Đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

95 47 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 09:13

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HOÀNG HÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HỒNG HÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LƢU TRANG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn trung thực Tác giả luận văn Đặng Thị Hoàng Hà LỜI CẢM ƠN Lời cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lưu Trang, người tận tình bồi dưỡng kiến thức, lực tư duy, phương pháp nghiên cứu trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Khoa Chính sách cơng, q Thầy, Cơ giáo tận tình giảng dạy hướng dẫn trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn phòng, ban liên quan, toàn thể cán bộ, viên chức tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện, đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, tập thể lãnh đạo thuộc Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm bạn bè đồng nghiệp Trường Đại học Phạm Văn Đồng Trường Đại học Tài - Kế tốn tạo điều kiện thời gian trình thu thập số liệu để tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp, trao đổi thầy cô, bạn đồng nghiệp độc giả để luận văn hồn thiện đề tài có giá trị thực tiễn cao Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.1 Các khái niệm, thuật ngữ liên quan 1.2 Giảng viên đại học 15 1.3 Cơ sở lý luận, thực tiễn vai trò đánh giá sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập 18 1.4 Các nhân tố tác động đến đánh giá sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập 25 1.5 Các tiêu chí đánh giá việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học 31 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 35 2.1 Khái quát trường đại học công lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 35 2.2 Các sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập Quảng Ngãi 40 2.3 Đánh giá việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 43 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 66 3.1 Phương hướng hồn thiện sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập 66 3.2.Nguyên tắc hồn thiện sách phát triển đội ngũ giảng viên 68 3.3 Các giải pháp hồn thiện sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập 69 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Tên chữ viết tắt Tên chữ viết tắt nguyên BD Bồi dưỡng CNH Cơng nghiệp hóa CBCC Cán cơng chức CBCCVC Cán công chức viên chức CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CP Chính phủ ĐH Đại học ĐHPVĐ Đại học Phạm Văn Đồng ĐH TC – KT Đại học Tài – Kế tốn ĐNGV Đội ngũ giảng viên GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GVĐH Giảng viên đại học HĐH Hiện đại hóa HSSV Học sinh sinh viên KT - XH Kinh tế - xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NNL Nguồn nhân lực NVSP Nghiệp vụ sư phạm NXB Nhà xuất QLNN Quản lý nhà nước THPT Trung học phổ thông ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kế hoạch tuyển dụng Trường ĐH qua năm 47 Bảng 2.2 Số lượng đào tạo, bồi dưỡng năm trường ĐH Phạm Văn Đồng 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển bền vững, tiềm lực, mạnh quốc gia khơng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên mà phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực Theo chủ trương, đường lối Đảng định hướng đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp Nhận thức vai trò người nhân tố định nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nghiệp phát triển kinh tế -xã hội đất nước, Đảng Nhà nước ta rõ cần phải đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế.Trong đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giảng viên cán quản lý khâu then chốt.Bởi “lực lượng sản xuất đặc biệt” đóng vai trò quan trọng hệ thống giáo dục đại học, nhân tố định chất lượng, hiệu giáo dục Trong xu toàn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh hướng tới kinh tế tri thức, quốc gia trọng đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Để thực mục tiêu đưa Việt Nam đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, cần huy động sử dụng đội ngũ nhân lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Trong chất lượng nguồn nhân lực coi nhân tố then chốt định thành công Một mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước năm, giai đoạn 2015 - 2020 thể Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng là: "Thực đồng chế, sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội" Tuy nhiên, thực tế đáng buồn Việt Nam thời kì dân số vàng với số lượng nguồn nhân lực dồi lại hạn chế chất lượng Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam yếu, đặc biệt đào tạo bậc đại học, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Muốn có chất lượng tốt đào tạo bên cạnh việc phải đầu tư sở vật chất đại, cần phải xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng; lẽ đội ngũ giảng viên nguồn nhân lực chủ yếu có vai trò quan trọng hệ thống giáo dục đại học, nhân tố định chất lượng, hiệu giáo dục Chính vậy, sách giảng viên công cụ quản lý nhà nước, định hướng, tạo động lực, huy động nguồn lực, có vai trò định phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học nói chung đại học cơng lập nói riêng Một hệ thống sách phù hợp, đồng tác động thúc đẩy mạnh mẽ phát triển bền vững đội ngũ giảng viên, góp phần định nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học ngược lại Từ nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng đội ngũ giảng viên, Nhà nước ban hành sách phát triển đội ngũ giảng viên, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức, thực Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 chấn hưng đất nước xác định: "Mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển định hướng có hiệu nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp CNH, HĐH đất nước" Thực tế cho thấy, việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên thời gian qua nước nói chung, trường đại học cơng lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đạt thành tựu, kết đáng ghi nhận, bước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức thực mục tiêu phát triển giảng viên số lượng, chất lượng cấu Tuy nhiên, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Trường đại học Tài Kế tốn Trường đại học Phạm Văn Đồng - hai sở giáo dục đại học có chức đào tạo nguồn nhân lực chỗ, có chun mơn cao nhằm đáp ứng việc đào tạo cán giảng viên Sử dụng kết kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại giảng viên làm sở cho việc xét thi đua, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng giảng viên Góp phần tạo động lực thi đua lành mạnhtrong cá nhân giảng viên khoa, tổ, môn nhà trường Giống cơng chức, viên chức có năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ giải cho chấm dứt hợp đồng làm việc thực chế độ thơi việc 3.3.4 Hồn thiện sách đào tạo, bồi dưỡng - Đào tạo, bồi dưỡng GV trường đại học trình tổ chức hội học tập cho GV nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc để họ thực công việc giao tốt hơn, hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu người học Đây hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện tiên để nhà trường đứng vững phát triển xu hội nhập quốc tế giáo dục đại học Thơng qua giúp cho giảng viên thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, với thái độ tốt đồng thời nâng cao khả thích ứng họ cơng việc - Hồn thiện chiến lược sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần hoạch định thực thi phù hợp với phát triển thực tiễn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi điều kiện phấn đấu cho trình nâng cao chất lượng ĐNGV đại học công lập Nhà trường cần vào số lượng thạc sĩ, tiến sĩ đầu sinh viên để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp khả thi (xác định đối tượng, chức danh cần cử hoc, học kiến thức gì, vào thời gian, địa điểm nào) Các nhà trường cần tạo điều kiện, động viên, khuyến khích, yêu cầu giảng viên phải học tập nâng cao trình độ chun mơn - Cần có sách đa dạng hố hình thức đào tạo Với xu hội nhập có nhiều thời thuận lợi, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt đa dạng Cần vào điều kiện cụ thể 73 giảng viên điều kiện thực tế nhà trường nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch, hình thức đào tạo, bồi dưỡng - Đối với cán lãnh đạo trường đại học, cần có kênh riêng để đào tạo, bồi dưỡng 3.3.5 Hồn thiện sách đãi ngộ, tơn vinh - Thực sách trao quyền tự chủ thực sự, đầy đủ cho sở giáo dục đại học, Hiệu trưởng có quyền thỏa thuận lương, phụ cấp với ĐNGV đại học cơng lập - Xây dựng sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài công tác trường đại học sở: + Xây dựng thực hiện: sách, chế độ tuyển dụng; mơi trường công tác điều kiện bảo đảm chất lượng, hiệu làm việc đội ngũ giảng viên cán quản lý giáo dục (nhất chức danh giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, giáo viên/giảng viên cao cấp/có học vị TS ) Sửa đổi, hồn thiện chế sách ưu đãi, thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao + Bên cạnh giảng viên bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật chế độ đãi ngộ khác Đồng thời xây dựng quy định khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu tố giải khiếu tố liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục cần phải đảm bảo cơng bằng, minh bạch - Hồn thiện sách cải cách tiền lương gắn với tinh gọn tổ chức máy với cấu lại ĐNGV Hoàn thiện hệ thống ngạch, bậc lương phù hợp với đề án vị trí việc làm tạo động lực mạnh để đội ngũ giảng viên tồn tâm, tồn ý cho cơng tác giảng dạy nghiên cứu khoa học 74 KẾT LUẬN Phát triển ĐNGV trường đại học công lập Việt Nam yêu cầu cấp thiết nay, để đạt mục tiêu cần nghiên cứu bổ sung, hồn thiện chế, sách góp phần bảo đảm cho việc thực có hiệu lực, hiệu công tác QLNN, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển ĐNGV trường đại học thời gian tới Luận văn nghiên cứu, khảo sát, vấn khái quát hóa q trình phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2012 đến Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV đại học công lập số lượng, chất lượng, cấu tỷ lệ Đặc biệt nghiên cứu thực trạng, đánh giá tổ chức thực sách phát triển ĐNGV (gồm: quy hoạch; thu hút, tuyển dụng; sử dụng đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng; đãi ngộ, tôn vinh) dựa việc thực quy trình sách: hoạch định, thực thi phân tích, đánh giá nội dung sách phát triển ĐNGV đại học công lập Từ xác định khe hở, khoảng trống sách hành Nhận diện, phân tích, đánh giá nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến sách phát triển ĐNGV đại học cơng lập Để phát triển ĐNGV, Nhà nước cần xây dựng chế, sách nhằm giải mối quan hệ phát sinh từ công tác QLNN ĐNGV, với người học xã hội Đặc biệt cần trọng mối quan hệ khăng khít, đồng khơng thể tách rời sách phát triển ĐNGV đại học cơng lập nay(quy hoạch; thu hút, tuyển dụng; sử dụng đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng; đãi ngộ, tôn vinh) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động ĐNGV đại học cơng lập Việc hồn thiện sách phát triển ĐNGV có vai trò quan trọng ổn định phát triển ĐNGV giai đoạn 75 năm Tác giả luận văn đưa quan điểm nhằm phát triển ĐNGV đại học công lập phù hợp với điều kiện thực tiễn xu hội nhập giới Xây dựng nguyên tắc nhằm hồn thiện sách phát triển ĐNGV đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể cá nhân, với người học, lợi ích lâu dài sở đào tạo xã hội Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách phát triển ĐNGV đại học cơng lập Cần phải thực đồng bộ: Công tác quy hoạch phải đảm bảo tính kế thừa phát triển, gắn với quy hoạch GDĐH, chiến lược phát triển NNL, chiến lược kinh tế - xã hội Thống quy trình tuyển dụng theo hợp đồng, tạo mơi trường làm việc, trả công xứng đáng, mở rộng nguồn tuyển dụng Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí quy trình đánh giá theo chức danh, công tâm, khách quan Sử dụng hợp lý, lực sáng tạo Đào tạo bồi dưỡng ĐNGV: toàn diện thực tế thường xuyên, định kỳ; giao cho trường đại học chất lượng cao đào tạo ĐNGV đại học Đổi sách tiền lương theo hướng gắn mức độ thụ hưởng với kết đóng góp, trách nhiệm hiệu cơng việc giao khốn cơng việc, đấu thầu theo vị trí việc làm Việc tơn vinh khen thưởng cần hoàn thiện thưởng định kỳ, đột xuất sở tăng thẩm quyền người đứng đầu * Kiến nghị + Đối với Quốc hội Đưa vào chương trình xây dựng Luật Quốc hội: Luật Nhà giáo, sửa đổi Luật Giáo dục Luật Giáo dục đại học Luật Quốc hội có phận chuyên trách soạn thảo, hoạch định chi tiết để thực (không phải thực soạn thảo thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành) Chính phủ khơng phải bên chủ yếu có sáng kiến luật + Đối với Chính phủ Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ đạo rà sốt, xây dựng ban hành 76 sách, chế, hệ thống văn quy phạm pháp luật theo quan điểm, đường lối đạo Đảng: nghiệp giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển, phát triển đội ngũ nhà giáo khâu then chốt Ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn vốn để Bộ Giáo dục Đào tạo thực chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển ĐNGV thời gian tới Chỉ đạo Bộ ngành địa phương thực chức năng, nhiệm vụ giao, theo phân cấp quản lý Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi chế hoạt động, chế tài tiền lương gắn với kết hoạt động đơn vị nghiệp công lập, tiến tới giao quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội đầy đủ cho sở đào tạo Đề án đổi công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng đãi ngộ tôn vinh giảng viên dựa đánh giá thực chất lực hiệu thực nhiệm vụ giao + Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan Thực tự chủ, đổi quản trị đại học theo định hướng, kiến tạo, khơng bao biện làm thay Hồn thiện sở pháp lý để đổi quản lý giáo dục đại học, đặc biệt hệ thống văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Rà sốt sửa đổi, bổ sung thay văn quy phạm pháp luật theo hướng giảm quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng ĐNGV đại học qua nâng cao chất lượng đào tạo NCKH Điều chỉnh mạng lưới sở GDĐH phù hợp với quy định luật Tái cấu trúc hệ thống trường đại học theo hướng gọn, nhẹ, động, hiệu Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh Xã hội hồn thành: Khung trình độ quốc gia, Chuẩn giảng viên… trình Thủ tướng phê duyệt 77 Phối hợp với Bộ tài điều chỉnh sách tăng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, NCKH cho đội ngũ giảng viên Phối hợp Với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội điều chỉnh, đổi sách đặc thù ĐNGV nữ giới (thai sản, ốm, bảo hiểm, tuổi nghỉ hưu…) chiếm tỷ lệ lớn trường đại học 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Đức Anh (2011), Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức - qua thực tiễn Viện Khoa học Công nghệ Việt nam, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Trọng Bảo (1996), Gia đình, nhà trường, xã hội với việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đãi ngộ người tài, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2011), Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn thực số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2014), Thông tư số 19/2014-TT-BNV ngày 4/12/2014 quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức Lại Văn Chính (2014), Nghiên cứu dự đoán tiềm phát triển giảng viên dựa đặc tính nghiệp vụ hồ sơ cá nhân làm sở xây dựng chương trình phát triển đội ngũ giảng viên Phạm Tất Dong, (2001) Định hướng phát triển đội ngũ tri thức Việt Nam nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quãng Ngãi lần thứ XVIII (2010), Nghị số 02-NQ/ĐH ngày 30/9/2010 Nguyễn Văn Đệ (2010), Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học vùng đồng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đại học Trần Khánh Đức (2009), Chính sách quốc gia phát triển đội ngũ giảng viên đại học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa,(NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Học viện hành quốc gia (2008), Giáo trình Hoạch định phân tích sách, Nxb Chính trị quốc gia 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Nghị số 22/2011/NQHĐND ngày 27/10/2011 đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 13 James Anderson (2003), Public Policy Analysis-An Introduce, Prentice Hall 14 Jenkins (2006),Study of Public Policy Processes, The Johns Hopkins Institute for Policy Studies (IPS) 15 Nguyễn Hữu Lam (2010), Phát triển lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trường đại học cao đẳng điều kiện tồn cầu hóa bùng nổ tri thức, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM 16 Vũ Đức Lễ (2017), Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia 17 Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật (2016), Chính sách công vấn đề 18 Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013 19 Quốc hội (2010), Luật Viên chức số 58 năm 2010 20 Thomas R Dye (2007), Understanding Public Policy, (12th Edition) Prentice Hall 21 Văn Tất Thu (2016), Vấn đề sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6/2016 22 Văn Tất Thu (2016), Giải pháp sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 246/2016 23 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 phê duyệt Đề án “Đào tạo, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh cho Trường Trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung cấp Nghề, cao đẳng nghề sở giáo dục đại học đến năm 2020” 24 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 25 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 26 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 27 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 phê duyệt Đề án "Đào tạo bồi dưỡng cán công chức viên chức giai đoạn 2016 - 2025" 28 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011), Nghị số 05/NQTU ngày 13/11/2011 đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 29 Nguyễn Phú Trọng (2000) Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KHXH 30 Trung tâm nghiên cứu nguồn nhân lực (2002), " Từ chiến lược phát triển Giáo dục đến sách phát triển nguồn nhân lực", Nxb Giáo dục, Hà Nội 31 Trung tâm từ điển học (2009), Từ điển tiếng việt, Nxb Đà Nẵng 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 2/12/2011 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quãng Ngãi giai đoạn 2011-2015 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi (2012), Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 việc ban hành Đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 tỉnh Quãng Ngãi 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi (2016), Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán công chức, viên chức tỉnh Quãng Ngãi giai đoạn 2016-2020 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi (2016), Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 việc ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quãng Ngãi PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Trong khuôn khổ nghiên cứu chủ đề "Đánh giá việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", thực khảo sát thực trạng thực sách viên chức quản lý, giảng dạy Trường ĐH Phạm Văn Đồng ĐH Tài Kế tốn Để triển khai có kết cơng việc trên, chúng tơi mong muốn có hợp tác q Thầy/Cơ cách trả lời chân thực câu hỏi phiếu trưng cầu ý kiến Sự tham gia quý Thầy/Cơ tự nguyện, tính khuyết danh thơng tin tôn trọng kết khảo sát dành cho công tác nghiên cứu khoa học I THƠNG TIN CÁ NHÂN Q Thầy/Cơ điền thông tin cá nhân đánh dấu  vào ô vuông phù hợp Giới tính: Nam Tuổi:  Dưới 30  30-45  46-55  Trên 56 Công việc nay:  Cán quản lý  Giảng viên Thâm niên công tác:  Dưới năm  3-10 năm  11-30 năm  Trên 30 năm  Giáo sư  Phó giáo sư  Tiến sĩ khoa học  Tiến sĩ  Thạc sĩ  Cử nhân Học hàm học vị:  Nữ II NỘI DUNG KHẢO SÁT Q Thầy/Cơ vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau cách đánh dấu  vào ô vuông phù hợp TT Nội dung khảo sát Các mức độ Chính sách quy hoạch đội ngũ giảng viên  Tốt Thầy/cô đánh việc  Bình thường xây dựng quy hoạch đội ngũ  Chưa tốt giảng viên nay?  Không tốt Số lượng giảng viên đơn vị  Thừa thầy/cô công tác so với qui mô đào  Thiếu tạo nào?  Đủ TT Nội dung khảo sát Các mức độ  Rất thiếu  Đảm bảo Tỷ lệ giảng viên nữ, giảng viên trẻ  Trung bình quy hoạch?  Không đảm bảo  Tốt Chất lượng đội ngũ giảng viên  Bình thường quy hoạch?  Thấp  Có Theo thầy/cơ có nên cơng khai danh  Không sách giảng viên quy hoạch?  Ý kiến khác Chính sách thu hút, tuyển dụng đội ngũ giảng viên Thầy/cô đánh việc  Tốt thực sách thu hút, tuyển  Chưa tốt dụng nhà trường đội ngũ  Không tốt giảng viên nay?  Thi tuyển Theo thầy/cơ hình thức tuyển dụng  Xét tuyển phù hợp với trường Đại học  Xét tuyển công lập Quảng Ngãi  Thi tuyển + vấn  Hình thức khác Chính sách sử dụng, đánh giá đội ngũ giảng viên Thầy/cô đánh việc  Tốt thực sách sử dụng, đánh  Chưa tốt giá nhà trường đội ngũ  Không tốt giảng viên nay?  Hợp lý Việc bố trí sử dụng đội ngũ giảng  Tương đối hợp lý viên trường nào?  Chưa hợp lý Theo thầy/cô giảng viên tuyển  Đáp ứng tốt dụng năm gần có đáp ứng  Bình thường u cầu vị trí cơng tác khơng?  Chưa đáp ứng  Kiến thức chuyên môn  Phương pháp giảng dạy Theo thầy/cô điểm mạnh giảng  Trình độ ngoại ngữ viên tuyển dụng năm  Ý thức tổ chức kỷ luật gần gì?  Năng lực nghiên cứu khoa học  Năng lực công tác xã hội  Ý kiến khác Thầy/cô cho biết việc phân công  Rất phù hợp giảng dạy giảng viên  Phù hợp Trường nào?  Chưa phù hợp Thầy/cô cho biết việc hỗ trợ  Rất tốt TT Nội dung khảo sát Các mức độ hoạt động chuyên môn giảng  Tốt viên Trường nào?  Bình thường  Chưa tốt Thầy/cơ cho biết nhà trường có quy  Có định thời gian giảng viên đến trường  Không làm việc không?  Thường xuyên Công tác kiểm tra, đánh giá  Định kì đội ngũ giảng viên trường  Thỉnh thoảng thực nào?  Không đánh giáGiảng viên tự đánh giá Ở đơn vị thầy/cô cơng tác, hình thức  Lãnh đạo đơn vị đánh giá áp dụng để kiểm tra, đánh  Tập thể giảng viên kết hợp sinh giá giảng viên? viên Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên  Rất hiệu Theo đánh giá thầy/cô, sách  Tương đối hiệu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên  Hiệu trường thực  Hiệu chưa cao nào?  Hiệu thấp  Hỗ trợ kinh phí đào tạo ThS  Hỗ trợ kinh phí đào tạo TS Theo thầy/cô Trường áp dụng  Hỗ trợ thủ tục học ThS sách đào tạo, hỗ trợ đào tạo sau  Hỗ trợ thủ tục học TS đại học cho giảng viên?  Cung cấp thơng tin đào tạo  Giao chủ trì đề tài NCKH  Thuận lợi nhiều việc học Đánh giá ý nghĩa sách đào  Thuận lợi chút việc tạo, bồi dưỡng giảng viênhọc nhân thầy/cô  Thuận lợi không đáng kể Việc thực quy trình xét cử giảng  Hợp lý viên đào tạo sau đại học bồi dưỡng  Chưa hợp lý chuyên môn trường quý thầy/cô  Không hợp lý công tác nào? Chính sách tiền lƣơng, nghỉ lễ, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ giảng viên  Rất phù hợp Theo thầy/cơ sách tiền lương,  Tương đối phù hợp thưởng Trường quý thầy cô công  Phù hợp tác nào?  Chưa phù hợp  Thấp Ngồi thu nhập từ lương, q thầy/cơ  Thu nhập từ tham gia Nghiên cứu TT Nội dung khảo sát có khoản thu nhập khác nào? Mức sống quý thầy/cô Theo thầy/cô việc thực chế độ sách nghỉ lễ, nghỉ phép trường thầy cô công tác nào? Việc khen thưởng cho thành tích q thầy/cơ có nhanh chóng, khịp thời khơng? Thầy/cơ vui lòng cho biết giảng viên quan tâm tạo điều kiện mức chưa? Các mức độ khoa học  Thu nhập từ việc giảng dạy  Thu nhập từ viết cho tạp chí  Thu nhập làm thêm bên ngồi  Khá giảTrên trung bình  Trung bình  Dưới trung bình  Tốt  Chưa tốt  Khơng tốt  Kịp thời  Chậm  Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi  Quan tâm chưa mức Kiến nghị Thầy/cơ sách phát triển đội ngũ giảng viên CH N THÀNH CẢM ƠN SỰ H P TÁC CỦA QUÝ THẦ /CÔ PHỤ LỤC BẢNG C U HỎI PHỎNG VẤN S U Xin thầy/cô cho biết họ tên, chức vụ, quan, đơn vị công tác? Thầy/cô đánh sách phát triển dội ngũ giảng viên trường đại học công lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua? Thầy/cô nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế công tác tuyển dụng giảng viên thời gian qua (bao gồm việc thực nguyên tác tuyển dụng, quy trình tuyển dụng) trường? Xin thầy/cô nhận xét, đánh giá chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc chế độ hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển đội ngũ giảng viên trường năm qua? Xin thầy cô nhận xét, đánh giá tác động kết thực sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ giảng viên phát triển trường? Xin thầy/cô cho biết thời gian tới cần điều chỉnh, bổ sung vấn đề để việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập tốt hơn? Xin cảm ơn quý thầy/cô! ... Các tiêu chí đánh giá việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học 31 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA... sở lý luận đánh giá sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học cơng lập Chương 2: Đánh giá thực sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Chương... luận thực tiễn sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học cơng lập Tuy nhiên chưa có nghiên cứu đánh giá việc thực sách phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập địa bàn tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh quảng ngãi, Đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay