Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bài giảng nhóm 1

42 124 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 09:16

Bài giảng cho nhóm 1, Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TÀI LIỆU HUẤN LUYỆNAN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ MỤC LỤC 1 CHỮ VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ ATLĐ : An toàn lao động VSLĐ : Vệ sinh lao động AT-VSLĐ : An toàn – vệ sinh lao động YTNH : Yếu tố nguy hiểm YTCH : Yếu tố có hại TNLĐ : Tai nạn lao động BNN : Bệnh nghề nghiệp NLĐ : Người lao động NSDLĐ : Người sử dụng lao động BLLĐ 2012: Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Quốc hội ban hành • An tồn lao động giải pháp phòng, chống tác động yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy thương tật, tử vong người q trình lao động • Vệ sinh lao động giải pháp phòng, chống tác động yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho người trình lao động • Yếu tố nguy hiểm yếu tố gây an toàn, làm tổn thương gây tử vong cho người q trình lao động • Yếu tố có hại yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe người trình lao động • Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thương cho phận, chức thể gây tử vong cho người lao động, xảy trình lao động, gắn liền với việc thực công việc, nhiệm vụ lao động Quy định áp dụng người học nghề, tập nghề thử việc • Bệnh nghề nghiệp bệnh phát sinh điều kiện lao động có hại nghề nghiệp tác động người lao động 2 CHƯƠNG I CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ Tổng quan ATLĐ, VSLĐ 1.1 Các khái niệm, nội dung ATLĐ, VSLĐ a Công tác ATLĐ, VSLĐ hoạt động đồng mặt pháp luật, tổ chức quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ nhằm cải thiện điều kiện lao động với mục đích: - Đảm bảo an tồn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất, không để xảy tai nạn lao động; - Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp bệnh tật khác điều kiện lao động không tốt gây nên; - Bồi dưỡng phục hồi kịp thời trì sức khỏe, khả lao động cho người lao động b Công tác bảo hộ lao động gồm nội dung chủ yếu là: Kỹ thuật an tồn, Vệ sinh lao động Chính sách, chế độ bảo hộ lao động • Kỹ thuật an tồn: gồm vấn đề sau đây: - Xác định vùng nguy hiểm - Xác định biện pháp quản lý, tổ chức thao tác làm việc đảm bảo an toàn - Sử dụng thiết bị an tồn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo vệ cá nhân • Vệ sinh lao động: gồm vấn đề sau đây: - Xác định khoảng cách an toàn vệ sinh - Biện pháp tổ chức, tuyên truyền, giáo dục ý thức kiến thức VSLĐ, theo dõi quản lý sức khoẻ, tuyển dụng lao động - Biện pháp vệ sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường - Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh: kỹ thuật thơng gió, điều hồ nhiệt độ, chống bụi, khí độc; kỹ thuật chống tiếng ồn rung động; kỹ thuật chiếu sáng; kỹ thuật chống xạ, phóng xạ, điện từ trường • Chính sách, chế độ bảo hộ lao động: Chính sách, chế độBHLĐ chủ yếu bao gồm biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý chế quản lý công tác bảo hộ lao động nhằm: - Đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý khoa học; bồi dưỡng phục hồi sức lao động; Đảm bảo thời làm việc, thời nghỉ ngơi - Thúc đẩy việc thực biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp VSLĐ 3 chế độ trách nhiệm cán quản lý tổ chức máy làm công tác bảo hộ lao động; kế hoạch hố cơng tác bảo hộ lao động, chế độ tuyên truyền huấn luyện, chế độ tra, kiểm tra, chế độ khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động c Những nội dung công tác bảo hộ lao động lớn, bao gồm nhiều công việc thuộc nhiều lĩnh vực công tác khác Hiểu nội dung công tác bảo hộ lao động giúp cho người quản lý đề cao trách nhiệm có biện pháp tổ chức thực cơng tác bảo hộ lao động đạt kết tốt Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH - hướng dẫn công tác huấn luyện ATVSLĐ quy định nội dung mà người sử lao động phải biết ATVSLĐ gồm: - Hệ thống văn quy phạm pháp luật AT-VSLĐ, hệ thống quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật AT-VSLĐ - Quy định pháp luật sách, chế độ BHLĐ - Quyền nghĩa vụ người sử dụng lao động, người lao động công tác AT-VSLĐ - Quy định quan quản lý nhà nước AT-VSLĐ xây dựng mới, cải tạo cơng trình, sở sản xuất, kiểm định máy móc thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt ATLĐ - Các yếu tố nguy hiểm, có hại sản xuất, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc - Tổ chức quản lý thực quy định AT-VSLĐ - Nội dung hoạt động cơng đồn sở AT-VSLĐ - Quy định xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật AT-VSLĐ 1.2 Tổng quan hệ thống văn quy phạm pháp luật ATLĐ, VSLĐ Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đếnAT-VSLĐ từ cao xuống thấp gồm Hiến pháp Quốc hội, Luật Quốc hội, Nghị định Quyết định phủ, Thơng tư Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến AT-VSLĐcụ thể bao gồm: • Hiến pháp năm 2013, Điều 57 quy định “Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động, người sử dụng lao động tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa ổn định” • Bộ luật Lao động năm 2012 gồm 17 chương 242 điều, chương VII (điều 104-117) chương IX (điều 133-152) quy định vấn đề thời làm việc, thời nghỉ ngơi ATLĐ,VSLĐ • Nghị định Chính phủ, Quyết định Thủ tướng phủ: - Nghị định số 45/CP/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2013 quy định chi tiết số điều Bộ Luật Lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi 4 ATLĐ,VSLĐ; - Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa lao động việt nam làm việc nước theo hợp đồng - Nghị định số 45/CP ngày tháng năm 2005 qui định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý Nhà nước y tế - Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 Thủ tướng Chính phủ việc thực tuần làm việc 40 Quy định thực tuần làm việc 40 (5 ngày làm việc/tuần) quan, tổ chức nhà nước, tổ chức trị xã hội khuyến nghị doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực • Thông tư Bộ Thông tư liên Bộ: Thông tư Bộ Thông tư liên Bộquy định chi tiết văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Quốc hội ban hành Bộ trưởng quan ngang Bộ theo thẩm quyền ban hành phối hợp ban hành văn chủ yếu thông tư để quản lý Nhà nước lĩnh vực thời làm việc, thời nghỉ ngơi ATLĐ,VSLĐ Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Chính phủ giao trách nhiệm quản lý nhà nước lao động ban hành, đồng thời phối hợp với Bộ, ngành để ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định để quy định hướng dẫn chế độ, sách an toàn VSLĐ thời làm việc, thời nghỉ ngơi: - Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXHhướng dẫn thực chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân - Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc nơi làm việc cấm sử dụng lao động người chưa thành niên; - Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc nhẹ sử dụng người 15 tuổi làm việc; - Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc không sử dụng lao động nữ; - Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực chế độ bồi thường, trợ cấp chi phí y tế người sử dụng lao động người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Kèm Phụ lục “Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp bồi thường” (Ban hành kèm Thông tư Liên số 08-TTLB ngày 19-5-1976, Thông tư Liên số 29/TTLB ngày 25-12-1991, Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006 Thông tư số 42/2011/TTBYT ngày 30 tháng 11 năm 2011 cập nhật theo công bố Bộ Y tế) - Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng vật; 5 - Thông tư Quyết định danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm (Quyết định 1453/QĐBLĐTBXH ban hành năm 1995; Quyết định 1629/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 1996; Quyết định 915/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 1996; Quyết định 190/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 1999; Quyết định 1580/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 2000; Quyết định 1152/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 2003 Thông tư 36/TT-BLĐTBXH ban hành năm 2012 bổ sung cho ngành Thép, ngành Thuốc lá, ngành Điện); - Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ; - Thông tư số 19/2011/TT-BYT hướng dẫn quản lý VSLĐ, sức khoẻ người lao động bệnh nghề nghiệp - Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê báo cáo định kỳ tai nạn lao động - Thông tư liên tịch số01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn tổ chức thực cơng tác an tồn – VSLĐ sở lao động - Thông tư liên tịch số 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV-AIDS không làm - Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 hướng dẫn kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ; - Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hướng dẫn thực công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh Xã hội; 1.3 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ATLĐ, VSLĐ a Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm (quy chuẩn) an toàn, VSLĐ bao gồm: 230 tiêu chuẩn, quy phạm (quy chuẩn) nhà nước an toàn, VSLĐ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy trình ban hành gồm: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ATLĐ nồi bình chịu áp lực; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn thiết bị nâng; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn Thang máy điện thang máy thủy lực; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thang cuốn; - Quy trình kiểm định an tồn nồi hơi; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn đường ống dẫn nước, nước nóng; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế nạp khí; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn chai chứa khí; - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn bình chịu áp lực 6 b Hệ thống Tiêu chuẩn ATLĐ bao gồm Tiêu chuẩn ATLĐ Tiêu chuẩn VSLĐ Hệ thống sử dụng cập nhật vào tháng 9/2010 • Tiêu chuẩn ATLĐ - TCVN AT sản xuất - TCVN an tồn hóa chất - TCVN thiết bị BHLĐ - TCVN an toàn điện - TCVN an toàn cháy nổ - TCVN an tồn máy khí • Tiêu chuẩn VSLĐ - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT Bộ truởng BYT ngày 10/10/2002 – Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) ngun tắc bảy (07) thơng số VSLĐ • Một số công ước ILO AT-VSLĐ, môi trường lao động - Công ước 187 chế tăng cường cơng tác an tồn VSLĐ - Cơng ước 174 phòng ngừa TNLĐ nghiêm trọng - Cơng ước 160 an tồn sử dụng hóa chất nơi làm việc - Công ước 155 ATLĐ, VSLĐ môi trường LĐ - Công ước 148 bảo vệ NLĐ phòng chống rủi ro nghề nghiệp nhiễm khơng khí, ồn rung nơi làm việc - Cơng ước 139 việc kiểm sốt phòng ngừa yếu tố nghề nghiệp độc hại chất tác nhân gây ung thư gây - Công ước 136 liên quan đến việc phòng chống nguy nhiễm độc Benzen gây - Cơng ước 119 che chắn máy móc Các quy định pháp luật sách chế độ BHLĐ An toàn lao động, vệ sinh lao động liên quan trực tiếp đến đến sức khỏe, tính mạng người lao động Xuất phát từ tầm quan trọng này, Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ bảo hộ lao động từ khâu ban hành văn pháp luật sách chế độ BHLĐ đến tổ chức thực xử lý vi phạm Các đơn vị sử dụng lao động có nghĩa vụ cụ thể hóa quy định văn cho phù hợp với đơn vị nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Đến nay, hệ thống văn pháp luật quy định hướng dẫn sách chế độ BHLĐ tương đối đầy đủ áp dụng doanh nghiệp gồm: • Chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi làm thêm 7 • Chế độ BHLĐ lao động nữ,lao động chưa thành niên,lao động cao tuổi,lao động người tàn tật • Chế độ bồi thường, trợ cấp người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp • Chính sách BHLĐ người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm • Chế độ bồi dưỡng vật • Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân • Chế độ tuyên truyền huấn luyện ATLĐ, VSLĐ • Chế độ kiểm định loại máy, thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn • Chế độ trách nhiệm cán quản lý, tổ chức máy làm công tác bảo hộ lao động • Chế độ tra, kiểm tra cơng tác bảo hộ lao độngtrong doanh nghiệp • Chế độ khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao đơng • Chế độ cơng tác khen thưởng an toàn VSLĐ doanh nghiệp Quyền nghĩa vụ NSDLĐ NLĐ công tác AT-VSLĐ Quyền nghĩa vụ NSDLĐ NLĐ công tác AT-VSLĐ đan xen điều Bộ luật lao động 2012 Bao gồm: Điều 138 Nghĩa vụ người sử dụng lao động, người lao động cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động Điều 137 Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc Điều 139 Người làm cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động Điều 140 Xử lý cố, ứng cứu khẩn cấp Điều 150 Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Điều 151 Thông tin an toàn lao động, vệ sinh lao động Điều 152 Chăm sóc sức khỏe cho người lao động Ngoài “Điều 138- BLLĐ 2012” ghi rõ “Nghĩa vụ người sử dụng lao động, người lao động công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động”, số điều khác BLLĐ 2102cũng quy định trách nhiệm NSDLĐ công tác AT-VSLĐ Mặt khác, trách nhiệm NSDLĐ NLĐ quyền NLĐ Có thể tóm tắt quyền nghĩa vụ NSDLĐ NLĐ công tác AT-VSLĐ sau: 3.1 Quyền nghĩa vụ NLĐ AT-VSLĐ 8 3.1.1 NLĐ làm việc có quyền sau đây: a Được bảo đảm điều kiện làm việc cơng bằng, an tồn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an tồn, vệ sinh lao động q trình lao động, nơi làm việc; b Được cung cấp thông tin đầy đủ yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nơi làm việc biện pháp phòng, chống; đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; c Được thực chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát bệnh nghề nghiệp; người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưởng đầy đủ chế độ người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chủ động khám giám định mức suy giảm khả lao động trả phí khám giám định trongtrường hợp kết khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí cơng việc phù hợp sau điều trị ổn định bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; e Từ chối làm công việc rời bỏ nơi làm việc mà trả đủ tiền lương không bị coi vi phạm kỷ luật lao động thấy rõ có nguy xảy tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng sức khỏe phải báo cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; tiếp tục làm việc người quản lý trực tiếp người phụ trách cơng tác an tồn, vệ sinh lao động khắc phục nguy để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; f Khiếu nại, tố cáo khởi kiện theo quy định pháp luật 3.1.2 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây: a Chấp hành nội quy, quy trình biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc; tuân thủ giao kết an toàn, vệ sinh lao động hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; b Sử dụng bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp; thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc; c Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm phát nguy xảy cố kỹ thuật gây an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý cố, ứng cứu khẩn cấp có lệnh người sử dụng lao động quan nhà nước có thẩm quyền 3.2 3.2.1 Quyền nghĩa vụ NSDLĐ AT-VSLĐ Người sử dụng lao động có quyền sau đây: a Yêu cầu người lao động phải chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc; 9 b Khen thưởng người lao động chấp hành tốt kỷ luật người lao động vi phạm việc thực an toàn, vệ sinh lao động; c Khiếu nại, tố cáo khởi kiện theo quy định pháp luật; d Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục cố, tai nạn lao động 3.2.2 Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: a Xây dựng, tổ chức thực chủ động phối hợp với quan, tổ chức việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm cho người lao động người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; b Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an tồn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực việc chăm sóc sức khỏe, khám phát bệnh nghề nghiệp; thực đầy đủ chế độ người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; c Không buộc người lao động tiếp tục làm công việc trở lại nơi làm việc có nguy xảy tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng sức khỏe người lao động; d Cử người giám sát, kiểm tra việc thực nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định pháp luật; e Bố trí phận người làm cơng tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợpvới Ban chấp hành cơng đồn sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm giao quyền hạn cơng tác an tồn, vệ sinh lao động; f Thực việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cố kỹ thuật gây an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình thực cơng tác an tồn, vệ sinh lao động; chấp hành định tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động; g Lấy ý kiến Ban chấp hành cơng đồn sở xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động Các quy định cụ thể quan quản lý nhà nước AT-VSLĐ xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, sở sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ kiểm định loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt AT-VSLĐ Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết số điều luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi ATLĐ, VSLĐ Điều 10, 14 23 quy định công tác 10 10 d) Không thống kê, báo cáo định kỳ báo cáo sai thật tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cố nghiêm trọng theo quy định pháp luật Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng người sử dụng lao động có hành vi sau đây: a) Không định kỳ đo lường yếu tố có hại nơi làm việc theo quy định; b) Không lập phương án biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc người lao động xây dựng mới, mở rộng cải tạo cơng trình, sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động; c) Khơng bảo đảm điều kiện an tồn lao động, vệ sinh lao động nhà xưởng theo quy định; d) Vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động công bố áp dụng sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển loại máy, thiết bị, vật tư, lượng, điện, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi công nghệ, nhập công nghệ mới; đ) Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định; e) Không có bảng dẫn an toàn lao động, vệ sinh lao động máy, thiết bị, nơi làm việc có không đặt vị trí dễ đọc, dễ thấy nơi làm việc; g) Không trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời xảy cố, tai nạn lao động; h) Không cử người có chuyên môn phù hợp làm cán chuyên trách an toàn lao động, vệ sinh lao động sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực có nhiều nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; i) Không phân loại lao động theo danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực chế độ theo quy định; k) Không khai báo, điều tra tai nạn lao động, cố nghiêm trọng; l) Khơng tốn phần chi phí đồng chi trả chi phí khơng nằm danh mục bảo hiểm y tế chi trả người lao động tham gia bảo hiểm y tế; khơng tốn tồn chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị ổn định người lao động không tham gia bảo hiểm y tế; m) Không thực chế độ trợ cấp, bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc người sử dụng lao động lập phương án biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc người lao động xây dựng mới, mở rộng cải tạo cơng trình, sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động có hành vi vi phạm quy định Điểm b Khoản Điều này; b) Thực quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động công bố áp dụng hành vi vi phạm quy định Điểm c Điểm d Khoản Điều này; c) Buộc người sử dụng lao động trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế hành vi vi phạm quy định Điểm g Khoản Điều này; 28 28 d) Buộc người sử dụng lao động toán phần chi phí đồng chi trả chi phí khơng nằm danh mục bảo hiểm y tế chi trả người lao động tham gia bảo hiểm y tế; tốn tồn chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị ổn định người lao động không tham gia bảo hiểm y tế hành vi vi phạm quy định Điểm Khoản Điều này; đ) Buộc trả trợ cấp, bồi thường cho người lao động cộng với khoản tiền tính theo lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm xử phạt số tiền trợ cấp, bồi thường hành vi vi phạm quy định Điểm m Khoản Điều Điều 17 Vi phạm quy định phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng người lao động có hành vi sau đây: a) Không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm phát nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại cố nguy hiểm; b) Không tham gia cấp cứu khắc phục hậu tai nạn lao động có lệnh người sử dụng lao động; c) Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân sai mục đích Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề tuyển dụng xếp lao động theo mức sau đây: a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người; b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người; c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người; d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người; đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng người sử dụng lao động có hành vi sau đây: a) Không thực biện pháp khắc phục ngừng hoạt động máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; b) Không điều trị khám sức khỏe định kỳ lập hồ sơ sức khỏe riêng biệt cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp; c) Không có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định; d) Sử dụng người làm công tác an tồn lao động, vệ sinh lao động mà khơng có chứng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định; đ) Không thông tin tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, yếu tố nguy hiểm, có hại biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc cho người lao động; e) Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; g) Không tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định; 29 29 h) Khơng bố trí cơng việc phù hợp với sức khỏe người lao động bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động theo kết luận Hội đồng giám định y khoa; i) Không thực biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng hết làm việc Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi: Không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân có trang bị khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng, quy cách theo quy chuẩn kỹ thuật người làm cơng việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại; không thực chế độ bồi dưỡng vật cho người lao động làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; trả tiền thay cho việc bồi dưỡng vật theo mức sau đây: a) Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; b) Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên Phạt tiền người sử dụng lao động vi phạm quy định sử dụng loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động sau: a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi không báo cáo quan có thẩm quyền việc kiểm định loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động; b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi không khai báo trước đưa vào sử dụng loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động; c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng hành vi tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thực kiểm định kết kiểm định không đạt yêu cầu; d) Từ 02 đến 03 lần tổng giá trị phí kiểm định máy, thiết bị vật tư vi phạm Phạt tiền tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động vi phạm quy định hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động sau: a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi không báo cáo hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định; b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi: Huấn luyện không nội dung, chương trình; khơng đảm bảo điều kiện giảng viên, sở vật chất tổ chức huấn luyện; không trì quy định điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện; c) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hành vi: Cấp giấy chứng nhận, chứng huấn luyện mà không thực huấn luyện; cấp giấy chứng nhận, chứng sai đối tượng huấn luyện; thực huấn luyện phạm vi quy định giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện; d) Từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hành vi: Giả mạo hồ sơ, tài liệu tổ chức huấn luyện; gian lận hoạt động huấn luyện; 30 30 đ) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng có hành vi: Thực hoạt động huấn luyện không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện hết hiệu lực; sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai thật để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Phạt tiền tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an tồn lao động có hành vi vi phạm quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau: a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi không báo cáo hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định; b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi: Không trì quy định điều kiện hoạt động kiểm định theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; liên tục 18 tháng không báo cáo quan có thẩm quyền tình hình hoạt động kiểm định theo quy định; c) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hành vi: Thực hoạt động kiểm định phạm vi ghi theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; khơng thực quy trình kiểm định; d) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng hành vi: Sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; giả mạo hồ sơ, tài liệu thực kiểm định; gian lận hoạt động kiểm định; đ) Từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi: Cung cấp kết kiểm định sai; cung cấp kết kiểm định mà không thực kiểm định; e) Từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng hành vi: Thực hoạt động kiểm định không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định hết hiệu lực; sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai thật để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng kiểm định viên có hành vi sau đây: a) Khơng thực quy trình kiểm định công bố quan có thẩm quyền ban hành; b) Thực kiểm định chưa có chứng kiểm định viên chứng kiểm định viên hết hiệu lực phạm vi ghi chứng Hình thức xử phạt bổ sung: a) Đình hoạt động huấn luyện từ 01 tháng đến 03 tháng tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động có hành vi vi phạm quy định Điểm b Khoản Điều này; b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động từ 01 tháng đến 06 tháng tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động có hành vi vi phạm quy định Điểm c Điểm d Khoản Điều này; c) Đình hoạt động kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có hành vi vi phạm quy định Điểm b Khoản Điều này; d) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động từ 01 tháng đến 06 tháng tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có hành vi vi phạm quy định Điểm c Điểm d Khoản Điều này; 31 31 đ) Tước quyền sử dụng chứng kiểm định viên từ 01 tháng đến 03 tháng hành vi vi phạm quy định Điểm a Khoản Điều 10 Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc trả người lao động khoản bồi dưỡng vật quy thành tiền theo mức quy định hành vi vi phạm bồi dưỡng vật quy định Khoản Điều này; b) Buộc trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng, quy cách theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cho người làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại hành vi vi phạm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân quy định Khoản Điều này; c) Buộc ngừng sử dụng máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hành vi vi phạm quy định Điểm a Khoản Điều này; d) Buộc ngừng sử dụng loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động theo quy định hành vi vi phạm quy định Điểm c Điểm d Khoản Điều này; đ) Buộc thu hồi giấy chứng nhận, chứng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hành vi vi phạm quy định Điểm c Khoản Điều này; e) Buộc thu hồi kết kiểm định hành vi vi phạm quy định Điểm c Điểm đ Khoản Điều 32 32 CHƯƠNG III CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT, BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC PHÒNG NGỪA Các yếu tố nguy hiểm, có hại sản xuất -Đánh giá nguy sản xuất 1.1 Khái niệm điều kiện lao động Điều kiện lao động tổng thể yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, thể qua q trình cơng nghệ, cơng cụ lao động, đối tượng lao động, lực người lao động tác động qua lại yếu tố tạo nên điều kiện làm việc người trình lao động sản xuất Để làm tốt cơng tác AT-VSLĐ phải đánh giá yếu tố điều kiện lao động, đặc biệt phải phát xử lý yếu tố không thuận lợi đe dọa đến an tồn sức khỏe người lao động q trình lao động, yếu tố bao gồm: a Các yếu tố lao động: - Máy, thiết bị, cụng cụ; - Nhà xưởng; - Năng lượng, nguyên nhiên vật liệu; - Đối tượng lao động; - Người lao động b Các yếu tố liên quan đến lao động 1.2 - Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc; - Các yếu tố kinh tế, xã hội; quan hệ, đời sống hồn cảnh gia đình liên quan đến tâm lý người lao động Các yếu tố nguy hiểm lao động Là yếu tố gây an toàn, làm tổn thương gây tử vong cho người trình lao động, bao gồm: a Các phận truyền động, chuyển động: Trục máy, bánh răng, dây đai chuyền loại cấu truyền động; chuyển động thân máy móc như: tơ, máy trục, tàu biển, sà lan, đồn tàu hỏa, đoàn goũng cú nguy cuốn, cán, kẹp, cắt; Tai nạn gây làm cho người lao động bị chấn thương chết; b Nguồn nhiệt: lò nung vật liệu, kim loại nóng chảy, bếp nấu ăn tạo nguy bỏng, nguy cháy nổ; 33 33 c Nguồn điện: Theo mức điện áp cường độ dòng điện tạo nguy điện giật, điện phóng, điện từ trường, cháy chập điện làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim mạch d Vật rơi, đổ, sập: Thường hậu trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây sập lũ; vật rơi từ cao xây dựng; đá rơi, đá lăn khai thác đá đào đường hầm; đổ tường, đổ cột điện, đổ cơng trình xây lắp; đổ; đổ hàng hoá xếp kho tàng e Vật văng bắn: Thường gặp phoi máy gia công như: máy mài, máy tiện, đục kim loại; gỗ đánh lại máy gia công gỗ; đá văng nổ mìn f Nổ: - Nổ vật lý: Trong thực tế sản xuất nổ áp suất mơi chất thiết bị chịu áp lực, bình chứa khí nén, khí thiên nhiên lỏng vượt giới hạn bền cho phép vỏ bình thiết bị bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn thời gian sử dụng lâu Khi thiết bị nổ sinh công lớn làm phá vỡ vật cản gây tai nạn cho người xung quanh - Nổ hóa học: Là biến đổi mặt hóa học chất diễn thời gian ngắn, với tốc độ lớn tạo lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ cao áp lực lớn phá hủy hoại cơng trình, gây tai nạn cho người phạm vi vùng nổ - Các chất gây nổ hóa học bao gồm khí cháy bụi chúng hỗn hợp với khơng khí đạt đến tỷ lệ định kèm theo có mồi lửa gây nổ Mỗi loại khí cháy nổ hỗn hợp với khơng khí đạt tỷ lệ định Khoảng giới hạn nổ khí cháy với khơng khí rộng nguy hiểm giới hạn nổ hóa học tăng - Nổ vật liệu nổ (nổ chất nổ): Sinh cơng lớn, đồng thời gây sóng xung kích khơng khí gây chấn động bề mặt đất phạm vi bán kính định - Nổ kim loại nóng chảy: Khi rót kim loại lỏng vào khuôn bị ướt, thải xỉ 1.3 Yếu tố có hại lao động Là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe người trình lao động, gây bệnh nghề nghiệp Đó vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, chất, hơi, khí độc, sinh vật có hại a Vi khí hậu xấu Vi khí hậu trạng thái lý học khơng khí khoảng không gian thu hẹp nơi làm việc bao gồm yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, xạ nhiệt tốc độ vận chuyển khơng khí Các yếu tố phải đảm bảo giới hạn định, phù hợp với sinh lý người - Nhiệt độ cao thấp tiêu chuẩn cho phép làm suy nhược thể, làm tê liệt vận động, làm tăng mức độ nguy hiểm sử dụng máy móc thiết bị Nhiệt độ cao gây bệnh thần kinh, tim mạch, bệnh ngồi da, say 34 34 nóng, say nắng, đục nhãn mắt nghề nghiệp Nhiệt độ thấp gây bệnh hô hấp, bệnh thấp khớp, khô niêm mạc, cảm lạnh - Độ ẩm cao dẫn đến tăng độ dẫn điện vật cách điện, tăng nguy nổ bụi khí, thể khó tiết qua mồ hôi - Các yếu tố tốc độ gió, xạ nhiệt cao thấp tiêu chuẩn vệ sinh cho phép ảnh hưởng đến sức khoẻ, gây bệnh tật giảm khả lao động người b Tiếng ồn - Tiếng ồn âm gây khó chịu cho người, phát sinh chuyển động chi tiết phận máy va chạm - Làm việc điều kiện có tiếng ồn dễ gây bệnh nghề nghiệp điếc, viêm thần kinh thực vật, rối loạn cảm giác làm giảm khả tập trung lao động sản xuất, giảm khả nhạy bén Người mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ Tiếp xúc với tiếng ồn lâu bị giảm thính lực, điếc nghề nghiệp bệnh thần kinh, dễ dẫn đến tai nạn lao động c Rung - Rung phận có ảnh hưởng cục xuất tay, ngón tay làm việc với cưa máy, búa máy, máy đánh bóng Rung gây chứng bợt tay, cảm giác, gây thương tổn huyết quản, thần kinh, khớp xương, bắp, xúc giác lan rộng, thâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn nội tiết - Rung toàn thân thường xảy người làm việc phương tiện giao thông, máy nước, máy nghiền Chấn động làm co hệ thống huyết mạch, tăng huyết áp nhịp đập tim Tuỳ theo đặc tính chấn động tạo thay đổi vùng, phận thể người d Bức xạ phóng xạ • Nguồn xạ: - Mặt trời phát xạ hồng ngoại, tử ngoại - Hồ quang hàn cắt kim loại, nắn đúc thép phát xạ tử ngoại - Người ta bị say nắng, giảm thị lực (do xạ hồng ngoại), đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do xạ tử ngoại) dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp • Phóng xạ: - Là dạng đặc biệt xạ Tia phóng xạ phát biến đổi bên hạt nhân nguyên tử số nguyên tố khả ion hố vật chất Những ngun tố gọi nguyên tố phóng xạ - Các tia phóng xạ gây tác hại đến thể người lao động dạng: gây nhiễm độc cấp tính mãn tính; rối loạn chức thần kinh trung ương, nơi phóng xạ chiếu vào bị bỏng rộp đỏ, quan tạo máu bị tổn thương gây 35 35 thiếu máu, vô sinh, ung thư, tử vong e Chiếu sáng khơng hợp lý (chói q tối q) - Chiếu sáng không đảm bảo làm tăng phế phẩm, giảm suất lao động, dễ gây tai nạn lao động - Chiếu sáng thích hợp bảo vệ thị lực, chống mệt mỏi, tránh tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đồng thời tăng suất lao động f Bụi • Bụi tập hợp nhiều hạt có kích thước nhỏ bé tồn khơng khí; nguy hiểm bụi có kích thước từ 0,5 - micrơmét; hít phải loại bụi có 70 - 80% lượng bụi vào phổi làm tổn thương phổi gây bệnh bụi phổi - Bụi hữu cơ: nguồn gốc từ động vật, thực vật - Bụi nhân tạo: nhựa, cao su - Bụi kim loại: sắt, đồng - Bụi vô cơ: silic, amiăng • Mức độ nguy hiểm, có hại bụi phụ thuộc vào tính chất lý học, hóa học bụi - Bụi gây cháy nổ nơi có điều kiện thích hợp; - Làm giảm khả cách điện phận cách điện, gây chập mạch; - Gây mài mòn thiết bị trước thời hạn; - Làm tổn thương quan hô hấp, viêm kinh niên, tùy theo loại bụi dẫn đến viêm phổi, ung thư phổi; - Gây bệnh da; - Gây tổn thương mắt • Bệnh bụi phổi phổ biến bao gồm: - Bệnh bụi phổi silíc (Silicose) bụi silic, nước ta có tỷ lệ cao chiếm khoảng 87% bệnh nghề nghiệp - Bệnh bụi phổi Amiăng (Asbestose) bụi Amiăng - Bệnh bụi phổi than (Antracose) bụi than - Bệnh bụi phổi sắt (Siderose) bụi sắt g Các hóa chất độc • Hóa chất ngày dùng nhiều sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng như: Asen, Crom, Benzen, rượu, khí bụi, dung dịch axít, bazơ, kiềm, muối, phế liệu, phế thải khó phân hủy Hóa chất độc trạng thái rắn, lỏng, khí, bụi tùy theo điều kiện nhiệt độ áp suất • Hóa chất độc gây ảnh hưởng tới người lao động dạng nhiễm độc cấp tính, nhiễm độc mạn tính Hố chất độc thường phân loại thành nhóm sau: 36 36 - Nhóm 1: Chất gây bỏng kích thích da nhưaxít đặc, kiềm - Nhóm 2: Chất kích thích đường hơ hấp clor (Cl), amoniắc (NH3), sunphua dioxit (SO2), - Nhóm 3: Chất gây ngạt oxít bon (CO2, CO), mê tan (CH4) - Nhóm 4: Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương H 2S (mùi trứng thối), xăng - Nhóm 5: Chất gây độc cho hệ thống thể hyđrôcacbon loại (gây độc cho nhiều quan), benzen, phênol, chì, asen • Khi tiếp xúc với hóa chất độc, người lao động bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa, đường hơ hấp qua da Trong đó, theo đường hơ hấp nguy hiểm chiếm tới 95% trường hợp nhiễm độc Chất độc thâm nhập vào thể tham gia q trình sinh hố đổi thành chất khơng độc, biến thành chất độc Một số chất độc xâm nhập vào thể tích tụ lại Chất độc thải khỏi thể qua da, thở, nước tiểu, mồ hơi, qua sữa tùy theo tính chất loại hóa chất h Các yếu tố vi sinh vật có hại Một số nghề người lao động phải tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng, nấm mốc nghề: chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, chế biến thực phẩm, người làm vệ sinh đô thị, người làm lâm nghiệp, nông nghiệp, người phục vụ bệnh viện, khu điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng, nghĩa trang i Các yếu tố cường độ lao động, tư lao động gò bó đơn điệu lao động khơng phù hợp với hoạt động tâm sinh lý bình thường nhân trắc thể người lao động lao động Do yêu cầu công nghệ tổ chức lao động mà người lao động phải lao động cường độ lao động mức theo ca, kíp, tư làm việc gò bó thời gian dài, ngửa người, vẹo người, treo người cao, mang vác nặng, động tác lao động đơn điệu, buồn tẻ với phải tập trung ý cao gây căng thẳng thần kinh tâm lý Điều kiện lao động gây nên hạn chế cho hoạt động bình thường, gây trì trệ phát triển, gây tượng tâm lý mệt mỏi, chán nản dẫn tới biến đổi ức chế thần kinh, gây bệnh tâm lý mệt mỏi, uể oải, suy nhược thần kinh, đau mỏi xương, có dẫn đến tai nạn lao động 1.4 Đánh giá nguy sản xuất Đánh giá quản lý yếu tố nguy hiểm có hại q trình liên tục thơng qua kiểm tra thực tế rút kinh nghiệm qua vụ tai nạn, cố xảy doanh nghiệp doanh nghiệp có ngành nghề thơng qua phân tích ngun nhân để có biện pháp ngăn ngừa cố tái diễn Quá trình đánh giá phải tiến hành thường xun đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp 37 37 Việc hoạch định sách AT- VSLĐ phải dựa sở đánh giá quản lý yếu tố nguy hiểm có hại sản xuất Đặc biệt quan trọng đánh giá tác động mối nguy hiểm tới người, tài sản, môi trường để xác định biện pháp hạn chế, giảm thiểu kiểm sốt a u cầu thực đánh giá yếu tố nguy hiểm có hại - Phải đảm bảo xem xét tồn diện lĩnh vực sản xuất thuộc phạm vi quản lý để xác định yếu tố rủi ro - Thiết lập biện pháp khống chế ngăn ngừa rủi ro lĩnh vực sản xuất - Lãnh đạo cấp có trách nhiệm quản lý rủi ro chuẩn bị điều kiện vật chất kỹ thuật việc quản lý xử lý các yếu tố nguy hiểm có hại b Nội dung đánh giá quản lý yếu tố nguy hiểm có hại - Xác định mối nguy hiểm - Đánh giá tác động yếu tố nguy hiểm có hại tới người, tài sản mơi trường - Xác định biện pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro - Kiểm tra đánh giá biện pháp thực - Kiểm soát để đảm bảo mối nguy hiểm nằm giới hạn chấp nhận - Các yếu tố nguy hiểm có hại xác định cần phân loại theo khả xảy hậu để quy định biện pháp giảm thiểu, dạng rủi ro khác đòi hỏi phương pháp quản lý khác c Một số loại yếu tố nguy hiểmthường gặp • Nguy hiểm vị trí cơng việc - Làm việc cao - Làm việc hầm kín - Làm việc khu vực có nguy hiểm cao nhiễm độc, cháy nổ… • Nguy hiểm công nghệ kĩ thuật - Khi xác định sai cơng nghệ dẫn tới rủi ro - Các trang bị kĩ thuật khơng hồn hảo, thiếu thiết bị an tồn, khơng kiểm định định kỳ dẫn đến rủi ro • Rủi ro lỗi chủ quan người - Không huấn luyện nghề nghiệp huấn luyện AT-VSLĐ trước giao việc - Tổ chức sản xuất không hợp lý - Khơng có biện pháp an tồn thi cơng - Không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 38 38 - Không triển khai quy định nhà nước AT-VSLĐ việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động d Mọi cố tai nạn lao động cần điều tra tìm nguyên nhân để đề biện pháp khắc phục phổ biến tới người để phòng tránh, cơng tác thống kê, báo cáo TNLĐ giúp lãnh đạo phận đánh giá hiệu chỉnh kế hoạch quản lý yếu tố nguy hiểm có hại e Các yếu tố cần thiết đảm bảo cho việc thực tổ chức quản lý yếu tố nguy hiểm có hại có hiệu quả: - Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý kết thực công tác quản lý rủi ro để thực việc cải tiến liên tục - Tạo điều kiện thông tin hai chiều với người lao động, bên liên quan vấn đề AT-VSLĐ khuyến khích việc chia sẻ học kinh nghiệm AT-VSLĐ doanh nghiệp - Lãnh đạo cao có trách nhiệm bảo đảm thống nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động đồng thời, tránh mâu thuẫn chức nhiệm vụ cá nhân, phận phân cấp Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động 2.1 Các biện pháp kỹ thuật an tồn a Thiết bị che chắn • Mục đích che chắn: - Cách ly vùng nguy hiểm người lao động - Ngăn ngừa người lao động rơi, tụt, ngã vật rơi, văng vào người lao động • Phân loại thiết bị che chắn: - Che chắn tạm thời - Che chắn lâu dài • Một số yêu cầu thiết bị che chắn: - Ngăn ngừa tác động xấu phận thiết bị sản xuất gây ra; - Không gây trở ngại cho thao tác người lao động; - Không ảnh hưởng đến suất lao động, công suất thiết bị; - Dễ dàng tháo lắp, sửa chữa cần thiết b Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa - Ngăn chặn tác động xấu cố trình sản xuất gây ra; Ngăn chặn, hạn chế cố sản xuất; - Sự cố gây tải, phận chuyển động chuyển động vị trí giới hạn, nhiệt độ cao thấp q, cường độ dòng điện cao q … Khi 39 39 thiết bị bảo hiểm tự động dừng hoạt động máy, phận máy - Đặc điểm thiết bị bảo hiểm trình tự động loại trừ nguy cố tai nạn đối tượng phòng ngừa vượt giới hạn qui định - Thiết bị bảo hiểm phân loại theo khả tự phục hồi làm việc thiết bị theo cấu tạo, cơng dụng c Tín hiệu, báo hiệu • Hệ thống tín hiệu, báo hiệu nhằm mục đích: - Nhắc nhở cho người lao động kịp thời tránh không bị tác động xấu: Biển báo, đèn báo, cờ hiệu, còi báo động … - Hướng dẫn thao tác: bảng điều khiển hệ thống tín hiệu tay điều khiển cần trục, lùi xe ô tô … - Nhận biết qui định kỹ thuật an tồn dấu hiệu qui ước màu sắc, hình vẽ: Sơn màu khác chai khí để phân biệt loại khí, biển báo để đường … - Báo hiệu, tín hiệu dùng: ánh sáng, màu sắc, âm thanh, màu sơn, hình vẽ, bảng chữ, đồng hồ, dụng cụ đo lường v.v… • Một số yêu cầu tín hiệu, báo hiệu: - Dễ nhận biết, khả nhầm lẫn thấp, độ xác cao, dễ thực hiện, phù hợp với tập quán, sở khoa học kỹ thuật yêu cầu tiêu chuẩn hóa d Khoảng cách an tồn - Khoảng cách an tồn khoảng khơng gian nhỏ người lao động loại phương tiện, thiết bị khoảng cách nhỏ chúng với để không bị tác động xấu yếu tố sản xuất Như khoảng cách cho phép đường dây điện trần tới người, khoảng cách an tồn nổ mìn … - Tùy thuộc vào q trình cơng nghệ, đặc điểm loại thiết bị … mà qui định khoảng cách an toàn khác - Việc xác định khoảng cách an tồn cần xác, đòi hỏi phải tính tốn cụ thể Dưới số dạng khoảng cách an toàn: Khoảng cách an toàn phương tiện vận chuyển; khoảng cách an toàn VSLĐ; khoảng cách an toàn số nghề riêng biệt như: Lâm nghiệp, Xây dựng, Cơ khí, Điện… e Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa - Cơ cấu điều khiển: nút mở máy, đóng máy, hệ thống tay gạt, vơ lăng điều khiển … để điểu khiển theo ý muốn người lao động không nằm gần vùng nguy hiểm, dễ phân biệt, phù hợp với người lao động … tạo điều kiện thao tác thuận lợi, điều khiển xác nên tránh tai nạn lao động - Phanh hãm loại khóa liên động: Phanh hãm nhằm chủ động điều khiển vận tốc chuyển động phương tiện, phận theo ý muốn người lao động 40 40 - Khóa liên động loại cấu nhằm tự động loại trừ khả tai nạn lao động người lao động vi phạm quy trình vận hành, thao tác như: đóng phận bao che mở máy … - Điều khiển từ xa: tác dung đưa người lao động khỏi vùng nguy hiểm đồng thời giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhặc điều khiển đóng mở điều chỉnh van cơng nghiệp hóa chất, điều khiển sản xuất từ phòng điều khiển trung tâm nhà máy điện hạt nhân … f Thiết bị an toàn riêng biệt cho số loại thiết bị, công việc - Đối với số loại thiết bị, công việc người lao động mà biện pháp, dụng cụ thiết bị an tồn bình thường cung cấp khơng thích hợp, cần thiết phải có thiết bị, dụng cụ an tồn riêng biệt như: dụng cụ cầm tay cơng nghiệp phóng xạ, cơng nghiệp hóa chất Những dụng cụ phải đảm bảo thao tác xác, đồng thời người lao động không bị tác động xấu - Việc nối đất an toàn cho thiết bị bình thường cách điện có khả mang điện cố vỏ máy điện, vỏ động cơ, vỏ cáp điện…Việc tự ngắt điện bảo vệ có điện …, rơ le điện thiết bị riêng biệt bảo đảm an toàn cho người lao động - Dây đai an toàn cho người làm việc cao; sàn thao tác thảm cách điện, sào công tác cho công nhân vận hành điện; phao bơi cho người làm việc sông nước … - Vì thiết bị an tồn riêng biệt cho loại thiết bị sản xuất công việc người lao động nên chúng có yêu cầu khác nhau, đòi hỏi phải tính tốn chế tạo xác g Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 2.2 - Ngoài loại thiết bị biện pháp bảo vệ: bao che, bảo hiểm, báo hiệu tín hiệu, khoảng cách an tồn, cấu điều khiển, phanh hãm, tự động hóa, thiết bị an tồn riêng biệt … nhằm ngăn ngừa chống ảnh hưởng xấu yếu tố nguy hiểm sản xuất gây cho người lao động, nhiều trường hợp cụ thể cần phải thực biện pháp phổ biến trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động - Trang bị phương tiện cá nhân chia làm bảy loại theo yêu cầu bảo vệ như: bảo vệ mắt, bảo vệ quan hơ hấp, bảo vệ quan thính giác, bảo vệ tay, bảo vệ chân, bảo vệ thân đầu người - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân biện pháp kỹ thuật bổ sung, hỗ trợ có vai trò quan trọng (đặc biệt điều kiện thiết bị, công nghệ lạc hậu) Thiếu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tiến hành sản xuât gây nguy hiểm người lao động Ở nước ta trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân có ý nghĩa quan trọng chỗ: điều kiện thiết bị bảo đảm an tồn thiếu Các biện pháp VSLĐ, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện LĐ 41 41 - Lắp đặt quạt thơng gió, hệ thống hút bụi, hút khí độc; - Nâng cấp, hồn thiện làm cho nhà xưởng thơng thống, chống nóng, ồn yếu tố độc hại lan truyền; - Xây dựng, cải tạo nhà tắm; - Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc 2.3 Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân: Tùy công việc mà trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân như: dây an tồn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trờng, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt v.v 2.4 Chăm sóc sức khoẻ người lao động: - Khám sức khoẻ tuyển dụng; - Khám sức khoẻ định kỳ; - Khám phát bệnh nghề nghiệp; - Bồi dưỡng vật; - Bồi thường, trợ cấp bị TNLĐ 2.5 Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện bảo hộ lao động: - Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động; - Chiếu phim, tham quan triển lãm bảo hộ lao động; - Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi; - Tổ chức thi viết, thi vẽ, đề xuất biện pháp tăng cường công tác AT-VSLĐ; - Kẻ pa nô, áp phích, tranh AT-VSLĐ; - Mua tài liệu, tạp chí bảo hộ lao động HÃY GHI NHỚ AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT 42 42 ... ngày 19 -5 -19 76, Thông tư Liên số 29/TTLB ngày 25 -12 -19 91, Quyết định số 16 7/BYT ngày 4-2 -19 97 Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/ 9/2006 Thông tư số 42/2 011 /TTBYT ngày 30 tháng 11 năm 2 011 ... quyền 11 11 12 12 CHƯƠNG II TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ ATLĐ, VSLĐ Ở CƠ SỞ Quy định Bộ Luật Lao động 2 012 Thông tư liên tịch số 01/ TTLT-BLĐTBXHBYT ngày 10 tháng 01 năm 2 011 ... định 45/2 013 /NĐ-CP ngày 10 /5/2 013 Quy định chi tiết số điều luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi ATLĐ, VSLĐ Điều 10 , 14 23 quy định công tác 10 10 Nghị định 45/2 013 /NĐ-CP - Điều 10 : Lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bài giảng nhóm 1, Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bài giảng nhóm 1, 1 Tổng quan về ATLĐ, VSLĐ, Các quy định cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về AT-VSLĐ khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có y, CHƯƠNG II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ ATLĐ, VSLĐ Ở CƠ SỞ, Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về AT-VSLĐ, CHƯƠNG III. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT, BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC PHÒNG NGỪA

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay