Thực hiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn quận sơn trà, thành phố đà nẵng

85 38 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 09:20

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI PHAN THỊ NỮ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHƠNG CHUN TRÁCH CẤP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI PHAN THỊ NỮ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHƠNG CHUN TRÁCH CẤP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VĂN TẤT THU HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn trung thực Tác giả luận văn Phan Thị Nữ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP Ở NƢỚC TA .7 1.1 Một số khái niệm Cán bộ, cán chuyên trách, cán khơng chun trách 1.2 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước cán không chuyên trách cấp 11 1.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp 14 1.4 Nội dung bước tổ chức thực sách cán khơng chun trách cấp 15 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách 21 1.6 Những yêu cầu tổ chức thực sách .26 1.7 Các phương pháp chủ thể tham gia thực sách .29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHƠNG CHUN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .33 2.1 Tình hình kinh tế - hội địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 34 2.3 Thực trạng chủ thể tham gia thực sách 41 2.4 Thực trạng bảo đảm yêu cầu tổ chức thực sách .42 2.5 Kết thực sách .44 2.6 Đánh giá chung kết tổ chức thực sách .48 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHƠNG CHUYÊN TRÁCH CẤP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 57 3.1 Phương hướng tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp 57 3.2 Giải pháp hoàn thiện thực sách cán khơng chun trách cấp 58 3.3 Một số kiến nghị .70 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMNN : Bộ máy nhà nước CBCC : Cán bộ, công chức HĐKCT : Hoạt động không chuyên trách HĐND : Hội đồng nhân dân KT- XH : Kinh tế - hội NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chức danh không chuyên trách phường thuộc quận Sơn Trà .44 Bảng 2.2 Số lượng người hoạt động không chuyên trách phường thuộc quận Sơn Trà 46 Bảng 3.1 Số lượng chức danh kiêm nhiệm kiến nghị .71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính quyền cấp sở, xã, phường, trị trấn quyền Nhà nước sở, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tảng máy Nhà nước, chỗ dựa, công cụ sắc bén để thực phát huy quyền làm chủ nhân dân, làm sở cho chiến lược ổn định phát triển đất nước, yếu tố chi phối mạnh mẽ đến đời sống trị, kinh tế, văn hóa, hội cộng đồng dân cư địa bàn Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, có đội ngũ người hoạt động khơng chun trách sở có vai trò quan trọng việc thực chức làm cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân Sở dĩ họ cán trực tiếp tuyên truyền phổ biến, vận động tổ chức nhân dân thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước địa bàn dân cư, giải nhu cầu dân cư, bảo đảm phát triển kinh tế địa phương, trì trật tự, an ninh, an toàn hội địa bàn cấp sở Do tính chất cơng việc cấp sở, họ vừa giải công việc hàng ngày, vừa phải quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên, lại phải nắm tình hình thực tiễn địa phương để từ đề kế hoạch, chủ trương, biện pháp đắn, thiết thực, phù hợp Nhiệm vụ họ nặng nề, vai trò họ có tính then chốt xét quan hệ Đảng với dân, công dân với Nhà nước Thực tế chứng minh, đội ngũ cán sở có vai trò quan trọng việc phát huy sức mạnh hệ thống trị, tạo dựng phong trào cách mạng quần chúng, góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương Sức mạnh hệ thống trị, ổn định hội, phát triển sâu rộng hiệu phong trào cách mạng quần chúng gắn liền với lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán Những công việc mà cán không chuyên trách đảm nhiệm so với CBCC khác không thua với đủ loại việc, từ tiếp nhận hồ sơ văn bản, soạn thảo kế hoạch báo cáo, tự phát hành thư mời, xác minh đơn thư dân nguyện, xác minh hồ sơ hộ nghèo, góp ý chức danh chủ chốt sở tham gia giải nhiều vấn đề nảy sinh địa bàn Vì thế, phải khẳng định là, phát triển KT-XH giữ gìn trật tự, an tồn hội địa phương có phần đóng góp khơng nhỏ đội ngũ cán không chuyên trách xã, phường, thị trấn Khẳng định vai trò đội ngũ này, Nghị Trung ương 5, khoá IX “Đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn” (2002) nêu rõ: “ở cấp cán chuyên trách cán khơng chun trách; cán chun trách có chế độ làm việc hưởng sách cán bộ, công chức nhà nước” [11, tr.56] Triển khai thực Nghị Trung ương 5, khóa IX, Nhà nước (Chính phủ) ban hành sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp Nhờ có sách đãi ngộ phù hợp với chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, cán cấp nhận thức thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Kỷ cương hành bảo đảm; phong cách, ý thức trách nhiệm lề lối làm việc cán bộ, cán chủ chốt sở có chuyển biến tiến theo hướng sát dân có trách nhiệm với dân hơn, góp phần củng cố lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước Tuy nhiên, việc triển khai thực sách cán cơng chức cấp nói chung cán không chuyên trách cấp nói riêng cho thấy sách hạn chế, vướng mắc, bất cập chức danh; cấu đội ngũ cán bộ; số lượng cán bộ; chế độ bầu cử, tuyển dụng; quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; việc chuẩn hố thực liên thơng cán bộ, công chức cấp trên.v.v Để khắc phục hạn chế, bất cập nói trên, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng nói chung quận Sơn Trà nói riêng kịp thời điều chỉnh, bổ sung số lượng, chức danh, trình độ cho cán khơng chun trách phường, để đáp ứng yêu cầu thực tế động viên cán làm việc Đánh giá cách tổng thể việc thực sách cán hoạt động không chuyên trách cấp nước nói chung, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nói riêng bên cạnh kết quả, thành tích đạt bộc lộ hạn chế, bất cập Những hạn chế, bất cập ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng, hiệu cơng tác tư tưởng, tình cảm cán không chuyên trách khiến họ chưa thật tồn tâm, tồn ý với cơng việc, hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục Với lý nêu trên, lựa chọn vấn đề: “Thực sách cán không chuyên trách cấp địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề sách cơng hay đội ngũ cán bộ, công chức, người làm việc cấp sở vấn đề nhiều nhà khoa học, học giả, nhà quản lý lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu, đặc biệt bối cảnh đẩy mạnh cải cách cơng vụ nước ta nay, điển hình cơng trình nghiên cứu sau: Nghiên cứu sách cơng thực sách cơng như: “Xây dựng thực thi sách cơng”, tài liệu bồi dưỡng quản lý hành Nhà nước – chương trình chun viên chính, PGS TS Võ Kim Sơn biên soạn năm 2002 “Chính sách q trình sách” sách tham khảo tác giả PGS TS Lê Chi Mai NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội tái vào năm 2007 “Khoa học sách cơng- Chu kỳ sách cơng cụ sách”, Sách tham khảo tác giả GS.TS Nguyễn Trọng Điều NXB Lao động – hội, Hà Nội xuất năm 2008 Nội dung tài liệu đề cập tới vấn đề chung sách q trình thực sách Đây nguồn tài liệu tham khảo quý giá giúp tác giả luận văn bước đầu hình thành lên hệ thống sở lý luận đề tài Bên cạnh nghiên cứu sách đội ngũ CBCC cấp sở, có người hoạt động khơng chun trách như: “Bàn chế độ sách CBCC cấp sở, phường, thị trấn” sách đối tượng thụ hưởng sách tinh thần, thái độ chấp hành nghiêm túc đầy đủ qui định cụ thể sách Kết chấp hành, thực thi sách đối tượng thụ hưởng sách minh chứng cụ thể vai trò chất lượng sách Hình thức phương pháp tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực sách: Các quan nhà nước cần tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình triển khai sách cho cán hoạt động không chuyên trách cấp phường, Việc đánh giá phần hay tồn kết triển khai thực sách, đánh giá tồn thực sau sách kết thúc Đối tượng xem xét, đánh giá tổng kết đạo thực thi sách quan Nhà nước từ Trung ương đến sở Ngoài cần phải xem xét đến vai trò, chức tổ chức trị, trị - hội hội việc thực thi sách cho cán không chuyên trách Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá kết đạo, điều hành quan Nhà nước, xem xét, đánh giá việc thực thi đối tượng tham gia thực sách gồm cán khơng chun trách tổ chức, công dân Thông qua việc tổng kết, đánh giá kịp thời tuyên dương, khen thưởng động viên tổ chức, quan, CBCC làm tốt, đồng thời phát tiêu cực để kịp thời ngăn chặn, xử lý 3.2.3 Thực đúng, đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách Để việc tổ chức thực thi sách đạt kết tốt thực tế trước hết trình tổ chức thực phải đảm bảo yêu cầu mục tiêu sách, yêu cầu bảo đảm tính hệ thống, tính khoa học hợp lý, tính lợi ích thực đối tượng thụ hưởng sách cán khơng chun trách cấp Bởi thực sách cán khơng chun trách cấp suy để thực mục tiêu sách Vì mục tiêu sách đích sách cán khơng chun trách cấp hướng tới để giải nhằm đạt kết xác định Yêu cầu bảo đảm tính hệ thống tổ chức thực sách 64 cán không chuyên trách bảo đảm cho tổ chức thực sách đồng bộ, thống hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi phải sử dụng đồng cơng cụ sách với công cụ quản lý khác nhà nước Nếu yêu cầu đảm bảo thực thi sách sở trực tiếp cho việc đạt mục tiêu kế hoạch triển khai thực sách cán khơng chun trách cấp Yêu cầu đảm bảo tính pháp lý, khoa học hợp lý tổ chức thực sách cán không chuyên trách yêu cầu quan trọng buộc quan tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực sách cán không chuyên trách phải đảm bảo để việc thực sách đạt hiệu cao Tính hợp lý thể việc phân công phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phận quảnsách phải chủ động, động, tìm kiếm, thu hút nguồn lực, chương trình, dự án hỗ trợ thực mục tiêu sách Đồng thời, việc tổ chức thực sách khoa học, hợp lý giải pháp quan trọng giúp việc thực sách cán khơng chuyên trách cấp thuận lợi, đạt hiệu cao Bảo đảm lợi ích thực cho đối tượng thụ hưởng sách yêu cầu nghiêm ngặt tổ chức thực sách cơng nói chung, sách cán khơng chun trách cấp nói riêng Nhà nước ban hành tổ chức thực sách cho đối tượng đối tượng thụ hưởng, sách cán khơng chun trách cấp sách nhà nước dành cho đối tượng người hoạt động không chuyên trách - cán không chuyên trách cấp Chỉ người hoạt động không chuyên trách hay cán không chuyên trách cấp thụ hưởng Ngồi đối tượng sách điều chỉnh, khơng có quyền thụ hưởng sách Thực yêu cầu thực chất bảo đảm thực nguyên tắc tổ chức thực sách, bảo đảm hiệu thực sách 3.2.4 Lựa chọn hợp lý phương pháp thực sách Trong phương pháp thực sách cán không chuyên trách cấp (bao gồm phương pháp kinh tế, giáo dục thuyết phục, hành 65 tổng hợp), thực tế tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp nước ta nên sử dụng phương pháp tổng hợp hợp lý (là phương pháp kết hợp phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục thuyết phục phương pháp hành chính) Bởi phương pháp tác động lên đối tượng q trình sách cán không chuyên trách cấp tổng thể yếu tố để triển khai thực sách có hiệu Đây phương pháp xây dựng cách kết hợp ưu điểm, loại trừ hạn chế phương pháp nêu theo trật tự quy mô định Về nguyên tắc phương pháp kết hợp khơng có cấu trúc, hình thể định, tùy theo điều kiện cụ thể xã, phường, thị trấn, quan, tổ chức tham gia thực sách cán khơng chun trách cấp để kết hợp phương pháp cho phù hợp với yêu cầu tổ chức thực sách để đạt hiệu cao 3.2.5 Nâng cao lực trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách Để thực tốt sách đội ngũ cán cấp sở nói chung đặc biệt người hoạt động không chuyên trách cấp nước ta nói chung quận Sơn Trà nói riêng cầnquan tâm lãnh đạo, đạo, kiểm tra chủ thể thực sách từ Trung ương cho địa phương Đây yếu tố định đến việc thực tốt sách cán không chuyên trách Các quan từ Trung ương đến địa phương phải cứ, chức nhiệm vụ qui định cụ thể rõ ràng theo qui định điều 18 Nghị định số 92 ngày 22/10/2009 Chính phủ cần phải thường xuyên nâng cao lực trách nhiệm tổ chức thực sách Các chủ thể tham gia tổ chức thực sách phải thực nghiêm túc nhiệm vụ, trách nhiệm giao đồng thời phải phối hợp chặt chẽ thực mục tiêu chung giải pháp sách Tránh có chồng chéo, trùng lắp tổ chức thực sách 66 3.2.6 Tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ CBCC tham gia thực sách Thường xuyên tăng cường đổi chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ CBCC tham gia thực sách cán không chuyên trách Hiệu tổ chức thực sách phụ thuộc lớn vào lực, trình độ đội ngũ CBCC có nhiệm vụ tổ chức thực sách Vì vậy, phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho CBCC từ khâu xây dựng kế hoạch, phổ biến, tuyên truyền, trì, điều chỉnh đến khâu kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực sách Trong đó, phải ý đến trình độ, lực, kỹ năng, thái độ, kiến thức cho CBCC làm công tác xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực sách Lựa chọn CBCC người, việc không qua loa, đại khái Để nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ Đặc biệt cần cập nhật kiến thức mới, sách liên quan đến cơng việc đảm nhiệm Do vậy, trình thực đào tạo, bồi dưỡng cần trọng tới số vấn đề sau: Thứ nhất, trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận gắn với thực tiễn công tác Trong yêu cầu đổi công tác đào tạo bồi dưỡng cần trọng đào tạo thực tiễn cơng tác, đào tạo trình độ trị chun mơn nghiệp vụ Đào tạo để đáp ứng yêu cầu trước mắt yêu cầu công việc sau Vấn đề đào tạo thực tiễn phải ý tạo điều kiện đưa cán sở tiếp cận kinh qua nhiều vị trí cơng tác, có lĩnh vực chun mơn lĩnh vực công tác khác đối tượng, để từ phẩm chất đạo đức lực chuyên môn, sở trường sở đoản cán bộc lộ trình cọ xát Có vậy, tổ chức đánh giá xác CBCC tham gia tổ chức thực sách mà có hướng đào tạo, bồi dưỡng điều chỉnh kịp thời Thứ hai, việc đề xuất điều kiện cử CBCC đào tạo, bồi dưỡng phải có thay đổi nhận thức trách nhiệm Một mặt, phải xem việc đáp 67 ứng u cầu có tính bắt buộc trình độ, qua đó, góp phần hạn chế tuỳ tiện, vơ nguyên tắc việc cử cán đào tạo bồi dưỡng Thứ ba, phải sử dụng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đối tượng, tổ chức tốt hình thức vừa làm vừa học bồi dưỡng chuyên đề Đồng thời đòi hỏi cán phải tự học, tự rèn luyện, tự đổi mình, nâng cao kiến thức, lực nghiệp vụ, vượt khó vươn lên để hồn thành nhiệm vụ Định kỳ kiểm tra kiến thức trình độ chun mơn CBCC, có quy chế kiểm sốt việc sử dụng cán sau đào tạo, bảo đảm làm ngành nghề Thứ tư, đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị CBCC kế cận vào nề nếp, bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán theo yêu cầu nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp cán tổ chức thực sách Cần tạo nhiều điều kiện khác để họ rèn luyện bộc lộ khiếu, sở trường lĩnh cơng tác, sở giúp đỡ họ thiết thực có hiệu quả, khuyến khích người học tập đạt kết tốt 3.2.7 Tăng cường đầu tư nguồn lực tổ chức thực sách 3.2.7.1 Nguồn lực tài trung ương Trung ương nên dành nguồn ngân sách bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương (sau viết tắt Bộ, quan trung ương) để thực nhiệm vụ giao việc tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp Thường xuyên bổ sung có mục tiêu cho địa phương (tỉnh, thành phố) để triển khai tổ chức thực sách, cho tỉnh khó khăn, khơng tự cân đối ngân sách; ưu tiên cải cách mạnh mẽ chế độ sách cho đội ngũ cán không chuyên trách cấp nơi miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đội ngũ CBCC làm nhiệm vụ tổ chức thực sách Trung ương cần tập trung kinh phí để thành lập sử dụng sở đào 68 tạo, trường đào tạo, bồi dưỡng Bộ, ngành Trung ương, tăng cường chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệm vụ cho đội ngũ CBCC làm nhiệm vụ tổ chức thực sách Hướng đến xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công tác cán tình hình 3.2.7.2 Nguồn lực tỉnh, thành phố, quận: Các tỉnh, thành phố, quận cần đảm bảo nguồn lực từ ngân sách địa phương để triển khai tổ chức thực sách cán khơng chuyên trách cấp đạt hiệu cao Chủ động bố trí ngân sách địa phương để với ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai có hiệu bước qui trình tổ chức thực sách Tập trung phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ trọng tâm khâu tổ chức thực sách, khơng phân bổ kinh phí phân tán, dàn trải dẫn đến lãng phí mà lại khơng hiệu Các tỉnh, thành phố, quận, huyện cần tăng cường kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ lẫn lý luận, trị đội ngũ CBCC làm nhiệm vụ tổ chức thực sách cán khơng chun trách cấp năm tới nhằm xây dựng đội ngũ cán có lực lãnh đạo, quản lý tổ chức thực sách đáp ứng yêu cầu tình hình 3.2.7.3 Nguồn lực doanh nghiệp, nhà đầu tư Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước từ Trung ương đến địa phương nguồn lực ngân sách có hạn, vậy, việc kêu gọi nguồn vốn huy động hợp pháp khác bao gồm: vốn tín dụng, vốn huy động hợp pháp khác; nguồn hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu nước hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC tổ chức thực sách nhiệm vụ cấp bách cần thiết nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Các nguồn lực kết hợp với nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, nguồn cân đối ngân sách địa phương để triển khai thực sách cán không chuyên trách cấp nước ta giải pháp phù hợp với xu 69 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Tiếp tục hồn thiện hệ thống sách đội ngũ cán khơng chun trách cấp tổ chức thực sách cán không chuyên trách, tập trung vào số nội dung sau: Thứ nhất, cần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật cán không chuyên trách: Cần qui định lại chức danh Nghị định 92 theo tình hình thực tế, đề xuất kiêm nhiệm, khơng cơng chức hóa đội ngũ Về tên gọi: Đề nghị có tên gọi thống chung cho người hoạt động không chuyên trách Đề xuất nên sử dụng tên gọi “cán không chuyên trách cấp xã” phù hợp Điều không phù hợp với quy định văn Đảng mà phù hợp với tâm lý, nguyện vọng nhóm đối tượng Bởi sử dụng tên gọi “những người hoạt động không chuyên trách cấp phường” tạo nên tâm lý phân biệt người làm việc cấp phường CBCC cấp phường gọi “cán bộ, cơng chức” nhóm đối tượng lại gọi “những người hoạt động” Cần quan tâm, xem xét lại chế độ đãi ngộ vật chất cán không chuyên trách cấp từ lương, phụ cấp, bảo hiểm hội, y tế, thai sản Bởi lẽ, chế độ khơng đủ chi phí cho việc lại, hoạt động, giải công việc chưa nói đến đảm bảo đời sống cho cán Do vậy, cầnđổi chế độ phụ cấp Thứ hai, cần xem xét lại việc phân công, phối hợp thực bước chủ thể thực sách q trình tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp Thứ ba, Trung ương cần có hướng dẫn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá trình tổ chức thực sách cán khơng chun trách cấp từ Trung ương đến địa phương cách cụ thể 3.3.2 Đối với thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà Căn tình hình thực tiễn tổ chức thực sách cán 70 không chuyên trách cấp thời gian qua nhằm đảm bảo bảo tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển tỉnh tình hình Xin đưa số kiến nghị sau: * Về số lượng người hoạt động không chuyên trách Nên thực kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách cấp sở, thôn, tổ dân phố Việc thực kiêm nhiệm cần thiết giúp tăng mức phụ cấp cho chức danh không chuyên trách; Giảm bớt số lượng người hoạt động, tinh gọn hệ thống người hoạt động không chuyên trách Từ phối hợp lồng ghép nội dung cơng việc thuận lợi hơn, nâng cao hiệu trách nhiệm hoạt động đội ngũ Mục đích thực việc kiêm nhiệm cần thiết giúp tăng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách, giảm bớt số lượng người hoạt động, tinh gọn hệ thống Từ phối hợp lồng ghép nội dung công việc thuận lợi hơn, nâng cao hiệu trách nhiệm hoạt động đội ngũ Vì vậy, đề xuất nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm lên mức tối đa 100% Đồng thời, kiến nghị số lượng, chức danh, chức danh kiêm nhiệm sau (kiến nghị đưa dựa Quyết định 16 ngày 25/5/2016 UBND thành phố Đà Nẵng tình hình thực tế phường thuộc quận Sơn Trà): Bảng 3.1 Số lượng chức danh kiêm nhiệm kiến nghị STT Chức danh Số lƣợng Đề xuất xếp chức quy định danh kiêm nhiệm Số lƣợng Đồng chí phụ trách công tác tuyên huấn, dân vận Không kiêm nhiệm Đồng chí Chủ nhiệm UB kiểm tra PCN UB KT Không kiêm nhiệm Đồng chí phụ trách văn phòng, tổ chức Đảng ủy Khơng kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội LHPN Khơng kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Không kiêm nhiệm Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Khơng kiêm nhiệm Phó Chủ tịch UBMTTQVN Kiêm Trưởng ban TT 71 Ghi STT Chức danh Số lƣợng Đề xuất xếp chức quy định danh kiêm nhiệm phường Số lƣợng Ghi ND Phó Chủ tịch Hội CCB Kiêm Chủ tịch Hội người cao tuổi Phó Bí thư Đồn TNCS HCM Khơng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội người cao tuổi Đã kiêm 10 Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Chủ tịch hội TT BVQTE 11 Chỉ huy phó BCH qn phường Khơng kiêm nhiệm 12 Trưởng ban Thanh tra nhân dân Đã kiêm nhiệm 13 Người phụ trách công tác XĐGN Kiêm cơng tác gia đình trẻ em 14 Người phụ trách công tác truyền Kiêm phụ trách cơng tác văn hóa, thể thao, nhà văn hóa 15 Người phụ trách LĐTB&XH Kiêm Ma túy mại dâm 16 Văn thư, lưu trữ Công chức VP-TK kiêm nhiệm 17 Thủ quỹ Đề nghị tách nhiệm vụ Thủ quỹ thành chức danh riêng 18 Người phụ trách công tác tôn giáo Kiêm VP HĐND &UBND 19 Người phụ trách công tác tiếp dân giải kiếu nại tố cáo Công chức Tư pháp Hộ tịch kiêm nhiệm 20 Người phụ trách gia đình trẻ em Đã kiêm nhiệm 21 Người phụ trách công tác văn hóa, thể thao, nhà văn hóa Đã kiêm nhiệm 22 Người phụ trách công tác ma túy, mại dâm Đã kiêm nhiệm 23 Người phụ trách công tác giao thông, kế hoạch, nông lâm diêm nghiệp Cơng chức Địa Xây dựng kiêm nhiệm 24 Theo dõi tổ dân phố Công chức VP-TK kiêm nhiệm Tổng cộng 26 72 18 Các phường loại * Về mức phân bổ chi quản lý hành chi tiền lương, khoản có tính chất lương, khoản đóng góp Phương án phân bổ đề xuất: Định mức phân bổ chi quản lý hành người hoạt động khơng chun trách nay: 20.000.000đ/hợp đồng/năm Chi tiền lương, khoản có tính chất lương, khoản đóng góp (BHXH, BHYT, kinh phí cơng đồn…) tính theo quy định hành biên chế giao Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động địa phương, phường không tiết kiệm vượt 10% tổng số biên chế giao * Về Chế độ trợ cấp việc Đối với trường hợp cán chuyên trách, công chức người hoạt động không chuyên trách phường xếp tổ chức, có nguyện vọng nghỉ việc ngồi chế độ quy định hành Luật Bảo hiểm hội, năm tham gia cơng tác có đóng BHXH hưởng 1,5 tháng lương hưởng Nếu thời gian cơng tác có số tháng lẻ số tháng lẻ tính theo quy định hành nhà nước (trừ cán hưởng chế độ hưu trí, sức, … BHXH chi trả hàng tháng) Đối với trường hợp hưởng chế độ BHXH tham gia công tác phường xếp tổ chức nghỉ việc, hỗ trợ năm công tác phường 01 tháng lương hưởng Cần xem xét lại qui trình tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp quận, huyện thuộc thành phố để từ có đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm Tiểu kết Chƣơng Trong nội dung chương luận văn, tác giả đề cập tới phương hướng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách cán không chuyên trách cấp nước ta nói chung quận Sơn Trà nói riêng, phương hướng giải pháp đề xuất việc đánh 73 giá hạn chế việc tổ chức thực sách cán không chuyên trách Hệ thống giải pháp đề xuất gồm: (1) Thay đổi nhận thức việc xây dựng thực sách đối người hoạt động không chuyên trách; (2) Nâng cao chất lượng nội dung bước tổ chức thực sách cán khơng chuyên trách cấp xã; (3) Thực đúng, đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách cán không chuyên trách phường; (4) Lựa chọn phương pháp hợp lý tổ chức thực sách cán khơng chuyên trách cấp xã; (5) Đề cao trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách cán không chuyên trách; (6) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực tổ chức thực sách cơng cho đội ngũ CBCC có trách nhiệm tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp xã; (7) Tăng cường đầu tư nguồn để thực sách cán khơng chun trách cấp Ngồi ra, tác giả có số kiến nghị đề xuất kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách, mức khốn chi hành đề xuất tên gọi cho phù hợp với tình hình thực tế 74 KẾT LUẬN Thực sách cán khơng chun trách vấn đề có ý nghĩa vơ quan trọng q trình đổi nâng cao hiệu hoạt động cán cấp nói chung cán khơng chun trách cấp nói riêng Luận văn “Thực sách cán không chuyên trách cấp địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” nhằm làm rõ sở lý luận thực tiễn sách cán khơng chun trách cấp địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, từ đề xuất giải pháp nhằm góp phần vào việc hồn thiện việc thực sách cán không chuyên trách cấp sở Việt Nam điều kiện Luận văn tập trung vào vấn đề: cán không chuyên trách cấp xã, việc tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp xã; nội dung bước tổ chức thực sách nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách cán khơng chun trách cấp Luận văn nghiên cứu từ thực tiễn tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Do vậy, kết phân tích, thống kê xác Những phân tích, đánh giá, nhận xét mang tính khách quan, chân thực xuất phát từ việc trực tiếp tổ chức thực hiện; theo dõi, quản lý nghiên cứu thực trạng việc thực sách cán không chuyên trách làm việc phường địa bàn quận Sơn Trà Vì thế, giải pháp đưa có sở khoa học, hợp lý hiệu gắn liền với điều kiện thực tế khách quan quận Những kết nghiên cứu đề tài vận dụng, áp dụng vào thực tiễn thực sách đội ngũ cán cấp sở nói chung đặc biệt cán không chuyên trách làm việc phường Đà Nẵng nói chung quận Sơn Trà nói riêng Về bản, luận văn hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận thực sách 75 người hoạt động không chuyên trách Thứ hai, đánh giá thực trạng việc tổ chức thực sách cán không chuyên trách phường địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng qua rút ưu điểm, tồn nguyên nhân tồn Thứ ba, luận văn nêu lên phương hướng, giải pháp kiến nghị chủ yếu việc hoàn thiện thực sách cán khơng chun trách cấp địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Trong trình nghiên cứu, tác giả luận văn đề cập đến nhiều nội dung theo đối tượng phạm vi nghiên cứu, hạn chế thời gian, khuôn khổ luận văn nên số nội dung nêu lên theo lôgic hệ thống mà chưa nghiên cứu cách chi tiết, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo tính đồng nhằm nâng cao tính khả thi thực tế Những kết nghiên cứu luận văn cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp sở, tác giả luận văn xin nhận đóng góp Giảng viên 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương Binh hội, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010, hướng dẫn thực Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp sở Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, quy định chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp Lê Vinh Danh (2001), Chính sách cơng Hoa Kỳ, giai đoạn 1935 - 2001, NXB Thống kê Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá IX “Đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.173,174 Đỗ Phú Hải (2014), Q trình xây dựng chương trình sách cơng nước phát triển, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 4/2014 Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện khoa học Chính trị (1999), Tìm hiểu khoa học sách cơng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Học viện hành Quốc gia (2013), Giáo trình hoạch định phân tích sách, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Cán công chức số 22/2008 11 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 Bộ Nội vụ), Hà Nội, 2013 12 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 Bộ Nội vụ), Hà Nội, 2013 13 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học quản lý (2000), Giáo trình sách kinh tế hội, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 14 Văn Tất Thu (2012), Các quan điểm phương hướng xây dựng sách cán khoa học hội , Tạp chí tổ chức nhà nước, số 1/2012 15 Văn Tất Thu (2016), Bản chất vai trò sách cơng, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 1/2016 16 Văn Tất Thu (2016), Cơ sở lý luận để xác định vấn đề sách cơng, Tạp chí quản lý nhà nước, số 241/2/2016 17 Văn Tất Thu (2018), Vai trò phổ biến, tuyên truyền sách thực sách cơng, Tạp chí quản lý nhà nước, số 1/2018 18 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 UBND thành phố Đà Nẵng việc thực Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ 19 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2011 Ủy ban nhân dân thành phố việc điều chỉnh mức phụ cấp tháng người hoạt động không chuyên trách phường, địa bàn thành phố Đà Nẵng 20 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành qui định chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ sách quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, địa bàn thành phố Đà Nẵng 21 Võ Khánh Vinh, Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách cơng, Viện Khoa học hội, Hà Nội ... hình kinh tế - xã hội địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp xã địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 34 2.3 Thực trạng chủ... THIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHƠNG CHUN TRÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 57 3.1 Phương hướng tổ chức thực sách cán không chuyên trách cấp. .. không chuyên trách cấp xã địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ Ở NƢỚC TA 1.1 Một số khái niệm Cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn quận sơn trà, thành phố đà nẵng, Thực hiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay