TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ MANG TÍNH THƯƠNG MẠI TRONG VƯỜN HỘ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI.

74 26 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** VŨ THỊ KIM DUNG TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LỒI LÂM SẢN NGỒI GỖ MANG TÍNH THƯƠNG MẠI TRONG VƯỜN HỘ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** VŨ THỊ KIM DUNG TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LỒI LÂM SẢN NGỒI GỖ MANG TÍNH THƯƠNG MẠI TRONG VƯỜN HỘ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI Ngành: Nông Lâm Kết Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN QUỐC BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2011 CẢM TẠ Đầu tiên, xin khắc cốt ghi tâm công ơn cha mẹ sinh thành, nuôi nấng, yêu thương, dạy dỗ cho nên người làm chỗ dựa vững cho bước đường đời Xin tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh thầy Khoa Lâm Nghiệp tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm suốt thời gian học tập Trường Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Quốc Bình tận tình giúp đỡ, bảo hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn UBND Ia Puch, huyện Chưrông, tỉnh Gia Lai, giúp đỡ thời gian làm luận văn địa phương tất hộ gia đình năm làng: làng Chư Kos, làng Goong, làng Brang, làng Cùi làng Bih trình thu thập số liệu để thực đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè tập thể lớp DH07NK nguồn động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Tp HCM, Tháng 07/2011 SVTH: Vũ Thị Kim Dung i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Tìm hiểu khả phát triển lồi lâm sản ngồi gỗ mang tính thương mại vườn hộ người dân Ia Puch, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai” thực từ ngày 21/02 đến ngày 21/07/2011 Hiện LSNG trú trọng phát triển gỗ ngày bị cạn kiệt Khi hội phát triển nhận thức người LSNG khác đi, họ chuộng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu nhân tạo, việc mua bán lâm sản thị trường trở nên mạnh mẽ sơi động Tuy nhiên, việc phát triển LSNG chưa rộng khắp mạnh mẽ mong muốn, thiếu hiểu biết đặc tính cơng dụng loại LSNG hạn chế nhiều giá trị kinh tế chúng Ia puch với 95% dân số người dân tộc thiểu số có truyền thống văn hóa đa dạng, người dân cần cù ham học hỏi Tuy nhiên, người dân khơng có vốn để đầu tư cho sản xuất , thời tiết thay đổi thất thường làm cho vườn hộ không cho suất cao, làm đời sống người dân gặp nhiều khó khăn Vì tơi tiến hành vấn người dân nhằm tìm hiểu lồi LSNG địa phương có giá trị vườn hộ người dân, sau tìm kiểu vườn hộtrồng lồi LSNG mà người dân trồng vườn hộ thơng qua chấp nhận người dân Kết nghiên cứu cho thấy địa phương có kiểu vườn hộ người dân canh tác có bốn kiểu vườn hộ trồng LSNG Hiện Tre Sả hai lồi lâm sảngiá trị địa phương, có nguồn thu nhập tương đối trải năm, tốn cơng chăm sóc thu nhập theo đánh giá người dân cao, nên kiểu vườn hộ Tre, Tiêu – Sả Tre – Sả có khả thi địa phương Qua ta nhận thấy người dân quan tâm tới phát triển lồi LSNG, quan, tổ chức nên có sách thích hợp để phát triển lồi LSNG có giá trị vào vườn hộ ii Summary Research topics: "Understanding the ability to develop non-timber species of commercial in the garden of the people in the commune Ia Puch, Chuprong district, Gia Lai province" was conducted from 21/02 to date 21/07/2011 Currently residing important NTFPs are being developed as tree growing exhausted As society grows, the perception of people of different NTFP well, they prefer products of natural origin rather than the product made from artificial materials, so the sale of forest products on the market becomes more robust and vibrant However, the development of NTFP have not been widespread and powerful as expected, lack of knowledge about the characteristics and uses of NTFPs has limited much of their economic value Social Ia Puch with 95% of the population are ethnic minorities have diverse cultural traditions, people are hardworking and eager to learn However, because people not have capital to invest in production, weather fluctuations make the trees in the garden did not yield, as the lives of people facing many difficulties So I've interviewed people in the commune to explore the local NTFP species are valued in people's gardens, then find out what type of garden is planted with trees where people can NTFP planted in the garden through the acceptance of people Research results show that locally there are now eight types of gardens are cultivated people, including four types of gardens planted NTFPs Bamboo trees and plants now Kingfisher are two species of forest products in local values, due to the relative income spread over a year, less public care and income according to the people is high, Tre garden styles, Pepper - Kingfisher and Tre - Kingfisher is feasible locally There by we found that people in the commune are more interested in the development of NTFP species, so the agencies and organizations should have appropriate policies to develop valuable NTFP species in gardens iii MỤC LỤC Trang tựa .i  Tóm tắt ii  Mục lục iv  Danh sách chữ viết tắt vi  Danh sách hình vii  Danh sách bảng viii  Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1  Chương TỔNG QUAN 3  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3  2.1.1 Khái niệm lâm sản gỗ 3  2.1.2 Phân loại lâm sản gỗ theo giá trị sử dụng 4  2.1.3 Tình hình sử dụng lâm sản ngồi gỗ Việt Nam 4  2.2 Địa điểm nghiên cứu 7  2.2.1 Điều kiện tự nhiên .7  2.2.2 Điều kiện khí hậu thủy văn 7  2.2.3 Điều kiện kinh tế- hội .8  2.2.4 Tình hình văn hóa – hội 11  2.2.5 Cơ sở hạ tầng 12  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13  3.1 Nội dung 13  3.2 Phương pháp nghiên cứu .14  3.2.1 Dung lượng mẫu phương pháp chọn mẫu điều tra .14  3.2.2 Thu thập thông tin .14  3.2.3 Xử lý, phân tích tồng hợp thơng tin .15  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17  4.1 Hiện trạng vườn hộ điển hình Ia Puch, huyện Chưrơng, tỉnh Gia Lai 17  4.1.1 Các kiểu vườn hộ điển hình có địa phương 17  iv 4.1.2 Lịch sử hình thành kiểu vườn hộ 24  4.1.3 Những thuận lợi khó khăn người dân trình canh tác 26  4.2 Các lồi lâm sản ngồi gỗgiá trị thương mại địa phương có khả gây trồng vườn hộ .28  4.2.1 Danh mục loài LSNG người dân khai thác sử dụng địa phương .28  4.2.2 Các lồi LSNG có tính thương mại người dân khai thác sử dụng địa phương 30  4.3.2 Dòng thị trường sản phẩm LSNG địa phương 32  4.3 Khả gây trồng số loài lâm sản gỗ vườn hộ 35  4.3.1 Nhu cầu người dân việc gây trồng loài LSNG vườn hộ .35  4.3.2 Thế mạnh, điểm yếu, hội nguy loài gây trồng vườn hộ 35  4.4 Các kiểu vườn hộtrồng lồi LSNG có tính thương mại chấp nhận người dân .40  4.4.1 Các kiểu vườn hộtrồng loài LSNG người dân chấp nhận 40  4.4.2 Những ưu khuyết điểm kiểu vườn hộ khơng có trồng lồi LSNG 41  4.4.3 Những ưu điểm khuyết điểm người dân phát triển kiểu vườn hộtrồng LSNG vào vườn hộ 42  4.5 Những kiểu vườn hộ đề xuất có trồng lồi LSNG 43  4.5.1 Lịch thời vụ trồng kiểu vườn hộ người dân Ia Puch, huyện Chưprông Gia Lai 43  4.5.2 Chi phí Thu nhập nông hộ kiểu vườn hộ .45  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .47  5.1 Kết luận .47  5.2 Kiến nghị .48  TÀI LIỆU THAM KHẢO .49  PHỤ LỤC  v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT LSNG: Lâm sản gỗ UBND: Ủy ban nhân dân KHCN: Khoa học công nghệ VQG: Vườn quốc gia TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Bộ NN PTNT: Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn VNĐ: Việt Nam Đồng FAO: Food and Agriculture Organization WWF: World Wide Fund for Nature vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Biểu đồ cấu kinh tế Ia Puch từ năm 2004 – 2010 Hình 4.1 Kiểu canh tác độc canh Cà phê 18 Hình 4.2 Kiểu canh tác Cà phê xen Bời lời 19 Hình 4.3 Kiểu canh tác độc canh Điều 20 Hình 4.4 Kiểu canh tác độc canh Tiêu 21 Hình 4.5 Kiểu canh tác Tiêu – Sả 22 Hình 4.6 Kiểu canh tác Cà phê – Điều 22 Hình 4.7 Kiểu canh tác độc canh Tre 23 Hình 4.8 Dòng thị trường măng Tre 32 Hình 4.9 Dòng thị trường Sả 34 Hình 4.10 Lịch thời vụ trồng vườn hộ Ia Puch 44 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu kinh tế Ia Puch từ năm 2004 – 2010 Bảng 2.2 Diện tích gieo trồng lồi hàng năm lâu năm Bảng 2.3 Số liệu vật nuôi qua năm 10 Bảng 2.4 Tổng số học sinh giáo viên từ 2004 – 2010 11 Bảng 4.1 Các kiểu vườn hộ chủ yếu Ia puch, huyện Chưprông, Gia Lai 17 Bảng 4.2 Quá trình hình thành vườn hộ người dân Ia puch theo thời gian 24 Bảng 4.3 Những thuận lợi khó khăn người dân trình canh tác kiểu vườn hộ 26 Bảng 4.4 Danh mục LSNG địa phương 28 Bảng 4.5 Hình thái lồi lâm sản ngồi gỗ trồng vườn hộ 30 Bảng 4.6 Thế mạnh, điểm yếu, hội nguy của kiểu canh tác Cà phê – Bời lời 36 Bảng 4.7 Thế mạnh, điểm yếu, hội nguy kiểu canh tác Tiêu – Sả 37 Bảng 4.8 Thế mạnh, điểm yếu, hội nguy kiểu canh tác Tre 38 Bảng 4.9 Thế mạnh, điểm yếu, hội nguy kiểu canh tác Tre – Tiêu 39 Bảng 4.10 Số hộ định hướng trồng loài LSNG vào vườn hộ 40 Bảng 4.11 Những ưu khuyết điểm vườn hộ khơng trồng lồi LSNG 41 Bảng 4.12 Chi phí Thu nhập kiểu vườn hộ tính theo 45 Bảng 4.13 Sự xếp hạng kiểu canh tác theo ba tiêu chí quan trọng người dân đưa 46 viii 11 Trần Ngọc Hải, 1999 Bài giảng lâm sản gỗ, ĐHLN Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM 12 Chương Lâm sản ngồi gỗ, 2006 Cẩm nang ngành Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn, 176 trang 13 Báo cáo tình hình tổng kết thực nhiệm vụ kinh tế hội 2004 – 2009 kế hoạch 2010 – 2015, 07/2009 Ủy ban nhân dân Ia puch, (lưu hành nội bộ) 50 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng câu hỏi điều tra Xin chào anh/chị, Vũ Thị Kim Dung, sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chính Minh Chúng tơi thực vấn để tìm hiểu số thơng tin hoạt động sinh sống bà nhằm mục đích phục vụ cho luận văn tốt nghiệp cuối khóa Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi bảng hỏi này, tham gia Anh/Chị hoàn toàn tự nguyện nội dung câu trả lời giữ kín để phục vụ cho mục đích khoa học I Thơng tin hộ gia đình Họ tên chủ hộ………………………………………số phiếu……………… Giới tính: nam nữ Tuổi: Dân tộc _ Trình độ văn hố _ Nghề nghiệp Họ tên người trả lời: ……………………………… Giới tính: nam nữ Tuổi: _Dân tộc _ Trình độ văn hóa _ Nghề nghiệp Gia đình định cư năm rồi? Các thành viên khác gia đình ST T Tên Qua n hệ Tuổi Giới tính Nghề nghiệp Nơi Học lớp II Thơng tin vườn hộ Diện tích vườn nhà/rẫy nhà cô/chú mét vuông? Vườn nhà: ……………….m2 Rẫy (xa nhà): ……………m2 Trong vườn nhà / nương rẫy gia đình trồng lồi nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Các loài trồng vườn nhà/ nương rẫy gia đình trồng lâu rồi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trong trình canh tác loại này, cô gặp phải thuận lợi khó khăn gì? - Thuận lợi: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Khó khăn: Thu nhập gia đình năm chủ yếu từ nguồn nào? chăn nuôi 2.trồng trọt 3.buôn bán 4.làm th 5.khác……… Chi phí thu nhập gia đình năm 2010 kiểu canh tác vườn hộ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III Thông tin lồi lâm sản ngồi gỗkhả gây trồng địa phương Gia đình có biết lồi lấy từ rừng có khả trồng vườn nhà hay khơng? Có Khơng Nếu có loại nào? Lồi Không quan tâm Dạng sống Trong vườn hộ/ nương rẫy gia đình có trồng lồi lâm sảngia đình thường thu hái ngồi rừng khơng? 1.có 2.khơng Nếu chưa trồng gia đình có ý định trồng lồi khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khơng có ý định trồng, sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Liệt kê lồi lâm sản gia đình trồng vườn hộ/ nương rẫy? stt Loài Bộ phận lấy Thời vụ 11 Cách trồng loài vườn nhà nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 12 Gia đình lấy giống đâu mang trồng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nếu phải mua giá chúng bao nhiêu? Tên lâm sản 13 Giá mua giống Trong q trình chăm sóc lồi có cần bón phân khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nếu khơng bón sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14 Mục đích lồi nói trồng vườn nhà nhằm gì? Dùng gia đình Để bán Cả hai 15 Khi trồng vườn nhà nhận thấy có điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16 Gia đình có biết sản phẩm loài tiêu thụ khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17 Khi trồng lồi lâm sản gia đình có hỗ trợ từ địa phương nhà nước khơng? 1.Có 2.Khơng Khơng quan tâm Nếu có sách hỗ trợ nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18 Trong mơ hình trồng lồi lâm sảngiá trị thương mại có địa phương gia đình có ý định trồng theo mơ hình nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19 Tại gia đình lại chọn lựa mơ hình để phát triển? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20 Những ưu điểm khuyết điểm đưa lâm sản gỗ vào vườn hộ? - ưu điểm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - khuyết điểm …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21 Những mong muốn gia đình phát triển lồi lâm sản vườn/nương rẫy gia đình? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phụ lục Bảng tổng hợp kết điều tra Câu Diện tích đất canh tác Số hộ (hộ) Diện tích canh tác (ha) 14 2 Câu Các kiểu vườn hộ có địa phương STT Các kiểu vườn hộ Cà phê Cà phê – Bời lời Điều Tiêu Tiêu – Sả Cà phê – Điều Tre Tre – Tiêu Tổng Số hộ (hộ) 11 29 60 Tỉ lệ % số hộ 18,33 3,33 48,33 6,67 3,33 11,67 5,00 3,33 100 Câu Quá trình hình thành kiểu vườn hộ địa phương Năm Sự thay đổi Trước 1975 Toàn diện tích khu vực rừng, dân số ít, sống phụ thuộc vào rừng 1980 – 1990 Dân số tăng, người dân bắt đầu ổn định chỗ ở, thu hái lâm sản từ rừng phục vụ sống Người dân bắt đầu trồng ngô, khoai, lạc,…ở số vùng đất thấp gần nguồn nước nuôi gà, heo, bò 1991 – 1997 Người dân làm ruộng lúa nước, diện tích đất xung quanh nhà người dân trồng ngô, sắn 1998 – 2001 Các diện tích xung quanh vườn nhà chuyển sang trồng Điều 2001 – 2006 Một số hộ tiếp tục thực trồng điều, số hộ khác bắt đầu trồng Cà phê Một số hộ người Kinh vào mua đất trồng tiêu 2006 – đến Người dân tiếp tục trồng kiểu vườn hộ (Điều, Cà phê, Tiêu, Tiêu – Sả, Cà phê – Điều,…) gia đình Một số hộ trồng Bời lời xen vào vườn Cà phê Một số hộ bắt đầu đưa Tre vào vườn hộ Câu Những thuận lợi khó khăn vườn hộ trình canh tác Các kiểu vườn hộ Cây cà phê Thuận lợi Khó khăn Có đủ nước tưới nhờ thủy lợi Vốn đầu tư tái sản xuất Cây phù hợp với đất đỏ Badan cao Giá biến động Dễ bị rệp dẫn đến rụng trái Cây cà phê – bời lời Có đủ nước tưới nhờ thủy lợi Vốn đầu tư tái sản xuất Cây phù hợp với đất đỏ Badan cao Cây Bời lời vốn đầu tư dễ Giá biến động chăm sóc, cho nguồn thu lâu Dễ bị rệp dẫn đến rụng dài Cây Điều trái Được hỗ trợ từ nhà nước Cây Điều bắt đầu địa phương già cỗi nên suất Ít phải tốn cơng chăm sóc không cao Dễ bị sâu bệnh Cây Tiêu Giá Tiêu cao ổn định Dễ bị bệnh chết hàng Cây Tiêu – Sả vài năm trở lại loại Ít phải chăm sóc Vốn đầu tư ban đầu cao Giá Tiêu cao ổn định Dễ bị bệnh chết hàng vài năm trở lại loại Ít tốn cơng chăm sóc (Tiêu Vốn đầu tư ban đầu cao Sả) Cà phê – Điều Tre Tre – Tiêu Sả dễ bị úng nước Có thể đa dạng sản phẩm thu Vốn đầu tư cao hoạch Dễ bị bệnh Cây phù hợp với đất đỏ Badan Tốn nhiều cơng chăm Cây Điều tốn cơng chăm sóc sóc Cà phê Được trợ giúp từ Bị thương lái ép giá Dễ trồng dễ phát triển Giá chưa ổn Ít tốn cơng chăm sóc định Câu Nguồn thu nhập từ hộ gia đình Thu nhập Số hộ Trồng trọt Chăn ni Bn bán Làm thuê Khác 39 Câu Chi phí thu nhập kiểu canh tác vườn hộ năm 2010 STT Kiểu vườn hộ Tiêu Tre – tiêu Tiêu – sả Tre Điều Cà phê Cà phê – điều Chi phí (VNĐ) Thu nhập(VNĐ) 22.745.098 164.705.882 21.111.111 129.629.630 16.129.032 96.774.194 19.090.909 96.969.697 4.943.470 20.994.152 22.159.624 71.173.709 22.673.797 62.780.749 Tỉ số lời 7,24 6,14 6,00 5,08 4,25 3,21 2,77 Câu Danh mục loài LSNG người dân địa phương cho trồng vườn nhà STT Lồi Dạng sống Tre Tr Môn Rừng B Gừng rừng B Thơm rừng T Riềng rừng T Sâm Sâm L Sa Nhân T Quế rừng G Bơng đót T 10 Bời Lời nhớt G 11 Lạc tiên L 12 Bá bệnh G 13 Xoài rừng G 14 Lá giang L 15 Lá lốt T 16 Gấc L 17 Cây cộng sản T 18 Sắn dây L 19 Hà thủ ô trắng T 20 Cam thảo T 21 Cây chó đẻ T 22 Cây sung G 23 Ngải cứu T 24 Sả rừng B 25 Cây gai G 26 Rau má TB 27 Củ từ L TB: thân bò B: bụi L: dây leo T: thân thảo Tr: tre G: gỗ Câu Nhu cầu trồng LSNG vào vườn hộ người dân Nhu cầu Trồng Không trồng Đang phân vân Số hộ 20 16 15 Câu Các loài lâm sản người dân trồng vườn hộ STT Loài Bộ phận lấy Thời vụ Cách trồng Bời lời Vỏ Chưa cho thu hoạch Trồng Sả Thân Có vụ năm Trồng củ Tre Thân Có vụ năm Trồng Câu 10 Giống Cây Sả người dân lấy từ rừng trồng phát triển dần vườn hộ Cây Tre bời lời người dân mua giống bên đem trồng Tên lâm sản Giá mua giống (VNĐ) Cây Tre 3000 Cây Bời lời 3000 Câu 11 Q trình chăm sóc - Cây Tre: lúc bắt đầu trồng tháng bón phân NPK (mỗi khoảng 100-200g, đào rãnh xung quanh gốc, rải phân xuống lấp đất lại rừng Tre sau năm thứ hai bón phân NPK năm hai lần, thu hoạch sau hai vụ bón phân hữu cho - Cây Sả: trước trồng vụ sả bón phân hữu cho đất khôi phục lại dinh dưỡng, khoảng tháng thứ hai mùa vụ bón thêm phân NPK tăng khẳ phát triển củ Sả - Cây Bời lời bón phân hai lần/năm chủ yếu bón NPK Đa số lồi trồng trồng để bán nên người dân bón phân Câu 12 Các sách hỗ trợ từ địa phương cho vườn hộ trồng LSNG Các sách Thời gian đưa xuống Trạm khuyến nông phổ 25/06/2006 biến kiến thức trồng Tre Bán giống Tre với giá ưu đãi 20/09- 30/10/2006 cho người dân Ban hành sách vay vốn 15/03/2007 ưu đãi với lãi suất cho người dân có nhu cầu trồng Tre Câu 13 Số hộ chuyển hướng trồng LSNG vào vườn hộ Kiểu canh tác Số hộ có ý định Lí chọn lựa trồng Cây Sả khơng tốn nhiều cơng chăm sóc khơng cần diện Tiêu – sả 05 tch trồng lớn Cây Tiêu cho thu nhập cao Dễ trồng chăm sóc Tre 12 Vốn đầu tư ban đầu Được hỗ trợ Huyện giống phân bón Tre dễ trồng khơng tốn nhiều cơng chăm sóc Tre – Tiêu 03 Có thể đa dạng sản phẩm thu hoạch Cây Tiêu cho thu nhập cao ... hạ tầng 12  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13  3.1 Nội dung 13  3.2 Phương pháp nghiên cứu .14  3.2.1 Dung lượng mẫu phương pháp chọn mẫu... đảm bảo nhu cầu thắp sáng sản xuất người dân 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung Để đáp ứng mục tiêu trên, nội dung cần thực là: (1) Những đặc điểm vườn hộ điển hình xã Ia... LSNG chưa rộng khắp mạnh mẽ mong muốn, thi u hiểu biết đặc tính cơng dụng loại LSNG hạn chế nhiều giá trị kinh tế chúng Xã Ia puch với 95% dân số người dân tộc thi u số có truyền thống văn hóa đa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ MANG TÍNH THƯƠNG MẠI TRONG VƯỜN HỘ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI. , TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ MANG TÍNH THƯƠNG MẠI TRONG VƯỜN HỘ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay