Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho thanh niên huyện nông sơn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

85 30 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:54

Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho thanh niên huyện nông sơn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho thanh niên huyện nông sơn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho thanh niên huyện nông sơn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH LUẬN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN HUYỆN NƠNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 8.34.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Bùi Nguyên Khánh HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Nguyên Khánh trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài giúp đỡ giải vướng mắc trình thực Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, khoa, phòng q thầy, Học viện Khoa học Xã hội tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo quan, đơn vị địa bàn huyện Nông Sơn; bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, tạo điều kiện động viên thời gian học tập thực luận văn Trong trình thực hiện, thân có nhiều cố gắng chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý q thầy, bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn ThạcChính sách cơng “Thực Chính sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận vănThanh Luận MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Chƣơng LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 1.1 Khái niệm niên sách giáo dục pháp luật cho niên .7 1.2 Mục tiêu, nội dung vai trò sách giáo dục pháp luật cho niên 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thực sách giáo dục pháp luật cho niên 28 Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 32 2.1 Khái quát chung niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 32 2.2 Những thành tựu việc thực sách giáo dục pháp luật cho Thanh niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 43 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 544 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 .59 3.1 Quan điểm mục tiêu thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025 .59 3.2 Giải pháp thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 611 KẾT LUẬN 755 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCHQS : Bộ huy quân CBCC : Cán công chức CK55 : Tên đơn vị lực lượng vũ trang CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa CP : Chính phủ CT : Chỉ thị CTr : Chương trình ĐVTN : Đồn viên niên GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn LHTN : Liên hiệp niên LLVT : Lực lượng vũ trang NĐ : Nghị định NQ : Nghị NXB : Nhà xuất GDPL : Giáo dục pháp luật PL : Pháp luật QLNN : Quản lý nhà nước QLHCNN : Quản lý hành nhà nước QPPL : Quy phạm pháp luật THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TNCS : Thanh niên cộng sản TP : Thành phố TTg : Thủ tướng TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VBQPPL : Văn quy phạm pháp luật XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Bảng thống kê trình độ chun mơn, nghiệp vụ niên độ tuổi lao động năm 2016 Bảng phân tích chủ thể sách PBGDPL huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng nam Trang 35 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “… Thanh niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai đất nước, đâu cần niên có đâu khó có niên…” Điều khẳng định vai trò niên vô to lớn bao trùm nhiều lĩnh vực, vai trò vị trí niên đánh giá cao nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Việt Nam Hiện nay, nước ta thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” niên chiếm tỷ lệ lớn lịch sử phát triển nhân đất nước, lực lượng xã hội to lớn, nguồn nhân lực quan trọng niên đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế- xã hội phát huy tiềm lực đất nước Để huy động tối đa nguồn nhân lực niên nhà nước cần hoạch định sách xây dựng pháp luật cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho lực lượng niên, đồng thời không xem nhẹ công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho niên, trang bị kiến thức pháp luật cho niên, đào tạo họ thực trở thành người có đủ đức, đủ tài tiếp tục thừa kế, xây dựng phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày vững mạnh Trước phát triển hội nhập quốc tế mạnh mẽ Việt Nam hầu hêt tất nước giới lực lượng niên phải lực lượng tiên phong, gương mẫu việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, đầu hội nhập nghiêm túc chấp hành quy định Hiến pháp Pháp luật Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, khẳng định: “Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Nhà nước theo quy định Hiến pháp, đáp ứng đòi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, thực nguyên tắc tập trung dân chủ” Vì vậy, muốn xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, bên cạnh việc xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp, đòi hỏi Đảng Nhà nước ta tăng cường công tác giáo dục pháp luật, để pháp luật thực vào sống, phát huy hiệu quản lý xã hội pháp luật nhà nước, trở thành cầu nối dân với Đảng, Nhà nước Xác định niên lực lượng chiến lược quốc gia dân tộc, Đảng ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm giáo dục tồn diện cho niên, nâng cao tri thức, trình độ văn hóa cho niên Nghị số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tiếp tục khẳng định “xây dựng hệ niên Việt Nam có ý thức chấp hành pháp luật…”, hay gần Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2015 “tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030” Trên sở chủ trương, sách Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản, đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, niên ln xác định đối tượng chính: Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002; Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 xác định mục tiêu đến hết năm 2012 có 95% thiếu niên tuyên truyền, giáo dục pháp luật đặc biệt Quyết định số 2106/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 Huyện Nông Sơn huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, chia tách từ huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định 42/2008/ NĐ-CP Chính phủ Thanh niên lực lượng đáng kể dân số địa phương, trình độ văn hóa khác nhau, đại phận niên sống tập trung nông thôn Trước biến động phức tạp tình hình trị - kinh tế nước giới, tác động từ mặt trái chế thị trường, niên huyện Nơng Sơn số hạn chế như: Thiếu kiến thức, kỹ cần thiết cho yêu cầu phát triển, hội nhập; phận niên sống thiếu lý tưởng, thiếu trách nhiệm, thực dụng, coi nhẹ đạo lý, phong mỹ tục; suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, ứng xử thiếu văn hoá, vi phạm pháp luật Các tệ nạn xã hội xảy địa bàn huyện có số lượng lượng niên chiếm tỷ lệ cao Trong tình hình đó, việc thực sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho niên đạt nhiều kết đáng kể Nội dung giáo dục đại hóa cập nhật gắn với nhiệm vụ trị địa phương, đất nước tình hình giới Phương thức giáo dục ngày phong phú, đa dạng, trọng hình thức giáo dục thân thiện, cởi mở, có tính hấp dẫn cao đảm bảo tính định hướng Song, cơng tác PBGDPL cho niên bộc lộ số hạn chế, yếu Cơ sở vật chất phương tiện phục vụ cơng tác giáo dục thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao đa dạng niên Chất lượng hiệu công tác giáo dục pháp luật chưa cao Số thiếu niên hư, lệch chuẩn vi phạm pháp luật nhiều Vì vậy, thơng qua học tập, nghiên cứu sở lý luận thực tiễn yếu tố tác động đến sách GDPL huyện Nơng Sơn, tơi lựa chọn nội dung: “Thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn cao học chun ngành Chính sách cơng nhằm phân tích rõ việc thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn đồng thời đề xuất giải pháp đổi mới, hoàn thiện thực sách góp phần vào việc nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông sơn nói riêng tỉnh Quảng Nam nói chung Tình hình nghiên cứu Các cơng trình, đề tài nghiên cứu liên quan: - Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh “Phòng ngừa thanh, thiếu niên phạm tội địa bàn tỉnh Quảng Nam Thực trạng giải pháp” Trường Trung cấp Giao thơng tỉnh Quảng Nam chủ trì Đề tài nêu số nội dung lý luận thiếu niên, tội phạm Qua đó, nghiên cứu, đánh giá thực trạng phạm tội thanh, thiếu niên thực trạng hoạt động phòng ngừa thanh, thiếu niên phạm tội tỉnh Quảng Nam thời gian qua Đồng thời, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa thanh, thiếu niên phạm tội Quảng Nam Đề tài cho người viết nhìn tổng thể tình hình vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Quảng Nam - Tống Đức Thảo, i o dục ph p luật góp ph n nâng cao ý thức v ngh a vụ tuân thủ ph p luật, (tạp chí ý luận trị, số 10/2006 nghiên cứu vai trò tác động giáo dục pháp luật việc hình thành nâng cao ý thức pháp luật cho tầng lớp dân cư đồng thời nêu đặc điểm ý thức pháp luật - Trần Ngọc Đường Dương Thanh Mai, Bàn giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 Đây sách nước ta nghiên cứu cách vấn đề lý luận giáo dục pháp luật bao gồm khái niệm, mục đích, đối tượng, chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp phương tiện giáo dục pháp luật Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm rõ lý luận sách giáo dục pháp luật cho niên, từ thực tiễn thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ vấn đề lý luận sách giáo dục pháp luật niên Việt Nam giai đoạn nay; - Phân tích, đánh giá thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu ... lý luận sách giáo dục pháp luật cho niên, từ thực tiễn thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách giáo dục pháp. .. sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 Luận văn đầy... thiện việc thực sách giáo dục pháp luật cho niên huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cách hiệu Kết cấu luận văn Chương 1: Những lý luận sách giáo dục pháp luật cho niên Chương 2: Thực trạng thực sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho thanh niên huyện nông sơn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho thanh niên huyện nông sơn, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay