Quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

27 31 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:36

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀOTẠO BỘ XÂYDỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGƠ HỒNG LONG QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀOTẠO BỘ XÂYDỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGƠ HỒNG LONG KHÓA: 2016-2018 QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN NAM XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN GS.TSKH TRẦN HỮU UYỂN Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa học luận văn này, tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Kiến trúc Nội, Khoa Sau Đại học Khoa, Phòng liên quan tập thể cán bộ, giảng viên Trường tận tình giảng dạy, bảo tạo điều kiện thuận lợi trình tác giả học tập, nghiên cứu thực luận văn tốtnghiệp Tác giả xin trân trọng cảm Ơn TS Nguyễn Văn Nam, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn UBND huyện Gia Lâm, Xí nghiệp Mơi trường thị Gia Lâm, phòng, ban chức quan liên quan nhiệt tình, tạo điều kiện cho tác giả tham khảo, sưu tầm tài liệu liên quan đến đề tài trình thực luậnvăn Tác giả xin cảm ơn lãnh đạo quan, đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tạo điều kiện tốt để tác giả hồn thành khóahọc Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng năm Ngơ Hồng Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Ngơ Hồng Long Lời cảm ơn Lời cam đoan MỤC LỤC Trang Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục sơ đồ Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU chọnđềtài Mục đích nội dungnghiêncứu Đối tượng phạm vinghiêncứu Phương phápnghiêncứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn củađềtài Các khái niệm(thuậtngữ) Cấu trúcluậnvăn NỘI DUNG Chương1.Thựctrạngcôngtácquảnlýchấtthảirắnsinhhoạttrênđịa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội 1.1 Giới thiệu chung huyệnGiaLâm 1.1.1 Lịch sử hình thành vàpháttriển 1.1.2 Vị trí địa lý, điều kiệntự nhiên 1.1.3 Đặc điểm kinh tế -xãhội 13 1.1.4 Hiện trạng hạ tầngkỹthuật 15 1.2 Thựctrạngcôngtácquảnlýchấtthảirắnsinhhoạttrênđịabàn huyện Gia Lâm 1.2.1 Khối lượng, thành phần chất thải rắnsinhhoạt 16 17 1.2.2 Thựctrạngcôngtácthugom,vậnchuyểnvàxửlýchấtthảirắn sinh hoạt19 1.2.3 Thực trạng quản chất thải rắnsinhhoạt 26 1.2.4 Tình hình xã hội hóa cơng tác quản chất thải rắnsinhhoạt 34 1.2.5 Đánhgiáchung 35 Chương2.Cơsởkhoa họcquảnlýCTR SH huyện Gia Lâm, TP Nội 39 2.1 Cơ sởlý luận 39 2.1.1 Thành phần, đặc tính chất thải rắnsinhhoạt 39 2.1.2 Q trình chuyển hóa chất thải rắnsinhhoạt 42 2.1.3 Tácđộngcủachấtthảirắnsinhhoạtđếnsứckhỏe,môitrường đô thị phát triển kinh tế - xã hội 45 2.1.4 NhữngđặctínhvànguyêntắcquảnlýCTRSH 46 2.2 Cơ sở pháp liên quan đến công tác quản CTRSH 48 2.2.1 Hệ thống văn bảnquảnlý 50 2.2.2 Chiến lược quốc gia quản tổng hợp chất thải rắn đôthị,khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 2.2.3 QuyhoạchxửlýchấtthảirắnThủđơHàNộiđếnnăm2030,tầm nhìn đến năm 2050 53 2.2.4 Địnhhướngpháttriểnkinhtế-xãhộivàquyhoạchđôthịhuyện Gia Lâm 57 2.2.5 Dự báo khối lượng CTRSH phát sinh địa bàn huyệnGiaLâm62 2.3 Cơ sở thực tiễn 62 2.3.1 Sự cần thiết cộng đồng đến công tác quản CTRSH 62 2.3.2 Kinh nghiệmquảnlýchấtthảirắnsinhtrong nước 63 2.3.3 Bài học kinh nghiệm 71 Chương Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt trênđịabàn huyện 73 Gia Lâm 3.1 Đềxuấtgiải pháp quản CTR địa bàn Huyện Gia Lâm 73 3.1.1 Quan điểm quản CTRSH địa bàn huyện GiaLâm 73 3.1.2 Đề xuất mơ hình quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Gia Lâm 74 3.2 Đề xuất giải pháp quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm 75 3.2.1 Phân loại CTRSH tạinguồn 75 3.2.2 Thu gomCTRSH 78 3.2.3 Vận chuyểnCTRSH 86 3.2.4 Xử lýCTRSH 87 3.3 Đề xuất bổ sung, hồn thiện chế, sách liên quan đến xã hội hóa quản CTRSH địa bàn huyện GiaLâm 3.3.1 Đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế, chínhsách 90 3.3.2 Giải pháp tổ chức, thểchế 94 3.3.3 Giải pháp tuyên truyền, giáodục 95 3.3.4 Giải pháp huy động tham gia cộngđồng 96 3.3.5 Giải pháp tăng cường quản giámsát 97 3.4 Đề xuất lộ trình quản CTRSH địa bàn huyện GiaLâm 98 KẾT LUẬN VÀKIẾNNGHỊ 101 Kếtluận 101 Kiếnnghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt MTĐT Môi trường đô thị VSMT Vệ sinh môi trường UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố TNHH Trách nhiệm hữu hạn Số hiệu bảng, biểu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 2.1 Tên bảng, biểu Bảng tổng hợp diện tích dân số xã, thị trấn thuộc huyện Gia Lâm Tỷ lệ thu gom CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm Cơ cấu chuyên mơn cán cơng nhân viên Xí nghiêp Mơi trường thị Gia Lâm Tình hình tài đăt hàng trì VSMT địa bàn huyện Gia Lâm Dự báo khối lượng CTRSH phát sinh địa bàn huyện Gia Lâm DANH MỤC BẢNG, BIỂU Trang 10 17 30 34 62 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Hình 1.1 Bản đồ vị trí huyện Gia Lâm Hình 1.2 Bản đồ hành huyện Gia Lâm Hình 1.3 Mơ hình sử thu gom vặn chuyển rác thải huyện Gia Lâm 19 Hình 1.4 Thu gom CTRSH nhà cao tầng khu đô thị 21 Hình 1.5 Thu gom CTRSH xe đẩy tay 22 Hình 1.6 Điểm tập kết rác xã Dương 22 Hình 1.7 Bãi rác lộ thiên xã Yên Viên 23 Hình 1.8 Xe chuyên dùng vận chuyển rác Hình 1.9 Bãi chơn lấp rác khu xử CTR Kiêu Kỵ 24 25 Hình 1.10 Nhà máy xử rác khu xử CTR Kiêu Kỵ 26 Hình 1.11 Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp mơi trường thị Gia Lâm 27 Hình 2.1 Hình 2.2 Bản đồ quihoạchvùngvà khuvựcxử lýCTR Thủ đô Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 Bản đồ Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thủ đô Nội 55 60 Hình 2.3 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hình 2.4 Người dân hưởng ứng phong trào“Tổ dân phố khơng rác” Hình 2.5 Cộng đồng tham gia dọn rác 61 65 66 Hình 2.6 sau chiến dịch xóa bỏ vùng “ao tù nước đọng” 68 Hình 3.1 Mơ hình quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm 74 Hình 3.2 Thùng rác ba ngăn 78 Hình 3.3 Thùng chứa rác loại 240 lít 78 Hình 3.4 Mơ hình thu gom CTRSH thị huyện Gia Lâm 79 Hình 3.5 Xe thu gom rác hai ngăn 81 Hình 3.6 Vệ sinh thùng rác trước đưa trở lại đường phố 81 Hình 3.7 Mơ hình thu gom CTRSH nơng thơn huyện Gia Lâm 83 Hình 3.8 Xe ba gác thu gom rác 84 03 - Đốitượngnghiêncứu:Quảnlýchấtthảirắnsinhhoạt - Phạmvi nghiêncứu:ĐịabànhuyệnGia Lâm,thànhphốHàNội * Phương pháp nghiêncứu - Điềutra,khảosát,thuthậpsốliệu - Tổnghợp,phântích,đánhgiá,dựbáo - Kế thừa có chọn lọc số tài liệu kết nghiên cứu thực hiện, đangápdụngtrênthếgiớivàViệtNam - Phương pháp so sánh, đốichiếu - Phương pháp chuyêngia * Ýnghĩakhoahọcvàthựctiễncủađềtài - Ý nghĩa khoa học: Đưa giải pháp sở khoa học để quản chất thảirắnsinhhoạttrênđịabànhuyệnGiaLâm - Ý nghĩa thực tiễn: Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt có hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm, đồng thời có thểápdụngchomộtsốđịaphươngkháccóđiềukiệntươngđồng *Các khái niệm (thuậtngữ) - Chất thải rắn (CTR): CTR vật chất thể rắn thải từ sản xuất, kinhdoanh,dịchvụ,sinhhoạthoặchoạtđộngkhác - Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): CTR phát thải sinh hoạt cá nhân, hộgiađình,nơicơngcộngđượcgọichunglàCTRSH - Quản CTRSH: Là hoạt động kiểm soát phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy, thải loạiCTRSH - Xã hội hóa cơng tác quản CTRSH: Là việc thu hút tham gia thành phần kinh tế, tổ chức quần chúng cộng đồng cư dân vào hoạt 04 động quản lýCTRSH *Cấu trúc luậnvăn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, phần phụ lục tài liệu tham khảo,nộidungchínhcủaluậnvăngồm03chương: Chương Thực trạng cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội Chương Cơ sở luận thực tiễn nghiên cứu quản chất thải rắn sinh hoạt Chương Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kếtluận Gia Lâm huyện ngoại thành có tốc độ thị hóa nhanh, kèm theo lượng CTRSH ngày tăng, tạo áp lực lớn công tác quản CTRSH Tuy nhiên, công tác quản CTRSH địa bàn huyện nhiều bất cập Vì việc nghiên cứu quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn nhằm nâng cao hiệu công tác quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm nói riêng thủ Nội nóichung Việc xã hội hóa quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm bước đầu triển khai, nhiên kết đạt chưa cao Một số xã, thị trấn thực phân loại CTRSH nguồn chưa thật triệt để, chưa thường xuyên; địa bàn lại chưa thực nên chưa tạo đồng tồn huyện, gây khó khăn cho công tác thu gom, vận chuyển xử Tỷ lệ CTRSH thu gom thấp, đặc biệt khu vực nông thôn Công tác quản CTRSH địa bàn thực theo chế đặt hàng đơn vị Nhà nước, chưa tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm thu hút tham gia thành phần kinh tế vào hoạt động thu gom, vận chuyển xử lýCTRSH Luận văn xây dựng sở luận thưc tiễn nghiên cứu quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm theo hướng xã hội hóa bao gồm sở luận (thành phần, đặc tính, q trình chuyển hóa CTRSH; tác động CTRSH đến sức khỏe, môi trường đô thị phát triển kinh tế - xã hội; cần thiết xã hội hóa cơng tác quản CTRSH; đặc tính nguyên tắc quản 102 CTRSH theo hướng xã hội hóa), sở pháp (hệ thống văn quản lý; chiến lược quốc gia quản tổng hợp CTR đô thị, khu cơng nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xử CTR Thủ HàNộiđếnnăm2030,tầmnhìnđếnnăm2050;địnhhướngpháttriểnkinhtế - xã hội quy hoạch đô thị huyện Gia Lâm), kinh nghiệm quản CTRSH theo hướng xã hội hóa số đô thị giới (Singapore, Bali Indonesia) Việt Nam (TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng) - Luận văn đề xuất giải pháp quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm theo hướng xã hội hóa bao gồm: đề xuất mơ hình giải pháp quản CTRSH theo hướng xã hội hóa; đề xuất bổ sung, hồn thiện chế, sách liên quan đến xã hội hóa quản CTRSH; đề xuất số giải pháp liên quan lộ trình xã hội hóa quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm Các giải pháp mang tính tổng hợp, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế huyện Gia Lâm, đạt hiệu kinh tế - xã hội môi trường, hướng tới phát triển bềnvững * Kiếnnghị a Đối với Trung ương Thành phố HàNội: Bổ sung, hoàn thiện quy định trách nhiệm phân cấp quản CTRSH, đặc biệt quản CTRSH nôngthôn Tiếp tục bổ sung, hồn thiện chế, sách nhằm khuyến khích thành phần kinh tế cộng đồng dân cư tham gia vào hoạt động thu gom, vận chuyển xử lýCTRSH 103 Tiếp tục đạo quan có liên quan nghiên cứu ban hành quy định phí bảo vệ mơi trường CTR cho phù hợp sát với tình hình thực tế địaphương Xây dựng chế liên kết, hợp tác chặt chẽ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể nhân dân để phối hợp kiểm tra vi phạm VSMT quy định quản CTRSH Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát kiên xử nghiêm minh viphạm Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao quản CTRSHvàhỗtrợcơngtácnghiêncứukhoahọc,ứngdụngtiếnbộcơngnghệ nhằm nâng cao lực quản lý, bước đại hóa máy móc, thiết bị thu gom, vận chuyển xử lýCTRSH Xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư hạng mục cơng trình có liên quan đến quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm theo quy hoạch phê duyệt đảm bảo đồng bộ, chất lượng, tiến độ, kể dự án thực theo mơ hình xã hộihóa b Đối với huyện GiaLâm Xây dựng ban hành quy hoạch quản CTRSH địa bànhuyện Trong trình lập thực quy hoạch phát triển đô thị, cần lưu tâm đặc biệt đến quản CTRSH coi nhân tố ảnh hưởng mang tính định đến phát triển bền vững đô thị saunày Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chế khuyến khích xã hội hóa quản CTRSH địa bànhuyện 104 Nhân rộng mơ hình xã hội hóa hoạt động bảo vệ mơi trường nói chung quản CTRSH nói riêng cách làm điểm quy mô nhỏ từ khu phố, khu dân cư, thôn, xã sau đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp phát triển địa bàn rộnghơn Tăng cường đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác quản CTRSH cho đội ngũ cán lãnh đạo quyền cáccấp Tăng cường phổ biến tuyên truyền sâu rộng nhân dân ảnh hưởng CTRSH quy định bảo vệ môi trường, hướng dẫn nhân dân thực quy quản CTRSH địa bàn nhiều hình thức cổ động, hội thảo, tổ chức tậphuấn Tăng cường kiểm tra, xử nghiêm vi phạm VSMT hoạt động quản CTRSH TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chính phủ (2007), Nghị định số 59/2007 ngày 09/4/2007 Chính phủ quản chất thảirắn Chính phủ (2008), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao mơitrường Chính phủ (2014), Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao mơitrường Luận văn Dương Việt Cường (2014), Quản chất thải rắn sinh hoạt Huyện Gia Lâm, Thành phố Nội theo hướng xã hội hóa, Luận văn thạc sỹ Quản thị cơng trình, Trường Đại học Kiến trúc HàNội Cù Huy Đấu, Trần Thị Hường (2009), Quản chất thải rắn đô thị, Nhà xuất Xây dựng, HàNội Đỗ Mạnh Hải (2012), Quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Long Biên, thành phố Nội đến năm 2020, Luận văn thạc sỹ Quản thị cơng trình, Trường Đại học Kiến trúc HàNội Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Quản chất thải rắn, Nhà xuất Xây dựng, HàNội Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản xử chất thải rắn, Nhà xuất Xây dựng, HàNội Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thị Ngọc Thương, Đào Hồng Ngân, Phạm Thị Hương, Đỗ Thị Minh Thùy, Chử Đức Tuấn (2011), Xác định mức sẵn lòng chi trả hộ nông dân dịch vụ thu gom, quản xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Gia Lâm, Tạp chí Khoa học Phát triển - Trường Đại học Nông nghiệp Nội, HàNội 10 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Thủ thướng Chính phủ việc ban hành Chiến lược quốc gia quản tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm2050 11 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 Thủ thướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm2050 12 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 609/2014/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch xử chất thải rắn Thủ đô Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm2050 13 Trung tâm phát triển vùng SENA (2008), Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000, Nội 14 UBND huyện Gia Lâm (2007), Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 UBND huyện Gia Lâm việc ban hành đề án "Xã hội hóa cơng tác trì vệ sinh môi trường địa bàn huyện Gia Lâm Phần trì vệ sinh, thu gom, vận chuyển xử lýrác" 15 UBND huyện Gia Lâm (2009), Kỷ yếu quyền huyện Gia Lâm giai đoạn1945-2009 16 UBND huyện Gia Lâm (2016), Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 19/10/2016 UBND huyện Gia Lâm thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn2016-2020 17 UBND huyện Gia Lâm (2017), Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 30/12/2013 UBND huyện Gia Lâm kết thực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm2018 18 UBND thành phố Nội (1994), Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 04/8/1994 UBND thành phố Nội việc thành lập Xí nghiệp Mơi trường đô thị huyện GiaLâm 19 UBND thành phố Nội (2008), Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 UBND thành phố Nội việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm đến năm2020 20 UBND thành phố Nội (2009), Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 UBND thành phố Nội việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, Nội (tỷ lệ1/5000) 21 UBND thành phố Nội (2009), Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 UBND thành phố Nội việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ đô thị địa bàn thành phố HàNội 22 UBND thành phố Nội (2013), Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 UBND thành phố Nội việc ban hành Quy định quản chất thải rắn thông thường địa bàn thành phố HàNội 23 UBND thành phố Nội (2013), Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 22/12/2013 UBND thành phố Nội việc thu phí vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Nội 24 UBND thành phố Nội (2013), Quyết định số 7936/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 UBND thành phố Nội việc quy định mức thu dịch vụ vệ sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường địa bàn thành phố Nội 25 Websitehtttp://bando.net.vn 26 Website http://donre.hochiminhcity.gov.vn 27.Websitehttp://gialam.gov.vn 28.Website http://hanoi.gov.vn 29.Website http://qhkthn.gov.vn 30.Website http://vi.wikipedia.org 31.Website http://vqh.hanoi.gov.vn 32.Website http://www.baodanang.vn 33.Website http://www.baomoi.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục Tổng hợp thành phần CTRSH [7] STT Thành phần Khối lượng (%) Chất thải hữu Giấy 38,03 4,85 Nhựa 4,20 Nilon 8,48 Caosu, đồ da 4,15 Vải 2,15 Gỗ 3,02 Thủy tinh 2,79 Kim loại 2,00 10 Sành sứ 7,36 11 Chất thải khác (10mm) 22,9 Tổng cộng 100 Phụ lục Các trình chuyển hố sử dụng quản CTRSH [7] Q trình Phương pháp Sự chuyển hố sản thực phẩm chuyển hoá học Phân loại Giảm thể tích Giảm kích thước Phân loại thủ cơng Các thành phần riêng rẽ có khí CTRSH Nén, ép Cắt, xay, nghiền Giảm thể tích chất thải Giảm kích thước chất thải Hố học Đốt Oxy hoá Nhiệt phân Chưng cất phân huỷ CO2, SO2,, sản phẩm khác, tro Dong khí chứa nhiều chất khí khác nhau, hắc ín, dầu, Khí lượng thấp, than chứa Khí hố Đốt thiếu khí carbon chất trơ có sẵn nhiên liệu, dầu pyrolic Sinh học Làm phân compost Biến đổi sinh học hiếu khí hiếu khí Phân huỷ kỵ khí Biến đổi sinh học kỵ CH4, CO2, bùn Phân compost khí Làm phân compost Biến đổi sinh học kỵ CH4, CO2, chất thải phân kỵ khí khí huỷ Phụ lục Tóm tắt Chiến lược quốc gia quản tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 [10] Đến năm 2015 STT Loại CTR CTRSH đô thị CTR xây dựng phát sinh đô thị Bùn bể phốt đô thị loại II trở lên (các đô thị cònlại) CTR cơng nghiệp khơng nguy hại CTR cơng nghiệp nguy hại CTR phát sinh điểm dân cư nông thôn CTR phát sinh làng nghề Thu gom xử đảm bảo môi trường Đến năm 2020 85% Thu hồi để tái chế, tái sử dụng (hoặc thu hồi lượng sản xuất phân hữu cơ) 60% 90% 85% 100% 50% 30% 80% 50% 90% 30% (10%) 80% Thu gom xử đảm bảo môi trường Thu hồi để tái chế, tái sử dụng (hoặc thu hồi lượng sản xuất phân hữu cơ) Đến năm 2025 50% (30%) 70% 90% Thu gom xử đảm bảo môi trường 100% (50%) 75% 100% 60% 70% 100% 40% 70% 90% 50% 80% 100% Thu hồi để tái chế, tái sử dụng (hoặc thu hồi lượng vàsản xuất phân hữu cơ) 90% 60% ... tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Chương Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt Chương Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn. .. quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Trên sở đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng xã hội hóa, góp phần xây dựng huyện GiaLâmvàthủđôHàNộingàycàngxanh-sạch-đẹp... lý chất thải rắn thông thường địa bàn thành phố H Nội 23 UBND thành phố Hà Nội (2013), Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 22/12/2013 UBND thành phố Hà Nội việc thu phí vệ sinh chất thải rắn sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt) , Quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay