giao trinh access 2007

1 42 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 11:51

Giáo Trình Microsoft Access 2007 Chương 1: Tổng quan Microsof Access Chương 2: Bảng liệu - Table Chương 3: Truy vấn liệu - Query Chương 4: Biểu mẫu- Form Chương 5: Báo cáo - Report Chương 6: Tập lệnh - Macro Chương 7: Tùy biến biểu mẫu báo cáo Chương 8: Ngôn ngữ Visual Basic for Applications Chương 9: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng Chương 10: Bài tập tổng hợp Access Gồm 18 tập với 100 câu hỏi: - Phan 1: Bài tập bảng - Phan 2: Bài tập truy vấn - Phan 3: Bài tập biểu mẫu - Phan 4: Bài tập báo cáo Phần thư giãn: Với trò chơi ghép hình, tìm cặp, tinh mắt Mỗi chương kèm Bài kiểm tra kiến thức ! http://www.mediafire.com/?sharekey=d3f63fac7df4e6cdab1eab3e9fa335ca5a8f87b5 %202694f177
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh access 2007, giao trinh access 2007

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay