NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THIẾT BỊ PHA TRỘN DẦU TƯỚI NGUỘI CHO MÁY CNC SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN

69 29 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HÌNH THIẾT BỊ PHA TRỘN DẦU TƯỚI NGUỘI CHO MÁY CNC SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN Họ tên sinh viên: KIỀU MINH GIÁP NGUYỄN VĂN THỪA Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ Niên khóa: 2007-2011 Tháng 6/2011 NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HÌNH THIẾT BỊ PHA TRỘN DẦU TƯỚI NGUỘI CHO MÁY CNC SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN Tác giả KIỀU MINH GIÁP NGUYỄN VĂN THỪA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành CƠ ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ NGUYỄN VĂN HÙNG Tháng năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, nhờ giúp đỡ tận tình q thầy mặt nên đề tài tốt nghiệp chúng em hoàn thành Em xin gởi lời biết ơn chân thành đến môn Cơ Điện Tử thầy cô Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ giảng dạy kiến thức chuyên môn làm sở để em thực tốt đề tài Đặc biệt, trình thực đề tài này, em nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn đề tài T.s Nguyễn Văn Hùng Em xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa, bạn đóng góp ý kiến kinh nghiệm quý báu trình thực đề tài TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực hiện: Kiều Minh Giáp Nguyễn Văn Thừa ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Thiết kế khảo nghiệm thiết bị Pha trộn dung dich tưới nguội cho máy CNC Vi Điều Khiển”, thực từ ngày 10/04/2011 đến 28/05/2011 công ty AGS – 1B – Khu Công Nghiệp Đồng An – Thuận An – Bình Dương Chúng em tiến hành thực luận văn “Thiết kế khảo nghiệm thiết bị Pha trộn dung dich tưới nguội cho máy CNC Vi Điều Khiển” để ứng dụng nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng làm việc máy CNC  Kết đạt được:  Đã chế tạo thành cơng hình thiết bị pha trộn dung dịch tưới nguội  Qua q trình khảo nghiệm cho thấy hình hoạt động ổn  Qua trình khảo nghiệm hình thiết bị pha trộn dầu tưới nguội cho định thấy chất lượng dầu tưới nguội cải thiện đáng kể iii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan đề tài .3 2.2 Giới hạn đề tài .3 2.3 Giới thiệu vi xử lý 89S52: 2.3.1 Giới thiệu : .4 2.3.2 Cấu trúc chân : .5 2.4 IC LM358 .7 2.5 Tổng quát LCD 2.5.1 Hình dáng kích thước 2.5.2 Chức chân : 2.5.3 Mã lệnh LCD 2.6 Sơ lược ma trận phím: .10 2.7 Tổng quan phương pháp đo lưu lượng chất lỏng 11 2.7.1 Cơ sở chung phân loại phương pháp đo lưu lượng 11 2.7.1.1 Cơ sở chung đo lưu lượng chất lỏng 11 2.7.1.2 Phân loại thiết bị đo lưu lượng chất lỏng 13 2.8 Các phương pháp đo lưu lượng 14 2.8.1 Lưu tốc kế cánh quạt (Turbine flowmeter): 14 2.8.2 Lưu tốc kế kiểu cảm ứng (Electro-magnetic flowmeters): 15 2.8.3 Phương pháp đo lưu lượng tần số dòng xoáy (Vortex Flow Metter): 16 2.8.3.1 Nguyên lý hoạt động: .16 iv 2.8.3.2 Đặc điểm phương pháp đo lưu lượng tần số dòng xốy: 18 2.8.3.3 Các quy định lắp đặt lưu lượng kế tần số dòng xốy 20 2.8.4 Phương pháp đo lưu lượng siêu âm 24 2.8.4.1 Nguyên lý hoạt động: .24 2.8.4.2 Phương pháp hiệu số thời gian truyền sóng: 24 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu đề tài 27 3.1.1 Địa điểm tiến hành đề tài: 27 3.1.2 Phân bố thời gian tiến hành 27 3.2 Đối tượng thiết bị nghiên cứu: 27 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu: 27 3.2.2 Thiết bị nghiên cứu: .28 3.3 Phương pháp thực đề tài: .28 3.3.1 Lựa chọn phương pháp thiết kế hệ thống đo lường 28 3.3.2 Phương pháp thực phần khí: .28 3.3.3 Phương pháp thực phần điện-điện tử: 28 3.3.4 Phương pháp thực phần mềm: .28 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .29 4.1 Phương pháp thực đề tài: .29 4.1.1 Lựa chọn phương pháp thiết kế hệ thống đo lường 29 4.1.2 Phương pháp thực phần khí: .29 4.1.3 Lựa chọn ngun lý cấu tạo hình 29 4.2 Nguyên lí mạch điều khiển: 30 4.2.1 Mạch nguồn: 30 4.2.2 Mạch công suất điều khiển: 31 4.2.3 Sơ đồ mạch cảm biến hồng ngoại: 32 4.2.4 Sơ đồ kết nối ma trận phím: 33 4.2.5 Kết nối LCD: 34 4.2.6 Sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển hệ thống: 35 4.3 Kết tính tốn, thiết kế chế tạo hình thiết bị “Pha trộn dầu tưới nguội” 36 v 4.4 Phương pháp điều khiển hệ thống: 41 4.5 Kết chế tạo hình 42 4.6 Kết khảo nghiệm : 44 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 PHỤ LỤC 50 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN .50 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt CNC Viết đầy đủ Computer Numerical Control LCD Liquid crystal display UART Universal asynchronous receiver/transmitte MPU Memory protection unit I/O Input/Output RAM Random Access Memory ROM Read-Only Memory R/W Read/Write E Enable vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1: Sơ đồ chân AT89S52 .4 Hình 2.2: Hình dáng LCD thông dụng .8 Hình 2.3: Sơ đồ kết nối ma trận phím .10 Hình 2.4: Cấu tạo lưu tốc kế cánh quạt 14 Hình 2.5: Cấu tạo lưu tốc kế cảm ứng: 15 Hình 2.6: Nguyên lý tần số dòng chảy 16 Hình 2.7: Phương pháp đo lưu lượng dòng xốy 17 Hình 2.8: Hình dáng vật cản dùng phương pháp lưu lượng tần số dòng chảy .17 Hình 2.9: Cấu tao cảm biến YEWFLO 19 Hình 2.10: Cấu tạo tạo xoáy 20 Hình 2.11: Qui định khoảng cách lắp đặt lưu lượng kế 21 Hình 2.12: Qui định khoảng cách lắp đặt lưu lượng kế .21 Hình 2.13: Khoảng cách cần thiết để lắp đặt lưu lượng kế 22 Hình 2.14: Qui định lưu chất hoạt động cảm biến 22 Hình 2.15: Qui định lắp đặt cảm biến 23 Hình 2.16: Nguyên lý cấu tạo cảm biến đo lưu lường siêu âm 24 Hình 2.17: Cảm biến đo lưu lượng song siêu âm cơng nghiệp .26 Hình 4.1: hình thiết bị 30 Hình 4.2: Sơ đồ ngun lí mạch nguồn 31 Hình 4.3: Mạch cơng suất 31 Hình 4.4: Ma trận phím nhấn 33 Hình 4.5: LCD kết nối 34 Hình 4.6: Sơ đồ ngun lí mạch 35 Hình 4.7: Tính tốn lưu lượng bơm bánh : 36 Hình 4.8: Bơm dầu 37 Hình 4.9: Bơm nước .38 Hình 4.10: Động khuấy .39 viii Hình 4.11: Sơ đồ khối điều khiển: 40 Hình 4.12: Lưu đồ giải thuật điều khiển: 41 Hình 4.13: hình 42 Hình 4.14: Mạch vi điều khiển .43 Hình 4.15: Hình chụp mạch điều khiển thiết bị .44 Hình 4.16: Tính ổn định hệ thống với tỉ lệ : 24 45 Hình 4.17: Tính ổn định hệ thống với tỉ lệ : 20 45 Hình 4.18: Khảo sát tính ổn định động .46 ix Hình 4.4: Hình chụp mạch điều khiển thiết bị 4.6 Kết khảo nghiệm : Khảo nghiệm thiết bị thực tế thể qua bảng khảo sát biểu đồ lưu lượng lưu chất sau cho thấy tính ổn định, xác cao tỉ lệ bơm lưu chất đáp ứng yêu cầu đề cho thiết bị Lần thí nghiệm Tỉ lệ nước: 20 Tỉ lệ dầu: Tổng thể tích: 12(lít) Lần thí nghiệm Tỉ lệ nước: 24 Tỉ lệ dầu: Tổng thể tích: 12(lít) Bảng 5: Lần 11,56 0,5 12,06 Lần 11,6 0,4 12 Kết thực nghiệm 44 Lần 11 0,53 11,53 Lần 11 0,51 11,51 Lần 11,8 0,55 12,35 Lần 11,9 0,45 12,35 14 12 10 Tỉ lệ nước : 24 Tỉ lệ dầu : 1 Tổng thể tích : 12 lít 0 0.5 1.5 2.5 3.5 Hình 4.5: Tính ổn định hệ thống với tỉ lệ : 24 14 12 10 Tỉ lệ nước : 20  Tỉ lệ dầu : 1 Tổng thể tích : 12 lít 0 0.5 1.5 2.5 3.5 Hình 4.6: Tính ổn định hệ thống với tỉ lệ : 20 45 Số vòng quay động (vòng) Bơm dầu (lít) Bơm nước (lít) Bảng 6: 1000 1,2 1500 1,65 10,3 2000 2,25 14,2 Số liệu đo lưu lượng động 2500 2000 1500 Bơm nước (lít) Bơm dầu (lít) 1000 Số vòng quay động cơ (vòng) 500 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Hình 4.7: Khảo sát tính ổn định động 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian, tích cực thực đề tài nhóm chúng em hồn thành hình thiết bị phối trộn dầu tưới nguội đạt yêu cầu đề sau:  Đã tìm hiểu tỉ lệ dầu tưới nguội phối trộn phù hợp cho máy CNC  Phần điện tử: - Đã tra cứu tìm hiểu số linh kiện cần thiết sử dụng đề tài - Đã thiết xong mạch điều khiển cho hình  Phần khí: - Đã thiết kế xong phần khung hình - hình thiết bị phối trộn dầu tưới nguội có kích thước dài-rộng-cao: 400x350x350 - hình hoạt động phạm vi thể tích cho phép 0.37 m³ - hình điều khiển tỉ lệ lưu chất tổng thể tích cần phối trộn thơng qua ma trận phím nhấn  Phần cấu chấp hành: - Đã lựa chọn động bơm bánh để bơm dầu, động cánh quạt bơm li tâm để bơm nước,động DC có hộp số để điều khiển bơm khuấy  Phần mềm: tìm hiểu lựa chọn phương pháp điều khiển, ngơn ngữ viết chương trình Đưa lưu đồ giải thuật viết chương trình điều khiển ngôn ngữ Assemble cho vi điều khiển AT89S52 thực tốt yêu cầu đề tài 47 Kết khảo nghiệm hình thiết bị: chạy ổn định, sai số thấp Qua trình hoạt động hình cho thấy độ xác q trình hoạt động hệ thống phụ thuộc vào độ nhớt lưu chất 5.2 Đề nghị Với thời gian vấn đề tài gói gọn phạm vi đề tài tốt nghiệp hình chế tạo có độ xác tương đối, chưa đạt độ xác tuyệt đối đảm bảo yêu cầu đề Nếu có nhiều thời gian hơn, tài nhiều chúng tơi tiếp tục tiến hành hồn thiện hệ thống phối trộn để đạt độ xác ổn định mức cao 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Hoàng Xuân Tứ : “Nghiên cứu so sánh phương pháp tưới công nghệ bôi trơn làm nguội phay rãnh” - ĐH Phạm Kỹ Thuật Thái Nguyên 2) Nguyễn Đình Phú : “Tài liệu phần mềm lập trình, thực hành Vi Xử Lí ” ĐH Phạm Kỹ Thuật TP.HCM” 3) Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm :“Tài liệu Thiết kế chi tiết máy” 4) PGS Trần Hữu Quế : “Vẽ kĩ thuật khí tập 1” - Nhà xuất Giáo Dục 5) TS Nguyễn Văn Hùng : “Giáo trình đo lường cảm biến” - ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 6) http://www.dientuvietnam.net/forums/ 7) http://spkt.net/ 8) http://dientuvienthong.name/ 49 PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ;chuong trinh dem xung ngoai su dung counter t0 ;xung dem duoc dua den ngo vao t0 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x RELENUOC BIT P3.2 RELEDAU BIT P3.1 RELECHON BIT P3.0 BIENMODE EQU R3 MAQUET EQU A ;LUU MA QUET BIENDEM EQU R5 org 0000h MOV TMOD,#01010101B MOV TH0,#0 MOV TL0,#0 MOV TH1,#0 MOV TL1,#0 ; -MOV 32H,#2 MOV 34H,#3 MOV 37H,#6 ; XXXX: CLR RELENUOC CLR RELEDAU CLR RELECHON CALL KHTAOLCD CALL HT_1 CALL HT_2 CALL HT_3 CALL HT_4 MOV BIENMODE,#0 LB2: CALL KEYPRESS CJNE A,#0FFH,BATDAU JMP LB2 BATDAU: CJNE A,#10,LB1 CALL HT_HANG1 CALL HT_HANG2 CALL HT_HANG3 CALL HT_HANG4 LB1: CALL KEYPRESS 50 CJNE A,#0FFH,ADJ8 JMP LB1 TD: mov dptr,#maLCD MAIN: CALL hextobcd CALL HIENTHI ;CALL DELAY10MS ;chuyen so hex-bcd LB5: CALL KEYPRESS CJNE A,#0FFH,STAR JMP LB5 STAR: CJNE A,#11,LB5 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XBAT DAU: MOV A,#80H CALL KTAO MOV DPTR,#BATDAUX CALL WRITE ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X CALL TINHTOAN SETB RELENUOC SETB RELEDAU SETB RELECHON MAIN1: MOV 57H,TL1 CALL hextobcd CALL HIENTHI CALL SOSANH CALL KEYPRESS CJNE A,#0FFH,DUNG JMP MAIN1 ADJ8: LJMP ADJ LB2X: LJMP LB2 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DUNG: CJNE A,#12,MAIN1 MOV A,#80H CALL KTAO MOV DPTR,#DUNGLAI CALL WRITE CLR RELENUOC CLR RELEDAU CLR RELECHON CLR TR0 CLR TR1 MOV TH0,#0 51 ;chuyen so hex-bcd MOV TL0,#0 MOV TH1,#0 MOV TL1,#0 DUNG1: CALL KEYPRESS CJNE A,#0FFH,LB2X JMP DUNG1 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOSANH: MOV A,TH0 CJNE A,51H,SO1 MOV A,TL0 CJNE A,52H,SO1 CLR TR0 MOV TH0,51H MOV TL0,52H CLR RELENUOC MOV A,TH1 CJNE A,53H,SO2 MOV A,TL1 CJNE A,54H,SO2 CLR TR1 MOV TH1,53H MOV TL1,54H CLR RELEDAU CLR RELECHON ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MOV A,#80H CALL KTAO MOV DPTR,#KETTHUC CALL WRITE RET THEM11: CALL KEYPRESS CJNE A,#14,THEM1 SETB RELENUOC JMP THEM11 THEM1: CJNE A,#15,THOAT SETB RELEDAU JMP THEM11 THOAT: CLR RELEDAU CLR RELENUOC RET SO1: MOV A,TH1 CJNE A,53H,SO2 52 MOV A,TL1 CJNE A,54H,SO2 CLR TR1 MOV TH1,53H MOV TL1,54H CLR RELEDAU SO2: RET ;=============================== XSTAR: MOV A,#08FH CALL KTAO MOV A,#'(' MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#090H CALL KTAO MOV A,#'S' MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#091H CALL KTAO MOV A,#'T' MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#092H CALL KTAO MOV A,#'A' MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#093H CALL KTAO MOV A,#'R' MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE RET ;============================================== TINHTOAN: SETB TR0 SETB TR1 MOV A,32H ADD A,34H MOV 50H,A MOV A,37H MOV B,32H MUL AB MOV B,50H DIV AB 53 MOV 51H,A MOV 52H,B MOV A,37H MOV B,34H MUL AB MOV B,50H DIV AB MOV 53H,A MOV 54H,B RET ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ADJ: LCALL HIENTHI inc bienmode cjne bienmode,#4,inc_gpg mov bienmode,#0 Ljmp TD inc_gpg: mov 61h,#10 LOOP2: MOV 60H,#0FFH LCALL HEXTOBCD loop1: lcall HIENTHI CALL KEYPRESS CJNE A,#0FFH,LOP2 JMP LOP1 LOP2: CJNE A,#10,LOP3 ;INC BIENMODE JMP ADJ ;==================================== LOP3: CJNE BIENMODE,#1,LUU1 MOV 32H,a JMP inc_gpg LUU1: CJNE BIENMODE,#2,LUU2 MOV 34H,a JMP inc_gpg LUU2: ;CJNE BIENMODE,#2,LUU2 MOV 36H,A MOV 37H,A JMP inc_gpg ;=================================== LOP1: DJNZ 60H,LOOP1 CJNE BIENMODE,#1,CTPHUT MOV 22H,#' ' sjmp TAT 54 CTPHUT: CJNE BIENMODE,#2,CTGIO MOV 24H,#' ' Sjmp TAT CTGIO: ;CJNE BIENMODE,#3,CTTHU MOV 26H,#' ' MOV 27H,#' ' SJMP TAT ;CCCCCCCCCCCCCCC loop2x: sjmp loop2 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ADJ4: LJMP ADJ ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TAT: MOV 60H,#0FFH lcall HIENTHI LOOP3: CALL DELAY1MS CALL KEYPRESS CJNE A,#0FFH,LOP2 JMP LOP4 LOP4: DJNZ 60H,LOOP3 djnz 61h,loop2X mov bienmode,#0 ljmp TD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuyen so hex byte thap tl0 sang so BCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hextobcd:MOV R0,#32H MOV R1,#22H MOV DPTR,#MALCD BCD1: MOV A,@R0 MOVC A,@A+DPTR MOV @R1,A INC R0 INC R1 CJNE R0,#38H,BCD1 MOV A,57H MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV 58H,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV 59H,A 55 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ;Chuong trinh hien thi noi dung hang thu tren LCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HT_HANG1: MOV A,#080H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#DATAHANG1 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ;Chuong trinh hien thi noi dung hang thu tren LCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HT_HANG2: MOV A,#0C0H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#DATAHANG2 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HT_HANG3: MOV A,#094H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#DATAHANG3 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HT_HANG4: MOV A,#0d4H CALL KTAO MOV DPTR,#DATAHANG4 CALL WRITE RET ;set DDRAM HT_1: MOV A,#080H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#H1 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ;Chuong trinh hien thi noi dung hang thu tren LCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 56 HT_2: MOV A,#0C0H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#H2 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HT_3: MOV A,#094H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#H3 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HT_4: MOV A,#0d4H ;set DDRAM CALL KTAO MOV DPTR,#H4 CALL WRITE RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ;CHUONG TRINH CON HIEN THI LED ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x HIENTHI: MOV A,#0CEH CALL KTAO MOV A,22H MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#0A2H CALL KTAO MOV A,24H MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE ;=============================================== MOV A,#0E2H CALL KTAO MOV A,26H MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#0C5H CALL KTAO RET MOV A,59H MOV BYTEOUT,A 57 CALL DATA_BYTE MOV A,#0C6H CALL KTAO MOV A,58H MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE MOV A,#0E3H CALL KTAO MOV A,27H MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x WRITE: MOV A,#0 MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#99H,WRITEA RET WRITEA: MOV BYTEOUT,A CALL DATA_BYTE INC DPTR JMP WRITE ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x $INCLUDE(TV_LCD20.ASM) $INCLUDE(TV_DELAY.ASM) $INCLUDE(TV_PHIM.ASM) ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ; Data bytes ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x H1: DB H2: DB H3: DB H4: DB DATAHANG2: DATAHANG3: DATAHANG4: DATAHANG1: BATDAUX: DUNGLAI: DB KETTHUC: DB MALCD: DB End 'DAI HOC NONG LAM TP.HCM',99H 'KHOA CO KHI CONG NGHE',99H ' LOP DH07CD KHOA 33',99H ' BAO CAO TOT NGHIEP ',99H DB 'TI LE NUOC :0 ',099h DB 'TI LE DAU :0 ',099h DB 'TONG THE TICH:0 ',099h DB ' MO HINH TRON ',099h DB ' BAT DAU CHUONG TRINH',099h 'DUNG CHUONG TRINH',99H 'KET THUC CHUONG TRINH',99H '0123456789 ' 58 ... khoa, bạn đóng góp ý kiến kinh nghiệm quý báu trình thực đề tài TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực hiện: Kiều Minh Giáp Nguyễn Văn Thừa ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Thiết kế khảo nghiệm... Tháng năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, nhờ giúp đỡ tận tình quý thầy cô mặt nên đề tài tốt nghiệp chúng em hoàn thành Em xin gởi... CHẾ TẠO MƠ HÌNH THIẾT BỊ PHA TRỘN DẦU TƯỚI NGUỘI CHO MÁY CNC SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN Tác giả KIỀU MINH GIÁP NGUYỄN VĂN THỪA Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành CƠ ĐIỆN TỬ Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THIẾT BỊ PHA TRỘN DẦU TƯỚI NGUỘI CHO MÁY CNC SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN , NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THIẾT BỊ PHA TRỘN DẦU TƯỚI NGUỘI CHO MÁY CNC SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay