Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại tại tp hồ chí minh

103 25 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:18

http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N !∀#∃ ∃%&∋∃ ( )∃ ∗∀+ ∗&∋) , −∃ %&#∃ &∋∃% &/ 01+ ( 23 45 56 KI L ! Ĩ∀ 9 633: ( http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYEÁ N ;&∃% % & # ∃ OBO OKS CO M # % & & ∋()∗ +,−) /0 1∋−23 4∋5)∗ 36) 7,2)∗ 8,9− )∗−:) 1−;)∗ 31−2? 555 & 5 &&≅) 554 Χ) ;1 ∗;1∃% 1&≅∗ Φ1=∃% ∗−∃ ? ≅∃% , Χ& ,& D Κ 6 Λ ∃% Μ& Γ&∋ ∗& ?1&∃ ∃% )∀=ϑ Ν 6 Λ ∃% Μ& , Χ& ∀= ∗ 1+∃% Ι∀+ϑ &≅∃% ∗−∃ ∃ )∀=> Ν 6 & Ν 564 5645 D/∃% , Ο ∗)∀# ? ∋∃% ∗;1∃% ϑ &#∃ ∗−, Ι∀+ϑ &≅∃% ∗−∃ ∃ )∀=> ?1&∃ ∃% )∀=ϑ Χ) ;1 Π)∃ ?1&∃ 2 5 & ∃1=) Υ1= , Χ& ,&&≅) 66 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N 544 &∋) 1≅, Π)∃ ∃% )∀=> Φ1+) ΓΕ ∗;1∃% Γ)∀=, ∃&#∃% ,&1 )∀= W &Χ ∀= ∗ 1+∃% Ι∀+ϑ &≅∃% ∗−∃ ∃ )∀=> ?1&∃ ∃% )∀=ϑ ∗&≅) ,&&≅) & ≅ ≅& OBO OKS CO M ∀ ϑ 6Κ ≅Ι ϑ ≅Κ ∋()∗ +,−) /0 3Λ)1 1Λ)1 1∋−23 4∋5)∗ 36) 7,2)∗ 8,9− 8−Φ8 )∗−:) 1−;)∗ 31−2? 3−2? 1−;)1 Χ1∋Α 655 D/∃% ∗ ∋0 16 &=∃ ΑΕ≅) ?)1 5 Β∃ Β∃ ϑ & 4Ν 646 D/∃% &≅∃ , ∀+ 42 4Τ Ν3 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N 644 % !∀#∃ ∃ &#∃ , Χ& ∃ D/∃% &≅∃ , ∀+ ∗;1∃% Ι∀+ϑ &≅∃% ∗−∃ ∃ )∀=> ?1&∃ ∃% )∀=ϑ ∗&≅) ≅ Ε Ε& ΚΕ OBO OKS CO M ∀ 23 Π ΚD 1 1∋−;) 31?/5) 1/5 31∋Α)∗ Β/ΑΧ 1−2)∗ 36) )1?/5> 7∋−)1 )∗1?/5Χ 8,9− 8−Φ8 )∗−:) 1−;)∗ 31−2? 3−2? 455 456 454 ;Β∃ Φ1= W &Χ∃ Α!< Γ&∋ ,1#∃% ∃% ∀= , Χ& ∀= ∗ 1+∃% ?&Η∃ ΦDΕ≅, ∃&#∃% ,&1 2Κ )∀=∗ &> Φ&∃% 2Ν 1=) ∃ &=ϑ Π)∃ ∗∀+ W 1+, ∗∀+ Φ1∋) 1Χ) ϑ &Χ) ∃&#∃% ,&1 )∀= W &Χ Ι∀+ϑ &≅∃% ∗−∃ ∃ )∀=> ?1&∃ ∃% )∀=ϑ ∗&≅) ,& 22 −Φ8 ∗?−9? Χ1−ΦΧ )1−Ρ> )−:)∗ 8−∋ 1?/5, +,−9 1/5 31∋Α)∗ Β/ΑΧ 1−2)∗ 36) )1?/5> 7∋−)1 )∗1?/5Χ 8,9− )∗−:) 1−;)∗ 31−2? ΚΚ 1&∋∃ ∗ )∀=∃ ∀= ∗ 1+∃% , Ο ∗)∀# ϑ &#∃ ∗−, 22 5 &
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại tại tp hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay