Áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 90012008 tại UBND huyện đắk rlấp tỉnh đăk nông

39 55 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:18

Trong những năm qua, nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động thật sự có hiệu quả , Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 1442006QĐTTg ngày 2062006, về áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định 1182009QĐTTg ban hành ngày 3092009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1442006QĐTTg. Áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách ,tác động trực tiếp đối với sự phát triển toàn diện của đất nước và của từng địa phương. Đắk Rlấp là một huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đăk Nông, được thành lập theo quyết định số 19QĐHĐBT ngày 22021986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Năm 2007 huyện Đắk R’Lấp được chia thành 2 huyện Đắk R’Lấp và Tuy Đức . Từ khi thành lập tỉnh Đăk Nông đến nay, tình hình kinh tế, xã hội của huyện Đắk RLấp đã có những bước phát triển vượt bậc, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là việc thực hiện và áp dụng các chính sách về cải cách hành chính ,trong đó có áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện,bên cạnh thành tựu đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong mục tiêu đề ra của Đảng, Nhà nước và địa phương. Để làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc áp dụng ISO 9001 :2008, tôi chọn đề tài “ Áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đắk Rlấp tỉnh Đăk Nông” BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐĂK NÔNG Họ tên sinh viên : Lớp : MSSV :051 Chun ngành : Khóa :2010-2014 Đồn thực tập số : Trưởng đoàn thực tập : Giảng viên hướng dẫn : Địa điểm thực tập : Văn phòng huyện Đắk’R lấp Thời gian thực tập : Từ 10/2/2014 đến 4/4/2014 Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  UBND : Ủy ban nhân dân  QLCL : Quản lý chất lượng  HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam  CBCC : Cán cơng chức  CQHCNN : Cơ quan hành Nhà nước  CQCM : Cơ quan chuyên môn  MTCL : Mục tiêu chất lượng  ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo  VP : Văn phòng  KPH : Khơng phù hợp  HĐPN : Hành động phòng ngừa MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP I KẾ HOẠCH THỰC TẬP Thời gian thực tập 2 Địa điểm thực tập Kế hoạch thực tập cụ thể .2 II NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP .3 III KẾT QUẢ THỰC TẬP Kỹ năng,kinh nghiệm Kiến nghị .4 2.1.Đối với quan thực tập 2.2.Đối với Học viện .5 PHẦN 2: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP I TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐẮK R’LẤP Vị trí địa lý Dân số, tôn giáo II TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP Chức ,nhiệm vụ ,quyền hạn 1.1 Vị trí, chức .6 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng 1.3 Cơ cấu tổ chức .8 1.4 Nhân 1.5 Các mối quan hệ .9 1.6 Một số quy trình, thủ tục quan thực tập 10 III TỔNG QUAN VỀ CHUYÊN ĐỀ“ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP ” 10 Tổng quan HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO .10 1.1 ISO hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 10 1.2 Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .11 Xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào CQHCNN 12 2.1 Đối tượng áp dụng .12 2.2 Các nguyên tắc Quản lý chất lượng 12 2.3 Quy trình xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .12 Một số lợi ích áp dụng TCVN ISO 9001:2008 .14 Những khó khăn xây dựng, thực trì HTQLCL theo TCVN ISO 14 IV THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP 15 Kế hoạch triển khai thực .15 1.1 Họat động tư vấn - xây dựng, đánh giá : 15 1.2 Thời gian thực hiện: .15 1.3 Kinh phí thực hiện: 16 1.4 Biện pháp tổ chức thực hiện: .16 Danh mục hệ thống taì liệu phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO UBND huyện Đắk R’lấp .17 2.1 Danh mục hệ thống tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO áp dụng UBND huyện Đắk R’lấp 17 2.2 Phạm vi áp dụng 17 Quy trình hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO UBND huyện Đắk R’lấp 17 3.1 Chính sách chất lượng 17 3.2 Mục tiêu chất lượng .17 3.3 Quy trình xem xét lãnh đạo 19 3.4 Quy trình đánh giá nội kiểm tra trình cung cấp dịch vụ 21 3.5 Quy trình kiểm sốt tài liệu 22 3.6 Quy trình quản lý hồ sơ 23 3.7 Quy trình kiểm sốt dịch vụ khơng phù hợp (sau kiểm tra) 24 3.8 Quy trình khắc phục phòng ngừa 24 V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP 25 Thành tựu 25 Hạn chế .27 Nguyên nhân .27 VI GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .28 Giải pháp .28 Kiến nghị .28 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, nhằm xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động thật có hiệu , Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006, áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quan hành nhà nước Quyết định 118/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 30/9/2009 Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 144/2006/QĐ-TTg Áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 công cụ hỗ trợ đắc lực cho công cải cách hành chính, xem nhiệm vụ trọng tâm cấp bách ,tác động trực tiếp phát triển toàn diện đất nước địa phương Đắk R'lấp huyện nằm phía Tây Nam tỉnh Đăk Nông, thành lập theo định số 19-QĐ/HĐBT ngày 22/02/1986 Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) Năm 2007 huyện Đắk R’Lấp chia thành huyện Đắk R’Lấp Tuy Đức Từ thành lập tỉnh Đăk Nông đến nay, tình hình kinh tế, xã hội huyện Đắk R'Lấp có bước phát triển vượt bậc, quốc phòng - an ninh giữ vững tăng cường, đời sống nhân dân ngày nâng cao, đặc biệt việc thực áp dụng sách cải cách hành ,trong có áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 địa bàn huyện,bên cạnh thành tựu đạt tồn số hạn chế mục tiêu đề Đảng, Nhà nước địa phương Để làm rõ sở lý luận thực tiễn cho việc áp dụng ISO 9001 :2008, chọn đề tàiÁp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 UBND huyện Đắk R'lấp tỉnh Đăk Nông” để nghiên cứu làm báo cáo thực tập cuối khóa,qua tơi vận dụng kiến thức năm học vào thực tiễn,đồng thời thuận tiện cho công việc thực tập Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô để báo cáo hoàn thiện SVTT : Trang BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… PHẦN 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP I KẾ HOẠCH THỰC TẬP Căn Quyết định số 1918/QĐ-HCQG ngày 30 tháng 12 năm 2005 giám đốc Học viện Hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng Đào tạo Học viện Hành sở Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thực tập Thời gian thực tập 02 tháng Từ ngày: từ ngày 10/02/2014 đến ngày 04/04/2014 Địa điểm thực tập Văn phòng UBND huyện Đắk’R’lấp, tỉnh ĐăkNông Kế hoạch thực tập cụ thể Thời gian Nội dung công việc Tuần - Báo cáo lãnh đạo UBND huyện Đắk’R’lấp đề tài Từ ngày 10/02/2014 kế hoạch thực tập đến 15/02/2014 - Học quy chế quan thực tập - Tìm hiểu Văn phòng huyện Đắk’R’lấp Tuần - Chọn đề tài báo cáo thực tập trình Giảng viên hướng Từ ngày 17/02/2014 dẫn đến 22/02/2014 - Viết đề cương báo cáo thực tập - Thực nội dung thực tập theo quy chế thực tập Tuần - Thực hành soạn thảo số văn Từ ngày 24/02/2014 - Tìm hiểu văn đạo Trung ương địa đến 01/03/2014 phương áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 - Thực tốt công việc mà người hướng dẫn thực tập giao cho Tuần - Tìm hiểu thực trạng việc áp dụng hệ thống QLCL theo Từ ngày 03/03/2014 TCVN ISO 9001:2008 địa bàn huyện Đắk’Rlấp đến 08/03/2014 - Thống kê số liệu iên quan đến đề tài - Tiến hành viết báo cáo thực tập Tuần - Thu thập thêm tài liệu cần thiết để hoàn chỉnh báo Từ ngày 10/03/2014 cáo thực tập đến 15/03/2014 - Nhận nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ người hướng dẫn giao cho - Viết báo cáo thực tập Tuần Từ ngày 17/03/2014 đến 22/03/2014 SVTT : Trang - Tổng hợp tài liệu, số liệu thu thập - Hoàn thành báo cáo thực tập - Trình giảng viên hướng dẫn xem báo cáo hướng dẫn chỉnh sửa báo cáo thực tập BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… Tuần - Hoàn chỉnh báo cáo thực tập Từ ngày 24/03/2014 - Gửi Email cho Giảng viên hướng dẫn xem trước đến 29/03/2014 báo cáo thực tập Tuần - Xin ý kiến lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Đắk’R’lấp q trình thực tập Từ ngày 31/03/2014 - Tổng kết kinh nghiệm cho thân đến 04/04/2014 - Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập - Nộp báo cáo thực tập II NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP Thời gian Ngày 07/02/2014 Tuần Từ ngày 10/02/2014 đến 15/02/2014 Tuần Từ ngày 17/02/2014 đến 22/02/2014 Nội dung công việc Đến quan liên hệ thực tập - Đến Văn phòng liên hệ thực tập, tìm hiểu quy chế, nội quy quan, làm quen với cơng việc Văn phòng - Nghiên cứu tài liệu văn pháp luật liên quan đến nội vụ; - Xem số hồ sơ công tác nội vụ địa bàn huyện, tiến hành vào sổ văn đến, văn phòng nội vụ - Tiếp tục nghiên cứu văn pháp luật hoạt động công vụ; Tuần - Tham khảo phân loại đơn vị Từ ngày 24/02/2014 hành chính; đến 01/03/2014 - Tiến hành soạn thảo số văn hành thơng thường, Tuần - Tham gia vào việc phân loại Từ ngày 03/03/2014 xếp hồ sơ cán bộ, công chức đến 08/03/2014 - Tham gia vào phân loại xếp hồ sơ CBCC; Tuần - Tham gia hoạt động tập thể Từ ngày 10/03/2014 giao lưu bóng đá, bóng chuyền với đến 15/03/2014 phòng ban quan UBND, với UBND xã, trường huyện Tuần - Nghiên cứu tài liệu đề cương viết Từ ngày 17/03/2014 báo cáo thực tập, nhập hồ sơ CBCC, đến 22/03/2014 xin số liệu vấn đề cải cách TTHC địa bàn huyện Tuần - Nghiên cứu tài liệu viết báo cáo Từ ngày 24/03/2014 thực tập; đến 29/03/2014 - Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ SVTT : Trang Người hướng dẫn Chánh văn phòng Các anh chị Văn phòng Các anh chị Văn phòng Các anh chị Văn phòng Các anh chị Văn phòng Các anh chị phòng Văn Các anh chị Văn phòng Các anh chị Văn phòng BÁO CÁO THỰC TẬP Mục ST tiêu Đo T chất lường lượng Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh 100% đạo Sở nhiệm theo vụ định số phân 38/QĐ công SKHC N, ngày 06/5/2 009 Tài liệu, hồ sơ liên quan đến quy trình Hệ thống tài liệu nội thường xuyên SVTT : 100% Tài liệu, hồ sơ Trang 18 GVHD: ………………………… Biện pháp thực Thời gian Thời gian bắt đầu hoàn thành  Hàng tháng xây dựng tổ chức triển khai thực kế hoạch cơng việc phòng;  Phân cơng nhiệm vụ, xếp công việc cụ thể cho Cán 01/6/2013 31/12/2013 Phòng để thực hiện;  Cuối tháng tổng hợp xem xét, đánh giá kết tình hình thực kế hoạch cơng việc tháng phòng  Tiến hành rà sốt, xếp lại 01/6/2013 31/12/2013 tài liệu, hồ sơ, lập danh  mục tuân thủ bước theo quy trình kiểm soát tài liệu,  kiểm soát hồ sơ  Đảm bảo tài liệu, hồ sơ không bị thất lạc, dễ nhận biết thuận tiện cho việc truy cập sử dụng;  Đề xuất trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị văn phòng phẩm phục vụ cho công tác lưu trữ  Định kỳ kiểm tra, đánh giá BÁO CÁO THỰC TẬP TT GVHD: ………………………… trì, xếp theo trình tự, có rút kinh nghiệm để có biện danh pháp phòng ngừa, khắc phục mục tài liệu, danh mục hồ sơ: Các thủ tục hành  Tiếp nhận phân công cán phòng nhanh chóng, kịp thời xem xét, xử lý hồ sơ; xử lý  Thường xuyên tổ chức phổ nhanh biến, đào tạo hướng dẫn cho cán phòng nghiên thời 95% cứu, triển khai áp dụng đầy đủ 01/6/2013 31/12/2013 gian thủ tục hành theo Hệ quy thống quản lý chất lượng ISO định 9001:2008; Văn  Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để có biện pháp pháp phòng ngừa, khắc phục quy liên quan: 3.3 Quy trình xem xét lãnh đạo Hoạt động Thông báo, YC chuẩn bị SVTT : Trách nhiệm Đại diện lãnh đạo Trang 19 Biểu mẫu Định kỳ năm lần vào tháng tháng Thông 12, lãnh đạo UBND huyện tiến hành việc xem xét báo hiệu toàn hệ thống quản lý chất lượng Lãnh đạo UBND huyện định thời điểm triệu tập họp yêu cầu để đơn vị chuẩn bị cho họp Đại diện lãnh đạo thông báo họp gửi đơn vị Nội dung thông báo bao gồm: - Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự - Chương trình chi tiết (nội dung, phân cơng trình bày, phân bố thời gian) - Yêu cầu đơn vị chuẩn bị báo cáo thời hạn Mô tả BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… nộp - Các ý khác (nếu có) -Trưởng đồn đánh giá: Sau đợt đánh giá nội lập Báo cáo Đánh giá kết đánh giá nội bộ; Số điểm khơng phù hợp phận, tình trạng tái diễn lần đánh giá sau, tình trạng khắc phục số lỗi lại - Các phòng ban: Định kỳ tháng Tổng kết phản hồi tổ chức/cơng dân Bao gồm: Tổng số khiếu nại có, khiếu nại chủ yếu, nguyên nhân, kết xử lý biện pháp khắc phục; phân tích, thống kê phiếu góp ý Tổ chức/cơng dân; kết việc phân tích phản hồi chất lượng dịch Thu vụ HCC UBND huyện Báo cáo thập Trưởng - Các phận: Định kỳ tháng Báo cáo việc thực thơng q trình HTQLCL Liên quan đến tin, lập phận MTCL: Kết thực trình liên quan BC đến MT, tỷ lệ đạt so với mục tiêu Tổng dịch vụ KPH có phận; hành động khắc phục phòng ngừa cải tiến có, số thực số lại Báo cáo tình hình thực định từ lần họp xem xét trước phận liên quan Các tác động việc thay đổi (luật định, nhiệm vụ mới, cấu tổ chức, nhân sự) liên quan đến hệ thống, tình trạng xử lý (nếu có) kết Báo cáo kiến nghị đề xuất phận lên cho Ban lãnh đạo Đại Tổng diện hợp báo lãnh cáo đạo Đại diện lãnh đạo tổng hợp báo cáo lập báo cáo kết đánh giá nội gần nhất, tình trạng khắc phục tồn tại, việc thực mục tiêu chất lượng UBND huyện, vấn đề liên quan đến hệ thống QLCL kiến nghị Tiến Lãnh - Dựa vào kết xem xét thông tin, ban lãnh hành đạo đạo kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực HTQLCL, họp, UBND đồng thời đánh giá hội cải tiến, nhu cầu thay đổi thảo huyện hệ thống quản lý, kể sách chất luận lượng mục tiêu xem xét - Chú ý áp dụng: Các biên xem xét phải ghi nhận xét đánh giá tình hình thực thông mục tiêu chất lượng, không ghi chung chung tin cho tất mục tiêu - Trong họp này, Lãnh đạo UBND huyện người điều khiển nhằm đảm bảo xem xét đầy đủ nội dung đề thời gian họp xác định trước SVTT : Trang 20 Báo cáo Báo cáo Biên họp xem xét HTQLCL lãnh đạo BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… - Thư ký ghi chép biên họp Kết Thủ luân, trưởng định quan Lãnh đạo đề định, bao gồm sách, mục tiêu liên quan đến việc: - Nâng cao tính hiệu lực hệ thống cải tiến trình - Cải tiến dịch vụ HCC liên quan đến yêu cầu tổ chức/công dân - Các nhu cầu nguồn lực Kết xem xét lãnh đạo ghi vào biên BM 07.01 Lãnh đạo người tham gia ký xác nhận nội dung họp Biên phân phối cho tất đơn vị HTQLCL Đề mục tiêu, lập kế hoạch thực Các đơn vị liên quan vào định, mục tiêu định hướng Lãnh đạo để triển khai Kế hoạch thành mục tiêu cụ thể cho đơn vị mình, sau tiến hành lập kế hoạch triển khai thực Lãnh đạo Phòng Biên họp xem xét HTQLCL lãnh đạo Đại Biên Lưu hồ diên họp xem sơ, theo lãnh xét hệ Lưu hồ sơ, theo dõi thực hiện: Đại diện lãnh dõi đạo, thống đạo đơn vị liên quan lưu hồ sơ theo dõi thực quản lý thực kế hoạch phòng chất liên lượng quan lãnh đạo 3.4 Quy trình đánh giá nội kiểm tra trình cung cấp dịch vụ STT SVTT : Công việc Đối tượng thực Lập chương trình đánh giá Văn phòng nội Thực đánh giá nội Bên đánh giá ghi nhận NC (non – conformity) phát sinh (nếu có) Xác định nguyên nhân gốc Bên đánh giá rễ NC phát sinh (nếu có) để tránh tái diễn NC Xác định thực hành Bên đánh giá Trang 21 Biểu mẫu/hồ sơ Chương trình đánh giá nội Phiếu đề nghị thực hành động khắc phục/ phòng ngừa Bảng tổng hợp hành động khắc phục Phiếu đề nghị thực hành động khắc phục/ phòng ngừa Bảng tổng hợp hành BÁO CÁO THỰC TẬP TT động khắc phục NC phát sinh (nếu có) Kiểm chứng việc xác định Bên đánh giá nguyên nhân gốc rễ, việc Văn phòng xác định thực hành động khắc phục NC phát sinh (nếu có) Sơ kết/ tổng kết (các) Văn phòng chương trình đánh giá nội 3.5 Quy trình kiểm sốt tài liệu Hoạt Trách Mơ tả động nhiệm Nhu cầu thiết lập/ sửa đổi tài liệu Mọi cán bộ, công chức Thiết lập/ Sửa đổi tài liệu Xem xét phê duyệt tài liệu Người định GVHD: ………………………… động khắc phục Phiếu đề nghị thực hành động khắc phục/ phòng ngừa Báo cáo đánh giá nội Biểu mẫu Khi có nhu cầu thiết lập tài liệu mới, cán bộ, công chức có nhu cầu đề xuất với ĐDLĐ tài liệu nội cần ban hành Nếu ĐDLĐ chấp thuận, cán triển khai theo bước Ngược lại, trình kết thúc Thiết lập/ sửa đổi tài liệu theo nhu cầu ĐDLĐ ĐDLĐ người ủy quyền có trách và/ nhiệm xem xét dự thảo tài liệu Lãnh đạo  Nếu chấp nhận, chuyển tài liệu cho CQHCNN Lãnh đạo UBND huyện Đắk’Rlấp phê duyệt  Nếu không chấp nhận, ĐDLĐ u cầu cán phân cơng chỉnh sửa, hồn thiện chấp nhận Chu trình thực theo ý thứ Trách nhiệm xem xét phê duyệt tài liệu quy định sau: TT Loại tài liệu SVTT : Trang 22 Sổ tay chất lượng Thủ tục, quy trình Thủ tục Thẩm quyền xem xét Chánh VP/ĐDLĐ Thẩm quyền phê duyệt Lãnh đạo UBND Chánh Lãnh VP/ĐDLĐ đạoUBND Trưởng ĐDLĐ BÁO CÁO THỰC TẬP Lập danh mục, theo dõi tình trạng Phân phối tài liệu Văn phòng Lưu giữ tài liệu Các đơn vị liên quan Thu hồi tài liệu Văn phòng cấp đơn Lãnh phòng vị/ĐDLĐ đạo Các Trưởng ĐDLĐ Hướng đơn vị dẫn công việc Văn phòng UBND huyện Đắk’Rlấp cập nhật tài liệu phê duyệt theo BM 01.01ISO - Danh mục tài liệu nội để theo dõi toàn tài liệu ban hành UBND huyện Đắk’Rlấp tài liệu phân phối cho Lãnh đạo UBND huyện Đắk’Rlấp Văn phòng phân phối tài liệu phê duyệt tới đơn vị trực thuộc cá nhân liên quan theo BM 01.02-ISO - Sổ phân phối tài liệu Trưởng đơn vị đảm bảo Danh mục tài liệu nội hành phải cập nhật theo BM 01.01-ISO - Danh mục tài liệu nội Danh mục tài liệu nội Sổ Phân phối tài liệu Danh mục tài liệu nội Khi có yêu cầu phân phối tài liệu sửa Sổ Phân đổi/ ban hành lại ĐDLĐ UBND huyện phối tài Đắk’Rlấp Lãnh đạo Văn phòng thu hồi liệu tài liệu nội cũ tất đơn vị phân phối dựa vào BM 01.02-ISO - Sổ phân phối tài liệu phân phối tài liệu hành Các tài liệu lỗi thời phải có dấu hiệu nhận biết tài liệu lỗi thời 3.6 Quy trình quản lý hồ sơ TT GVHD: ………………………… Hoạt động Trách nhiệm Lập danh Các mục hồ đơn vị sơ SVTT : Trang 23 Mô tả Biểu mẫu ĐDLĐ đơn vị xác định lập danh mục hồ sơ theo BM 02.01-ISO – Danh mục hồ sơ Các hồ sơ cần lưu đơn vị phải cập nhật theo dõi theo danh mục Danh mục hồ sơ BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… Lưu giữ hồ sơ Các đơn vị Căn vào Danh mục hồ sơ cần lưu Mục Quy trình/Thủ tục, trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ hồ sơ đảm bảo dễ tìm, dễ lấy xếp khoa học.Các hồ sơ liên quan tới việc xử lý công việc sau thời gian lưu trữ phải chuyển cho đơn vị có chức lưu trữ, quản lý hồ sơ để lưu trữ quản lý hồ sơ theo quy định Mượn trả hồ sơ Các đơn vị Khi cán có nhu cầu mượn hồ sơ, đơn vị cho Mượn mượn có trách nhiệm hướng dẫn người mượn hồ trả sơ lập BM 02.02 -ISO - Yêu cầu mượn hồ sơ hồ sơ theo dõi hồ sơ đến trả lại Hủy hồ sơ Các đơn vị Hồ sơ thuộc phạm vi quản lý đơn vị Hủy đơn vị có trách nhiệm hủy hồ sơ cách: xé, hồ sơ đốt, tái sử dụng tái chế Khi hủy cần lập biên hủy hồ sơ theo BM 02.03-ISO 3.7 Quy trình kiểm sốt dịch vụ khơng phù hợp (sau kiểm tra) STT Công việc Đối tượng thực Biểu mẫu/hồ sơ -Phiếu theo dõi hồ sơ (quy trình) Phát dịch vụ không phù hợp Người phát Ghi nhận dịch vụ không phù hợp Người phát Xác định khắc phục cần thiết để xử lý dịch vụ không phù hợp, loại bỏ không phù hợp phát CQCM liên quan Phiếu theo dõi hồ sơ (quy trình) Thực khắc phục CQCM liên quan Phiếu theo dõi hồ sơ (quy trình) 3.8 Quy trình khắc phục phòng ngừa TT Hoạt động Trách nhiệm Mọi cán bộ, Phát công chức KPH tiềm ẩn UBND huyện Xem xét ĐDLĐ định Lãnh đạo người chủ trì quan SVTT : Trang 24 Yêu cầu Biểu mẫu Phiếu đề nghị thực Ghi nhận nội dung hành động khắc khơng phù hợp tiềm ẩn phục/ phòng ngừa Xem xét chất Phiếu đề nghị thực KPH Nếu đúng, hành động khắc định người chủ trì theo phục/ phòng ngừa dõi HĐPN theo bước Nếu BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… không xác, giải thích với người đề xuất kết thúc Người định Người điều tra nguyên nhân định đề xuất HĐPN lên người có thẩm quyền ĐDLĐ Xem xét kết điều Lãnh đạo tra HĐPN đề quan xuất Điều tra nguyên nhân đề xuất HĐPN Phê duyệt HĐPN Thực HĐPN ĐDLĐ Xem xét kết Lãnh đạo quan Lưu hồ sơ Người định Đơn vị khắc phục Phiếu đề nghị thực hành động khắc phục/ phòng ngừa Phiếu đề nghị thực hành động khắc phục/ phòng ngừa Phiếu đề nghị thực Thực HĐPN theo hành động khắc đề xuất phục/ phòng ngừa Đánh giá kết thực HĐPN xem có loại bỏ nguyên nhân KPH tiềm ẩn hay Phiếu đề nghị thực không Nếu đạt, cho lưu hành động khắc hồ sơ theo bước tiếp phục/ phòng ngừa theo Nếu không đạt, mở yêu cầu HĐPN quay trở lại 5.3 Phiếu đề nghị thực Lưu lại hồ sơ hành động khắc phục/ phòng ngừa V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP Thành tựu a) Các thủ tục, quy trình văn hố HTQLCL: Sổ tay chất lượng Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng hàng năm UBND huyện phòng, ban chun mơn Quy trình Kiểm sốt tài liệu Quy trình Hồ sơ kiểm sốt hồ sơ Quy trình Hồ sơ đánh giá chất lượng nội Quy trình Hồ sơ kiểm sốt khơng phù hợp Quy trình Hồ sơ hành động khắc phục Quy trình Hồ sơ hành động phòng ngừa Quy trình Hồ sơ họp xem xét Lãnh đạo Quy trình Hồ sơ quản lý văn văn đến Quy trình Hồ sơ quản lý, tài sản, mua sắm trang thiết bị 269 Quy trình nghiệp vụ áp dụng thực đơn vị theo nhiệm vụ chức SVTT : Trang 25 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… b) Số lượng thủ tục, quy trình xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL với số lượng thủ tục, quy trình theo kết Đề án 30: Đã tiến hành xây dựng áp dụng 100% thủ tục hành UBND tỉnh Đăk Nơng cơng bố theo Quyết định số: 1306/QĐ-UBND, ngày 27/8/2009 UBND tỉnh Đăk Nông việc công bố Bộ thủ tục hành chung áp dụng cấp huyện địa bàn tỉnh Đăk Nông Quyết định số: 1705/QĐ-UBND, ngày 12/11/2009 UBND tỉnh Đăk Nông việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chung áp dụng cấp huyện địa bàn tỉnh Đăk Nông Quyết định số: 1303/QĐ-UBND, ngày 24/10/2012 UBND tỉnh Đăk Nơng việc cơng bố thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải cấp huyện, tỉnh Đăk Nơng c) Số lượng thủ tục hành chứng nhận Qua kết đánh giá Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 UBND huyện Đăk R’lấp Đã Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 UBND huyện Đăk R’lấp thực chức quản lý nhà nước giải tồn thủ tục hành địa bàn huyện (Quyết định số 3275/QĐ-TĐC, ngày 30/12/2012) d) Hiệu áp dụng: - Trong trình triển khai thực 100% hồ sơ công dân giải theo quy định pháp luật phục vụ kịp thời yêu cầu tổ chức, công dân Việc thực quy trình giúp cải thiện phương pháp làm việc hiệu quả, nhanh gọn hơn, việc lưu trữ theo dõi hồ sơ công dân thực khoa học - Toàn thể lãnh đạo chuyên viên nhận thức rõ ý nghĩa yêu cầu việc thực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, qua thể ý thức tự giác, trách nhiệm cụ thể giao công đoạn xử lý công việc xem xét đánh giá định kỳ Từ đó, xác định yêu cầu nhiệm vụ quan trọng việc đẩy mạnh thực chương trình cải cách hành UBND huyện - Kịp thời phát khuyết điểm, hạn chế, bất cập thực nhiệm vụ phòng, ban chun mơn, có biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao lực hoạt động việc tổ chức hoạt động phòng chun mơn cá nhân liên quan; xác định rõ trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ - Các thủ tục quy trình niêm yết cơng khai, minh bạch theo lĩnh vực Bộ phận tiếp nhận trả kết thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Các cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải Bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ, nhân dân giám sát, đánh giá việc thực thi pháp luật cán bộ, cơng chức quan hành Nhà nước - Tiếp nhận ý kiến phản hồi cơng dân q trình giải hồ sơ, qua có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời sai sót khuyết điểm CBCC -Việc tổ chức, thu thập, xếp, lưu trữ loại văn quy phạm pháp luật, văn hướng dẫn quan cấp trên, hồ sơ tài liệu xếp ngăn nắp có hệ thống theo lĩnh vực công việc; tác phong làm việc cán bộ, công chức khoa học, nghiêm túc ngày thể thiện vai trò cầu nối pháp luật người SVTT : Trang 26 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… dân, có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Thông qua ISO, lãnh đạo đơn vị điều hành cơng việc có hiệu nhờ thiết lập chế giải công việc rành mạch thống Cán bộ, công chức phân công trách nhiệm rõ ràng q trình xử lý cơng việc, đánh giá lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn, thực trách nhiệm, quyền lợi nơi, người có thẩm quyền phê duyệt Cán cơng chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc môi trường ngày tốt Việc áp dụng ISO 9001:2000 làm giảm đáng kể tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cán bộ, công chức Các thủ tục hành có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch Người dân đến quan nhà nước hướng dẫn tận tình, trả kết xử lý hẹn, khơng “tiêu cực phí” Chất lượng, hiệu cơng tác quản lý cung cấp dịch vụ hành cơng nâng cao, tạo lòng tin hài lòng người dân Hạn chế Bên cạnh kết đạt khẳng định tính phù hợp việc ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 xuất mặt tồn tại, hạn chế: - Việc triển khai thực áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 chậm, chưa mở rộng.Hệ thống văn pháp luật thay đổi thường xuyên, liên tục chưa có tính thống Điều làm cho cơng tác áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 vào số quy trình gặp khơng nhiều khó khăn - Năng lực chuyên môn cán bộ, công chức chưa đồng nên trình tìm hiểu ISO chưa hồn thiện.Qúa trình ln chuyển cán bộ, cơng chức từ quan sang quan khác gây khơng khó khăn cơng tác áp dụng HTQLCL - Vẫn tồn hồ sơ trễ hạn( như: áp dụng vào văn chậm, trễ hẹn…) ảnh hưởng tới hiệu toàn quy trình - Vấn đề đặt lãnh đạo công chức đơn vị thuộc UBND huyện tham gia áp dụng HTQLCL ISO từ việc cảm thấy chuẩn mực ISO gây khó khăn, chậm tiến độ xử lý, nhiều biểu mẫu, nên ngại tiếp cận thờ với ISO, số chấp nhận thực xem khó khăn bị đặt vào khuôn khổ không thoải mái công việc - Còn số cán bộ, cơng chức chưa an tâm tính hiệu hệ thống ISO; tâm lý ngại thay đổi, tiếp xúc với mới; trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào công việc không đồng đều, dẫn đến hạn chế việc nâng cao suất, chất lượng công việc Nguyên nhân - Hệ thống tài liệu bên có nhiều thay đổi dẫn đến thủ tục quy trình có nhiều thay đổi gây khó khăn việc thực - Các đề án cải cách thủ tục hành chưa thống nên việc áp dụng nhiều điểm cần phải khắc phục - Một số đầu việc đưa vào áp dụng triển khai phần mềm cửa đại cửa liên thông từ cấp huyện xã nên chưa đáp ứng với thực tế - Một số CBCC chưa có nhận thức, nhìn lợi ích HTQLCL mang lại cho tổ chức, chưa trang bị đầy đủ kiến thức ISO 9001:2008 SVTT : Trang 27 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… - Cán phụ trách kiêm nhiệm có luân chuyển công tác nên việc nhận thức HTQLCL chưa cao, số cán chưa đào tạo kỷ đánh giá nội nên việc trì cải tiến hệ thống hạn chế VI GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ Giải pháp - Thủ trưởng đơn vị cần quan tâm phổ biến tài liệu cho CBCC hiểu nhận thức HTQLCL ISO 9001:2008 áp dụng UBND huyện • Tự xây dựng, cải tiến thực theo quy định, quy trình tác nghiệp để áp dụng vào cơng việc thường xuyên chỉnh sửa cho phù hợp • Chú ý khắc phục điểm không phù hợp lưu ý Đồn đánh giá phát góp ý Kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực quy trình tác nghiệp, vận hành có hiệu phần mềm “Một cửa điện tử” sở tin học hóa quy trình ISO nhằm để nâng cao hiệu công việc phục vụ tốt cho tổ chức cơng dân đến quan hệ hành - Đổi công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng trì HTQLCL UBND huyện theo hướng gắn với việc phát điểm yếu, điểm chưa tốt quan đơn vị đồng thời hướng dẫn, đề giải pháp khắc phục Xây dựng chế tuyên dương đơn vị, cá nhân thực tốt đồng thời xử lý trường hợp chưa có thái độ hợp tác thực - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; khơng ngừng nâng cao trình độ, chun mơn Đồng thời cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cán bộ, công chức việc ứng dụng ISO vào hoạt động hành - Cần đầu tư cho đội ngũ CBCC khả tiếp cận công nghệ thông tin thật tốt Việc trao đổi thông tin cá nhân nội quan hay đơn vị nên thực qua mạng thông tin điện tử (mail, yahoo hay mạng Chính phủ gov.vn) Thường xuyên cập nhật phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu tìm kiếm, giải hồ sơ nhanh chóng cho người dân phần mềm chuyên dụng hỗ trợ phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC… - Cần tiếp tục áp dụng, trì cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 sở áp dụng 100% thủ tục hành cấp huyện cơng bố bám sát mơ hình khung cho loại hình quan hành nhà nước Bộ Khoa học Công nghệ Kiến nghị - Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO UBND huyện việc làm mẻ, lần áp dụng lĩnh vực hành nhà nước Huyện nói chung phòng ban nói riêng Đó cơng việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến hoạt động Huyện, phải kịp thời khắc phục khó khăn, trở ngại với lý khách quan chủ quan, đòi hỏi phải có thống ý chí hành động từ lãnh đạo cao đến thành viên - Lãnh đạo phải thể cam kết bảo đảm nguồn lực cho đơn vị thực cơng việc thiết lập thành quy trình Xây dựng, quán triệt, phổ biến sách mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực mục tiêu chất lượng quy trình cơng việc đơn vị - Trong q trình xây dựng sách chất lượng, việc xác định mục tiêu đặc biệt việc lựa chọn cơng việc để xây dựng quy trình quản lý, phân tích sâu sắc mục đích, yêu cầu, biện pháp thực phù hợp với khả thực tế nhằm bảo đảm thực SVTT : Trang 28 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… chức năng, nhiệm vụ đơn vị, tránh việc dàn trải, chọn nhiều công viêc đưa vào HTQLCL - Coi trọng công tác tư tưởng hành động cụ thể, vận động thành viên tham gia, giải kịp thời vướng mắc, khó khăn để Ban lãnh đạo giải Coi trọng biện pháp tinh thần vật chất để nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thấy khó khăn trở ngại q trình xây dựng, thực trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO để kịp thời có biện pháp khắc phục - Đối với đơn vị hành cấp Huyện, có nhiều nhiệm vụ quyền hạn phức tạp, tổ công tác ISO gồm số cán bộ, chuyên viên phận hoạt động tích cực tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thực cơng việc, mặt khác nòng cốt trình xây dựng thực HTQLCL đơn vị - Xuất phát từ yêu cầu xây dựng tài liệu, bảo đảm quy định củ ISO nội dung hình thức trình bày, mặt khác cơng việc có liên quan tới đơn vị ngồi Huyện, tài liệu hệ thống cần có yêu cầu chất lượng cao, biểu mẫu ngắn gọn, xác, dễ sử dụng, thơng tin kịp thời - Quan tâm tạo điều kiện để số cán nòng cốt phòng chun mơn đào tạo kỹ soạn thảo quy trình, biểu mẫu, kỹ đánh giá nội xử lý yêu cầu khắc phục lỗi mắc phải - Bảo đảm thường xuyên thực cam kết hướng tới khách hàng, đặt mục tiêu đáp ứng khách hàng lên hàng đầu Huyện phải coi trọng hiểu biết, đồng tình, phối hợp đơn vị liên quan việc thực HTQLCL, Thường xuyên lấy ý kiến đóng góp, đáng giá khách hàng, mặt khác , tự thân kiểm tra, phát sai sót để khắc phục cải riến nang cao - Thực nội dung cải cách thể chế kế hoạch hành động CCHC Huyện, số lĩnh vực thực chế “Một cửa, cửa liên thông cửa đại” Áp dụng ISO công cụ đảm bảo chất lượng dịch vụ hành cơng đáp ứng yêu cầu khách hàng SVTT : Trang 29 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… KẾT LUẬN Trong năm qua việc áp dung HTQLCL ISO 9001:2008 bước nâng cao số lượng lẫn chất lượng, gặp phải số khó khăn có quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền với nỗ lực phấn đấu cấp, ngành đội ngũ cán bộ, đảng viên việc triển khai thực nghiêm túc định, thị việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 quan hành nhà nước, chủ động xây dựng ban hành kế hoạch quản lý thực tốt giai đoạn huyện ĐăkR’lấp đạt nhiều kết to lớn nhiều lĩnh vực ,góp phần quan trọng vào cơng cải cách hành địa bàn huyện nước nói chung Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoạt động quan hành chủ trương đắn Với kết ban đầu đạt UBND huyện ĐăkR’lấp cho thấy việc áp dụng triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO góp phần quan trọng cơng tác cải cách hành đơn vị, hướng tới phục vụ nhân dân cách công khai, đắn hiệu quả, xóa bỏ quy định mang tính quan liêu, gây phiền hà cho cá nhân tổ chức Cần đẩy mạnh triển khai áp dụng, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng quan hành chính, hướng đến xây dựng hành đại, hiệu lực lấy thước đo thoả mãn khách hàng làm sở cho việc đánh giá hiệu cho hoạt động đơn vị mà hệ thống quản lý chất lượng cơng cụ hữu hiệu, điều kiện cần thiết cho hoạt động quản lý Báo cáo chuyên đề “áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 UBND huyện ĐăkR’lấp tỉnh Đăk Nơng” cách nhìn thân tơi vấn đề HTQLCL ISO 9001:2008 áp dụng địa phương Do khả thời gian nghiên cứu hạn chế, bài báo cáo nhiều thiếu sót mong nhận góp ý q thầy, bạn để chuyên đề nghiên cứu hoàn thiện SVTT : Trang 30 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số: 10/2010/QĐ-UBND ngày 01tháng năm 2010 UBND huyện ĐăkR’lấp ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy mối quan hệ công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện ĐăkR’lấp Quyết định số 144/2006/QĐ_TTg ngày 20 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành nhà nước; Quyết định số 415/QĐ_SNV ngày 20 tháng 05 năm 2008 việc thành lập ban điều hành, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành UBND huyện ĐăkR’lấp Công văn số 1043/BKHCN-TĐC ngày 08/05/2009 việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 quan hành nhà nước; 5.Đề cương giảng Quản lý chất lượng khu vực công doThS Nguyễn Tuấn Minh biên soạn ; 6.Quyết định số 118/2009/QĐ_TTg ngày 30 tháng 09 năm 2009, việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 144/2006/QĐ_TTg; 7.Quyết định số 162/QĐ_SNV ngày 10 tháng 07 năm 2009 việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào số lĩnh vực hoạt động hành UBND huyện ĐăkR’lấp 8.Công văn số 549/BKHCN-TĐC ngày 22/3/2010 việc triển thực Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2968 ngày 29/12/2010 Bộ Khoa học Công nghệ việc công bố mơ hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho loại hình quan hành Nhà nước địa phương; 10 Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010, quy định hoạt động tư vấn, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 quan hành nhà nước; 11 Quyết định số 404/QĐ-TĐC ngày việc hướng dẫn thực hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 quan hành nhà nước; 12.Quyết định ban hành quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 huyện Đăk R’lấp năm 2012; 13.Báo cáo tình hình triển khai xây dựng,áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 huyện Đăk R’lấp năm 2013 ; SVTT : Trang 31 BÁO CÁO THỰC TẬP SVTT : Trang 32 GVHD:Lê Thị Hoài Thương ... Danh mục hệ thống taì liệu phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO UBND huyện Đắk R’lấp 2.1 Danh mục hệ thống tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO áp dụng UBND huyện Đắk R’lấp STT 10 11 12 13 14 Tên tài... TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP Kế hoạch triển khai thực Bắt đầu từ tháng 7-2009, UBND huyện Đắk R’lấp tiến hành thực việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN. .. pháp tổ chức thực hiện: .16 Danh mục hệ thống taì liệu phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO UBND huyện Đắk R’lấp .17 2.1 Danh mục hệ thống tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 90012008 tại UBND huyện đắk rlấp tỉnh đăk nông, Áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 90012008 tại UBND huyện đắk rlấp tỉnh đăk nông, II. TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP, III. TỔNG QUAN VỀ CHUYÊN ĐỀ“ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP ”., IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP., V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP, VI. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay