sáng kiến kinh nghiệm phát triển khả năng nhận thức về đạo đức cho học sinh lớp 2

40 42 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:57

Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Mục Lục PHẦN A: MỞ ĐẦU I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .3 II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: III PHẠM VI NGHIÊN CỨU: .4 IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .4 B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN: .6 II THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2: .7 Đối với học sinh: .7 Đối với giáo viên: III CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH .10 Nghiên cứu nội dung chương trình cấu trúc Đạo đức lớp 2: 10 Tìm hiểu phương pháp quy trình dạy tiết đạo đức lớp 2: .12 3.Một số đổi phương pháp dạy môn Đạo đức lớp nhắm phát huy tính tích cực học tập học sinh .16 4.Giáo dục khả nhận thức đạo đức cho học sinh thông qua học khác: .32 C PHẦN KẾT THÚC .35 I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 35 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM .35 III KIẾN NGHỊ 36 Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp PHẦN A: MỞ ĐẦU Giáo dục đạo đức tác động có mục đích, có tổ chức từ nhiều phía, với hình thức khác nhằm hình thành cho người hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội Vai trò, tầm quan trọng giáo dục đạo đức từ xa xưa đến nhiều nhà giáo dục triết gia, học giả quan tâm khẳng định “ Đạo đức gốc cây, nhọn nguồn sông suối, sức mạnh người, sức có mạnh gánh nặng xa” (Hồ Chí Minh) Đạo đức nguồn gốc nhân cách tồn diện người Chính vậy, giáo dục đạo đức cho người việc làm có tầm quan trọng đặc biệt cần thiết, đạo đức khơng tự có, hình thành qua đường giáo dục tự giáo dục Nhờ giáo dục đạo đức, người trau dồi phẩm chất tốt khơng ngừng hồn thiện thân Mà đạo đức phẩm chất người Đạo đức khơng tự nhiên mà có phải đúc kết q trình sống, vấn đề người cần đưa định đắn Cũng tránh sai lệch từ ban đầu trình nhận thức mà việc giáo dục đạo đức cho người đặt lên hàng đầu, xem cốt lõi Bác Hồ dạy rằng: “ Có tài mà khơng có đức người vơ dụng Có đức mà khơng có tài làm khó” Nhất thời đại kinh tế thị trường nay, nhiều giá trị đạo đức có nguy bị mặt trái xã hội cạnh tranh chế thị trường làm băng hoại giáo dục đạo đức cho người nói chung, cho học sinh nói riêng khơng vấn đề quốc gia, mà vấn đề quốc tế Do đó, giáo dục đạo đức không giới hạn lý thuyết môn học mà thân người giáo viên nhà giáo dục cần phải mở rộng phạm vi khả nhận thức đạo đức cho em học sinh môn học vấn đề em gặp phải sống ngày Để em có đủ tri thức từ có hành động cụ thể để thực hiền hành vi đạo đức cho phù hợp Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đạo đức “gốc” người Vì vậy, giáo dục đạo đức việc làm quan trọng cần thiết việc hình thành nhân cách toàn diện Để giáo dục đạo đức đạt hiệu cao cần phải phát triển khả nhận thức vấn đề đạo đứchọc sinh đặc biệt nhận thức vấn đề đạo đức mà em gặp phải ngày sống Trong xu hội nhập tồn cầu khơng cưỡng lại nay, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề bảo vệ sắc văn hóa, vấn đề giáo dục nói chung, vấn đề giáo dục nói riêng mối quan tâm quốc gia Trong phát triển giáo dục nước, đống thời với việc cập nhập thông tin khoa học, công nghệ vào nhà trường, cần phải quan tâm đến định hướng giáo dục giá trị đạo đức nhân văn cho hệ trẻ Con người muốn hành động theo lẽ phải, làm điều thiện tránh điều ác phải hiểu biết, phải nhận thức phát huy hết điều học quy tắc chuẩn mực đạo đức, giúp người có sở, có khả để lựu chọn, tự đánh giá, tự điều chỉnh hành vi, qua việc thực chuẩn mực đạo đức Mặt khác, hành vi chuẩn mực xã hội ủng hộ tôn vinh Điều có tác dụng giáo dục lớn đến người đại xã hội Vì vậy, cổ nhân có câu: “Rèn luyện đạo đức thứ nhất, học văn hóa thứ hai Khơng làm thứ khó đạt thứ hai” Sinh thời, Hồ Chí Minh mực yêu thương, quan tâm đến việc rèn luyện, giáo dục hệ trẻ, Người dạy: Bây phải học, học để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức Trong việc thực nhiệm vụ giáo dục toàn diện nay, giáo dục đạo đức cho học sinh nhiệm vụ trị hàng đầu nhà trường Không thực nghiêm túc nghĩa vụ xã hội này, làm cho nhân cách học sinh phát triển méo mó, nhiều tác động từ mặt trái chế thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức, thái độ, trách nhiệm, hành vi sống trẻ em Một nhà giáo dục tổng kết: Làm hỏng đồ vàng làm lại, làm hỏng viên ngọc quý bỏ đi, làm hỏng người tội lỗi Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Với tầm quan trọng đạo đức giáo dục đạo đức trình hình thành nhân cách học sinh; trước nguy công xâm nhập tiêu cực tệ nạn xã hội vào nhà trường; trước yêu cầu cấp bách việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa, Luật Giáo dục 2005 xác định mục tiêu giáo dục tiểu học là: “Giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học trung học sở”(Điều 27) Tất dẫn chứng cho thấy giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học vấn đề cần thiết, trước hết vị trí trẻ em tương lai nước nhà, làm cho em trờ thành công dân tốt, đủ phẩm chất đạo đức lực trí tuệ gánh vác vận mệnh dân tộc Đó nhiệm vụ hàng đầu nhà trường trường tiểu học nói riêng Và khoa học giáo dục kết học tập người học bao gồm trình nhận thức từ lắng nghe, quan sát, ghi chép, trao đổi vận dụng trải nghiệm tâm chủ động, tích cực, vui tươi, hăng hái, khơng thụ động, đối phó Vì muốn em tiếp thu kiến thức cách chủ động mang lại kết cao trình nhận thức đạo đức cho học sinh lí tơi chọn đề tài: “ Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp 2” nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Là học sinh tiểu học, phương pháp dạy học môn Đạo Đức lớp III PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu phạm vi lớp 2, lớp tơi chủ nhiệm Trường Tiểu học Bình Hòa IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu, giáo trình, chun đề có liên quan đến vấn dề cần nghiên cứu: - Giáo trình giáo dục tiểu học - Chuyên đề giáo dục tiểu học Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp - Bộ sách Đạo đức tiểu học - Tài liệu lịch sử phát triển, truyền thống địa phương  Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng kinh nghiệm thu nhập vào dạy, truyện kể, tình huống, gương sử dụng để dạy học lấy từ sống thực học sinh, hướng dẫn em phân tích, đánh giá hành vi thân nhận xét người xung quanh theo chuẩn mực hành vi học; Hướng dẫn học sinh điều tra, tìm hiểu, phân tích, đánh giá kiện sống, nhà trường địa phương  Phương pháp tổng kết: Thông qua hoạt động tiết học, gồm hình thức: xử lý, phân tích tình huống, kể chuyện, đóng vai, chơi trò chơi liên quan đến chủ đề học, … học sinh, nhóm trao đổi đưa nhận xét cá nhân, tập thể thực qua tình theo học, liên hệ với thực tế lớp, nhà trường, gia đình địa phương Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN: “Thiên nhiên trao vào tay người vũ khí – sức mạnh trí tuệ đạo đức, người sử dụng vũ khí theo hướng ngược lại; người thiếu nguyên tắc đạo đức người bất lương hoang dã, thấp hèn năng” (A–rít–xtốt) “ Tất muốn trở thành người cơng dân có ích, trước hết phải học cách làm người” ( K.Đ.U-sin-xki) Những triết lí sâu sắc khẳng định tầm quan trọng giáo dục đạo đức hình thành hoàn thiện nhân cách người Để giải vấn đề đặt chương trình lớp Trường Tiểu học Đạo đức môn học nhằm giúp học sinh: - Có hiểu biết ban đầu số chuẩn mực hành vi đạo đức pháp luật phù hợp với lứa tuổi mối quan hệ em với thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, mơi trường tự nhiên ý nghĩa việc thực theo chuẩn mực - Từng bước hình thành kĩ nhận xét, đánh giá hành vi thân người xung quanh theo chuẩn mực học; kĩ lựa chọn thực hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực quan hệ tình đơn giản, cụ thể sống - Từng bước hình thành thái độ tự trọng tự tin; yêu thương, tôn trọng người; yêu hiện, đúng, tốt; khơng đồng tình với ác, sai, xấu Đạo đức hình thái ý thức xã hội đặc biệt phản ánh theo nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, chi phối hành vi người mối quan hệ người với tự nhiên Con người với xã hội người với Do mơn Đạo đức môn học bắt buộc bậc tiểu học Nó mơn học cở trang bị cho học sinh chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh cách sống có lý tưởng Ngồi giúp cho học sinh giải Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp việc vừa có lí vừa có tình Từ em biết cách vận dụng hành vi đạo đức, chuẩn mực vào sống để cư sử với cha mẹ thầy cô bạn bè II THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2: Đối với học sinh: Học sinh tiểu học có tình hiếu kì, thích bắt chước nên hành vi đạo đức em thu nhận qua việc giao tiếp, qua tranh ảnh, sách báo, truyện, đài, phim kịch,… nhiều điều em thu nhận từ thông tin đại chúng gây hứng thú từ dạy giáo viên Giáo dục đạo đức cho học sinh điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế tiến hành điều kiện thuận lợi khó khăn đan xen nhau: Hội nhập khu vực toàn cầu mở thời cho nước chậm phát triển nhiều mặt Trong mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa, nhiều tinh hoa văn hóa nhân loại cập nhập, nâng cao dân trí Song khó tránh khỏi du nhập văn hóa phẩm khơng lành mạnh, lối sống hưởng thụ,… làm băng hoại giá trị đạo đức tốt đẹp gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em Cũng có số phận bậc cha mẹ bận việc làm ăn, nhãng khốn trắng cho giáo viên nhà trường, chưa quan tâm mực đến trình giáo dục em Tầm nhìn sống học sinh tiểu học hạn chế, vốn sống em nghèo nàn Dễ bị lôi kéo, chưa thật biết phân biệt sai, tốt xấu Các em rụt rè, chưa hăng hái tham gia hoạt động học tập học Đối với giáo viên: - Đổi để phù hợp, đổi để nâng cao chất lượng Xu hướng đổi mạnh mẽ giáo dục cạnh tranh chất xám đặt cho nhà sư phạm u cầu có tính cách mạng: dạy chữ đôi với dạy người, dạy cách học gắn liền với dạy cách sống; không ngừng đào tạo lại, nâng cao lực chuyên Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp môn, nghiệp vụ, đặc biệt tâm với nghề Đó thách thức lớn cho giáo viên - Do giáo viên dạy nhiều môn nên đồ dung dạy học khơ khan Thiết bị phục vụ cho dạy học Đạo đức nghèo nàn, đa số giáo viên tự làm nên thiếu sinh động học sinh - Dạy học Đạo đức có sử dụng nhiều hoạt động nên số giáo viên chưa nhiệt tình thường ngại tổ chức hoạt động sắm vai, kể chuyện, thảo luận,… sợ thời gian Vì dẫn đến học sinh bị thụ động áp đặt lĩnh hội kiến thức, dẫn đến hiệu tiết Đạo đức chưa cao Thực tế đòi hỏi việc giáo dục đạo đức phải quan tâm đến em lúc nơi, phài làm cho nhà trường gia đình thực thành trì vững chống lại tiêu cực, tệ nạn xã hội, làm cho em đến trường niềm vui, nhà trường gia đình trở thành chỗ dựa vững cho em Muốn phải xây dựng nhà trường trở thành môi trường lành mạnh, nữa, mà giáo viên gương sáng đạo đức trước học sinh Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh yêu cầu thường xuyên công tác giáo dục, đồng thời đòi hỏi cấp thiết nâng cao chất lượng giáo dục Mục tiêu môn Đạo đức tiểu học nói chung lớp nói riêng giúp học sinh có hiểu biết ban đầu, hình thành chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi pháp luật Năm học 2015 – 2016 phân công dạy lớp 2/2 Tôi gặp thuận lợi khó khăn sau 2.1 Thuận lợi: Được quan tâm ngành, Ban giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Sự quan tâm chi hội cha mẹ học sinh, quý phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc bảo em Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Hằng ngày, gần gũi tiếp xúc trực tiếp với học sinh nên hiểu nắm bắt khó khăn, mặt chưa tốt em tham gia hoạt động học tập môn Đạo đức Tự thân em có ý thức tốt việc học tập em hiểu trước học kiến thức trước tiên em phải học làm người Đến lớp với đủ đồ dùng học tập cố gắng thực tốt nội quy nhà trường số quy định lớp Được tham dự buổi hội thảo chuyên đề, hội giảng trường, Phòng giáo dục góp phần cho giáo viên chúng tơi học hỏi, phấn đấu tìm tòi nâng cao kiến thứcthực hành sư phạm Từ đó, tơi vận dụng sáng tạo linh hoạt phương pháp giảng dạy thực tế thân để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh 2.2Khó khăn: Trường Bình Hòa nằm địa bàn có nhiều khu cơng nghiệp, đơng dân cư, đa số em học sinh đến từ vùng miền khác Đa số bậc phụ huynh công nhân nên chưa có nhiều điều kiện để quan tâm theo dõi mức đến tình hình học tập em Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, em nhanh nhớ mau quên nên khả tập trung thực yêu cầu học chưa cao Một số học sinh chưa có ý thức việc học hay nói chuyện học nghĩ mơn học phụ Các em thụ động, chưa thực hứng thú hoạt động môn Đạo đức Học sinh dễ học theo thói hư, tật xấu người xung quanh Chưa biết phân biệt đúng, sai Còn thụ động việc tiếp nhận hành vi đạo đức từ xã hội Các em chưa thực yêu thích mơn học chưa tập trung học Học sinh biết cách cư xử với bạn bè, người lớn tuổi chưa có cách xử lí tình mực Chưa có nhận thức chung vấn đề em suy nghĩ theo hướng cá nhân, giải theo hướng cá nhân dễ dẫn đến mâu thuẫn nhận thức bên khác Người thực hiện: Trang Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Nhà trường nhân tố chủ đạo trình giáo dục khơng thể loại trừ tác nhân quan trọng khác gia đình xã hội Trình độ văn hóa gia đình xã hội có khả phát triển theo cấp số nhân với nội dung giáo dục nhà trường làm giảm thiểu, chí triệt tiêu kết q trình giáo dục cơng phu thầy cô giáo nhà trường III CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Nghiên cứu nội dung chương trình cấu trúc Đạo đức lớp 2: 1.1.Nội dung chương trình mơn Đạo đức tiểu học: Đối với lớp 1,2: Nội dung chương trình bao gồm học với mục đích hình thành cho học sinh chuẩn mực đạo đức như: Thật thà, dũng cảm, khiêm tốn, thói quen giúp đỡ người khác Từ thay sách lớp 1,2 nội dung chương trình mơn Đạo Đức bao gồm nhằm hình thành cho học sinh thói quen hành vi tốt, cần ứng xử sống nội dung học phong phú thông qua hệ thống tập nêu lên tình giúp học sinh nhận xét xem việc đúng, việc sai rút học cho thân Đối với lớp 3: Ở lớp chương trình mơn Đạo đức bao gồm 14 phản ánh chuẩn mực hành vi đạo đức cần thiết nhất, phù hợp với lứa tuổi em Các học nhằm xây dựng cho học sinh tính kiên trì, bền bỉ học tập, biết giúp đỡ chăm sóc người thân, người có hồn cảnh khó khăn… Đó điều cần thiết cho việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Đối với lớp 4, 5: Nội dung chương trình đảm báo tính đồng tâm với chương trình mơn Đạo đức lớp 1,2,3 Nhưng có cung cấp thêm số hành vi, chuẩn mực cho học sinh như: Thói quen khơng giúp đỡ người có hồn cảnh khó khăn mà giúp đỡ người gần gũi xung quanh thầy cơ, bạn bè, hàng xóm Người thực hiện: Trang 10 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp vấn đề đặt Phương pháp giải vấn đề giúp học sinhkhả vạch cách thức giải tình cụ thể gặp phải đời sống ngày * Các bước tiến hành: - Xác định (hay phát hiện) vấn đề cần phải giải gì? - Nêu lên chi tiết có liên quan đến vấn đề - Nêu lên câu hỏi giúp giải vấn đề + Vấn đề xảy điều kiện nào? + Vấn đề xảy nào? + Vấn đề xảy đâu? - Kiểm tra, xem xét tất thông tin tập hợp vấn đề + Liệt kê tất giải pháp + Đánh giá kết giải pháp + Quyết định chọn giải pháp tốt (kết có nhiều ưu điểm nhược điểm nhất) + Lặp lại bước kết chưa tốt Ví dụ: Tổ chức phương pháp giải vấn đề (Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp) Hoạt động giáo viên Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Hoạt động học sinh Giáo viên đưa tình huống: Bố mẹ xếp -Học sinh lắng nghe cho Nga góc học tập riêng người gia đình thường để đồ lên bàn học Nga Theo em, Nga cần làm để giữ cho -Học sinh trả lời góc học tập gọn gàng, ngăn nắp? -Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình thơng qua câu hỏi -Tổ chức cho học sinh thảo luận giải -Học sinh thảo luận đưa cách vấn đề (theo nhóm 4) giải phù hợp -Mời đại diện nhóm trình bày, nhóm -Cùng trao đổi tìm cách giải Người thực hiện: Trang 26 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp khác có quyền đặt câu hỏi hợp lý giải tình -Giáo viên nhận xét, kết luận: Nga nên bày tỏ ý kiến để người gia đình để đồ dùng nơi quy định 3.7 Phương pháp đề án Phương pháp vận dụng nhiều hình thức Tư tưởng chủ đạo học sinh xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện thông qua việc làm cụ thể * Các bước tiến hành: - Để có đề án tốt, cần hướng dẫn học sinh: + Xác định mục tiêu rõ ràng + Xác định cách thức đạt mục tiêu + Xác định xem cần phải phối kết hợp với để thực + Xác định bước thực đề án + Thực đề án -Đánh giá đề án: + Các em đạt gì? + Các em học điều gì? + Những người tham gia khác học điều gì? * Lợi ích: - Học sinh có điều kiện thực hành kiến thức học - Dễ đánh giá kết - Học sinh có hội rèn luyện nhiều kĩ như: giao tiếp, định, giải vấn đề, đăt mục tiêu,… * Ví dụ: Tổ chức đề án Giữ gìn trường lớp đẹp (Bài 7: Giữ gìn trường lớp đẹp) Hoạt động giáo viên Hoạt động 2: Thực đề án làm Hoạt động học sinh sạch, làm đẹp lớp Người thực hiện: Trang 27 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp -Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu: + Yêu cầu học sinh quan sát xung -Học sinh trả lời, xác định mục quanh lớp nhận xét xem lớp tiêu cần thực thông qua câu hỏi sạch, đẹp chưa? + Vậy để lớp đẹp em nên làm gì? -Học sinh xác định mục tiêu -Học sinh tiến hành phân công, thực Giáo viên giao nhiệm vụ: giao cho tổ tổ trưởng ngưởi ghi nhận đề dụng cụ dọn vệ sinh Yêu cầu án tổ tự tổ chứa, phân cơng dọn dẹp - Thực vòng (5 phút) ghi nhận trình thực hiện, kết -Đại diện tổ lên báo cáo, rút Và báo cáo lại trước lớp kinh nghiệm điều cần lưu ý thực -Giáo viên quan sát học sinh thực hiện, ưu điểm, khuyết điểm, lợi ích -Nhận xét, tuyên dương Kết luận: Mỗi em cần tham gia giữ gìn trường lớp ln đẹp Biết làm việc vừa sức Đó vừa quyền, vừa bổn phận em 3.8 Phương pháp rèn luyện : Rèn luyện phương pháp tổ chứa cho học sinh thực hành vi, công viện sống, sinh hoạt lao động, học tập hàng ngày theo học Đạo Đức Phương pháp rèn luyện có vai trò quan trọng việc rèn luyện thói quen hành vi chuẩn mực học sinh Đối với học sinh tiểu học, thói quen phải xác lập thường xun để tạo tính bền vững Đó sở thuận lợi để hình thành nét tính cách tốt phù hợp với yêu cầu đạo đức xã hội *Cách tiến hành : Người thực hiện: Trang 28 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp - Giao nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh : + Thường tiến hành phần hướng dẫn thực hành học + Hướng dẫn học sinh dùng phiếu rèn luyện tự ghi lại trình, kết rèn luyện -Học sinh : + Thực nhiệm vụ ghi phiếu rèn luyện + Báo cáo kết phiếu rèn luyện trình bày trước lớp (nếu cần) *Ví dụ : Tổ chức phương pháp rèn luyện (Bài : Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng) Hoạt động giáo viên Hoạt động 3: Thực hành Hoạt động học sinh Hãy nêu việc em làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng -Mời học sinh đọc yêu cầu -Học sinh đọc yêu cầu -Giáo viên phát phiếu rèn luyện -Học sinh làm phiếu -Giáo viên thu phiếu nhận xét -Mời học sinh đọc phiếu -Học sinh đọc phiếu cá nhân Bạn khác -Giáo viên nhận xét bổ sung Kết luận: Mọi người phải giữ trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng Đó nếp sống văn minh giúp cho công việc người thuận lợi, mơi trường lành, có lợi cho sức khỏe 3.9 Đánh giá khả tiếp thu học sinh sau tiết dạy: Vai trò đánh giá: kiểm tra, đánh giá kết giáo dục nhân tố quan trọng nhằm xác định công tác giáo dục có đạt hiệu hay khơng Việc kiểm tra đánh giá kết học tập không nhằm mục đích đánh giá kết q trình học tập người học mà nguồn thơng tin ngược (phản hồi) giúp người dạy nắm bắt chất lượng, phương pháp việc giảng dạy để từ có điều chỉnh thích hợp cho cơng tác giảng dạy Như việc đánh giá kết học tập người học có mối quan hệ chặt chẽ với việc giảng Người thực hiện: Trang 29 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp dạy người thầy Và số cách kiểm tra đánh giá thường sử dụng: phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm tự nhiên, phương pháp đàm thoại, phương pháp an – két, phương pháp vấn đáp – trắc nghiệm Mỗi phương pháp hệ thống phương pháp giáo dục đạo đức góp phần thúc đẩy hoạt động tự giáo dục học sinh Khơng có phương pháp vạn nên vận dụng cần lưu ý vận dụng phù hợp thực tế tâm lý lứa tuổi học sinh Đồng thời phải thực thường xuyên toàn diện Phiếu tập cách đánh giái hiệu Tôi thường sử dụng phiếu tập để kiểm tra học sinh sau kết thúc học Ví dụ : Bài giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng sử dụng phiếu đánh sau : Họ tên : ………………………… Lớp : ……………………………… Phiếu tập Hãy khoanh vào trước câu trả lời em cho : Câu 1: Khi xe bt bạn Nam uống sữa xong khơng có thùng rác để vứt vỏ hộp sữa Nếu em Nam em làm ? A Vứt rác qua sổ xe B Sẽ bỏ rác vào thùng rác sau xuống xe C Sẽ mang rác theo đến tìm thùng rác để bỏ D Cả B C Câu 2: Em chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền từ vào chỗ trống : ( vệ sinh, nói khẽ, quy định, trật tự, ồn ào) Những nơi công cộng quanh ta ……… , ……… văn minh Câu 3: Khi đến thư viện trường đọc sách, em làm để giữ trật tự vệ sinh thư viện? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Kết khảo sát thông qua phiếu tập: Người thực hiện: Trang 30 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Tổng Nữ Hoàn thành Số lượng 47 19 Người thực hiện: 35 Hoàn thành chưa biết vận dụng % Số lượng % 74,4 10 21,3 Khơng hồn thành Số lượng % 4,3 Trang 31 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp 4.Giáo dục khả nhận thức đạo đức cho học sinh thơng qua học khác: Trong q trình dạy học nhận thấy giáo dục cho học sinh nhận thức chất đạo đức xã hội trọng vào phân mơn Đạo đức chưa thực đầy đủ Để phát triển khả nhận thức đạo đức em cách đầy đủ phải quan tâm đến toàn vấn đề giáo dục nhà trường 4.1 Đối với Giáo viên chủ nhiệm: Là đối tượng trực tiếp giảng dạy tiếp xúc với em ngày phải lên kế hoạch cụ thể để theo sát hiểu hết tâm lý học sinh Từ đó, đưa biện pháp giáo dục hiệu Đầu năm nắm danh sách học sinh xem hồ sơ để nắm thành phân gia đình (vì nơi đạo đức mà em học) trao đổi với giáo viên chủ nhiệm cũ lớp nắm thành phần cá biệt có biểu đặc biệt nhận thức cách cư xử chưa mực với người xung quanh Để lên kế hoạch giáo dục giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh tiếp quản Ngồi tơi theo dõi quan sát em để hiểu rõ tâm lý cách ứng xử ngày em để kịp thời nhắc nhở giáo dục lại cho mực Tránh làm em thấy ngột ngạt hay bị ép buộc tơi ln nói chuyện gần gũi nhẹ nhàng để em xem người bạn tâm khơng cần phải nói dối Tâm lý trẻ nhỏ sợ làm sai bị mắng phạt Nên làm sai em thường khơng dám nói thật Đã nắm tâm lý em thân nhà giáo dục tơi ln tìm cách để em tin tưởng nói thật Cho dù em có làm sai lựa chọn hình thức xử phạt cho phù hợp Khơng nên nóng giận làm em lòng tin sau khơng dám nói thật “ Lạc mềm buộc chặt” Nhưng phải giữ uy nghiêm nhà giáo Không nên để em đùa nghịch tôn trọng không lời Người thực hiện: Trang 32 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Ngồi giáo dục em sinh hoạt lên lớp phân môn khác Giáo dục đạo đức mục đích cuối dạy em làm người Để trở thành người có đạo đức tốt chuẩn mực không dựa vào môn Đạo đức mà ta giáo dục em mơn học lồng ghép Thấy hay khuyến khích tuyên dương, thấy chưa hay chưa nhắc nhở dặn dò em đừng học đừng làm theo xấu Đừng nghĩ em nhỏ chưa biết gì, thật tuổi tuổi học hỏi tri thức từ xã hội Vì vậy, ly khỏi sách mà dạy dỗ em để em lãnh hội tri thức thực tế tự thân áp dụng vào sống Đừng để em thấy dạy nói làm theo làm theo cỗ máy mà khơng hiểu làm gí giá trị giáo dục để nâng cao khả nhận thức em khơng ý nghĩa Học sinh chăm sóc sân trường 4.2 Đối với nhà trường: Nhà trường xem nhà thứ hai học sinh Đây nơi giáo dục em từ bước ban đầu Chính vậy, nhà trường hậu phương vững giúp người giáo viên có thêm sức mạnh để giáo viên hồn thành tốt công việc nhà giáo Người thực hiện: Trang 33 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Nhà trường phải giáo dục nâng cao ý thức em sinh hoạt ngoại khóa buổi sinh hoạt cờ Cùng phối hợp với Đoàn – Đội tổ chức cho em tham gia hoạt động mang tính chất giáo dục cao nhằm giúp em vừa chơi vừa học cách thoải mái Ngoài ra, nhà trường cần phải phối hợp với hội cha mẹ phụ huynh học sinh đưa mục tiêu giáo dục chung nhà trường để hai bên thống đưa biện pháp giáo dục phù hợp hiệu cho em tránh tình trạng khơng đồng ý kiến cách giáo dục học sinh hai bên dễ dẫn đến sai lệch việc giáo dục em lâu dài Nhà trường cần phối hợp với lực lượng khác địa phương để tuyên truyền giáo dục em diện rộng đưa đến đồng cao xã hội dễ dàng trình giáo dục em trường nhà 4.3 Đối với xã hội: Mục đích giáo dục cuối nhà giáo mong muốn học sinh trở thành cơng dân tốt có trách nhiệm với thân xã hội mơi trường xã hội nơi em trực tiếp thực hành ko phải môi trường lớp học hay nhà trường Mà biết xã hội nhiều tệ nạn ảnh hưởng xấu đến trẻ em Để em có mơi trường học tập thực hành mang tính đắn cần nhiều hỗ trợ Vì lí mà người dân xã hội gương tốt để em noi theo học tập khơng có giáo viên gương cho em Vì mơi trường giáo dục xã hội xung quanh có tốt dạy em nhiều điều hay Còn xã hội q nhiều điều xấu cơng lao người giáo viên xem đổ sông đổ biển thực tế sống lý thuyết q xa vời Bên cạnh đó, quyền địa phương cần phối hợp với nhà trường để phối hợp giáo dục em tun truyền đến phía phụ huynh để có hợp tác thống xã hội, giúp học sinh có mơi trường học tập đồng với nhiều điều tốt, điều hay đẹp sống Người thực hiện: Trang 34 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp C PHẦN KẾT THÚC I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Thông qua q trình giảng dạy học tập tơi học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn thấy thân cần phải cố gắng nữa, không ngừng học tập bạn bè, đồng nghiệp lẫn học sinh để có định hướng giảng dạy cho phù hợp, ngày nâng cao chất lượng giảng dạy cao Bên cạnh đó, tơi rút cho số học kinh nghiệm sau: Phải cố gắng không ngừng học tập để trau dồi kiến thức chun mơn Từ đó, lơi hứng thú ham thích học tập đạo đức học sinh Làm cho học sinh có niềm u thích say mê giúp học sinh có ý thức tự giác học tập nguồn tạo động lực lớn cho trình giảng dạy giáo viên Ngoài ra, việc lựa chọn phương pháp hình thức giảng dạy phải phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh lớp giúp cho trình giảng dạy đạt hiệu tốt Phải biết lắng nghe, theo dõi nắm tâm lý em Nội dung giảng dạy phải ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu gần gũi với kinh nghiệm sống em Giáo dục đạo đức đường quan trọng để hình thành kĩ giao tiếp có văn hóa, đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh đòi hỏi nhà giáo dục phải tổ chức đồng nhà trường Để làm người dạy phải nắm kiến thức, hiểu rõ chủ động trình dạy để tổ chức tiết học toàn diện cho học sinh II BÀI HỌC KINH NGHIỆM Cần có nhiều hình thức học tập phong phú đa dạng để hút học sinh vào học Gây hứng thú cho em qua trò chơi, câu hỏi có tính chất tư đòi hỏi em phải suy nghĩ để trả lời Cần thường xuyên theo dõi tiến bước học sinh để giúp đỡ, động viên, khen thưởng kịp thời Không ngừng học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp trước Quan trọng cần bồi đắp thêm khả tự học, tự tìm để ngày nắm vững chuyên môn, dày dặn mặt kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Người thực hiện: Trang 35 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Bên cạnh việc đưa biện pháp giáo dục học sinh, giáo viên cần thường xuyên nhìn lại kết đạt hạn chế, thiếu sót để ngày hồn thiện cách giáo dục học sinh III KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đề tài thực nghiệm, thân xin có kiến nghị sau: Một là, cần có đầy đủ đồ dùng dạy học cho giáo viên, thiết bị công nghệ thông tin cần thiết hỗ trợ cho trình giảng dạy Hai là, phía sách giáo khoa nội dung kiến thức dài, tiết học không đủ thời gian để học sinh lĩnh hội tri thức Ba là, phụ huynh kết hợp với giáo viên nhà trường nên quan tâm mức đến môn Đạo đức, cụ thể cách phát huy tính tích cực em mơn học nhà Bốn là, nên có buổi để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm việc giúp học sinh phát huy tính tịch cực mơn Đạo đức Cần quan tâm giáo viên tiểu học, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên môn, môn đạo đức Tóm lại: Với tầm quan trọng đạo đức giáo dục đạo đức trình hình thành nhân cách học sinh; trước nguy công xâm nhập tiêu cực tệ nạn xã hội vào nhà trường; trước yêu cầu cấp bách việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa Con người muốn hành động theo lẽ phải, làm điều thiện, tránh điều ác phải hiểu biết, phải tác động giáo dục quy tắc chuẩn mực đạo đức, giúp người có sở, có khả để lựu chọn, tự đánh giá, tự điều chỉnh hành vi, qua việc thực chuẩn mực đạo đức Mặt khác, hành vi chuẩn mực xã hội ủng hộ tơn vinh Điều có tác dụng giáo dục lớn với xã hội Vì vậy, cổ nhân có câu: “Rèn luyện đạo đức thứ nhất, học văn hóa thứ hai Khơng làm thứ khó đạt thứ hai.” Người thực hiện: Trang 36 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Việc phát huy tính tích cực học tập học sinh khơng phải nhiệm vụ riêng môn học mà tích cực cần xuất tất môn học, xuất tiết học, tồn hoạt động Muốn cho học sinh phát huy tốt tính tích cực học tập học sinh mơn Đạo đức vai trò người thầy giáo đặc biệt quan trọng người thầy giáo gương sáng, mẫu mực để học sinh noi theo Trong học Đạo đức, người thầy phải kiên trì uốn nắn, sửa chữa kịp thời tuỳ theo đối tượng học sinh mà có biện pháp phù hợp Việc giáo dục học sinh biết cách phát huy tính tích cực mơn Đạo đức cần thực thường xuyên, giáo dục em có kiến thức khó để em có ý thức tự giác khó Có câu " Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người " - Trồng người thật gian nan vất vả, trình diễn lâu dài điều chắn gặp khơng khó khăn Trẻ em vầng sáng mai sau chiếu soi cho đất nước Chính thế, vai trò nhà giáo dục cần kết hợp với nhà trường, gia đình xã hội chung tay góp sức để đào tạo hệ tương lai có đủ lực phẩm chất để đưa đất nước ngày lên sánh vai với nước khu vực quốc tế Mọi hoạt động người giáo viên chúng tơi nhằm mục đích hướng tới tiến học sinh - Mần non tương lai đất nước Từng hệ học sinh qua người giáo viên đúc kết cho thân vốn kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy với bí riêng Với kinh nghiệm ỏi tích lũy thực tế giảng dạy thân, tơi mong nhận góp ý, giúp đỡ đồng nghiệp, ban lãnh đạo cấp đóng góp ý kiến để xây dựng đề tài để tơi có nhiều kinh việc giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học, thực mục tiêu cao giáo dục toàn diện học sinh Người thực hiện: Trang 37 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp ngày 22 tháng năm 2018 Người viết Người thực hiện: Trang 38 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tập Đạo Đức (sách giáo khoa) Nhà xuất Giáo dục Sách Đạo Đức (sách giáo viên) Nhà xuất Giáo dục Phương pháp dạy học môn lớp (Nhà xuất Giáo dục) Chủ biên: Trịnh Quốc Thái Nội sang Sáng kiến kinh nghiệm (chủ biên) Nguyễn Văn Rua – Trần Hiếu – Đặng Thành Sang Các phương pháp dạy học hiệu - Robert J.Marzano (Người dịch: Hồng Lạc) Người thực hiện: Trang 39 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Người thực hiện: Trang 40 ... thu kiến thức cách chủ động mang lại kết cao trình nhận thức đạo đức cho học sinh lí chọn đề tài: “ Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp 2 nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho. .. Trang 13 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp - Mục tiêu: Học sinh biết tự xem xét Đối chiếu hành vi chuẩn mực đạo đức học với thân bạn lớp xem thân học sinh thực hành vi đạo đức đắn... hiện: Trang 16 Phát triển khả nhận thức đạo đức cho học sinh lớp Học sinh động não đạo đức * Ví dụ: Tổ chứa cho học sinh động não (Bài 1: Học tập, sinh hoạt giờ.) Bài tập 1: Em có nhận xét việc
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm phát triển khả năng nhận thức về đạo đức cho học sinh lớp 2 , sáng kiến kinh nghiệm phát triển khả năng nhận thức về đạo đức cho học sinh lớp 2 , I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:, Đối với giáo viên:, Tìm hiểu các phương pháp và quy trình dạy một tiết đạo đức lớp 2:, Một số đổi mới trong phương pháp dạy môn Đạo đức lớp 2 nhắm phát huy tính tích cực học tập của học sinh., Giáo dục khả năng nhận thức về đạo đức cho học sinh thông qua các giờ học khác:, II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay