câu hỏi ôn tập môn kimh tế quốc tế

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 09:18

I Câu hỏi Câu Sự khác Thương mại tự Thương mại bảo hộ Liên hệ việc sử dụng sách Việt Nam ? Câu 2.Phân tích vai trò đầu tư quốc tế nước nhận đầu tư? Liên hệ với Việt Nam ? II.Bài Làm Câu Sự khác thương mại tự thương mại bảo hộ - Thương mại quốc tế hoạt động trao đổi hang hóa dịch vụ (hàng hóa hữu hình hàng hóa vơ hình) quốc gia, thong qua mua bán, lấy tiền tệ làm mô giớ, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm mang lại lợi ích cho bên tham gia - Trên thực tế, quốc gia có sách thương mại quốc tế khác giai đoạn phát triển quốc gia Tuy nhiên dù có sách cụ thể khác chúng đề vận động theo quy luật chung chịu chi phối hai xu hướng là: Thương mại tự (Free Trade) Thương mại bảo hộ(Protective Trade) Sự khác Thương mại tự Thương mại bảo hộ: Thương mại tự Thương mại bảo hộ Khái niệm - Là nới lỏng, mềm hóa can thiệp Nhà nước hay Chính phủ vào lĩnh vực bn bán quốc tế - Là gia tăng can thiệp Nhà nước hay Chính phủ vào lĩnh vực bn bán quốc tế Cơ sở - Quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế giới với cấp độ tồn cầu hóa, khu vực hóa - Lực lượng sản xuất phát triển vượt phạm vi biên giới quốc gia - Phân công lao động quốc tế phát triển bề rộng lẫn bề sâu Mục tiêu - Thúc đẩy mở rộng xuất - Mở rộng thị trường - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế - Tạo sân chơi lành mạnh hơn, công - Sự phát triển không đồng khác biệt sản xuất quốc gia - Sự chênh lệch khả cạnh tranh doanh nghiệp nước - Nguyên nhân lịch sử - Bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ - Tạo nên nguồn tài cơng cộng - Khắc phục phần tình trạng thất nghiệp thong qua thực chế độ thuế quan bảo hộ - Thực phân phối lại thu nhập Cách thức tiến hành chủ yếu - Nhà nước Chính phủ áp dụng biện pháp cần thiết để bước giảm thiểu cản trở hạn chế hàng rào thuế quan, phi thuế quan - Nhà nước hay Chính phủ áp đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu, tăng cường hạn chế hàng hóa nhập hàng rào thuế quan phi thuế quan Mặc dù hai sách đối nghịch chúng khơng trừ lẫn mà kết hợp chặt chẽ với Trên thực tế chúng song song tồn Nhà nước kết hợp sử dụng với Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng tự hóa thương mại Trong năm gần đây, Đảng Chính phủ khơng ngừng đưa sách nhằm đưa nước ta hội nhập với kinh tế giới Việt Nam liên tục tham gia FTA (FTA hiểu hiệp định thương mại tự Khu vực mậu dịch tự do) như: - Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN(AFTA); Hiệp định thương mại tự ASEAN- Trung Quốc (ACFTA); Hiệp đinh thương mại tự ASEAN- Hàn Quốc (AKFTA); Hiệp đinh đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản (AJCEP); Hiệp định thương mại tự ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA); Hiệp định thương mại tự ASEAN- Ấn độ (AIFTA); Hiệp đinh thương mại tự Việt Nam- EU Việt nam gia nhập WTO Trong khuân khổ hiệp định thương mại tự do, nước thành viên khu vực tiến hành cắt giảm tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan Trong tháng đầu năm 2012, Bộ Tài vừa ban hành Thông tư để tiếp tục thực cam kết cắt giảm thuế nhập Việt Nam khuôn khổ khu v ực th ương mại tự (FTA) Theo đó, bốn biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt bao gồm mặt hàng Việt Nam cam kết cắt giảm FTA nói trên, phân lo ại theo c ấp đ ộ s ố xây dựng sở phù hợp với Danh mục hàng hoá Vi ệt Nam năm 2012 Các m ức thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt xây dựng nguyên tắc tuân th ủ cam k ết ký Các dòng thuế khơng có biểu FTA m ặt hàng lo ại tr ừ, thu ế su ất thu ế nhập áp dụng thuế suất MFN thời điểm khai báo tờ khai hàng nhập Cụ thể: + Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 ban hành Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN-Nh ật Bản (viết tắt AJCEP), có hiệu lực thực kể từ ngày 1/4/2012 K ể t ngày 31/3/2012 tr trước, thuế suất AJCEP thực theo quy định Thông t s ố 83/2009/TTBTC ngày 28/4/2009 Bộ Tài + Thơng tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 ban hành Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (viết tắt VJEPA) cho giai đoạn 2012-2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2012 Kể từ ngày 31/3/2012 trở trước, thuế suất VJEPA thực theo quy định Thông t s ố 158/2008/TT-BTC ngày 06/8/2009 Bộ Tài + Thơng tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 ban hành Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Khu vực Mậu dịch tự ASEAN-Úc-Niu Dilân (vi ết tắt AANZFTA) cho giai đoạn 2012-2014, có hiệu lực thi hành kể t ngày 30/4/2012 K ể t ngày 29/4/2012 trở trước, thuế suất AANZFTA thực theo quy định Thông tư số 217/2009/TT-BTC ngày 17/11/2009 Bộ Tài + Thơng tư số 45/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Khu vực Mậu dịch tự ASEAN-Ấn Độ (viết tắt AIFTA) cho giai đoạn 2012-2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2012 Kể từ ngày 29/4/2012 trở trước, thuế suất AIFTA thực theo quy định Thông tư số 58/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 Theo nhiều đồ điện tử áp mức thuế camera truyền hình gi ảm t 5% 2% vào năm 2014, số loại máy quay kỹ thuật số chí hưởng mức thuế suất 0% sau hai năm Các thiết bị gia dụng đồ dùng nhà b ếp,ch ậu r ửa, b ồn t ắm gi ảm từ 19% vào năm 2012 xuống 14% vào năm 2014 - Tuy nhiên Việt Nam sử dụng kết h ợp Th ương m ại t ự Th ương m ại bảo hộ, cụ thể như: + Chính sách bảo hộ sản xuất ô tô nước thông qua hàng rào thuế quan + Chính sách bảo hộ nơng nghiệp + Chính sách bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa + Chính sách bảo hộ cơng nghệ + Chính sách bảo hộ quyền tác giả +…… Mặc dù Việt Nam tiến hành tự hóa thương mại khơng thể xóa bỏ hồn tồn thương mại bảo hộ, nhiên Đảng Chính phủ ta th ực hi ện b ảo h ộ m ột cách có chọn lọc gắn liền với điều kiện thời gian không gian định Th ương mại bảo hộ nước ta khơng mang tính tự vệ, hỗ trợ cho nghành sản xuất nước trình cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi mà phải tạo điều kiện cho nghành sản xuất nước vươn lên cạnh tranh thắng lợi không nội địa mà thị trường nước Câu Phân tích vai trò đầu tư quốc tế nước nhận đầu tư “Đầu tư quốc tế dịch chuyển tài sản vốn, công nghệ, kỹ quản lý từ nước sang nước khác để kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận cao phạm vi tồn cầu.” 1.Vai trò đầu tư quốc tế Đầu tư quốc tế thực chất hoạt động xuất nhập tư bản, doanh nghi ệp chuyển tài sản nước để thực án đầu tư với mục đích ki ếm lợi nhuận Vai trò đầu từ quốc tế nước nhận đầu tư: a Nước nhận đầu tư nước phát triển - Giúp giải đề khó khăn kinh tếhội nước Trên thực tế, việc nhận đầu từ nước ( đầu tư quốc tế mà chủ yếu ti ền) không ch ỉ gi ải quy ết vấn đề khó khăn kinh tế mà góp phần ổn định tình hình xã h ội, kéo theo nhi ều ngu ồn đầu tư khác - Cải thiện cán cân toán Việc nhận đầu tư quốc tế làm tăng lượn ti ền m ặt, tài sản, hàng hóa góp phần cải thiện cán cân tốn quốc tế - Tạo công ăn, việc làm Đầu tư quốc tế hình thành t ổ ch ức, doanh nghi ệp kinh doanh nước nhận đầu tư, kéo theo nhu cầu người lao đ ộng tăng lên, t gi ải quy ết vấn đề việc làm cho nước nhận đầu tư - Tạo môi trường cạnh tranh, thúc đẩy phát triển c kinh t ế th ương m ại Đ ầu t quốc tế mang tính tồn cầu, phổ biến tạo nên mơi trường c ạnh tranh m ạnh m ẽ, để tồn phát triển nhà đầu tư buộc phải nâng cao tính c ạnh tranh c b ản thân nh ằm cạnh tranh với nhà đầu tư khác, từ thúc đẩy phát tri ển kinh t ế th ương m ại c nước sở - Giúp học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước Các nhà đ ầu t qu ốc t ế đến từ nhiều nước khác nhau, có kinh nghiệp quản lý khác nhau, vi ệc nhận đ ầu t quốc tế không mang lại lợi ích mặt kinh tế mà đem l ại c h ội h ọc h ỏi, ti ếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước thuế - Ngoài ra, việc nhận đầu tư quốc tế giúp tăng thu ngân sách thơng qua lo ại b Nước nhận đầu từ nước phát triển chậm phát triển - Giải vấn đề thiếu vốn cho nhóm nước Hầu phát tri ển chậm phát triển gặp phải vấn đề thiếu vốn tích lũy nội thấp khơng có tích lũy Điều hạn chế quy mô đầu tư đổi kỹ thuật gây tình tr ạng m ất cân đ ối xuất nhập khẩu, cán cân toán thường xuyên b ị thi ếu h ụt, đất n ước thi ếu ngo ại t ệ Việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi giải khó khăn khả tích lũy vốn thấp bù đắp khoản thiếu hụt cán cân toán - Giải phần tình trạng thất nghiệp n ước thông qua vi ệc tạo doanh nghiệp tăng quy mô đơn vị kinh tế - Góp phần cải thiện cầu kinh tế theo hướng cơng nghi ệp hóa đ ưa n ền kinh t ế tham gia phân công lao động quốc tế mạnh mẽ - Giúp nước thuộc nhóm tiếp thu cơng nghệ tiên ti ến, học hỏi kinh nghi ệp qu ản lý nhà đầu tư nước ngồi Ở nước này,cơng nghệ thường lạc hậu, su ất th ấp, khả phát triển công nghệ mới, hi ện đại tiên ti ến M ặt khác, kh ả t ự nh ập công nghệ nước hạn chế Do vậy, đ ầu t qu ốc t ế có kh ả kh ắc phục tình trạng Tuy nhiên, nước nhận đầu tư quốc tế gặp phải số tác động tiêu cực như: + Có thể dẫn tới tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên m ột cách thái ,gây h ậu ôi nhiễm môi trường cách nghiêm trọng + Gây phân hóa ,tăng khoảng cách phát triển vùng tầng lớp dân cư với + Có thể làm tăng vấn đề tệ nạn xã hội,dịch bệnh + Có thể bị ảnh hưởng lệ thuộc vào yêu cầu từ phía chủ đầu tư Vai trò đầu tư quốc tế Việt Nam Trong thời gian qua, đầu tư quốc tế mà cụ thể đầu tư trực tiếp nước ngồi đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam: - Đóng góp đáng kể vào gia trị sản lượng công nghiệp- chi ếm tới 36,4% giá tr ị sản lượng công nghiệp( tương đương với khu vực doanh nghi ệp nhà nước) Nghành công nghi ệp nhẹ như: dệt mat, da giày chiếm 12,1%; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm thủy tin chiếm 9,7%; Thực phẩm, đồ uống chiếm 22,5% phần lớn ngành công ngh ệ cao nh s ản phẩm điện tử, máy tính, thiết bị văn phòng, tơ, xe máy doanh nghi ệp FDI ( có vốn đầu tư nước ) sản xuất - Từ năm đầu thập niên 90 đến nay, Khu vực FDI có t ốc đ ộ tăng giá tr ị s ản lượng công nghiệp nhanh khu vực khác n ền kinh tế, bình quân giai đo ạn 19911995 23,3%; giai đoạn 1996-2000 22,4%; giai đoạn 2001-2003 15,6% ; Vốn đầu tư khu vực FDI thực năm 2010 tăng 157,5% so với năm 2006, bình quân năm th ời kỳ 20062010 tăng 25,7%( Theo tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vn) Mặc dù tốc độ tăng trưởng giảm xuống qua giai đoạn, cao so với mức tăng giá tr ị s ản l ượng công nghiệp khu vực doanh nghiệp nhà nước khu vực quốc doanh - Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế: đóng góp vào GDP c khu v ực FDI ngày tăng, bình quân giai đoạn 2006-2010 18.1% Đóng góp khu vực FDI vào GDP (Nguồn: Tổng cục thống kê) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Đóng góp khu vực 16.98 17.96 18.43 18.33 18.72 FDI vào GDP (%) - Bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần quan tr ọng t ạo ti ền đ ề th ực chiến lược cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Bình qn giai đoạn 1995-202, FDI góp 24,5% tổng số vốn đầu thư phát triển dồn xã hội, từ tạo động l ực cho vi ệc khai thác có hiệu nguồn lực nước Nhưng năm gần đây, t ỷ tr ọng ngu ồn vốn đầu tư có xu hướng giảm lượng vốn đầu tư giảm sút Mặt khác, với đ ời c Luật Doanh nghiệp (1/1/2000) tạo nên khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho dầu tư khu v ực tư nhân nước Đóng góp đầu tư nước với vốn đầu t phát tri ến giai đo ạn 1995-2003 - Thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân tốn, góp ph ần đ ưa n ước ta tham gia hi ệu phân công lao động quốc tế, thúc đẩy mở rộng kinh tế đối ngoại, hội nh ập kinh t ế qu ốc tế, tạo điều kiện cho việc thực đường lối đối ngo ại rộng mở đa ph ương hóa, đa d ạng hóa Đảng Nhà nước ta - Tạo công ăn việc làm cho người lao động: khu vực FDI gi ải vi ệc làm cho 645000 lao động trực tiếp 1,3 triệu lao động gián ti ếp, có kho ảng 6000 cán b ộ quản lý, 25000 cán kỹ thuật, tính riếng năm 2003, FDI gi ải vi ệc làm cho 45000 lao động Cùng với việc giải việc làm va đem lại thu nhập, trình đ ộ tay ngh ề, trình độ quản lý, trình độ khoa học - cơng nghệ người lao động không ngừng nâng cao Và đặc biệt, doanh nghiệp có FDI thu hút nhiều lao động nữ Đây ều ki ện quan tr ọng để nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt nam - Thúc đẩy sản xuất, mở rộng trường, phát nghành dịch vụ, nâng cao l ực cạnh tranh kinh tế, chuyển dịch cấu theo hướng cơng nghi ệp hóa -hi ện đ ại hóa, tạo suất lao động cao, bước đưa n ền kinh tế nước ta chuyển bi ến theo h ướng kinh tế thị trường đại Nền kinh tế phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa phải thể hi ện tỉ trọng khu vực II ( công nghiệp xây dựng) GDP ngày cao h ơn hẳn khu v ực I( g ồm nghành khai thác tự nhiên:nông – lâm – ngư nghi ệp) Đi ều di ễn n ước ta, n ếu năm 1990 khu vực I chiếm 22,67% đến năm 2003 tỉ lệ 21,83% 39,95% Đây dịch chuyển kinh tế ấn tượng khu vực II khu vực I Mặt khác, lĩnh vực có tham gia FDI công nghi ệp Vi ệt Nam nh ững năm qua có tốc độ tăng trưởng cao khu vực công nghi ệp n ước Do đó, t ỷ tr ọng khu vực có vốn đầu tư nước ngày chiếm tỷ tr ọng cao h ơn nghành công nghiệp nước ta - Đóng góp vào ngân sách khu vực FDI ngày tăng Cụ thể: Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Đóng 128 góp 195 263 340 370 271 280 373 460 500 Nguồn: Tổng cục thống kê Bình qn FDI đóng góp khoảng 7% ngân sách năm III Tài liệu tham khảo - Bài giảng Kinh tế Quốc tế - Trường ĐH KTKT CN - Cổng thơng tin điện tử Bộ tài - http://www.mof.gov.vn - Tổng cục thống kê - http://www.gso.gov.vn - Bộ kế hoạch đầu tư - http://www.mpi.gov.vn ... vươn lên cạnh tranh thắng lợi không nội địa mà thị trường nước Câu Phân tích vai trò đầu tư quốc tế nước nhận đầu tư “Đầu tư quốc tế dịch chuyển tài sản vốn, công nghệ, kỹ quản lý từ nước sang... nghiệp n ước thông qua vi ệc tạo doanh nghiệp tăng quy mô đơn vị kinh tế - Góp phần cải thiện cầu kinh tế theo hướng công nghi ệp hóa đ ưa n ền kinh t ế tham gia phân công lao động quốc tế mạnh mẽ... triển - Giúp giải đề khó khăn kinh tế xã hội nước Trên thực tế, việc nhận đầu từ nước ( đầu tư quốc tế mà chủ yếu ti ền) không ch ỉ gi ải quy ết vấn đề khó khăn kinh tế mà góp phần ổn định tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn tập môn kimh tế quốc tế, câu hỏi ôn tập môn kimh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay