Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

93 65 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:37

Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ SANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG Hà Nội, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ SANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN ề “Thực sách đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi” ự ủ TS N ă T ế T T T ủ Q N T C ự ố ế ề ề T T ế ự ề ự ề T ă Nguyễn Thị Sang LỜI CẢM ƠN ể ợ L ố ò ề ú ắ ý ầ Họ K ọ T T ọ X ộ b ự ế ế ề ó b ỡ ế TS N ă bè ũ ủ ế ò ề ố b ủ ọ ă M ấ ộ ắ ợ X ố ắ Tuy nhiên, ó ấ ă ỏ ữ ự ó ý bổ ủ ý ! ố ợ ế ầ ộ ó ế V / ọ ắ ấ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 1 Mộ ố 12 V ò ý ầ Nộ ọ b ổ 14 C ế ố 15 N ữ ầ ự ộ 10 ự ế 11 ổ ự ơb 1.6 Các ủ ộ 14 ự ổ ộ 15 ự ộ 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 19 21 ể ế ếự ố 22 T ự T ố ự Q N 24 ố b T Q ộ ể b N ố 19 ộ ể ốở T ể ố b ộ ể ốở T 33 ề ộ T Ngãi 26 Kế d ủ ự Q T ộ ổ ự T T ự Q ố N b 45 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 52 31 Y ầ 32 ể ự ằ ộ 52 ố b ộ ố 54 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG 1: Kế Q ế ự ố 33/2007/Q -TT 33/2013/Q -TT ủ T ủ 2: Kế 3: Kế (C 134 é 4: Kế ự 135-II (ISP), 135-III ợ ộ C ) Q Q ế ố ủ 35 ố ự e 1342/Q -TT C C 551/Q -TT ự Q ế ự ỗ ợ e ế e Q ế 135 36 Q ế ố 1592/Q -TTg ố 755/Q -TTg 37 C ỗ ợ ự ế e Q ế 102/Q - TTg 38 5: Kế ự C ỗ ợ ầ ỏ ắ e Q ế 289/Q -TTg 39 6: Kế ự C ự e Q ế 33/2007/Q - TTg 40 7: Kế ự C ó e Q ế 18/2011/Q -TTg 41 8: Kế N ự ỗ ợ ế ế ế 42 9: Kế ự ể C ấ 32/2007/Q -TT 04/12/2012 Q ế 10: Kế e N ố ỹ ể 05/3/2007 Q ố 755/Q -TT ự C Q ế 30 /NQ-CP ủ C 11: Kế ự ố ấ e ế ủ T ủ ộ b e Q ế DTTS ể ố ố 54/2012/Q -TTg ngày ỗ ợ C 43 è bề ữ ủ 44 ỗ ợ ố ầ ủ 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấ ề ộ ộ ấ ế V mang tính quố ố b ộ Tổ ụ ố ằ b ộ ộ ủ ộ ổ ủ ủ ủ ể b b ấ T ể ợ b ự ủ ấ ú V N ó b ố ế ự ú ộ ộ ề ó b ộ ớ ế ộ ợ ộ ể ố N ộ ề ó ế ể ữ ự ó ộ ộ ự ữ ề ấ ề ẳ ủ ợ ấ Q ự ò ự ố ớ ă ố ũ ự ọ N b ộ ố ề ố ế ề ủ ố ộ ủ ế ộ ề ể ố ố ó ọ ọ ấ ộ ă ể ố ề ự ấ ủ N ấ ộ ầ ể xác ộ ố; ự N ếấ ă ắ ự ó ò b ộ ( e ố Q ợ N N ý ế ă ộ N ố N ữ ể ợ ợ Tổ N ố ó Vớ ố b b ề ó ộ ắ bó ấ è ố ốở V 14 3% ể ộ V ó ể ể ề ế ế ò ấ ố ủ ế ự ố b e ự ế ộ ế ố 2009) Q ộ ề ỗ 12 25 ă ọ ă ộ 54 ố ố ể ổ ộ ề ự ự ự ố 53 ề ấ ố ợ ầ ự ấ ề ầ ó T ó ể ộ ấ T C T ộ ộ ờ ố ố ế ố ủ ề ữ ằ b ầ ú ố ầ T ự ắ ủ T Q N N ẩ T ộ ầ bế N ụ ầ ủ ụ ă ầ ể ế ộ ắ õ ụ ộ ợ bế b ừ ủ N ỗ ợ ọ ế C ữ ỗ ợ ủ ự ố ấ ự ốởT ò ó ầ ề ể ố bỏ õ ộ ề ố ă b ổ ựb ú ụ ể N ò ó …T ó ủ 97 4% ủ ế bằ b ế ầ ề ể N ó bổ ộ T Q ể ụ ể ố ề sách, ố ế ự ố Cũ ố ề ự Q ố N ợ ủ N ố b ầ ắ ă ố ế T ủ N ộ b ủ b ợ ă T Q ế ốở ộ b ể ; ể b N ố ợ ể ể ố ấ ề ữ ộ ó ự ể b ộ ú ể; ố ể ă T ố ó ự ộ T ự ộ ự ể ữ ể ốở ó ữ b ố ó ó T ò ; g ó ũ ế bấ ộ ể ố ố ớ Từ ồ ố ộ ự ự b N ủ ộ ự ộ ế ế- ấ ố ữ b b ữ ộ ể ố b ự ọ ề “Thực sách đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi” ă làm ó bổ ố ố ủ ý Q ỹ ự b ộ ể ố ố ó ự ó T T N i nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài ố ộ ấ ể ề ố ự ộ ă ấ bằ N ữ ề b ố ộ ọ ộ Hồ C M N ” N b Vă ó - Mấ ấ ự - Vấ ề ấ ợ ề b b ộ ề ộ D ấ ề ấ ó ộ ởV N ể ủ ế bể ộ ộ ởV Q ố P ẩ ấ ộ ộ : Vấ ề ề ề ó Q ố ộ N ự N N – GS T ế ộ ộ ộ ể ộ V C ộ 1995 T ộ ộ ỳ ự Họ ộ ố ủ ữ ề ọ ể ó ọ N ổ ố ó V ữ ế ề ộ ó ă ự ự ý b ấ ấ ủ H Nộ 1999 PTS N C ự ữ ề ý ố ụ H Nộ T ộ ộ ơb ữ ộ ữ ề ủ N ế (1997) “P ủ Nxb C T ấ ề ế : H Nộ - K ữ -PGS PTS T ầ Q ự ộ -P ò ố ế N b ó ấ õ ủ ự V bằ ủ ố ộ N ộ ề ọ ọ ề ợ ấ ắ ó b ộ - Vấ ú ủ ầ ế ò ợ ế C óý ọ ộ T ể N ộ ề ụ ộ ộ ởV ế ộ ữ ủ ỏ N ế ỳ ú 2002 ộ ó TS ế T T b ề Nộ ộ ó ằ ó ể ế ổ ố -G N b C ố ụ b ế ế ấ ợ ộ Nxb Vă ữ ề ú C ố ộ ộ ể bề ụ ố 2/1999 T ự ữ ơb :1 N ó ộ ộ ế ấ ữ b ề ộ ú V ể N ố Ủ b ủ ế ố ấ ú ởV N ề ý ữ ề ầ ố ộ ể bề T ó, ế ữ ể bề ể ố ú ộ ố Vũ L ộ T ộ b ộ ấ ể ề ơb C ố ớ ề ỳ ă Q ố ủ ự ấ ộ ể ủ ấ ề h ú ò ố N ủ N ố ề ộ H Nộ 2006 ủ PGS TSKH P ữ ố V ;2 N ó ó ố ” ủ -N ữ ề ộ ẩ ể ợ ữ ủb ó ữ ế “T ế - ế ể ề ể ể bề ữ ă ó ố ự ắ ấ ằ ỏ b ộ ó ắ ữ ộ b ộ H Nộ 2006 T ể bề ế ế ụ ữ ó N ữ ộ ằ ể bề ề ý ể ũ ề ự : ự -P ẩ ế ộ ấ ộ ế ể ọ b ề ý ề ữ N H Nộ 2006 Vớ ổ ề ủ ố ế ữ ẩ ó ự b ộ ơb ủ ố ộ X N b Lý Sơn – T S L ố 1930 ế ộ ự Vă Q ổ ủ N ế ắ ộ ự ấ ... NGUYỄN THỊ SANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI... ủ ộ 14 ự ổ ộ 15 ự ộ 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 19 21 ể ế ếự ố 22 T ự T... Ngãi 26 Kế d ủ ự Q T ộ ổ ự T T ự Q ố N b 45 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện tây trà, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay