Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

82 52 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:30

Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN DANH SƠN HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Bài luận văn kết nghiên cứu thời gian qua, với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Danh Sơn Kết nghiên cứu dựa q trình thu thập thơng tin, tài liệu Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Học viện khoa học xã hội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Học viện xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đặng Thị Liễu MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG 1.1 Một số khái niệm 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực sách BVMT .11 1.3 Các bước tổ chức thực sách BVMT 14 1.4 Chủ thể bên liên quan thực sách BVMT .17 1.5 Chính sách BVMT Việt Nam 21 1.6 Kinh nghiệm thực sách BVMT số địa phương 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG Ở QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .33 2.1 Chủ trương sách BVMT thành phố Đà Nẵng .33 2.2 Tổ chức thực sách BVMT quận Hải Châu thời gian qua 35 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .61 3.1 Quan điểm mục tiêu BVMT quận Hải Châu 61 3.2 Giải pháp tăng cường thực sách BVMT từ thực tiễn quận Hải Châu thời gian tới 63 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường HĐND : Hội đồng Nhân dân TNMT : Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban Nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016 Tình hình xử phạt hành vi phạm thực sách BVMT quận Hải Châu giai đoạn 2012-2017 Diễn biến lượng khách du lịch đến quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2016 Trang 55 56 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng Trang Hệ thống quản lý nhà nước môi trường nước ta 18 bảng 1.1 2.1 Hệ thống tổ chức thực sách bảo vệ môi trường quận 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề mơi trường mối quan tâm mang tính tồn cầu Quản lý BVMT công việc cấp bách quốc gia, đặc biết quan trọng với nước phát triển Việt Nam Tuy nhiên, với đối mặt với khơng thách thức phát triển theo hướng bền vững, có vấn đề mơi trường Ơ nhiễm môi trường trở thành vấn đề xúc, ảnh hưởng xấu đến đời sống sức khỏe người, cản trở trình phát triển kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng phát triển bền vững tồn tại, phát triển hệ tương lai Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng môi trường tác hại ô nhiễm môi trường đem lại, năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách BVMT, điển hình Nghị số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị BVMT thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Luật BVMT năm 1993, năm 2005 Luật BVMT năm 2014; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT … Việc tổ chức thực sách BVMT đem lại kết định, giúp cho môi trường đỡ bị ô nhiễm, chất lượng môi trường cải thiện ngăn chặn, phòng ngừa suy giảm chất lượng mơi trường Tuy vậy, nhiều nơi môi trường tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đến mức báo động: đất đai bị xói mòn, thối hố; chất lượng nguồn nước suy giảm mạnh; khơng khí nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh mức độ độc hại chất thải ngày tăng; tài nguyên thiên nhiên nhiều trường hợp bị khai thác mức, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước nhiều nơi khơng bảo đảm Trong đó, đặc biệt vấn đề ô nhiễm chất thải thải môi trường qua xử lý hầu hết địa phương nước ta ngày trở nên nghiêm trọng Tuy nhiên, để đánh giá mức độ ô nhiễm mơi trường tác động sách luật pháp cơng tác BVMT cần phải có nghiên cứu cụ thể, địa phương cụ thể Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trung tâm - thương mại - du lịch dịch vụ thành phố Đà Nẵng Sự phát triển q trình thị hóa Quận tạo sức ép cơng tác BVMT Song bên cạnh đó, chất lượng môi trường quận chịu nhiều sức ép nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thị hố tác động mạnh đến môi trường hệ sinh thái Mặc dù cấp quyền nhân dân địa bàn quận có cố gắng định công tác BVMT, nhiên quận Hải Châu đối mặt với khơng thách thức, việc triển khai nhiều dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật biến quận trở thành đại công trường đầy bụi tiếng ồn, số dự án triển khai tiến độ chậm dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ, phát sinh gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường sở sản xuất xen lẫn khu dân cư, tình trạng ô nhiễm lô đất trống, nguồn rác thải sinh hoạt ngày gia tăng,… ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân Để xây dựng quận Hải Châu trở thành quận môi trường, đô thị du lịch, dịch vụ kiểu mẫu trung tâm dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, phát triển kinh tế tri thức công nghệ cao, có mơi trường tự nhiên mơi trường xã hội lành mạnh theo Nghị Đại hội đại biểu Đảng quận đề ra, góp phần thành phố Đà Nẵng xây dựng thương hiệu “Thành phố môi trường” cần phải rà sốt, đánh giá lại tình hình thực sách BVMT thời gian qua, thành tựu tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được, từ đề giải pháp nhằm thực có hiệu sách BVMT địa bàn quận Hải Châu Xuất phát từ yêu cầu đó, với kiến thức học, tơi chọn đề tài “Thực sách BVMT từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn chun ngành Chính sách cơng 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề nhiễm mơi trường chủ đề nóng, cấp, ngành người dân đặc biệt quan tâm Đã có nhiều viết liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường việc thực sách BVMT báo, tạp chí, chí có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến chủ đề môi trường BVMT, cụ thể như: - Bài viết Nguyễn Hữu Chí (2012), "Về việc thực sách Đảng Nhà nước Việt Nam vấn đề BVMT", đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường Việt Nam, kết triển khai thực Nghị số 41NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) “Về BVMT thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” nêu nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị 41- NQ/TW Bộ Chính trị (khóa IX); - Luận án tiến sĩ Hà Văn Hòa (2015) "Quản lý Nhà nước BVMT biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh" Học viện Hành Quốc gia Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận môi trường biển, ô nhiễm môi trường biển; thực trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ, nguyên nhân cơng tác quản lý nhà nước để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường Quảng Ninh thời gian qua Trên sở đó, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản lý nhà nước BVMT biển ven bờ Quảng Ninh; - Luận văn Thạc sĩ (2014), chun ngành Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội tác giả Đặng Thị Hà “Chính sách thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”, tập trung vào việc cụ thể hóa sách thực sách thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Đà Nẵng đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường thực sách BVMT nói chung quản lý chất thài rắn sinh hoạt thị nói riêng thành phố Đà Nẵng; - Luận văn Thạc sĩ (2017), chuyên ngành Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội tác giả Nguyễn Thị Hồng Thủy “Thực sách BVMT từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn”, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường ... hình thực sách BVMT sở thực tiễn địa phương cụ thể quận Hải Châu Do đó, tơi chọn đề tài “THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” cho luận văn thạc. .. 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .33 2.1 Chủ trương sách BVMT thành phố Đà Nẵng .33 2.2 Tổ chức thực sách BVMT quận Hải Châu... HỘI ĐẶNG THỊ LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay