Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

97 29 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:21

Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI DƢƠNG THANH PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI DƢƠNG THANH PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số : 8.34.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN THỊ MINH THI HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác, Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thanh Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI, CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI NGƢỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG 1.1 Khái niệm 1.2 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước Giảm nghèo, Ưu đãi người có cơng với cách mạng 17 1.3 Khái niệm, ý nghĩa tầm quan trọng việc thực sách Giảm nghèo; Ưu đãi người có cơng với cách mạng 23 1.4 Nội dung bước tổ chức thực giảm nghèo, ưu đãi người có cơng với cách mạng 25 1.5 Những yêu cầu việc tổ chức thực sách giảm nghèo; sách ưu đãi có công với cách mạng 31 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực sách giảm nghèo, Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng 33 1.7 Chủ thể thực sách Giảm nghèo; Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO; CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI NGƢỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 37 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực sách giảm nghèo, sách ưu người có công với cách mạng quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 37 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách Giảm nghèo, sách ưu đãi người có cơng với cách mạng 39 2.3 Thực trạng Chủ thể tham gia thực Chính sách 49 2.4 Thực trạng bảo đảm yêu cầu tổ chức thực sách Giảm nghèo, Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng 50 2.5 Đánh giá chung thực sách Giảm nghèo, Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng quận Thanh Khê 56 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI NGƢỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG .61 3.1 Dự báo tác động ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo, sách ưu đãi người có công với cách mạng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 61 3.2 Quan điểm 63 3.3 Mục tiêu hồn thiện sách an sinh hội 66 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo 66 3.5 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách người có cơng với cách mạng 73 KẾT LUẬN 80 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASXH : An sinh hội CSXH : Chính sách hội LĐTB&XH : Lao động – Thương binh hội UBND : Ủy ban nhân dân Ủy ban MTTQ : Ủy ban Mặt trận tổ quốc DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Đánh giá kết người dân biết sách giảm nghèo; sách ưu đãi người có cơng với cách mạng Trang 41 Đánh giá kết người dân hình thức tun 2.2 truyền sách giảm nghèo; sách ưu đãi 42 người có cơng với cách mạng 2.3 2.4 Kết đánh giá người dân việc thực sách cán thực sách Đánh giá kết việc kiểm tra, đánh giá hiệu việc xây dựng mơ hình giảm nghèo 44 48 Đánh giá việc thực giải pháp nhằm làm tốt 2.5 sách giảm nghèo, ưu đãi người có cơng với cách mạng 49 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An sinh hội (ASXH) sách cốt lõi định phát triển ổn định bền vững quốc gia, góp phần giảm bất bình đẳng, giảm mức độ nghèo đói tổn thương người dân cộng đồng trước rủi ro hay nguy giảm thu nhập Hệ thống ASXH cấu phần quan trọng chương trình hội quốc gia công cụ quản lý nhà nước thông qua hệ thống luật pháp, sách chương trình ASXH Hệ thống ASXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững thơng qua việc "điều hồ” "mâu thuẫn hội", đảm bảo hội khơng có loại trừ, điều tiết tốt hạn chế nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn bất ổn định hội Nhà nước thơng qua sách ASXH để cân đối, điều chỉnh nguồn lực cho vùng nghèo, vùng chậm phát triển, tạo nên phát triển hài hoà, giảm bớt chênh lệch vùng; mở rộng sách trợ giúp đối tượng bảo trợ hội, hạn chế bất bình đẳng nhóm dân cư Như vậy, nói, ASXH thước đo, điều kiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển hội, bảo đảm an ninh hội, an ninh người; bảo đảm an sinh hội, nâng cao phúc lợi hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Tuy nhiên, điều kiện nay, bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế ngày sâu, rộng; trước tác động kinh tế thị trường, bao gồm mặt tích cực tiêu cực, Có thể dễ dàng nhận thấy hậu kinh tế, lạm phát biến động bất lợi kinh tế thị trường, thiên tai, bão lũ, hạn hán, mùa người nghèo người lao động thu nhập thấp Lạm phát tăng cao tình trạng kinh tế đình trệ tạo nên áp lực lớn đời sống hội ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất Quy mô sản xuất nhiều doanh nghiệp co lại, buộc phải thải lao động Những cú sốc giá cả, thị trường, đau ốm ln có tác động hữu đến đời sống người nghèo khiến cho phân hóa giàu nghèo ngày khoảng; khoảng cách giàu nghèo ngày doãng rộng Bên cạnh đó, sách phúc lợi hội bộc lộ tồn tại, hạn chế: Các sách ban hành nhiều số lượng, song có nhiều bất cập, thiếu đồng liên kết trình triển khai thực Tình hình thể việc giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao, giảm nghèo chưa bền vững; q trình thực sách chưa đảm bảo tính minh bạch, chưa đảm bảo tính đồng thuận nhân dân; việc đảm bảo an sinh hội chủ yếu nhà nước đảm bảo, chưa huy động nguồn lực hội hóa cộng đồng dân cư để chung tay chia sẻ với đối tượng yếu hội Trong năm qua, thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Thanh Khê nói riêng đơn vị đầu phát triển kinh tế - hội Trong việc thực sách an sinh hội đặc biệt trọng Các sách Giảm nghèo, ưu đãi hội, Bảo hiểm hội đưa vào Chương trình hành động thực Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng Nghị Đại hội lần thứ XXI Đảng thành phố Đà Nẵng; Đại hội Đảng Quận Thanh Khê đươc cụ thể hóa định Ngồi sách ưu đãi trung ương, thành phố, quận huy động hệ thống trị từ quận đến phường tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào việc thực sách ASXH việc làm cụ thể như: thường xuyên quan tâm chăm lo đến gia đình sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia huy động, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; huy động bảo đảm nguồn lực tạo điều kiện cho người nghèo bước ổn định sống, hỗ trợ phương tiện làm ăn, học bổng, nhà ở, điều kiện sinh hoạt nâng cao thu nhập Từ việc làm thiết thực, cụ thể nêu trên, tác động cách tích cực, trực tiếp đến đối tượng, giúp cho đối tượng sách ổn định sống, tiếp tục củng cố niềm tin đối tượng sách Đảng Nhà Nước Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc thực sách an sinh hội quận Thanh Khê số tồn tại, hạn chế như: vấn đề tạo việc làm giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ hộ cận nghèo cao; mức trợ cấp hội thấp; giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc ... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG THANH PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số... phát từ lý giải trên, gắn với thực tế địa phương công tác lựa chọn đề tài Thực sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành sách. .. TẠI QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 37 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực sách giảm nghèo, sách ưu người có cơng với cách mạng quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 37 2.2 Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay