HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÃI GIỮ XE BẰNG CAMERA VÀ MÃ VẠCH

75 30 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÃI GIỮ XE BẰNG CAMERA VẠCH Họ tên sinh viên: ĐẶNG HỮU SONG Nghành: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Niên khóa: 2007-2011 Tháng 06 năm 2011 HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÃI GIỮ XE BẰNG CAMERA VẠCH Tác giả ĐẶNG HỮU SONG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Điều Khiển Tự Đông Giáo viên hướng dẫn: Th.S LÊ VĂN PHẬN Tháng 06 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô trương Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt trình học tập trường Em xin gửi lời biết ơn chân thành đến thầy cô thuộc môn Điều Khiển Tự Động thầy cô Khoa Cơ Khí- Cơng Nghệ giảng dạy kiến thức chun môn làm sở để em thực đề tài Đặc biêt, em xin cảm ơn Thầy Th.S Lê Văn Phận có tâm huyết nhiệt tình hướng dẫn, chi dạy em nhiêu trình thực đề tài Em xin cảm ơn gia đình em chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ em Xin cảm ơn bạn em giúp đỡ, động viên em trình theo học trường Một lần em xin chân thành q thầy cơ, bạn có lời động viên, đóng góp ý kiến kinh nghiệm q báu q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, Tháng 06 năm 2011 Sinh viên thực hiện: Đặng Hữu Song ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Hệ thống giám sát bãi giữ xe Camera vạch” thực trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh từ ngày 28\03\2011 đến ngày 30\05\2011, gồm nội dung chủ yếu sau: Những kiến thức tổng hợp hệ thống giữ xe thơng minh Tìm hiểu phương thức hoạt động bãi giữ xe thơng minh có Tìm hiểu ngun lý cấu tạo thẻ RFID, loại vạch, camera, webcam, quick code Phân tích, thiết kế bãi giữ xe thơng minh băng webcam quick code Kết đạt được: Lập trình thành cơng phần mềm quản lý bãi giữ xe thơng minh phần mềm lập trình Visual Basic 6.0 (cho lối vào lối ra) iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tăt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vi Danh sách hình vii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt đề: 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.3 Giới hạn đề tài: Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Tìm hiểu tổng quan bãi giữ xe thông minh: 2.2 Các thành phần bãi giữ xe thông minh: 2.3 Giải pháp công nghệ quản lý bãi giữ xe thông minh camera vạch: 2.3.1 Cơng nghệ áp dụng cho khách vãng lai( trả phí sau): 2.3.2 Công nghệ áp dụng cho khách thường xuyên, vé tháng, vé quí (trả phí trước) 2.4 Mơ tả qui trình hoạt động: 2.4.1 Nhận xe vào: 2.4.2 Khi xe : 2.5 Những kiến thức tổng hợp: 2.5.1 Thiết bị ghi hình: 2.5.2 Phương pháp nhận dạng thẻ xe: 16 2.6 Giới thiệu thẻ RFID (Radio Frequency Identification): 21 Chương 24 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian nghiên đề tài: .24 iv 3.2 Phân bố thời gian tiến hàng đề tài: 24 3.3 Đối tượng thiết bị nghiên cứu: 24 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 24 3.3.2 Thiết bị nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp thực đề tài: 25 3.5 Phương tiện thưc đề tài: 25 Chương 26 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .26 4.1 Thiết kế mơ hình: 26 4.2 Gới thiệu phần mềm QuickMark code 29 4.3 Giới thiệu phần mềm lập trình Visual Basic studio 6.0 (VB6) 29 4.4 Lập trình phần mềm quản lý bãi giữ xe: .31 4.4.1 Lưu đồ giải thuật 31 4.4.2 Lập trình phần mềm: 34 4.5 Kết đạt được: 38 Chương 41 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận: 41 5.2 Đề nghị: 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC .43 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VB6 Visual Basic 6.0 CCD Charge Couple Device DSP Digital Signal Processing Webcam .Web camera QR Quick Response RFID Radio Frequency Identification IC Integrated Circuit CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor DSN Data Sources Name ODBC Open Database Connectivity IP Internet Protocol vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cấu trúc tổng thể bãi giữ xe thông minh Hình 2.2 Các thành phần bãi xe thơng minh Hình 2.3 Qui trình nhận xe vào .6 Hình 2.4 Qui trình hoạt động lối Hình 2.5 hệ thống camera .8 Hình 2.6 cảm biến hình ảnh Hình 2.7 camera dây .11 Hình 2.8 camera khơng dây 11 Hình 2.9 IP camera .12 Hình 2.10 camera áp trần 12 Hình 2.11 camera ẩn .13 Hình 2.12 camera PTZ 13 Hình 2.13 camera hồng ngoại .14 Hình 2.14 loại webcam 16 Hình 2.15 Quá trình hoạt động việc đọc vạch 19 Hình 2.16 Máy in vạch 19 Hình 2.17 Máy đọc vạch 20 Hình 2.18 Thẻ RFID .21 Hình 4.1 Sơ đồ khối hệ thống .27 Hình 4.2 Qui trình hoạt động tai lối vào 27 Hình 4.3 Qui trình hoạt động lối 28 Hình 4.4 phần mềm quickmark 29 Hình 4.5 hình phần mềm VB6 29 Hình 4.6 lưu đồ xe vào 31 Hình 4.7 lưu đồ xe 32 Hình 4.8 tạo file quanlyxe.mdb 33 Hình 4.9 tạo table khachhang .33 Hình 4.10 tạo table nhatky 34 Hình 4.11 liên kết adodc với access 35 vii Hình 4.12 trình bày form quản lý xe vào 35 Hình 4.13 trình bày form quản lý xe .36 Hình 4.14Tạo nguồn liệu ODBC .37 Hình 4.15 cable chéo 37 Hình 4.16 Khai báo IP 38 Hình 4.17 hoạt động tai lối vào 39 Hình 4.18 gia hạn thẻ tháng 39 Hình 4.19 hoạt động tai lối 40 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng qui đổi góc mở 15 Bảng 2.2 Các vạch tuyến tính 17 Bảng 2.3 Các vạch cụm 17 Bảng 2.4 vạch 2D 18 Bảng2.5 Một số chuẩn vạch theo phương pháp hóa chiều theo chiều rộng ( xem phụ lục) .18 Bảng2.6 hóa theo tiêu chuẩn code 39 (xem phụ lục) 18 Bảng 4.1 Số lượng thiết bị: 26 ix adoRS.Fields(2).Value = Now() adoRS.Update End If End If End If adoRS.MoveNext Loop adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute(strsql) If Not adoRS.EOF Then strsql = "select * from nhatky where ghichu like '%" & adoRS.Fields(4) & "%';" If Not IsNull(adoRS.Fields(4)) Then lbl.Caption = adoRS.Fields(4) Else lbl.Caption = "" End If txt_mathe.Text = "" End If End If Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(2) From nhatky where giora ''") lbl_xera.Caption = adoRS.Fields(0).Value adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(1) From nhatky where giovao ''") lbl_xevao.Caption = adoRS.Fields(0).Value lbl_xecon.Caption = Val(lbl_xevao) - Val(lbl_xera) End Sub Private Sub Command1_Click() kiemtrathe.Enabled = True kiemtrathe.Show End Sub Private Sub Form_Load() 51 lbl_ngaygio.Caption = Now() Dim strsql As String Set cn = New ADODB.Connection cn.ConnectionString = "DSN=vidu" cn.Open Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(2) From nhatky where giora ''") lbl_xera.Caption = adoRS.Fields(0).Value adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(1) From nhatky where giovao ''") lbl_xevao.Caption = adoRS.Fields(0).Value lbl_xecon.Caption = Val(lbl_xevao) - Val(lbl_xera) End Sub Private Sub cmd_chaycam_Click() hCap = capCreateCaptureWindow("Take a Camera Shot", WS_CHILD Or WS_VISIBLE, 0, 0, PicWebCam.Width, PicWebCam.Height, PicWebCam.hWnd, 0) If hCap Then Call SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0&) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEW, CLng(True), 0&) End If End Sub Private Sub cmd_dungcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0&, 0&) End Sub Private Sub cmd_fomatcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0&, 0&) End Sub Private Sub Timer1_Timer() txt_mathe.Text = Clipboard.GetText 52 End Sub Dim hCap As Long Private Sub cmd_chaycam_Click() hCap = capCreateCaptureWindow("Take a Camera Shot", WS_CHILD Or WS_VISIBLE, 0, 0, PicWebCam.Width, PicWebCam.Height, PicWebCam.hWnd, 0) If hCap Then Call SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0&) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEW, CLng(True), 0&) End If End Sub Private Sub cmd_dungcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0&, 0&) End Sub Private Sub cmd_fomatcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0&, 0&) End Sub Private Sub cmd_luudulieu_Click() Dim Con As New ADODB.Connection Dim Rec As New ADODB.Recordset Dim rs As New ADODB.Recordset Dim Sql As String Dim a As String a = txt_linkhinh.Text If a = "" Then MsgBox "lam on luu hinh truoc thanks!", vbOKOnly, "thong bao" Else ' mo file access 53 Con.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & App.Path & "\quanlyxe.mdb" Sql = "select * from khachhang where soxe like '%" & txt_code.Text & "%';" Set rs = New ADODB.Recordset rs.Open Sql, Con, adOpenDynamic, adLockOptimistic Sql = "select * from khachhang where thoigian like '%" & rs.Fields("thoigian") & "%';" If Not IsNull(Sql = rs.Fields("thoigian")) Then Sql = rs.Fields("thoigian") Dim date1 As Date Dim date2 As Date date1 = Format(Sql, "yyyy/mm/dd") date2 = Format(Now, "yyyy/mm/dd") If DateDiff("d", date1, date2) > Then MsgBox "the da qua han, yeu cau update", vbOKOnly, " the thang" Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields("giovao") = Now() Else Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields("ghichu") = "the thang" Adodc1.Recordset.Fields("giovao") = Now() End If Else Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields("giovao") = Now() End If End If End Sub Private Sub cmd_luuhinh_Click() Dim sFileName As String Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEW, CLng(False), 0&) 54 ' lam viec voi commondialog With CDialog InitDir = App.Path & "\" & ToStringFormDate FileName = Format(Now(), "hh.mm.ss") CancelError = True Flags = cdlOFNPathMustExist Or cdlOFNOverwritePrompt Filter = "JPEG Picture(*.jpg)|*.jpg|All Files|*.*" ShowSave sFileName = FileName End With Call SendMessage(hCap, WM_CAP_FILE_SAVEDIB, 0&, ByVal CStr(sFileName)) DoFinally: Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEW, CLng(True), 0&) Picture1.Picture = LoadPicture(sFileName) txt_linkhinh.Text = sFileName End Sub Private Sub cmd_taodulieu_Click() ' hien thi bang du lieu ban dau de chinh sua nhaplieu.Enabled = True nhaplieu.Show End Sub Private Sub cmd_taofolder_Click() ' tao folder lam viec moi cmd_taofolder.Enabled = False MkDir App.Path & "\" & ToStringFormDate End Sub Private Sub cmd_thoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub Form_Load() 55 'hien thi thoi gian hien tai len table thoi gian lbl_thoigian.Caption = Now() End Sub Private Sub Timer1_Timer() ' doc clipboard va ghi vao text code txt_code.Text = Clipboard.GetText End Sub Code chương trình xe : -Module mở rộng Public Const WS_CHILD As Long = &H40000000 Public Const WS_VISIBLE As Long = &H10000000 Public Const WM_USER As Long = &H400 Public Const WM_CAP_START As Long = WM_USER Public Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT As Long = WM_CAP_START + 10 Public Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT As Long = WM_CAP_START + 11 Public Const WM_CAP_SET_PREVIEW As Long = WM_CAP_START + 50 Public Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE As Long = WM_CAP_START + 52 Public Const WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT As Long = WM_CAP_START + 41 Public Const WM_CAP_FILE_SAVEDIB As Long = WM_CAP_START + 25 Public Declare Function capCreateCaptureWindow _ Lib "avicap32.dll" Alias "capCreateCaptureWindowA" _ (ByVal lpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Long _ , ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long _ , ByVal nHeight As Long, ByVal hwndParent As Long _ , ByVal nID As Long) As Long Public Declare Function SendMessage Lib "user32" _ Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long _ 56 , ByVal wParam As Long, ByRef lParam As Any) As Long -Chương trình chính: Dim hCap As Long Private Sub cmd_thoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmd_xoa_Click() Dim rec As New ADODB.Recordset 'khoi tao de thuc hien ket noi Set cn = New ADODB.Connection 'tao chuoi ket noi cn.ConnectionString = "DSN=vidu" 'bat dau ket noi cn.Open Set rec = New ADODB.Recordset rec.Open "nhatky", cn, , adLockOptimistic, adCmdTable If rec.EOF Then MsgBox "file trong", vbOKOnly, "thong bao" Else Set rec = cn.Execute("SELECT * Into nhatky1 From nhatky ") MsgBox " ban co chac chan muon xoa khong", vbYesNo, "thong bao" Dim strsql strsql = "Delete * FROM nhatky" cn.Execute (strsql) MsgBox "qua trinh copy va delete da hoan thanh", vbOKOnly, "thong bao" End If End Sub Private Sub cmd_load_Click() Dim adoRS As ADODB.Recordset Dim strsql As String Dim song As String 57 'khoi tao de thuc hien ket noi Set cn = New ADODB.Connection 'tao chuoi ket noi cn.ConnectionString = "DSN=vidu" 'bat dau ket noi cn.Open If txt_mathe.Text = "" Then MsgBox " lam on nhap ma so xe truoc bam nut load", vbOKOnly, "thong bao" Else 'lay du lieu vao adoRS strsql = "select * from nhatky where soxe = '" & txt_mathe.Text & "'" Set adoRS = cn.Execute(strsql) Do While Not adoRS.EOF If Not IsNull(adoRS("giora")) And adoRS("giora") "" Then Else song = adoRS("hinh") pc_hinh.Picture = LoadPicture(song) Set adoRS = New ADODB.Recordset adoRS.Open strsql, cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic If Not adoRS.EOF Then If IsNull(adoRS.Fields(2)) Then adoRS.Fields(2).Value = Now() adoRS.Update Else adoRS.MoveNext adoRS.Fields(2).Value = Now() adoRS.Update End If End If End If 58 adoRS.MoveNext Loop adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute(strsql) If Not adoRS.EOF Then strsql = "select * from nhatky where ghichu like '%" & adoRS.Fields(4) & "%';" If Not IsNull(adoRS.Fields(4)) Then lbl.Caption = adoRS.Fields(4) Else lbl.Caption = "" End If txt_mathe.Text = "" End If End If Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(2) From nhatky where giora ''") lbl_xera.Caption = adoRS.Fields(0).Value adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(1) From nhatky where giovao ''") lbl_xevao.Caption = adoRS.Fields(0).Value lbl_xecon.Caption = Val(lbl_xevao) - Val(lbl_xera) End Sub Private Sub Command1_Click() kiemtrathe.Enabled = True kiemtrathe.Show End Sub Private Sub Form_Load() lbl_ngaygio.Caption = Now() Dim strsql As String Set cn = New ADODB.Connection cn.ConnectionString = "DSN=vidu" cn.Open 59 Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(2) From nhatky where giora ''") lbl_xera.Caption = adoRS.Fields(0).Value adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(1) From nhatky where giovao ''") lbl_xevao.Caption = adoRS.Fields(0).Value lbl_xecon.Caption = Val(lbl_xevao) - Val(lbl_xera) End Sub Private Sub cmd_chaycam_Click() hCap = capCreateCaptureWindow("Take a Camera Shot", WS_CHILD Or WS_VISIBLE, 0, 0, PicWebCam.Width, PicWebCam.Height, PicWebCam.hWnd, 0) If hCap Then Call SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0&) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEW, CLng(True), 0&) End If End Sub Private Sub cmd_dungcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0&, 0&) End Sub Private Sub cmd_fomatcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0&, 0&) End Sub Private Sub Timer1_Timer() txt_mathe.Text = Clipboard.GetText End Sub Dim hCap As Long Private Sub cmd_thoat_Click() Unload Me End Sub 60 Private Sub cmd_xoa_Click() Dim rec As New ADODB.Recordset 'khoi tao de thuc hien ket noi Set cn = New ADODB.Connection 'tao chuoi ket noi cn.ConnectionString = "DSN=vidu" 'bat dau ket noi cn.Open Set rec = New ADODB.Recordset rec.Open "nhatky", cn, , adLockOptimistic, adCmdTable If rec.EOF Then MsgBox "file trong", vbOKOnly, "thong bao" Else Set rec = cn.Execute("SELECT * Into nhatky1 From nhatky ") MsgBox " ban co chac chan muon xoa khong", vbYesNo, "thong bao" Dim strsql strsql = "Delete * FROM nhatky" cn.Execute (strsql) rec.Update rec.Close MsgBox "qua trinh copy va delete da hoan thanh", vbOKOnly, "thong bao" End If End Sub Private Sub cmd_load_Click() Dim adoRS As ADODB.Recordset Dim strsql As String Dim song As String 'khoi tao de thuc hien ket noi Set cn = New ADODB.Connection 'tao chuoi ket noi cn.ConnectionString = "DSN=quanlyxe" 61 'bat dau ket noi cn.Open If txt_mathe.Text = "" Then MsgBox " lam on nhap ma so xe truoc bam nut load", vbOKOnly, "thong bao" Else 'lay du lieu vao adoRS strsql = "select * from nhatky where soxe = '" & txt_mathe.Text & "'" Set adoRS = cn.Execute(strsql) MsgBox strsql Do While Not adoRS.EOF If Not IsNull(adoRS("giora")) Then Else song = adoRS("hinh") pc_hinh.Picture = LoadPicture(song) Set adoRS = New ADODB.Recordset adoRS.Open strsql, cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic If Not adoRS.EOF Then adoRS.Fields(2).Value = Now() adoRS.Update Refresh End If End If adoRS.MoveNext Loop adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute(strsql) strsql = "select * from nhatky where ghichu like '%" & adoRS.Fields(4) & "%';" If Not IsNull(adoRS.Fields(4)) Then lbl.Caption = adoRS.Fields(4) Else lbl.Caption = "" 62 End If Text1.Text = "" End If End Sub Private Sub Form_Load() lbl_ngaygio.Caption = Now() Dim strsql As String Set cn = New ADODB.Connection cn.ConnectionString = "DSN=quanlyxe" cn.Open Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(2) From nhatky where giora ''") lbl_xera.Caption = adoRS.Fields(0).Value adoRS.Close Set adoRS = cn.Execute("SELECT count(1) From nhatky where giovao ''") lbl_xevao.Caption = adoRS.Fields(0).Value lbl_xecon.Caption = Val(lbl_xevao) - Val(lbl_xera) End Sub Private Sub cmd_chaycam_Click() hCap = capCreateCaptureWindow("Take a Camera Shot", WS_CHILD Or WS_VISIBLE, 0, 0, PicWebCam.Width, PicWebCam.Height, PicWebCam.hWnd, 0) If hCap Then Call SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0&) Call SendMessage(hCap, WM_CAP_SET_PREVIEW, CLng(True), 0&) End If End Sub Private Sub cmd_dungcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0&, 0&) End Sub 63 Private Sub cmd_fomatcam_Click() Dim temp As Long temp = SendMessage(hCap, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0&, 0&) End Sub Private Sub Timer1_Timer() txt_mathe.Text = Clipboard.GetText End Sub QR: QR ma trận (hay vạch hai chiều) phát triển công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994 Chữ "QR" xuất phát từ "Quick Response", tiếng Anh có nghĩa đáp ứng nhanh, người tạo có ý định cho phép giải tốc độ cao Các QR sử dụng phổ biến Nhật Bản, loại hai chiều thông dụng Nhật Bản Mặc dù lúc đầu QR dùng để theo dõi phận sản xuất xe hơi, dùng quản lý kiểm kê nhiều ngành khác Gần hơn, phần mềm đọc QR cài vào điện thoại di dộng có gắn camera (camera phone) Nhật Điều đưa đến ứng dụng đa dạng hướng người tiêu dùng, nhằm làm nhẹ nhàng việc nhập liệu vào điện thoại di động, vốn không hấp dẫn QR thêm vào danh thiếp, làm đơn giản nhiều việc nhập kiện cá nhân người quen vào sổ địa điện thoại di động Người dùng có chương trình thu tín hiệu (capture program) máy tính có giao diện RS-232C dùng máy quét ảnh (scanner) để thu liệu Tiêu chuẩn Nhật Bản cho QR, JIS X 0510, công bố vào tháng giêng năm 1999, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO tương ứng, ISO/IEC18004, chấp thuận vào tháng sáu năm 2000 64 Khả lưu trữ liệu QR Số đơn Tối đa 7.089 kí tự Số chữ Tối đa 4.296 kí tự Số nhị phân (8 bit) ối đa 2.953 byte Kanji/Kana Tối đa 1.817 kí tự 65 ... với phát triển mật độ dân cư xe cộ ngày đông đúc, điều phần ảnh hưởng tới phát triển đất nước Song song với phát triển , người ta đặt đề xây dựng bãi giữ xe để phục cho người dân công việc việc... Phương pháp nhận dạng thẻ xe: a Giới thiệu mã vạch: + Khái niệm: Mã vạch dãy vạch tối khoảng trống song song dùng để thể mã số dạng máy quét đọc Barcode (hay gọi mã vạch) dạng thức trình bày giữ liệu...HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÃI GIỮ XE BẰNG CAMERA VÀ MÃ VẠCH Tác giả ĐẶNG HỮU SONG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Điều Khiển Tự Đông Giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÃI GIỮ XE BẰNG CAMERA VÀ MÃ VẠCH , HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÃI GIỮ XE BẰNG CAMERA VÀ MÃ VẠCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay