Thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

75 47 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 11:05

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam ( LuThực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)ận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGUYỄN HỒNG CHÂU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐỒN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI – năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGUYỄN HỒNG CHÂU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐỒN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số : 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ XUÂN VINH HÀ NỘI – năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quan, cá nhân Với tất lòng chân thành, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Võ Xuân Vinh hướng dẫn tận tình, chu đáo, đầy trách nhiệm thầy giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo Học viện khoa học xã hội tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ quý báu quan thường trực thành đoàn Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cá nhân đồng chí Mai Hồng Sanh - thành ủy viên, Bí thư thành đồn Tam Kỳ quan tâm, giúp đỡ tạo thuận lợi cho tác giả trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên Phạm Nguyễn Hồng Châu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạcsách cơng “Thực sách phát triển cán Đoàn từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học thân với hướng dẫn tận tình TS.Võ Xuân Vinh - người hướng dẫn khoa học Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tác giả xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Học viên Phạm Nguyễn Hồng Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN 1.1 Một số khái niệm 1.2 Thực sách phát triển cán Đồn 12 1.3 Chủ thể thể chế sách phát triển cán Đồn 22 1.4 Những nhân tố tác động đến thực sách phát triển cán Đồn 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐỒN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 Thực trạng thực sách phát triển cán Đoàn thành phố Tam Kỳ 27 2.2 Kết thực sách phát triển cán đoàn thành phố Tam Kỳ 34 CHƢƠNG CÁC ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ 50 3.1 Định hướng hoàn thiện thực sách phát triển cán Đồn thành phố Tam Kỳ 50 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển cán Đoàn thành phố Tam Kỳ 52 3.3 Kiến nghị hồn thiện thực sách phát triển cán Đoàn thành phố Tam Kỳ 58 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH : Ban Chấp hành BTV : Ban Thường vụ CSC : Chính sách cơng CT-TU : Chương trình hành động Tỉnh ủy CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐVTN : Đoàn viên niên KL/TW : Kết luận Trung ương NQ/TU : Nghị Tỉnh ủy NQ/TW : Nghị Trung ương NĐ-CP : Nghị định Chính phủ QĐ-TTg : Quyết định Thủ tướng Chính phủ QĐ/TW : Quyết định Trung ương TNCS : Thanh niên cộng sản TT-BNV : Thông Bộ nội vụ UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân tích chủ thể sách phát triển cán Đồn 23 Bảng 2.1 Số liệu phát triển Đảng Thành phố Tam Kỳ giai đoạn 20122017 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị- xã hội niên Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện; có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cấp xã đội ngũ cán chuyên trách bán chun trách đơng đảo Đồn bao gồm niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ giàu mạnh theo đường xã hội chủ nghĩa Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác cán chăm lo xây dựng đội ngũ cán ngày lớn mạnh, trưởng thành, nhân tố định thực thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Chính sách phát triển cán hệ thống quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước ta đội ngũ cán bộ; công cụ giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng Công tác cán bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm thực chế độ, sách cán Các khâu cơng tác cán thể thống nhất, có quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau, tác động, thúc đẩy lẫn thực tốt khâu tiền đề sở để thực tốt khâu khác Cán đồn thuộc nhóm cán lãnh đạo đồn thể trị -xã hội, cán kế cận Đảng, cán Đảng trực tiếp làm công tác thanh, thiếu nhi Xây dựng đồn thực chất góp phần xây dựng Đảng trước bước, cán đoàn nguồn cung cấp cán cho hệ thống trị Do cần phải xây dựng đội ngũ cán đoàn chuyên trách vững mạnh mặt công tác nhằm đáp ứng u cầu, nhiệm vụ cơng tác đồn phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn mới; đội ngũ cán đoàn nhân tố then chốt định đến vững mạnh tổ chức Đoàn, Hội, Đội; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng quyền thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để có cán đồn tốt, đáp ứng đòi hỏi ngày cao cơng tác Đồn, rõ ràng cơng tác phát triển cán Đoàn quan trọng Tam Kỳ thành phố trung tâm tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Quảng Nam, gồm 13 xã phường thành lập ngày 29/9/2006 Ở giai đoạn đầu sau thành lập, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán Đồn nhiều khó khăn Đến đội ngũ cán chuyên trách Đoàn ổn định, củng cố, kiện toàn thường xuyên chất lượng ngày nâng cao Ngoài ra, cấp đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng bước chuẩn hóa đội ngũ cán chuyên trách Đoàn theo tiêu chuẩn, quy định Trung ương, tỉnh thành phố Ngoài mặt tích cực nêu cơng tác quy hoạch đội ngũ cán chuyên trách Đoàn niên cấp xã, phường bị động, lúng túng, chưa chặt chẽ, thiếu tính khoa học, mang tính hình thức; chưa vận dụng phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ quy hoạch cán Công tác đạo, hướng dẫn thực quy hoạch cán đoàn cấp uỷ Đảng Ban chấp hành thành Đoàn chưa có thống chung đạo xã, phường dẫn đến tình trạng chồng chéo quy hoạch cán bộ, lúng túng quy trình thực mốc thời gian, nhiệm kỳ Đại hội Đảng Đoàn niên Việc quy hoạch cán đoàn ý đến quy hoạch “đầu vào” mà chưa quan tâm nhiều đến quy hoạch “đầu ra”cho đội ngũ cán đồn Bên cạnh đó, khâu tuyển chọn đầu vào cán đoàn tương đối hỗn hợp với nhiều ngành nghề khác nên công tác quy hoạch cán chuyên trách Đoàn khó khăn phức tạp Thực Nghị 42 Bộ Chính trị, khóa X “Cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, ngày 12/8/2016, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị số 04NQ/TU nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025 Đoàn niên thành phố Tam Kỳ thành uỷ quan tâm triển khai công tác quy hoạch phát triển cán chuyên trách Đoàn Triển khai, thực tinh thần nghị Bộ Chính trị Tỉnh ủy Quảng Nam, cơng tác quy hoạch cán chun trách Đồn niên cấp xã, phường tiến hành bản, có tính hệ thống sở khoa học hơn, tuân thủ đầy đủ bước, quy trình công tác quy hoạch cán Mặc dù quy hoạch cán chuyên trách Đoàn cấp, ngành quan tâm đạo việc thực bước đầu chưa đạt yêu cầu Vẫn số vấn đề chưa làm sáng tỏ có điểm bất cập cần tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ để thực tốt quy hoạch đội ngũ cán chuyên trách Đoàn niên thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt đội ngũ cán Đoàn thành đoàn Tam Kỳ, học viên chọn đề tài: “Thực sách phát triển cán Đồn từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn cao học chun ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện có nhiều đề tài nghiên cứu công tác cán ... cán Đồn 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐỒN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 Thực trạng thực sách phát triển cán Đoàn thành. .. ngũ cán chuyên trách Đoàn niên thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt đội ngũ cán Đoàn thành đoàn Tam Kỳ, học viên chọn đề tài: Thực sách phát triển cán Đồn từ thực tiễn thành phố Tam. .. BỘ ĐOÀN TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ 50 3.1 Định hướng hoàn thiện thực sách phát triển cán Đồn thành phố Tam Kỳ 50 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển cán Đoàn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay