Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

78 38 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:47

Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THỊ MAI LOAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI – nă m 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THỊ MAI LOAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành Mã số : Chính sách cơng : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI – năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn ThạcChính sách cơng “Thực Chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Võ Thị Mai Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ 1.1 Học sinh trung học sở sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở 1.2 Mục tiêu, nội dung vai trò sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 32 2.1 Khái quát chung học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 32 2.2 Những thành tựu thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 34 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 38 CHƢƠNG YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CỞ TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 45 3.1 Yêu cầu, tăng cường thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 45 3.2 Các giải pháp tăng cường thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 50 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GDPL : Giáo dục pháp luật GDCD : Giáo dục công dân GD&ĐT : Giáo dục đào tạo TP : Thành phố THCS : Trung học sở MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người ngày yêu cầu phải phát triển tồn diện trí tuệ, thể chất, tinh thần đạo đức Đó q trình giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội tu dưỡng rèn luyện thân, giáo dục pháp luật ý nghĩa quan trọng Giáo dục pháp luật tác động cách hệ thống, mục đích thường xun tới nhận thức người nhằm trang bị cho người trình độ kiến thức pháp lý định để từ ý thức đắn pháp luật, tơn trọng tự giác xử theo yêu cầu pháp luật Bởi vậy, giáo dục pháp luật dựa sách giáo dục pháp luật vốn hiểu định hướng chiến lược Đảng Nhà nước giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người xã hội Giáo dục pháp luật hoạt động định hướng, tổ chức, chủ định chủ thể giáo dục tác động lên đối tượng giáo dục cách hệ thống thường xuyên nhằm mục đích hình thành họ tri thức pháp luật, tình cảm pháp lý hành vi phù hợp với đòi hỏi pháp luật hành.Cùng với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật khâu q trình thi hành pháp luật vai trò quan trọng việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN nhân dân, nhân dân nhân dân Nước ta trình xây dựng Nhà nước pháp quyền,quản lý xã hội pháp luật đơi việc thi hành,hồn thiện hệ thống pháp luật cho người hiểu biết pháp luật, sống làm việc theo pháp luật Tức phải tổ chức giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung đặc biệt hệ thiếu niên học sinh Đây nhiệm vụ quan trọng mà quan Đảng, Nhà nước tổ chức đoàn thể phải chăm lo Trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo trường phổ thông, trung học sở giáo dục pháp luật cho học sinh ý nghĩa lớn thiết thực góp phần tạo chuyển biến toàn diện phát triển giáo dục đào tạo Thực nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân giao cho, hai ngành GD&ĐT Tư pháp, phối hợp với ngành, cấp tích cực đưa pháp luật vào nhà trường nói chung, nhà trường THCS nói riêng, nhằm GDPL cho học sinh THCS Việc đưa nội dung thực sách GDPL cho học sinh THCS vào chương trình giảng dạy nhà trường THCS triển khai phạm vi nước, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần bước hình thành ý thức sống, làm việc theo pháp luật học sinh THCS Thực sách GDPL cho học sinh THCS trở thành nội dung giáo dục văn hóa khơng thể thiếu việc đào tạo, giáo dục toàn diện cho học sinh Xây dựng hình thành học sinh ý thức, thái độ tôn trọng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ngăn chặn xâm nhập văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hôi Nhận thức xã hội vai trò vị trí thực sách GDPL thơng qua mơn học GDCD nâng cao Sự cần thiết tất yếu môn học việc xây dựng, phát triển nhân cách học sinh khẳng định Để cơng tác thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh THCS đạt hiệu cao thiết thực, nay, cấp ủy đảng quan, đoàn thể địa bàn thành phố Quảng Ngãi liên tục củng cố, nâng cao nhận thức tăng cường lãnh đạo công tác này, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo quan nhà nước,nhà trường, đoàn thể, tổ chức để xác định rõ trách nhiệm huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội tham gia vào cơng tác thực sách giáo dục pháp luật; đảm bảo chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể học sinh trung học sở, tạo chuyển biến tích cực nhận thức ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật tồn thể học sinh, góp phần thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh Do vậy, thời gian qua công tác thực sách GDPL cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi đạt kết đáng kể, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao văn hóa pháphọc sinh, bước đầu tạo dựng ổn định lối sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật đối tượng cụ thể Tuy nhiên, công tác thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh THCS bộc lộ số hạn chế, khuyết điểm, tồn nhiều mặt: nội dung chương trình, sách giáo khoa, tài liệu, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, kinh phí, trang thiết bị, tình cảm, thái độ mơn học GDCD Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác mà để nâng cao hiệu cơng tác thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, không nghiên cứu Từ nhận thức trên,việc chọn đề tài “Thực Chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cần thiết vừa ý nghĩa lý luận vừa ý nghĩa thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Thực sách giáo dục pháp luật ngành, cấp địa phương quan tâm trọng Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến nội dung thực sách giáo dục pháp luật: - Đề tài nghiên cứu “Thực sách giáo dục pháp luật từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” Lê Thị Đạt viết Đề tài nêu số nội dung lý luận thực sách giáo dục pháp luật cho nhân dân.,nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục - Đề tài “Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trường trung học sở” Lâm Thị Ngọc Vân viết nêu lên số nội dung thực trạng, vai trò, kỹ vấn đề cần quan tâm công tác phổ biến giáo dục ngành giáo dục - Đề tài “Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông từ thực tiễn huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội” Nguyễn Thị Phương viết Đề tài nêu số nội dung lý luận giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông, nghiên cứu đánh giá thực trạng, đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật cho học sinh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ lý luận sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở; từ thực tiễn thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích vấn đề lý luận thực sách giáo dục pháp luật, khái niệm, đặc điểm vai trò, nội dung, hình thức, phương pháp yếu tố tác động đến thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi - Phân tích, đánh giá thực tiễn thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở phân tích ngun nhân thực tiễn địa bàn thành phố Quảng Ngãi - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề thực Chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu góc độ chun ngành sách công Các số liệu thu thập để nghiên cứu luận văn thu thập địa bàn thành phố Quảng Ngãi từ năm 2012 đến năm 2017 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực dựa phép vật biện chứng phép vật lịch sử chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng, sách Nhà nước giáo dục sách pháp luật Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành xã hội học phương pháp nghiên cứu sách cơng Đó cách tiếp cận thực sách cụ thể nói sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở Lý thuyết sách cơng áp dụng qua thực tiễn sách cụ thể giúp hình thànhluận sách chuyên ngành 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, người viết sử dụng phương pháp phân tích , tổng hợp, thống kê, so sánh… để thu thập, phân tích khai thác thơng tin từ nguồn sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, Nghị Quyết Đảng, Nhà nước, ngành Trung ương địa phương; tài liệu, công ... từ thực tiễn thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học. .. thực sách giáo dục pháp luât cho học sinh THCS thành phố Quảng Ngãi CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Học sinh trung học sở sách giáo dục pháp. .. pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, không nghiên cứu Từ nhận thức trên, việc chọn đề tài Thực Chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay