Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

90 43 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 11:34

Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ QUỐC VƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ QUỐC VƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM MINH PHÚC HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Cơng trình nghiên cứu “Thực sách tuyển dụng cơng chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” hoàn thành với nỗ lực, cố gắng thân Tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn khoa học TS Phạm Minh Phúc, tận tình giúp đỡ, bảo tơi trình triển khai thực đề tài viết luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Hội đồng phản biện đề cương Hội đồng phản biện luận văn góp ý giúp tơi hồn thiện tốt luận văn Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội, Văn phòng Khoa Chính sách cơng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi q trình theo học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cán bộ, công chức sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ, chia sẻ công việc với suốt thời gian qua để tơi tham gia học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Học viên Ngô Quốc Vƣơng LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Học viên Ngô Quốc Vƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC .7 1.1 Một số khái niệm .7 1.2 Vai trò tổ chức thực sách tuyển dụng cơng chức 1.3 Những yêu cầu việc thực sách tuyển dụng cơng chức 10 1.4 Các bước tổ chức thực sách tuyển dụng công chức 12 1.5 Các nhân tố tác động đến tổ chức thực sách tuyển dụng công chức 16 1.6 Chủ thể thực sách tuyển dụng công chức 19 CHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC TẠI TỈNH QUẢNG NAM 21 2.1 Khái quát chung đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam 21 2.2 Tổ chức thực sách tuyển dụng cơng chức tỉnh Quảng Nam .28 2.3 Kết thực sách tuyển dụng cơng chức Quảng Nam .35 2.4 Đánh giá việc thực sách tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam 53 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 64 3.1 Phương hướng thực sách tuyển dụng công chức .64 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách tuyển dụng công chức 67 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán bộ, công chức CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức CĐ Cao đẳng CS Cán CV Chuyên viên ĐH Đại học HĐND Hội đồng nhân dân PGS Phó giáo sư TC Trung cấp Ths Thạc sỹ TS Tiến sỹ UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố sở, ban, ngành thuộc tỉnh 25 Bảng 2.2: Phân loại, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố sở, ban, ngành thuộc tỉnh 26 Bảng 2.3: Kết khảo sát tổ chức thực sách tuyển dụng cơng chức hành tỉnh Quảng Nam năm 2012 33 Bảng 2.4: Kết khảo sát tổ chức thực sách tuyển dụng cơng chức hành tỉnh Quảng Nam năm 2016 34 Bảng 2.5: Kết tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam qua 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2012 năm 2016 42 Bảng 2.6: Phân tích chủ thể sách tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động hành chính, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức nội dung quan tâm hàng đầu Đội ngũ công chức trực tiếp thực quyền lực nhà nước quản lý xã hội, đảm bảo thực thi pháp luật nhân tố định hiệu lực, hiệu hành Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln quan tâm đến công tác cán bộ, coi cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước Khi đánh giá vai trò cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt kém”, “Cán tiền vốn đồn thể Có vốn làm lãi Bất sách, cơng tác có cán tốt thành cơng, tức có lãi Khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn” [26, tr.269,273] Trong trình đổi mới, xây dựng phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 39-NQ/TƯ tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ CBCCVC, với mục tiêu tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút người có đức, có tài vào hoạt động cơng vụ quan đảng, nhà nước tổ chức trị - xã hội, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách sách tiền lương Tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức Đồng thời, 05 mục tiêu quan trọng Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 là: Xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Đây nội dung quan trọng, sở pháp lý để tổ chức tuyển chọn người có trình độ, lực chun mơn, đáp ứng u cầu công việc để bổ sung vào quan thuộc hệ thống trị Trong bối cảnh đất nước đứng trước thời thách thức mới, đòi hỏi phải có giải pháp liệt, đồng xây dựng đội ngũ CBCC Do đó, Nhà nước hình thành nên sách tuyển dụng cơng chức nhằm tuyển chọn người có trình độ, lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập phát triển Trong thời gian qua, việc tuyển dụng công chức quan nhà nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng cho thấy bên cạnh kết đạt được, sách tuyển dụng cơng chức bộc lộ hạn chế, bất cập Với mong muốn thơng qua thực tiễn, phân tích, đánh giá thành tựu tồn tại, hạn chế q trình thực sách, nhằm cung cấp luận khoa học cho cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hồn thiện sách tuyển dụng cơng chức nước ta nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng, học viên chọn đề tài: “Thực sách tuyển dụng cơng chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ chun ngành Chính sách cơng Học viện Khoa học xã hội T nh h nh nghiên cứu u n văn Tuyển dụng công chức vấn đề mới, đặc thù công chức người thừa hành nhiệm vụ cơng quyền quan nhà nước, đề tài ln có tính thời nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu Vấn đề nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định sách hoạt động thực tiễn tập trung sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát chưa đánh giá sát thực trạng địa phương, chưa sâu phân tích, đánh giá nguyên nhân, bất cập, tồn tại, hạn chế việc thực sách tuyển dụng cơng chức thực Đã có nhiều cơng trình cơng bố góc độ, hình thức khác đăng tải số sách, báo, tạp chí trung ương địa phương Có thể kể đến tác giả, tác phẩm với vấn đề tập trung nghiên cứu, sau: - TS Thang Văn Phúc TS Nguyễn Minh Phương (2005) với “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức” phân tích vai trò, đặc điểm đội ngũ CBCC; quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ CBCC; xác định yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việc hoàn thiện thể chế quản lý xây dựng đội ngũ CBCC sạch, vững mạnh - PGS TS Nguyễn Văn Tài (2010) với “Phát huy tính tích cực xã hội đội ngũ cán nước ta nay” đứng quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh sâu phân tích, làm rõ sở lý luận thực tiễn đường lối, sách cán Đảng ta Qua đó, tác giả đưa đánh giá sát thực tình hình cán nước ta nay, đề xuất giải pháp cụ thể, có tính khả thi để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán cấp - PGS.TS Lê Minh Thông, TS Nguyễn Danh Châu (2010) với “Kinh nghiệm công tác nhân số nước” tập trung phân tích, giới thiệu vấn đề: máy quản lý công chức; tuyển chọn công chức; chế độ công trạng, luân chuyển… số nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức Từ việc khảo cứu mơ hình cơng vụ, công chức số nước giới, tác giả rút số nhận xét chung đề xuất kiến nghị nhằm đổi công tác cán nước ta cho phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển đất nước giai đoạn mới, chưa có kiến nghị cụ thể cho công tác tuyển dụng công chức quan hành nhà nước - TS Lương Thanh Cường (2011) với “Một số vấn đề lý luận chế định pháp luật công vụ, công chức” đề cập đầy đủ quy định pháp luật công vụ, cơng chức đề xuất giải pháp hồn thiện quy định pháp luật điều chỉnh chuyên biệt nhóm cơng chức máy nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội chưa đề cập đến giải pháp cụ thể việc tuyển dụng công chức quan hành nhà nước - Các tác giả Nguyễn Cảnh Hợp (2011) với “Thể chế công vụ”; TS Thang Văn Phúc, TS Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thu Huyền (2004) với “Hệ thống công vụ xu hướng cải cách số nước giới”… nghiên cứu công ... tỉnh Quảng Nam 21 2.2 Tổ chức thực sách tuyển dụng cơng chức tỉnh Quảng Nam .28 2.3 Kết thực sách tuyển dụng công chức Quảng Nam .35 2.4 Đánh giá việc thực sách tuyển dụng cơng chức tỉnh Quảng. .. động đến tổ chức thực sách tuyển dụng công chức 16 1.6 Chủ thể thực sách tuyển dụng cơng chức 19 CHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI TỈNH QUẢNG NAM ... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ QUỐC VƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay