm tăng khả gần gũi với mặt nƣớc thiên nhiên.[6] - Lớp bờ sông: không gian từ mép bờ đến khu vực giao thông công cộng (Đƣờng ven sông) Là khu vực đất bờ rộng ven song sử dụng để khai thác tổ chức cảnh quan cho khu vực ven song Kết hợp với yếu tố thiên nhiên nhân tạo để tổ chức khu vực thành khu vực công cộng phục vụ cho dân đô thị khai thác du lịch.[6] - Lớp không gian giao thông công trình kiến trúc: Khơng gian bao gồm phần phục vụ giao thơng (lòng đƣờng, vỉa hè) vá cơng trình kiến trục đô thị Khu vực đƣợc nghiên cứu tổ chức tốt đem lại hiệu thẩm mỹ cho khu vực ven sông nhƣ đảm bảo khả tiếp cận không gian ven sông [6] - Đô thị: khu vực tập trung dân cƣ sinh sống có mật độ cao chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa chun ngành, có vai trò th c đẩy phát triển kinh tế - hội quốc gia vùng lãnh thổ, địa phƣơng bao gồm nội thành, ngoại thành thành phố; nội thị, ngoại thị thị xã; thị trấn.[22] - Quy hoạch đô thị: việc quản không gian, kiến trúc, cảnh quan thị, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng trình hạ tầng hội nhà để tạo lập mơi trƣờng sống thích hợp cho ngƣời dân sống đô thị, đƣợc thể thông qua đồ án quy hoạch đô thị.[22] - Không gian dô thị: không gian bảo gồm vật thể kiến tr c đô thị, xanh, mặt nƣớc đô thị có ảnh hƣởng trực tiếp đến cảnh quan thị [22] - Kiến tr c đô thị: Là tổ hợp vâật thể đô thị, bao gồm cơng trình kiến trúc, kỹ thuật, quảng cáo mà tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng chúng chi phối ảnh hƣởng trự tiếp đến cảnh quan đô thị.[22] - Cảnh quan: bao gồm tất nét đặc trƣng nhìn thấy khu vực bao gồm: Các yếu tố vật địa hình nhƣ n i, đồi, nguồn nƣớc nhƣ song, hồ, ao, biển yếu tố sống che phủ đất bao gồm thảm thực vật địa: Các yếu tố ngƣời bao gồm hình thức sử dụng đất khác nhau, tòa nhà cấu trúc: Các yếu tố tạm thời nhƣ ánh sáng điều kiện thời tiết [22] - Cảnh quan đô thị: Là không gian cụ thể có nhiều hƣởng quan sát thị nhƣ không gian trƣớc tổ hợp kiến trúc, quảng trƣờng, đƣờng phố, hè, đƣờng bộ, công viên, thảm thực vật, vƣờn cây, đồi, n i, gò đát, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ, mặt hồ, mặt song, kênh, rạch đô thị không gian sử dụng chung thuộc đô thị [22] - Kiến trúc cảnh quan: Là hoạt động định hƣớng ngƣời tác động vào môi trƣờng nhân tạo để làm cân mối quan hệ yếu tố thiên nhên va nhân tạo, tạo nên hài hòa chúng [22] - Các thành phàn kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm yếu tố thiên nhiên nhân tạo: + Yếu tố thiên nhiên gồm: địa hình, mặt nƣớc, xanh, điều kiện khí hậu, khơng trung ngƣời + Yếu tố nhân tạo gồm: kiến tr c cơng trình, đƣờng phố, quảng trƣờng, trang thiết bị hoàn thiện kỹ thuật tranh tƣợng hoành tráng trang trí - Quản thị: Là hoạt động nhằm trì nguồn lực vào cơng tác quy hoạch, hoạch định chƣơng trình phát triển trì hoạt động để đạt đƣợc mục tiêu phát triển quyền thị Quản thị gồm nhóm sau: quản đất nhà đô thị; quản quy hoạch xây dựng đô thị; quản hạ tầng kỹ thuật dô thị; quản hạ tầng hội đô thị; quản môi trƣờng đô thị; quản kinh tế, tài thị [4] - Quản khơng gian kiến trúc cảnh quan đô thị: Là nội dung công tác quản quy hoạch xây dựng thị, góp phần tạo lập hình ảnh cấu trúc không gian đô thị, kết hợp hài hòa cảnh quan thiên nhiên cảnh quan nhân tạo kiến trúc cảnh quan xác lập trật tự đô thị nâng cao chất lƣợng sống đô thị [4] * Cấu trúc luận văn: - Phần mở đầu: Giới thiệu chọn đề tài; mục đích nghiên cứu; đối tƣợng phạm vi nghiên cứu; phƣơng pháp nghiên cứu; ý nghĩa luận thực tiễn đề tài; cấu tr c đề tài giải thích thuật ngữ - Phần nội dung: Bao gồm 03 chƣơng: + Chương 1: Thực trạng quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ + Chương 2: Cơ sở khoa học quản không gian gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ + Chương 3: Giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc sông Thao, thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ - Phần kết luận kiến nghị: Tổng hợp nội dung, kết nghiên cứu kiến nghị THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: - Mặc dù có nhiều văn pháp lý, nhiên chƣa đầy đủ nhiều bất cập, thiếu sót, hiệu cơng tác quản khơng gian kiến trúc cảnh quan bên bờ sông Thao không cao Do vậy, nghiên cứu đồng giải pháp quản kiến trúc khu vực dọc bờ sông Thao, thị Phú thọ đặt giai đoạn cần thiết - Trên sở đánh giá đ ng thực trạng công tác quy hoạch, quản kiến trúc cảnh quan để nhận diện rút mặt tồn cần khắc phục Luận văn tiếp cận xu hƣớng kiến trúc cảnh quan hai bờ sông tham khao kinh nghiệm không gian kiến trúc cảnh quan dọc sông đô thị nƣớc để đề xuất đồng giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan dọc bờ sông Thao, thị Phú Thọ - Việc quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ phải đảm bảo nguyên tắc: + Phù hợp với giải pháp quy hoạch chung đô thị phƣơng diện chức năng, tổ chức không gian, môi trƣờng cảnh quan + Bảo vệ tận dụng tài nguyên thiên nhiên: xanh, mặt nƣớc… - Tạo cảnh quan đẹp, văn minh đại, bảo tồn di sản kiến trúc phù hợp với truyền thống thẩm mỹ văn hóa Ph Thọ - Để quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ tốt cần quy định rõ yếu tố kiến trúc cảnh quan đồng thời tăng cƣờng lực thể chế kĩ cho cán chịu trách nhiệm quản kiến trúc cảnh quan 114 *Các yếu tố quản không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bao gồm: - Chức sử dụng đất theo quy hoạch - Cơng trình kiến trúc - Cây xanh, mặt nƣớc - Chỉ giới đƣờng đỏ khoảng lùi - Cơng trình hạ tầng kĩ thuật, mơi trƣờng thị - Hình thức nghệ thuật tạo hình - Màu sắc vật liệu, chiếu sáng - Không gian sinh hoạt công cộng *Xây dựng đồng nhóm giải pháp chế sách để làm sở pháp cho quản *Xây dựng đồng nhóm giải pháp quan quản nhà nƣớc, tổ chức cá nhân tƣ vấn thiết kế, chủ đầu tƣ nhà thầu xây dựng mơ hình Ban quản sơng Thao *Sự tham gia vai trò cộng đồng vào kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sơng, u cầu cần có tác động đến hiệu quản Kiến nghị: Đối với UNND tỉnh: 115 - Sớm lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đồng thời với quy chế quản kiến trúc cảnh quan dọc bờ sông Thao với yêu cầu nhƣ đề xuất - Thành lập Ban quản dự án sông Thao trực thuộc UBND tỉnh với chức nêu phần đề xuất - Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy hoạch đô thị kiến trúc cảnh quan cho ngƣời dân khu vực Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá: Các sở pháp lý: quy hoạch, quy chế phƣơng tiện thông tin phát hành tờ rơi rộng rãi Lƣu trữ, phổ biến cơng khai quyền sở Huy động tạo điều kiến để cộng đồng dân cƣ, tổ chức hội nghề nghiệp tham gia từ giai đoạn nghiên cứu quy hoạch quy chế đến phản biện hội giám sát thực 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Quy hoạch chung xây dựng thị Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ Quy hoạch phân khu xây dựng phƣờng Phong Châu phƣờng Âu Cơ, thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ Trần Thị Lan Anh (2015) , đổi công tác quy hoạch xây dựng đô thị hƣớng tới phát triển bền vững , Asui.com Bộ xây dựng ( 2013) , thông tƣ số 19/2010/TT-BXD Bộ xây dựng hƣớng dẫn lập quy chế quản quy hoạch , kiến tr c đô thị Bộ xây dựng (2013) , Thông tƣ số 06/2013/TT-BXD hƣớng dẫn thiết kế đô thị Nguyễn Xuân Bách : Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Hàn – Đà Nẵng Nguyễn Đình Bổng & PGS TS KTS Đỗ Hậu (2005), giáo trình ;Quản đất đai bất động sản đô thị , Trƣờng ĐH Kiến trúc Hà Nội Chính phủ (2010) , Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 lập , thẩm định , phê duyệt quản quy hoạch đô thị Chính phủ (2010) , Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 quản không gian , kiến trúc , cảnh quan thị 10 Chính phủ ( 2010) , Nghị định số 64/2010NĐ-CP ngày 64/2010NĐ-CP ngày 11/06/2010 quản xanh thị 11 Chính phủ ( 2015) , nghị định 59/2015NĐ-CP quản dự án đầu tƣ xây dựng 117 12 Chính phủ (2013) , nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quản lí đầu tƣ phát triển thị 13 Chính phủ (2013) , Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 chất lƣợng cơng trình xây dựng 14 Chính phủ (2013), Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật xây dựng; quản cơng trình hạ tầng kỹ thuật; quản phát triển nhà công sở 15 Lê Trọng Cúc A Terry Ramboo (chủ biên), (1995) số vấn đề sinh thái nhân văn Việt Nam, NXB nông nghiệp – Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Dũng, Quy hoạch quản mơi trƣờng thị, giáo trình giảng dạy 17 Bùi Quốc Dũng, Luận văn thạc sỹ Quản không gian kiến tr c đô thị hai bên bờ sông Hƣơng Tp Huế Trƣờng đại học Xây dựng Hà Nội 2007 18 Nguyễn Mạnh Đỉnh (2002) “ Cảnh quan – sinh thái: Hƣớng nghiên cứu hiệu bảo vệ mơi trƣờng thị” Tạp chí xây dựng 19 Trần Trọng Hanh (2007), “Công tác thực quy hoạch đô thị”, NXB Xây dựn 20 Lê Thị Ly Na: Tổ chức không gian KTCQ nhằm khai thác hiệu khu vực ven sông đô thị duyên hải Trung Trung Bộ ( Lấy Đà Nẵng làm đại bàn nghiên cứu) 21 Trƣơng Hoàng Phƣơng, Luận văn thạc sỹ: Bảo tồn phát huy giá trị cảnh quan bờ sông Hƣơng, Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2006 22 Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 23 Quốc hội (2013), Luật Đất đai 43/2013/QH13 118 24 Quốc hội (2013), Luật xây dựng số 16/2003/QH11 25 Nguyễn Văn Đỉnh (2002), Tổ chức kiến trúc cảnh quan khơng gian trống khu biện pháp hồn thiện mơi trƣờng ở, Tạp chí Kiến trúc, số 4(96), tr 50-51 26 Thông tƣ số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Bộ xây dựng hƣớng dẫn quản xanh đô thị Tiếng Anh 27 Cliff Moughtin (1996) Urban design green dimensions butterworth Heinemann 28 Charles Waldheim, Landscape Urbanism – Reader, Princeton Architectural Press, New York, 2006 29 Ian H Thompson, Landscape Architecture – A very short Introduction, Oxford University Press, 2014 30 Michael Hough, Cities and Natural Process, Routledge, 1995 31 Kevin Lynch (1960) The Image of city, the MIT PRESS, Masschusets Trang web: 32 http://baodientu.chinhphu.vn 33 http://www.xaydung.gov.vn 34 http://ashui.com 35 http://www.phutho.gov.vn 36 http://www.thixa.phutho.gov.vn 37 http://thixaphutho.net 38 Các trang web khác 119 Phụ lục: ... pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 75 3.2.1 Phân vùng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông. .. bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 37 1.3.3 Sự tham gia cộng đồng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị xã Phú Thọ, . .. quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông Thao, đoạn qua trung tâm thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 31 1.3.2 Thực trạng công cụ quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông thao, đoạn qua trung tâm thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ (tt) , Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực dọc bờ sông thao, đoạn qua trung tâm thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay