BAI THU HOẠCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN TRIỂN KHAI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

18 40 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:57

HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG Đề tài: Giải tranh chấp Hợp đồng Trọng tài thương mạithực tiễn triển khai kiến nghị hoàn thiện pháp luật Họ tên: Sinh ngày: SBD: 049 Lớp Luật sư MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .3 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .4 Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Lịch sử hình thành phát triển Trọng tài Thương mại Việt Nam .5 Khái niệm trọng tài thương mại Các hình thức Trọng tài thương mại .8 Các nguyên tắc giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại .9 Thẩm quyền trọng tài thương mại 10 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 11 Ưu điểm giải tranh chấp trọng tài thương mại 11 Nhược điểm giải tranh chấp trọng tài thương mại 12 Thực tế Việt Nam 13 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 16 KẾT THÚC .17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam gia nhập WTO đặt hội thách thức, thúc đẩy đại đa số mặt kinh tế quốc nội phát triển theo thể chế thị trường lẫn nước kéo theo phát triển song hành hoạt động kinh doanh thương mại bắt buộc tạo đòi hỏi quy định, thể chế tiến để điều chỉnh kịp thời quan hệ tranh chấp phát sinh trình nhằm theo kịp tiến độ tăng trưởng phát triển kinh tế thị trường Thông thường theo đa số tiền lệ, có tranh chấp bên lực chọn hình thức tranh chấp Tòa án để chứng minh bảo vệ quyền lợi ích mình, nhiên hình thức tranh chấp thơng qua Tòa án ln đòi hỏi tn thủ chặt chẽ quy định tố tụng, với tất dự liệu Luật Tố tụng dân 2015, Luật Thương Mại, Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ … nhiều văn pháp luật nội dung khác làm phát sinh nhiều tình tiết phức tạp tranh chấp thực tiễn, đòi hỏi tính khách quan cao cho bên tham gia nên tình tiết kiện phải chứng minh chặt chẽ Mặt tiến tranh chấp Tòa án quyền lợi ích bảo vệ tối đa, xét xử hai cấp, Tái thẩm; Giám đốc thẩm… Tuy nhiên mặt trái thời gian giải kéo dài dẫn dến ảnh hưởng không nhỏ; thiệt hại xét thấy hay phải gánh chịu trực tiếp.Vì đặt nhu cầu cấp thiết cần phải giải tranh chấp nhanh gọn; hiệu quả; khả chứng minh; bảo vệ quyền lợi ích cao, tổ chức thực thi giải cách có hiệu quả, nhanh gọn, tránh tổn thất lớn cho doanh nghiệp? Để đáp ứng cho nhu cầu đó, Chính phủ nỗ lực hồn chỉnh khung pháp lý cho hoạt động Trọng tài việc ban hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, sau Luật Trong tài thương mại 2010 việc giải tranh chấp trọng tài thương mại chuyển biến mang lại dấu hiệu tích cực, từ việc mở rộng phạm vi hoạt động quyền hạn Trung tâm Trọng tài (sau gọi tắt TTTT) đến quan tâm thực từ cá nhân tổ chức kinh doanh lĩnh vực Trong thực tiễn, thõa thuận Trọng tài thương mại sử dụng phổ biến soạn thảo điều khoản giải tranh chấp Hợp đồng thương mại, bên quan hệ giao dịch thường quy định việc giải tranh chấp phương thức Trọng tài thương mại, đặc biệt quan hệ giao dịch có yếu tố nước ngồi Việc lựa chọn đề tài: “Giải tranh chấp hợp đồng trọng tài thương mại - Thực tiễn triển khai kiến nghị hoàn thiện pháp luật” để có nhìn thực tiễn việc giải tranh chấp hợp đồng kinh doanh trọng tài thương mại, để từ đề xuất kiến nghị để hoàn thiện quy định pháp luật hành Mục tiêu nghiên cứu đề - Hệ thống quy định pháp luật giải tranh chấp phương thức Trọng tài thương mại - Thực tiễn giải tranh chấp phương thức trọng tài thương mại - Để xuất kiến nghị để góp phần hoàn thành quy định pháp luật giải tranh chấp phương thức Trọng tài thương mại Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: trọng tài thương mại - phương thức giải tranh chấp bên thỏa thuận tiến hành theo quy định Luật tài thương mại 2010 - Phạm vi nghiên cứu: + Thỏa thuận trọng tài theo quy định pháp luật + Thực tiễn thực giải tranh chấp trọng tài thương mại: ưu điểm, nhược điểm + Nguyên nhân hạn chế + Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Kết cấu đề tài Gồm Chương: Chương I: Khái quát chung trọng tài thương mại Chương II: Thực tiễn thực giải tranh chấp trọng tài thương mại Chương III: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Lịch sử hình thành phát triển Trọng tài Thương mại Việt Nam Xét mặt lịch sử, Trọng tài kinh tế xuất phát triển với đời chế độ hợp đồng kinh tế Năm 1960, Thủ tướng Chính phủ Nghị định số 04/TTg ngày 04/01/1960 để ban hành Điều lệ tạm thời Hợp đồng kinh tế Ngày 14/11/1960, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 20/TTg Tổ chức Trọng tài kinh tế Nhà nước Theo Nghị định này, ngành Trọng tài kinh tế tổ chức cấp Trung ương, khu, thành phố, tỉnh với chức chủ yếu xử lý tranh chấp hợp đồng kinh tế Quy định nhằm làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật, thể nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương vùng lãnh thổ, tích cực xây dựng cấp huyện phân định trách nhiệm huyện tỉnh, thành phố Tiếp theo, sau Chính phủ ban hành Nghị định số 54-CP ngày 10/03/1975 chế độ hợp đồng kinh tế thay Nghị định số 04-TTg, ngày 14/04/1975, Chính phủ Nghị định số 75-CP để ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Trung tâm Trọng tài kinh tế Theo Bản Điều lệ này, Trọng tài kinh tế thành lập quan nhà nước có chức quản lý cơng tác hợp đồng kinh tế Đó chức giữ vững tính kỷ luật Nhà nước hợp đồng kinh tế, giải tranh chấp hợp đồng kinh tế xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế Với Nghị định số 24/HĐBT ngày 10/08/1981 Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Trọng tài kinh tế thống tên gọi Trọng tài kinh tế, ngạch Trọng tài viên xác lập Ngày 17/04/1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 62/HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh, huyện Trọng tài kinh tế cấp huyện thành lập theo Nghị định Ngày 10/01/1990, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh Trọng tài kinh tế quy định tổ chức, phân cấp thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp hợp đồng kinh tế Đặc biệt, Pháp lệnh Trọng tài kinh tế bỏ Trọng tài cấp Bộ, nguyên tắc bên có quyền thỏa thuận lựa chọn Trọng tài đứng giải tranh chấp hợp đồng kinh tế ghi nhận Như vậy, Trọng tài kinh tế quan thuộc hệ thống quan chấp hành điều hành Nhà nước (Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân cấp), có chức quản lý nhà nước công tác hợp đồng kinh tế Nét đặc thù Trọng tài kinh tế thể chỗ, hoạt động giải tranh chấp, xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế phương tiện để đạt mục đích trực tiếp điều hành, tổ chức quan hệ kinh tế Nhìn khái quát từ góc độ lịch sử, ta thấy Trọng tài kinh tế từ chỗ quan Nhà nước có chức chủ yếu xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế (Nghị định số 20/TTg ngày 14/01/1960), phát triển thành quan Nhà nước có chức chủ yếu quản lý công tác hợp đồng kinh tế (Nghị định số 75/CP ngày 14/04/1975, Nghị định số 24/HĐBT ngày 10/08/1981, Nghị định số 62/HĐBT ngày 17/04/1984, Pháp lệnh Trọng tài kinh tế ngày 12/01/1990) Quá trình phát triển Trọng tài kinh tế tương ứng với việc ngày mở rộng vai trò hợp đồng kinh tế Trọng tài kinh tế Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ: giải tranh chấp hợp đồng kinh tế; kiểm tra, kết luận xử lý hợp đồng kinh tế trái pháp luật; hướng dẫn thực pháp luật hợp đồng kinh tế Trọng tài kinh tế; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hợp đồng kinh tế trọng tài kinh tế Khi đất nước chuyển sang chế kinh tế tồn Trọng tài kinh tế với chức quan có chức quản lý Nhà nước – sản phẩm chế kế hoạch hóa tập trung tỏ khơng phù hợp Sự phát triển đa dạng loại hình kinh tế với tham gia nhiều thành phần kinh tế có hình thức sở hữu khác dẫn đến thay đổi hình thức, tính chất tranh chấp liền với nội dung tranh chấp Do vậy, phương thức giải tranh chấp kinh tế đòi hỏi phải đổi Chính vậy, từ ngày 28/12/1993, theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa kinh tế chun trách hình thành hệ thống Tòa án nhân dân với chức giải tranh chấp kinh tế Đồng thời, hệ thống trọng tài giải thể Trước đòi hỏi khách quan đa dạng hố hình thức phương thức giải tranh chấp kinh doanh phù hợp với đặc điểm chế thị trường, góp phần đẩy nhanh q trình hội nhập quốc tế, ngày 05/09/1994, Chính phủ đa ban hành Nghị định số 116-CP tổ chức hoạt động Trung tâm Trọng tài kinh tế Theo quy định Nghị định này, Trọng tài kinh tế thực xác định tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tức tổ chức phi phủ có thẩm quyền giải số tranh chấp theo quy định, hoàn toàn tách rời với chức quản lý Nhà nước trước Sau gần 10 năm thực Nghị định 116-CP, có Trung tâm trọng tài thành lập với 130 trọng tài viên Tuy nhiên, đánh giá cách khách quan khái quát trọng tài chưa thể vai trò với chức quan tài phán có vai trò hỗ trợ đắc lực cho Toà án việc giải tranh chấp Nhằm khắc phục hạn chế, tăng cường hiệu lực Trung tâm trọng tài đội ngũ Trọng tài viên, ngày 25/02/2003, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Trọng tài số 08/2003/PL-UBTVQH ngày 15/01/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Trọng tài thương mại Có thể nói, Pháp lệnh mở rộng cách đáng kể thẩm quyền cho Trọng tài nước ta so với thẩm quyền Trọng tài theo Nghị định 116-CP; quy định đầy đủ, rõ ràng thoả thuận trọng tài, góp phần chấm dứt tình trạng “lấn quyền Toà án trọng tài”; tạo điều kiện thuận lợi cho việc trở thành Trọng tài viên; ghi nhận hình thức trọng tài trọng tài vụ việc; mở rộng thẩm quyền chọn Trọng tài viên cho bên tranh chấp; ghi nhận mối quan hệ chặt chẽ Trọng tài với Toà án; nâng cao vị Trọng tài việc ghi nhận tính cưỡng chế thi hành phán trọng tài; quy định nhiều chế để đảm bảo cho việc thành lập Trung tâm trọng tài chặt chẽ hơn, sở mà nâng cao chất lượng uy tín Trung tâm Trọng tài Những quy định Pháp lệnh Trọng tài thương mại tạo khả vô to lớn cho phát triển Trọng tài thương mại nước ta, giúp giải nhanh chóng tranh chấp thương mại, giảm bớt gánh nặng quan Toà án… Đồng thời, với quy định pháp luật khác, pháp luật trọng tài góp phần tạo nên hệ thống pháp luật sạch, vững mạnh, phục vụ yêu cầu quản lý xã hội pháp luật Nhà nước Như vậy, nhận thấy Việt Nam trọng tài xuất từ thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa vào năm đầu thập kỷ 60 kỷ XX tên gọi “trọng tài kinh tế” Trọng tài kinh tế có đặc trưng phản án vận hành chế kinh tế kế hoạch hóa, vừa mang chức quản lý chức giải tranh chấp; đó, trọng tài kinh tế Việt Nam thời khơng phải tổ chức trọng tài theo nghĩa Chính sách Đổi dẫn đến phát triển kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền dẫn tới chấm dứt tồn số định chế đặc trưng cho kế hoạch hóa, có hợp đồng kinh tế trọng tài kinh tế Sự phát triển kinh tế thị trường dẫn đến nhu cầu thành lập trung tâm trọng tài nghĩa (phi Chính phủ) Việt Nam Hiện Việt Nam có trung tâm trọng tài kinh tế hoạt động (ACIAC, VIAC, HCMCAC, HCAC, CCAC, PIAC VID.ARCE) Khái niệm trọng tài thương mại Khoản Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định: “trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp bên thỏa thuận tiến hành theo quy định Luật này” Hình thức Trọng tài thương mại áp dụng luật như: Luật Thương Mại, Luật Đầu Tư, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật hàng hải Trong thực tiễn hoạt động có nhiều mặt tiến nên khuyến khích áp dụng phổ biên lĩnh vực giải hợp đồng vụ việc kinh tế, thời gian giải nhanh hoạt động tố tụng Tòa án Quy định về trọng tài, trình tự giải tranh chấp trọng tài Quy định chi tiết Luật trọng tài thương mại 2010 Các hình thức Trọng tài thương mại Các hình thức hoạt động Trọng tài thương mại: - Trọng tài vụ việc: Khi có phát sinh tranh chấp có thỏa thuận, bên tranh chấp áp dụng Luật Trọng tài thương mại thành lập Trọng tài vụ việc để giải tranh chấp bên trọng tài chấm dứt tồn giải xong vụ tranh chấp - Trọng tài thường trực (quy chế): nước giới, Trọng tài thường trực tổ chức hình thức đa dạng như: Trung tâm trọng tài, Hiệp hội trọng tài hay việc Trọng tài chủ yếu phổ biến dạng Trung tâm trọng tài Theo pháp luật Việt Nam, trọng tài thường trực tổ chức dạng Trung tâm trọng tài Trung tâm trọng tài tổ chức phi phủ, có tư pháp nhân, có dấu, có tài khoản riêng có trụ sở giao dịch ổn định, hình thức áp dụng tương tự Trọng tài vụ việc khác biệt lớn Phán Trọng tài quy chế có hiệu lực tương tự Bản án Tòa án có giá trị thi hành án, Trọng tài vụ việc Phán phải đăng ký để bảo đảm thi hành án Các nguyên tắc giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại - Nguyên tắc thỏa thuận trọng tài: tranh chấp thương mại giải trọng tài bên có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài có hiệu lực - Nguyên tắc trọng tài viên độc lập, vô tư, khách quan: Yêu cầu đặt Trọng tài viên phải xác nhận văn họ độc lập với bên bên có quyền u cầu trọng Tài viên trình bày kiện chi tiết khiến bên nghi ngờ tính độc lập họ Việc giải tranh chấp cách công bằng, tính độc lập trọng tài viên bên vấn đề quan tâm đặc biệt - Nguyên tắc trọng tài viên phải vào pháp luật: nguyên tắc quan trọng bắt buộc phải tuân thủ thủ tục tố tụng giải vấn đề đời sống xã hội điều kiện nhà nước pháp quyền Để giải tranh chấp thương mại cách công bằng, hợp lý, bảo vệ quyền lợi ích đáng bên; trọng tài viên - người bên có tranh chấp lựa chọn để giải tranh chấp phải theo pháp luật - Nguyên tắc trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận bên: Cũng hình thức tố tụng khác, Khi giải tranh chấp hình thức Trọng tài thương mại, Trọng tài viên có nghĩa vụ phải tôn trọng thỏa thuận bên tạo điều kiện cho bên thực quyền lợi để đến giải vụ việc cách hiệu đạt đồng thuận cao phòng ngừa tranh chấp phát sinh sau Về hậu pháp lý việc thõa thuận Trọng tài thương mại giống lĩnh vực tố tụng khác, bên có nghĩa vụ phải thực khơng hủy thỏa thuận, đồng thời Tòa án không thụ lý hay xem xét lại trường hợp công nhận thỏa thuận Trọng tài thương mại ngoại trừ trường hợp vi phạm điều cấm sai trình tự thủ tục Luật định - Nguyên tắc giải lần: Như nói phần với tư cách tổ chức phi phủ, trọng tài thương mại khơng có quan cấp nên phán trọng tài có giá trị chung thẩm, khơng bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm án sơ thẩm tòa án, khơng có thủ tục giám đốc thẩm, tái thêm Tố tụng trọng tài có trình tự giải quyết, tranh chấp thương mại giải lần trọng tài Thẩm quyền trọng tài thương mại Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải tranh chấp Thương mại theo quy định pháp luật, điều kiện đặt tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại chủ thể tham gia bên có thỏa thuận trọng tài Nếu thiếu điều kiện trên, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải trọng tài thương mại Trên sở Luật trọng tài 2010 văn pháp luật hành có liên quan, thẩm quyền trọng tài thương mại phải hôi tụ đủ điều kiện: Thứ nhất: Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải trọng tài thương mại phải tranh chấp thương mại cá nhân, tổ chức kinh doanh Trọng tài thương mại Việt Nam có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại bên cá nhân kinh doanh tổ chức kinh doanh So với pháp luật số nước giới, pháp luật Việt Nam ta khơng mở rộng hồn tồn thẩm quyền trọng tài thương mại Thứ hai: Giữa bên tranh chấp phải có thỏa thuận trọng tài hợp lệ Thỏa thuận trọng tài thỏa thuận mà bên đồng thuận lập thực hoạt động thương mại từ bắt đầu bổ sung thời điểm trình thực hoạt động thương mại, ghi nhận hợp lệ theo quy định pháp luật Như vậy, bên thỏa thuận trọng tài trước có tranh chấp sau có tranh chấp Ngun tắc chung “khơng có thỏa thuận giải phương thức trọng tài, khơng có tố tụng trọng tài” Thỏa thuận trọng tài hợp lệ thỏa thuận trọng tài đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, không bị vô hiệu Trường hợp ngược lại thỏa thuận trọng tài khơng quy định có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vơ hiệu trọng tài khơng có thẩm quyền giải Các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu quy định Điều 18 Luật Trọng tài thương mại 2010 Vấn đề đặt đòi hỏi bên phải nghiên cứu thật kỹ chế định trọng tài, làm tốt cơng tác phòng ngừa rủi ro thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu 10 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Ưu điểm giải tranh chấp trọng tài thương mại Thực tiễn hoạt động giải tranh chấp kinh doanh - thương mại Trọng tài cho thấy có số ưu điểm sau: Thứ nhất, định Trọng tài chung thẩm có giá trị tương đương với án hay cơng nhận thỏa thuận Tòa án bắt buộc bên, bên kiến nghị hay kháng cáo có giá trị thi hành án Trọng tài xét xử cấp, điều hồn tồn khác biệt với xét xử Tòa án thơng thường xét xử Tòa án diễn hai cấp Hội đồng trọng tài sau tuyên phán xong hoàn thành nhiệm vụ chấm dứt tồn Thứ hai, trọng tài hỗ trợ bên đạt tới thỏa thuận Hội đồng Trọng tài xét xử vụ kiện bên thỏa thuận lựa chọn, định để giải vụ kiện, trọng tài viên người theo vụ kiện từ đầu đến cuối, họ có điều kiện để nắm bắt tìm hiểu thấu đáo tình tiết vụ việc Chính điều có lợi bên muốn hòa giải giải tranh chấp thông qua đàm phán Thứ ba, trọng tài xét xử kín, Trọng tài thương mại Việt Nam hầu hết quy định pháp luật Trọng tài quốc gia thừa nhận nguyên tắc Trọng tài xử kín bên khơng có thỏa thuận khác Đây ưu điểm quan trọng doanh nghiệp không muốn chi tiết vụ tranh chấp bị đem cơng khai trước Tòa án, tránh việc bên thứ ba khai thác thông tin tạo yếu tố ảnh hưởng đến bên đương đồng thời bảo đảm tính bảo mật trình giải vụ việc điều mà doanh nghiệp xem cấp thiết cần bảo vệ hoạt động kinh doanh Thứ tư, Trọng tài cho phép bên sử dụng kinh nghiệm chuyên gia tiến trình xét xử, điều thể quyền chọn Trọng tài viên bên Các bên chọn Hội đồng Trọng tài dựa trình độ, lực, hiểu biết vững vàng họ pháp luật thương mại quốc tế, lĩnh vực chuyên biệt xuất nhập hàng hóa dịch vụ, sở hữu trí tuệ, chứng khốn, đầu tư đặc biệt vấn đề thương mại có yếu tố nước ngồi… 11 Thứ năm, q trình xét xử giải vụ án Trọng tài nhanh gọn nhiều lần so với xét xử thơng qua Tòa án tiết kiệm thời gian, chi phí tiền bạc cho doanh nghiệp Trong giải tranh chấp Tòa án thường khó đạt điều Tòa án bắt buộc phải tuân thủ quy định tố tụng chặt chẽ, áp lực số lượng vụ việc vụ án phải giải nhiều tranh chấp lúc, tình trạng án tồn đọng, chậm trễ điều tránh khỏi xét xử Tòa án Thứ sáu, đặc thù việc giải tranh chấp Trọng tài thể tính động, linh hoạt mềm dẻo, dễ thích ứng so với giải tranh chấp Tòa án Tòa án xét xử ln đòi hỏi phải tn thủ nghiêm ngặt quy định có tính chất quy trình, thủ tục, trình tự quy định Bộ luật tố tụng dân 2015 văn hướng dẫn liên quan Thực tiễn cho thấy giải tranh chấp Trọng tài VIAC thường giải nhanh gọn, trường hợp có kéo dài tối đa tháng, giải tranh chấp Tòa nhiều thời gian Thứ bảy, việc xét xử tranh chấp Trọng tài đảm bảo tính bí mật cao tránh ảnh hưởng nhiều mặt việc phải công khai tranh chấp Tòa án, bên nguy làm tổn thương đến mối quan hệ hợp tác làm ăn vốn có, việc xét xử cơng khai Tòa án thường dễ làm cho bên rơi vào đối đầu với kết cục bên thừa nhận người chiến thắng, bên thấy kẻ thua Việc xét xử tranh chấp Trọng tài thực tế làm giảm đáng kể mức độ xung đột, căng thẳng bất đồng diễn khơng gian kín, nhẹ nhàng, mang nặng tính trao đổi để tìm thật khách quan vụ/việc Đó yếu tố tạo điều kiện để bên trì quan hệ đối tác, quan hệ thiện chí Hơn nữa, tự nguyện thi hành định bên làm cho bên có tin tưởng tốt quan hệ làm ăn diễn tương lai Với ưu điểm vậy, việc giải tranh chấp Trọng tài ngày trở thành phương thức tố tụng kinh doanh - thương mại hữu hiệu bên lựa chọn bên tố tụng Tòa án Nhược điểm giải tranh chấp trọng tài thương mại Tuy nhiên, bên cạnh ưu thế, phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại có khó khăn, trở ngại khó tránh khỏi, là: 12 Thứ nhất, thành cơng q trình giải tranh chấp đường trọng tài thương mại chủ yếu phụ thuộc vào thái độ thiện chí hợp tác bên tranh chấp Mà doanh nghiệp nước ta chưa thực quan tâm nhiều đến việc lường trước tranh chấp phát sinh nên tình trạng mơ hồ hình thức trọng tài thương mại nói riêng, phương thức giải tranh chấp khác nói chung Thứ hai, Giải quyêt vụ việc hình thức Trọng tài mại thường đòi hỏi chi phí cao Tòa án nhiều lần, kết đạt có thi hành hiệu hay không phụ thuộc vào tự nguyện thi hành bên có nghĩa vụ thi hành Thứ ba, Tố tụng trọng tài so với tố tụng tồ án có điểm yếu định thời gian chuẩn bị, xét xử đưa định cuối ngắn đồng thời đinh trọng tài thỏa mãn quy định pháp luật hành bên khơng thể khiếu nại hay kháng cáo, xét mức độ chi tiết nhận thấy rủi ro chí chưa đủ thời gian để bảo vệ hiệu Vì từ thời điểm chọn Trọng tài thương mại để giải tranh chấp đòi hỏi bên phải có chuẩn bị kỹ càng, phải dự liệu có kế hoạch giải từ trước có tranh chấp Thực tế Việt Nam Để đáp ứng yêu cầu ngày gia tăng, ngày 25/4/2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại Tiếp đó, Luật Trọng tài thương mại, Quốc hội thơng qua ngày 17/06/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, khắc phục việc phân định không rõ ràng phạm vi thẩm quyền trọng tài tranh chấp thương mại, cho phép trọng tài viên người nước thực cam kết quốc tế Việt Nam Pháp luật trọng tài hòa giải ngày hồn thiện Nhà nước tiếp tục chủ trương khuyến khích phát triển trọng tài có nhiều sách để nâng cao hiệu hoạt động phương thức trọng tài Trong năm 2017, Bộ Tư pháp xây dựng đề án nâng cao lực đội ngũ trọng tài viên, trung tâm trọng tài định hướng trung tâm trọng tài điểm có khả cạnh tranh quốc tế giai đoạn 2018 – 2023 với quan điểm đạo thể chế hóa Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị khuyến khích việc giải số tranh chấp thơng qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ định cơng nhận việc giải Bên cạnh đó, việc xây dựng đề án nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ phát 13 triển phương thức giải tranh chấp trọng tài, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài việc giải tranh chấp thương mại nhằm giảm tải cơng tác xét xử Tòa án qua góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hội nhập quốc tế 14 Với diễn biến thuận lợi đây, viết xin tóm lược đơn cử số liêu trung tâm trọng tài VIAC Kể từ VIAC vào hoạt động năm 1993 đến hết năm 2017 tiếp nhận giải 1308 vụ, tỉ trọng gia tăng số vụ việc hàng năm 17%, giai đoạn tăng nhiều 93% (thời điểm 2007 – 2008), Riêng năm 2017 VIAC tiếp nhận giải 151 vụ tranh chấp với tổng trị giá lên đến 1.400 tỷ đồng Trong số đó, tranh chấp nước chiếm tỷ lệ 71,52% – cao năm Tranh chấp có yếu tố nước ngồi chiếm 28,48% Hiện có 60 quốc gia, vùng lãnh thổ giới có doanh nghiệp có tranh chấp giải VIAC Trung Quốc, Hoa Kỳ Singapore tiếp tục quốc gia có số lượng doanh nghiệp tham gia giải tranh chấp nhiều VIAC Thống kê cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp ngày quan tâm lựa chọn VIAC nhiều Ngoài địa bàn kinh tế trọng điểm (Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai v.v…), xuất doanh nghiệp địa phương khác sử dụng VIAC để giải tranh chấp Tính đến có 36/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có doanh nghiệp có tranh chấp VIAC Nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn nước nước ngoài, doanh nghiệp FDI tiếp tục tin tưởng lựa chọn VIAC để giải tranh chấp Lĩnh vực tranh chấp ngày phong phú, đa dạng liên quan đến tất lĩnh vực thương mại gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ thương mại đầu tư Với mục đích nâng cao chất lượng giải tranh chấp, Nhà nước không ngừng xây dựng phát triển hệ thống hành lang pháp luật hoạt động cho Trọng tài thương mại, đồng thời VIAC khơng ngừng cải tiến quy trình, thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho bên tranh chấp Năm 2017 Quy tắc tố tụng trọng tài ban hành, đánh giá mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp Ba điểm đáng ý Quy tắc 2017 quy định tranh chấp từ nhiều hợp đồng (Điều 6), gộp nhiều vụ tranh chấp vào vụ tranh chấp (Điều 15) thủ tục rút gọn (Điều 37) Các quy định giúp bên tiết kiệm nhiều thời gian giảm khoảng 15% chi phí trọng tài Bên cạnh giúp việc giải tranh chấp thống nhất, toàn diện Đặc biệt với quy định thủ tục rút gọn Điều 37, thời gian giải rút ngắn, số thủ tục tố tụng rút gọn Quy tắc 2017 điểm sáng thể VIAC đáp ứng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp việc lựa chọn phương thức giải nhanh chóng, linh hoạt hiệu 15 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT Thứ nhất, khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với xu phát triển chung giới Cần có giải pháp tiệm cận chế định Trọng Tài Thương mại Việt Nam Trọng tài thương mại quốc tế xây dựng hành lang pháp lý đa dạng, tuân thủ quy tắc chung, đáp ứng tốt đặc điểm kinh tế thị trường xu tồn cầu hóa Hình thức giải tranh chấp Trọng tài thương mại chuyên gia kinh tế nước đánh giá phương thức giải tranh chấp tương lai với nhiều ưu điểm trội áp dụng luật, phương pháp, bảo mật, thời gian giải vụ việc tranh chấp Do vậy, Việt Nam muốn hội nhập vào kinh tế giới cách nhanh chóng bền vững phải khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật trọng tài nói riêng cho phù hợp với xu phát triển chung Thứ hai, Nhà nước cần có hành động cụ thể nhằm hỗ trợ chế cho hoạt động Xây dựng kênh đối thoại, hội thảo, chuyên đề để phổ biến không chế định Trọng tài thương mại mà hầu hết quy định pháp luật kinh tế nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, hiểu biết Trọng tài thương mại để ứng dụng nhiều phát huy hiệu thực tiễn Ngoài ra, trình giải tranh chấp, trọng tài cần đến chế phối hợp từ quan nhà nước, trực tiếp hệ thống án, cần mở rộng mức độ hỗ trợ quan thi hành án phán Trọng tài vụ việc Thứ ba, trung tâm trọng tài phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ trọng tài viên, không số lượng mà chất lượng Đặc biệt, công tác nghiên cứu giảng dạy pháp luật trọng tài nhân tố bảo đảm cho phát triển bền vững mơ hình Vì thế, cần bồi dưỡng lực định hướng cho sinh viên, đặc biệt sinh viên luật kinh tế vấn đề pháp luật trọng tài Thứ tư, Xây dựng chương trình đào tạo Trọng tài viên chuyên nghiệp tương tự hình thức đào tạo chun mơn Thẩm phán, Luật sư, Cơng chứng viên… với mục đích chuẩn hóa tăng cường lực chuyên môn đội ngũ Trọng tài viên, thực sách góp phần giảm tải cho Tòa án nhiều đào tạo cơng nhận thức từ quan tư pháp cao việc lựa chọn Trọng tài vụ việc khơng vấn đề nhiều đắn đo đặt nhiều câu hỏi lựa chọn Trọng tài vụ việc như: 16 lực chuyên môn, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, mức độ cơng tâm, tính đối trọng hội đồng Trọng tài… KẾT THÚC Với xu hướng hội nhập, tồn cầu hóa nay, tranh chấp diễn thường xuyên, phổ biến gia tăng số lượng, gia tăng tính chất phức tạp vợi phát triển quy mô, nhịp độ, loại, dạng hoạt động thương mại phạm vi quốc gia, quốc tế Trong bối cảnh đó, giải nhanh, gọn, có hiệu quả, hợp lý tranh chấp thương mại trở nên cần thiết mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại Từ đó, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh thương mại diễn cách suôn sẻ, không gặp ách tắc, lợi ích hợp pháp chủ thể kinh doanh bảo đảm mà tạo mơi trường tâm lý tốt cho thương nhân yên tâm, mạnh dạn bỏ vốn đầu tư, kinh doanh Với ưu điểm rõ rệt trọng tài thương mại với xu hướng sử dụng rộng rãi đời sống thương mại hầu khắp quốc gia giới, việc giải tranh chấp thương mại trọng tài hứa hẹn bước phát triển năm tới, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp tranh chấp quan hệ kinh tế 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại năm 2005 văn hướng dẫn thi hành Bộ luật dân năm 2015 văn hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Luật trọng tài thương mại năm 2010 Quy tắc Tố tụng trọng tài 2017 Nghị định Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trọng tài thương mại Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2014/NĐ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành số quy định Luật trọng tài thương mại Thống kê tranh chấp trọng tài thương mại Việt Nam http://viac.vn/thong-ke-tinh-hinh-giai-quyet-tranh-chap-tai-viac-nam2017-a1141.html Lịch sử hình thành phát triển chế định Trọng tài Việt Nam https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/lich-su-hinh-thanh-che-dinhtrong-tai.aspx - trích dẫn việc dangthanglawyer.wordpress.com - 18 ... đồng trọng tài thương mại - Thực tiễn triển khai kiến nghị hoàn thiện pháp luật để có nhìn thực tiễn việc giải tranh chấp hợp đồng kinh doanh trọng tài thương mại, để từ đề xuất kiến nghị để hoàn. .. tranh chấp thương mại trọng tài thương mại .9 Thẩm quyền trọng tài thương mại 10 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 11 Ưu điểm giải. .. quyết, tranh chấp thương mại giải lần trọng tài Thẩm quyền trọng tài thương mại Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải tranh chấp Thương mại theo quy định pháp luật, điều kiện đặt tranh chấp phát
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THU HOẠCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN TRIỂN KHAI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, BAI THU HOẠCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỰC TIỄN TRIỂN KHAI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, Lịch sử hình thành và phát triển Trọng tài Thương mại Việt Nam., CHƯƠNG II: THỰC TIỄN THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI., Thực tế tại Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay