Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ)

88 33 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:27

Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, Năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: CHÍNH SÁCH CƠNG Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI NHẬT QUANG HÀ NỘI, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tài liệu trích dẫn luận văn theo nguồn cơng bố Kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan này./ Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬNTHỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆNCHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG Ở HUYỆN HỒI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 35 2.1 Các vấn đề môi trường huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định 35 2.2 Tình hình thực sách bảo vệ mơi trường 48 2.3 Kết thực sách bảo vệ mơi trường huyện Hồi Ân 55 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 67 3.1 Quan điểm mục tiêu bảo vệ môi trường huyện Hoài Ân 67 3.2 Các giải pháp tăng cường thực sách bảo vệ mơi trường từ thực tiễn huyện Hoài Ân thời gian tới 69 Kết luận Chương 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MT : Môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa TN&MT : Tài ngun mơi trường HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang H.1 - Đồ thị diễn biến hàm lượng BOD5 sông An Lão 37 H.2 - Đồ thị diễn biến hàm lượng TSS sông An Lão 37 H.3 - Đồ thị diễn biến hàm lượng TSS sông Kim Sơn 38 H.4 - Đồ thị diễn biến hàm lượng BOD5 sông Kim Sơn 38 H.5 - Đồ thị diễn biến hàm lượng BOD5 đầm, ao, hồ 39 H.6 - Đồ thị diễn biến hàm lượng COD đầm, ao, hồ 39 H.7 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Amoni đầm, ao, hồ 40 H.8 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Phosphat đầm, ao, hồ 40 H.9 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Coliform nước ngầm 42 H.10 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Cadimi đất 43 H.11 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Đồng đất 43 H.12 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Asen đất 44 H.13 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Chì đất 44 H.14 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Kẽm đất 44 H.15 - Đồ thị diễn biến hàm lượng COD nước thải 45 H.16 - Đồ thị diễn biến hàm lượng BOD5 nước thải 45 H.17 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Nts nước thải 46 H.18 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Pts nước thải 46 H.19 - Đồ thị diễn biến hàm lượng COD nước thải 47 H.20 - Đồ thị diễn biến hàm lượng BOD5 nước thải 47 H.21 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Nts nước thải 47 H.22 - Đồ thị diễn biến hàm lượng Pts nước thải 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hóa ngày phát triển bền vững phải dựa ba yếu tố cấu thành kinh tế, xã hội môi trường, xu hướng chung giới, quốc gia châu Á Nhà nước ta Xã hội ngày phát triển, theo hàng loạt vấn đề cần giải Cùng với phát triển kinh tế thị trường vấn đề môi trường ngày diễn biến phức tạp Và tượng ô nhiễm môi trường diễn nước phát triển mà nước phát triển, có Việt nam ta Trong năm đầu thực đường lối đổi mới, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế, gắn phát triên kinh tế với bảo vệ môi trường chưa trọng mức Tình trạng tách rời cơng tác bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội diễn phổ biến nhiều ngành, nhiều địa phương, dẫn đến tình trạng nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng Đối tượng gây ô nhiễm môi trường chủ yếu từ hoạt động sản xuất nhà máy khu, cụm công nghiệp, làng nghề sinh hoạt đô thị, khu đơng dân cư Ơ nhiễm mơi trường gồm ba loại nhiễm đất, nhiễm nước ô nhiễm không khí Các chất thải ngày nhiều phong phú hơn, biện pháp xử lý hiệu với khơng quan tâm cách đáng làm cho mơi trường ngày tồi tệ Hoài Ân huyện trung du phía Bắc tỉnh Bình Định Kinh tế huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp Hiện Hoài Ân c ng nhiều địa phương khác tập trung thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí khó thực tiêu chí môi trường M c dù huyện triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng nhiễm môi trường không đạt hiệu cao Dọc tuyến đường, khu chợ vùng nơng thơn huyện Hồi Ân, dễ dàng bắt g p bãi rác lộ thiên lẫn rác thải sinh hoạt (bao ni lông, chai nhựa, chai thủy tinh…) xác chết gia súc, gia cầm… Giữa ngày nắng gắt, mùi hôi thối nồng n c, trở thành nỗi ám ảnh cho người đường Chính thói quen đổ loại rác thải vứt xác gia súc, gia cầm chết bừa bãi người dân làm môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe họ Ơ nhiễm mơi trường nơng thôn hiểm họa sức khỏe người Chính người dân nơng thơn phải gánh chịu hậu nhiễm góp phần gây ra, tỉ lệ mắc bệnh đường tiêu hóa, hơ hấp… ngày cao Bên cạnh vấn nạn nhức nhối trên, làng nghề truyền thống c ng tác nhân gây ô nhiễm vùng nông thôn Hầu hết làng nghề n m khu dân cư, lại khơng có biện pháp xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải… nên nguy gây ô nhiễm, ảnh hưởng cho cộng đồng lớn Ngồi ra, năm gần đây, mơi trường nơng thôn c n bị đe dọa việc lạm dụng hóa chất nơng nghiệp phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật Do yêu cầu tăng suất, sản lượng, mở rộng sản xuất , phận người nơng dân sử dụng hóa chất nơng nghiệp ngày nhiều Theo thống kê, hàng năm, địa bàn huyện, người dân tiêu thụ hàng chục thuốc trừ sâu, trừ cỏ hàng trăm phân bón hóa học loại Theo thói quen, hầu hết bà nơng dân vứt loại bao bì, chai thuốc môi trường vừa sử dụng xong Vẫn biết ô nhiễm, độc hại khơng có hố chứa thu gom rác thải cánh đồng nên đành tiện đâu xả Chất thải chăn nuôi c ng tác nhân gây ô nhiễm môi trường không xử lý cách Tồn huyện có 18.000 hộ gia đình chăn ni heo, có 1.000 trang trại, gia trại qui mô đầu cơng trình khí sinh học, nhiên đáp ứng phần việc xử lý chất thải chăn ni Tồn chất thải người dân vô xả thẳng đồng lúa, vườn tược, kênh mương nội đồng… bốc mùi hôi thối Hiện nay, huyện chưa xây dựng cơng trình xử lý chất thải tập trung, qui mô lớn, thực thu gom số địa bàn trung tâm huyện, chôn lấp bãi rác tạm Các địa phương c n lại tự tổ chức thu gom, xử lý theo phương thức nhóm, hộ gia đình Từ vấn đề nêu trên, thấy r ng việc lựa chọn đề tài “Thực sách bảo vệ mơi trường từ thực tiễn huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định” làm Luận văn Chính sách cơng xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế có ý nghĩa thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề nhiễm mơi trường nơng thơn nói chung c ng địa bàn tỉnh Bình Đình nói riêng chương trình thời nóng bỏng, ngành, cấc cấp ngày quan tâm; có nhiều viết báo, tạp chí; đề tài khoa học, luận văn, cơng trình nghiên cứu nhiễm mơi trường việc thực sách bảo vệ môi trường Dưới dây số viết có liên quan đến đề tài: - Bài viết Nguyễn Hữu Chí, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc thực sách Đảng Nhà nước Việt Nam vấn đề bảo vệ môi trường”, viết đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường Việt Nam, kết triển khai thực Nghị số 41 – NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về bảo vệ mơi trường thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” nêu nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 29 – CT/TW ngày 21/01/2009 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 41 – NQ/TW Bộ Chính trị (Khóa IX) - Bài viết nhóm tác giả ThS V Quốc Chính, ThS Nguyễn Duy Phú, KS Lê Văn Cư Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam “Xã hội hóa cơng tác quản lý chất thải sinh hoạt nông thôn - thực trạng giải pháp” Trên sở kết điều tra thực địa đánh giá tồn mơ hình tổ chức dịch vụ quản lý chất thải nông thôn, viết đề xuất số giải pháp chế sách; tổ chức quản lý; cơng nghệ, kỹ thuật; giải pháp huy động tham gia cộng đồng quản lý chất thải nông thôn nh m đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác quản lý chất thải, góp phần bảo vệ mơi trường nơng thơn - Luận văn Thạc sĩ tác giả Hồ Thị Ngọc Quyên Đại học Đà Nẵng “Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề thủ công mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” Trên sở đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, tác giả đề xuất giải pháp nh m giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường làng nghề thủ công đá mỹ nghệ Non Nước - Báo cáo Tổng kết 10 năm thực Nghị số 41-NQ/TW ngày 14/11/2004 Bộ trị cơng tác bảo vệ mơi trường thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tỉnh Bình Định đánh giá Các cấp ủy đảng, quyền địa phương quan tâm nhiều đến công tác bảo vệ môi trường; truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ mơi trường có chuyển biến tích cực, hình thức đa dạng phong phú, thu hút hưởng ứng đơng đảo, nhiệt tình quần chúng nhân dân Tuy nhiên, q trình tổ chức thực sách c n nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục thời gian sớm để sách bảo vệ mơi trường ngày thực có hiệu Các nghiên cứu nguồn tài liệu tham khão hữu ích Tuy nhiên, nghiên cứu đề cập đến lĩnh vực riêng Chưa có đề tài đánh giá cách tồn diện tình hình thực sách bảo vệ mơi trường sở thực tiễn địa phương vùng nông thơn cụ thể huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định Do tơi chọn đề tài “Thực sách bảo vệ mơi trường từ thực tiễn huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định” cho Luận văn thạcChính sách cơng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, làm rõ việc thực sách bảo vệ mơi trường huyện Hoài Ân; Đề xuất giải pháp để tổ chức thực có hiệu sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện ... sách bảo vệ môi trường sở thực tiễn địa phương vùng nơng thơn cụ thể huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định Do tơi chọn đề tài Thực sách bảo vệ mơi trường từ thực tiễn huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định cho Luận. .. HUYỆN HỒI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 35 2.1 Các vấn đề mơi trường huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định 35 2.2 Tình hình thực sách bảo vệ môi trường 48 2.3 Kết thực sách bảo vệ mơi trường huyện Hoài Ân... HỘI NGUYỄN XUÂN PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: CHÍNH SÁCH CƠNG Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn huyện hoài ân, tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay