PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHÂU MẠ TẠI THÔN 2 XÃ LỘC BẮC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG

63 45 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** VI THỊ THỦY PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CẤU CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHÂU MẠ TẠI THÔN LỘC BẮC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** VI THỊ THỦY PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CẤU CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHÂU MẠ TẠI THÔN LỘC BẮC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS LA VĨNH HẢI HÀ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gởi lời cảm ơn đến Bố Mẹ, người công dạy dỗ nuôi khôn lớn để thành ngày hơm Con xin gởi lời cảm ơn đến bác, anh chị lâm trường Lộc Bắc tận tình giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu, tạo chỗ, chỗ giúp tơi hồn thành tốt đề tài Xin gởi lời cảm ơn đến cô, anh chị làm việc ủy ban nhân dân Lộc Bắc giúp đỡ q trình thu thập số liệu giúp tơi hồn thành tốt đề tài Cho em gởi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo trường thầy khoa Lâm Nghiệp cơng dạy dỗ, giúp em thành ngày hôm Cuối xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy La Vĩnh Hải Hà tận tình hướng dẫn em hoàn thành tốt đề tài, toàn thể bạn lớp NK33 động viên giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Sinh viên Vi Thị Thuỷ ii TĨM TẮT Đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả thích ứng việc chuyển đổi cấu trồng cộng đồng người Châu Mạ thôn Lộc Bắc huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng’’ thực từ ngày 21/02/2011 đến ngày 21/07/2011 Đề tài thực nhằm mô tả kiểu canh tác truyền thống trước người châu mạ kiểu canh tác họ, phân tích ưu nhược điểm hệ thống, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả thích ứng họ việc chuyển đổi cấu trồng Kết nghiên cứu cho thấy địa phương trước hai kiểu canh tác là: canh tác rẫy truyền thống canh tác đất vườn Nhưng chuyển đổi cấu trồng từ việc trồng loài lương thực như: lúa rẫy, bắp, bàu bí, đậu… phục vụ bữa ăn hàng ngày thay vào trồng lồi cơng nghiệp mang tính thương mại hai kiểu canh tác mới: canh tác lúa nước canh tác rẫy Trong canh tác rẫy ba kiểu mơ hình trồng xen ghi nhận bao gồm: mơ hình chè – cà phê, mơ hình chè – điều mơ hình chè – cà phê – điều Các yếu tố đa số người dân đồng ý ảnh hưởng mạnh đến khả thích ứng trồng sau chuyển đổi bao gồm yếu tố bên nông hộ như: nguồn lao động, diện tích đất canh tác, kỹ thuật canh tác người dân yếu tố ảnh hưởng từ bên như: khả tiếp cận tín dụng, thị trường sản phẩm nhu cầu hội sản phẩm, điều kiện thời tiết, nguồn nước tưới, hoạt động khuyến nơng, sách khuyến khích nhà nước quyền địa phương iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vii Danh sách bảng viii Danh sách hình .ix Chương 1.MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ ĐỊA DIỂM NGHIÊN CỨU .4 2.1 Tổng quan tài liệu 2.1.1 Các khái niệm liên quan .4 2.1.1.1 Khái niệm cấu trồng .4 2.1.1.2 Canh tác rẫy truyền thống 2.1.1.3 Canh tác 2.1.2 Một số nghiên cứu chuyển cấu trồng nước 2.1.2.1 Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng nước .8 2.1.2.2 Nghiên cứu cấu trồng nước 2.2 Tổng quan địa điểm nghiên cứu 10 2.2.1 Tổng quan Lộc Bắc 10 2.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 10 2.2.2.2 Điều kiện kinh tế - hội 11 2.2.2 Sơ lược thôn .14 Chương MỤC TIÊU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Mục tiêu nghiên cứu .16 3.2 Nội dung nghiên cứu .16 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 iv Các kiểu hình canh tác truyền thống người Châu Mạ 18 4.1.1 Dòng lịch sử thôn Lộc Bắc 18 4.1.2 Dòng lịch sử thay đổi cấu trồng 20 4.1.3 Các kiểu canh tác truyền thống người Châu Mạ 21 4.1.3.1 Canh tác rẫy truyền thống 21 4.1.3.2 Canh tác đất vườn .23 4.1.4 Các kiểu hình canh tác người Châu Mạ 24 4.1.4.1 Canh tác lúa nước 24 4.1.4.2 Canh tác rẫy 25 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng khả thích ứng việc chuyển đổi cấu trồng 32 4.2.1 Các yếu tố bên 33 4.2.1.1 Khả tiếp cận tín dụng 33 4.2.1.2 Thị trường sản phẩm, nhu cầu hội sản phẩm 35 4.2.1.3 Điều kiện thời tiết, nguồn nước tưới 38 4.2.1.4 Hoạt động khuyến nông 38 4.2.1.5 Chính sách khuyến khích nhà nước quyền địa phương .39 4.2.2 Các yếu tố bên nông hộ 39 4.2.2.1 Nguồn lao động 39 4.2.2.2 Diện tích đất canh tác 40 4.2.2.3 Kỹ thuật canh tác người dân .40 4.2.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn q trình chuyển đổi cấu trồng .43 4.2.3.1 Thuận lợi 43 4.2.3.2 Khó khăn 43 4.2.3.3 hội 43 4.2.3.4 Thách thức .44 Chương K ẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 v Kiến nghị 46 Tài liệu tham khảo 47 Phụ lục .48 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế FAO Tổ chức nông lương giới (Food and Agriculture Organization) NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn KNKL Khuyến nông khuyến lâm THCS Trung Học Sở THPT Trung Học Phổ Thông UBND Uỷ Ban Nhân Dân vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Dòng lịch sử thay đổi cấu trồng .20 Bảng 4.2 Lịch thời vụ canh tác rẫy người Châu Mạ 22 Bảng 4.3 Phân tích ưu điểm, nhược điểm phương thức canh tác truyền thống 24 Bảng 4.4 Lịch thời vụ canh tác rẫy người Châu Mạ 26 Bảng 4.5 Phân tích điểm mạnh điểm yếu, hội thách thức phương thức canh tác 29 Bảng 4.6 Bảng tóm tắt so sánh kỹ thuật canh tác theo kiểu canh tác truyền thống canh tác đại 30 Bảng 4.7 Tiêu chí phân hạng nơng hộ 33 Bảng 4.8 Số hộ vay vốn Nhà nước tư nhân .33 Bảng 4.9 Diện tích đất canh tác của hộ dân 40 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Canh tác đất vườn người Châu Mạ 23 Hình 4.2 Canh tác lúa nước người Châu Mạ 24 Hình 4.3 Mơ hình chè – cà phê 26 Hình 4.4 Mơ hình chè – điều 27 Hình 4.5 Mơ hình chè – cà phê – sầu riêng 28 Hình 4.6 Dòng thị trường chè – cà phê nhóm hộ nghèo – cận nghèo 36 Hình 4.7 Dòng thị trường chè – cà phê nhóm hộ .36 Hình 4.8 Sơ đồ tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến khả chuyển đổi cấu trồng 41 ix 4.2.1.5 Chính sách khuyến khích nhà nước quyền địa phương Qua vấn cán việc khuyến khích người dân chuyển đổi trồng địa phương qua công tác khuyến nông tổ chức hội thảo khuyến nơng, tác động thay đổi sách nhà nước, làm tác động đến phát triển kinh tế cộng đồng châu mạ nói riêng cộng đồng người vùng miền núi nói chung… Một sách giao đất giao rừng, khốn quản lí bảo vệ rừng, việc làm thuê cho lâm trường, vay vốn sử dụng… nhằm giúp người dân ổn định sống cách lâu dài Những thay đổi sách hỗ trợ người dân đón nhận hình thức hỗ trợ giúp họ đảm bảo an toàn lương thực 4.2.2 Các yếu tố bên nông hộ 4.2.2.1 Nguồn lao động Qua phân tích số liệu điều tra dân số UBND năm 2010 trực tiếp vấn hộ thôn thu kết quả: Đối với nhóm hộ nghèo – cận nghèo, đa số hộ dân thuộc nhóm thường lao động người 17/30 hộ chiếm 57 % Trong số người phụ thuộc thường nhiều số lao động Một số hộ lao động tình trạng sức khỏe yếu, hộ lao động nữ nhiều lao động nam làm giảm hiệu lao động nữ khơng sức khỏe nam Vì việc thay đổi thành phần trồng hệ thống canh tác hay chọn trồng phù hợp điều kiện gia đình họ phụ thuộc vào người lao động Họ khơng thể th lao động hộ khơng vốn Một số hộ lao động già yếu thường bỏ mặc vườn trồng, chăm sóc, nhờ vào thời tiết Nếu thời tiết thuận lợi họ thu nhập, thời tiết bất lợi họ mùa Những hộ gia đình thường thay đổi trồng hệ thống canh tác trồng cũ mang lại thu nhập thấp hơn, họ khơng khả sức lao động Còn hộ họ ưu số lao động trung bình 4,5 người (chiếm 75 %) họ dễ dang mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi thành phần trồng phù hợp với nhu cầu trị trường 39 4.2.2.2 Diện tích đất canh tác Đất đai yếu tố quan trọng đời sống người dân sống chủ yếu vào canh tác nông nghiệp Qua vấn hộ thôn thu thập thơng tin địa UBND chúng tơi thu thập diện tích hộ mẫu sau: Bảng 4.9: Diện tích đất canh tác của hộ dân Số hộ Nghèo – cận nghèo Khá < 16 (53 %) – 11 (36 %) (25 %) > (10 %) (75 %) Tổng 30 12 Diện tích đất *Nguồn: Phỏng vấn nông hộ thôn Lộc Bắc, 2011 Đối với nhóm hộ nghèo – cận nghèo theo thống kê cho thấy họ nhóm hộ diện tích đất canh tác diện tích đất canh tác chiếm 53 % Với diện tích nhỏ bắt buộc họ phải cân nhắc việc lựa chọn trồng phù hợp nhằm tối đa hiệu đất canh tác Những loại trồng lựa chọn cho phối hợp với diện tích đảm bảo suất Còn nhóm hộ diện tích đất canh tác họ nhiều phối hợp nhiều loại trồng 4.2.2.3 Kỹ thuật canh tác người dân Các kỹ thuật người dân áp dụng hệ thống canh tác nhiều khác biệt so với trước Sự khác biệt thể từ khâu trồng tỉa khâu chăm sóc, thu hoạch Thêm vào đó, kỹ thuật canh tác thay đổi cơng cụ canh tác thay đổi để phù hợp Theo bác K’ Diệp già làng thôn cho biết, trước người đồng bào Châu Mạ biết lúa, bắp rẫy công cụ người dân sử dụng 40 chủ yếu gạc tay Nhưng từ chuyển qua canh tác cà phê, chè yêu cầu kỹ thuật cao hơn, trước trồng phải chuẩn bị hố trồng, hay khâu chăm sóc khơng thể dùng tay trước thay vào sử dụng bách lớn kéo cắt tỉa cành Như vậy, nói trồng hệ thống canh tác thay đổi, dẫn đến công cụ canh tác thay đổi theo để phù hợp với Cũng theo bác K’ Diệp cho hay người đồng bào quen với tập quán canh tác nương rẫy nên chuyển qua canh tác loại gây cho người dân cảm thấy lạ lẫm gặp nhiều khó khăn trình canh tác Mặt khác, trước người dân quen với việc làm rẫy với với kỹ thuật giản đơn, trồng loại dễ trồng khơng cân phải chăm sóc kỹ lưỡng cho thu hoạch nên chuyển đổi qua cấu trồng họ xu hướng chọn loại đặc tinh tương tự chè loại người dân cho phù hợp Hình 4.8: Sơ đồ tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến khả chuyển đổi cấu trồng * Nguồn: Phỏng vấn nông hộ thôn Lộc Bắc, 2011 41 Như vậy, từ phân tích qua sơ đồ hình 4.8 ta thấy yếu tố nội bên yếu tố bên tác động đến làm thay đổi cấu trồng (1) Đối với số hộ nghèo – cận nghèo: Đối với nhóm hộ thường đặc điểm chung thiếu vốn sản xuất, diện tích đất canh tác ít, thiếu lao động Khi họ thiếu vốn sản xuất đầu tư cho loại trồng yêu cầu cao kỹ thuật phân bón, tốn cơng chăm sóc Thêm vào diện tích đất canh tác nhỏ người dân phải cân nhắc kỹ việc chọn lựa lại trồng phù hợp, kèm theo họ lại người quan tâm đến thị truờng, thiều kiến thức thị trường họ sản xuất theo ý thích xem xét xem nên cân nhắc nhu cầu hội cần sản phẩm khơng họ thường khơng tham gia tham gia buổi tập huấn khuyến nông khuyến lâm tổ chức dẫn đến yếu kỹ thuật sản xuất, làm cho suất trồng thấp kéo theo thu nhập thấp cuối dẫn đến thiều vốn sản xuất cho vụ sau Trong trường hợp hỗ trợ từ sách Nhà nước quan tâm quyền địa phương người dân nhận hàng loạt hỗ trợ giống, phân bón…tuy nhiên theo phân tích họ diện tích đất canh tác ít, thiếu lao động họ muốn mở rộng sản xuất khơng thể thực Để thích nghi hồn cảnh họ chọn loại dễ trồng dễ chăm sóc, chi phí đầu tư ngược lại giá trị kinh tế thấp chè trồng giá trị yêu cầu kỹ thuật cao cà phê, ăn sầu riêng (2) Đối với nhóm hộ Với hộ thuộc nhóm hộ họ vốn sản xuất nhóm hộ nghèo – cận nghèo, nguồn lao động lớn, thường xuyên tham gia buổi tập huấn khuyến nơng họ kỹ thuật vốn họ chọn loại trồng giá trị kinh tế cao Tuy nhiên, số thuộc nhóm hộ nghèo – cận nghèo cố chạy theo thị trường trồng gía trị kinh tế họ gặp phải vấn đề như: loại giá trị kinh tế cao u cầu cơng chăm sóc cao, cần phải 42 nguồn nhân lực, yêu cầu phải vốn đầu tư phân bón, nước tưới nhiên họ lại đáp ứng dẫn đến hậu suất trồng thấp,thua lỗ thất bại 4.2.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn trình chuyển đổi cấu trồng 4.2.3.1 Thuận lợi Chủ trương chuyển đổi cấu trồng chủ trường Đảng Nhà Nước nhằm định hướng cho người dân nghèo miền núi nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống Và từ thôn nói riêng tồn Lộc Bắc nói chung chuyển đổi lương thực ngắn ngày phục vụ nhu cầu hàng ngày sang lâu năm mang tính thương mại Bên cạnh đó, vị trí địa lý thuận lợi điều kiện tự nhiên thích hợp cho phát triển công nghiệp, phù hợp cho phát triển loại trồng chủ lực chè, cà phê kết hợp với nguồn lao động chỗ dồi với hỗ trợ từ chương trình, dự án, chương trình khuyến nơng khuyến lâm góp phần làm thay đổi mặt trồng địa phương, tăng thu nhập giúp người dân cải thiện sống 4.2.3.2 Khó khăn Bên canh thuận lợi khó khăn gặp phải như: Thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, trình độ dân trí thấp nơng hộ thơn thấp người dân nặng canh tác tự cung tự cấp, thiếu hiểu biết thị trường Mặc dù nhiều đợt tập huấn kỹ thuật canh tác nhiên thơn trình trạng sản xuất thiếu kỹ thuật canh tác Một phận lớn người dân tư tương chờ đợi trợ giúp Nhà nước, chưa chịu khó làm ăn Sức sản xuất đất đại nguy cạn kiệt, thối hố bón nhiều phân vơ cơ, thuốc hố học 4.2.3.3 hội - Sự tiến mạnh mẽ khoa học kỹ thuật lĩnh vực giống, kỹ thuật thâm canh, xen canh ngày nâng cao giúp cho việc sử dụng đất hiệu - nguồn vay vốn, thủ tục vay dễ dàng 43 - Thường xuyên tham gia tập huấn kỹ thuật từ cán khuyến nông chi cục khuyến nơng tỉnh - Lực lượng trí thức trẻ trình độ cao hình thành đáp ứng nhu cầu nhân lực thôn 4.2.3.4 Thách thức - Thời tiết bất thường, thị trường giá không ổn định người dân thường xuyên bị ép giá - Sản xuất đất đại nguy can kiệt, thối hố bón nhiều phân vơ cơ, thuốc hoá học - Thiếu nước tưới sản suất Như vậy, nhìn cách tổng quát, từ chuyển đổi trồng chúng tơi nhân thấy tính hai mặt nó: Một mặt tạo khối lượng sản phẩm khổng lồ so với cách thức truyền thống, giúp cho người dân sống phong phú hơn, mặt khác làm cho người dân vướng phải nguy trình sản xuất Vốn đầu tư cho loại trồng theo hướng hàng hoá cao, trình canh tác gặp phải điều kiện bất lợi, giá không ổn định làm cho tổng thu nhập nhỏ chi phí làm cho người dân đủ vốn để tái sản xuất, dẫn đến nợ nần Như vậy, việc thay đổi trồng làm cho sống người dân tăng lên, làm cho người dân nghèo nghèo thêm Ngoài ra, mức độ thâm canh cao không cung cấp lại lượng dinh dưỡng đủ dẫn đến tình trạng đất canh tác dễ bị thối hố, nhanh chóng bạc màu Người dân khơng đủ khả canh tác diện tích đất nữa, nguy họ tìm mảnh đất canh tác điều khó tránh khỏi Sự xuất loại trồng mang tính thương mại, đáp ứng nhu cầu thị trường, dẫn đến quên lãng loài địa, kỹ thuật trồng loài địa cách tự nguyện Các giống địa phương chọn lựa lưu giữ qua nhiều hệ nguy cao Nó dễ dàng làm tính đa dạng kiến thức địa việc trồng, chăm sóc, quản lí tính đa dạng loài địa 44 Chương K ẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận (1) Các kiểu hình canh tác người đồng bào châu mạ hai kiểu canh tác kiểu canh tác truyền thồng canh tác Trong canh tác truyền thống bao gồm: canh tác rẫy truyền thống canh tác đất vườn kiểu hình canh tác người mạ truớc sách định canh định cư Sau Đảng Nhà ban hành vận động người dân chuyển từ lối sống du canh du cư sang định canh định cư người châu mạ hình thành kiểu hình canh tác Trong kiểu hình bao gồm: canh tác lúa nước canh tác rẫy Sự thay kiểu hình canh tác cho kiểu hình canh tác truyền thống đánh dấu thay đổi cấu trồng Các loại trồng địa dần thay cơng nghiệp mang tính thị trường cao (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả thích ứng việc chuyển đổi cấu trồng người dân bao gồm yếu tố bên ngồi là: khả tiếp cận tín dụng, điều kiện thời tiết nguồn nước tưới, thị trường sản phẩm nhu cầu hội sản phẩm, hoạt động khuyến nơng, sách nhà nước quyền địa phương; Các yếu tố bên là: nguồn lao động, diện tích đất canh tác, kỹ thuật canh tác người dân Chính tác động yếu tố nguyên nhân dẫn đến chọn lựa trồng cho thích hợp với tình hình người dân Bên cạnh, thay đổi cấu trồng kéo theo nguy kiến thức địa mai dần theo, loài trồng địa phương đươc thay công nghiệp cà phê, chè, ăn sầu riêng số loại khác bà dân tộc thiểu số chưa đủ kỹ thuật để canh tác 45 Kiến nghị Xây dựng hệ thống thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho người dân, mùa khô hạn, Nghiên cứu hệ thống tưới tiêu hợp lý nhằm mục đích phát triển lúa nước thôn, giúp người dân dần ổn định sống Nhà nước sách bảo hộ giá nông sản, tạo điều kiện cho sản phẩm nơng sản đầu giúp người dân n tâm sản xuất Phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm đến tận thơn đến hộ gia đình, bám sát tình hình sản xuất nơng nghiệp bà nông dân 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tư tưởng & văn hoá trung ương NN & PTNT, 2002 Con đường cơng nghiệp hố đại hố nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam NXB trị quốc gia Ban chấp hành đảng huyện Bảo Lâm, 2010 Truyền thống đấu tranh cách mạng Lộc Bắc anh hùng Sách lưư hành nội Đào Thế Tuấn, 1984 Hệ sinh thái nông nghiệp NXB khoa học kỹ thuật Phạm Văn Hiền công sự, 2009 Hệ thống nông nghiệp Việt Nam Lý luận Thực tiễn NXB nông nghiệp Nguyễn Văn Sở cộng sự, 2002 Bài giảng Nông lâm kết hợp Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Sách lưu hành nội Nguyễn Hữu Tiến cộng sự, 1997 Một số vấn đề định canh định cư phát triển nông thôn bền vững NXB nông nghiệp Trần Quang Nhật, 2008 Tìm hiểu hệ thống canh tác cộng đồng cư dân vùng cao B’Lá, huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp, Thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Trần Đức Viên (2001) Kinh nghiệm quản lý đất bỏ hố sau nương rẫy Việt Nam NXB Nơng nghiệp UBND Phú Lý, 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động UBND Lộc Bắc huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng năm 2010 47 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN I Thông tin nông hộ Tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Nhà nhân khẩu? Số lao động gia đình? Trình độ học vấn thành viên gia đình? người phụ thuộc Tài nguyên Tổng diện tích đất: Nhà ở……… Đất nông nghiệp ……… Chăn nuôi ……… Đất rẫy………… Trong loại đất loại sổ đỏ? loại đất thuê người khác? Diện tích đất loại trồng nhà bác bao nhiêu? Loài Diện tích II Phương thức canh tác thay đổi cấu trồng Dòng lịch sử thay đổi cấu trồng Loài Năm Dự án, Chương trình (liên quan) Phương thức canh tác Phương thức canh tác Gia đình lựa chọn trồng nào? Vì lại lựa chọn trồng đó? Trước gia đình trồng loại nào? Vì lại khơng trồng nữa? Theo gia đình đất thích hợp với loại trồng ? tiêu chí chọn gì? Việc làm đất tiến hành vào thời gian năm? Tại sao? Các yếu tố định dùng để xác định thời điểm cần làm đất? Gia đình dùng phương pháp để chuẩn bị đất trồng? lại dùng phương pháp đó? Canh tác truyền thống (dựa vào kiến thức địa) Hiện Gia đình trồng xen loại với hay không? Lý trồng xen? Các loại trồng bố trí, xếp ? Thời vụ trồng loại cây? Dùng nguyên liệu (hạt giống, ) để trồng? Lấy nguyên liệu đâu? gặp khó khăn khơng? 10 Hạt giống sản xuất, xử lý bảo quản nào? 11 Gia đình sử dụng phân hố học khơng? Vì lại sử dụng? 12 dùng phân ủ hay loại phân hữu khác không? Các loại phân gì? 13 Gia đình dùng thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ hoạt động sản xuất? 14 Theo gia đình loại thuốc ảnh hưởng xấu đến người hay khơng? 15 Gia đình tưới nước cho trồng khơng? Bao nhiêu lâu tưới lần? Nguồi nước lấy từ đâu? 16 Gia đình làm cỏ khơng? Làm cỏ nào? 17 Thường gia đình người tham gia vào việc làm đất? gieo trồng? 18 Trong cơng việc trồng, chăm sóc thuận lợi khó khăn gì? 19 Thời tiết, khí hậu gây khó khăn khơng? III Các yếu tố ảnh hưởng đến khả thích ứng việc chuyển đổi cấu trồng Khả tiếp cận dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp Trong sản xuất nơng nghiệp gia đình hỗ trợ từ quyền địa phương khơng ? † Khơng † Nếu hỗ trợ hỗ trợ gì? Vốn † Cây, giống † Kỹ thuật † Khác………… Gia đình vay vốn để sản xuất khơng ? † Khơng † Hình thức vay vốn gia đình ? Vay ngân hàng † Vay người † Nếu vay ngân hàng vay ngân hàng ? lại lựa chọn NH đó? Ngân hàng thương mại † Ngân hàng sách † Nếu vay người ngồi vay từ đâu? Vay qn † Vay bà † Khác……… Lượng vay đủ cho đầu tư khơng ? † Khơng † (lý do…… ) gặp khó khăn việc vay vốn khơng (thủ tục vay,…) ? đề nghị vốn đầu tư cho hệ thống ? Cho vay thêm † Giảm lãi suất † Thời hạn vay † Khác Hoạt động khuyến nơng khuyến lâm Gia đình hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc trồng không? Gia đình áp dụng kỹ thuật cho trồng? Gia đình trao đổi kinh nghiệm q trình canh tác?(cách trồng chăm sóc cây, hay cách phòng trừ sâu bệnh…) Cán Khuyến nông khuyến lâm tổ chức buổi tập huấn cho bà không? Thường tổ chức đâu? Gia đình tham gia buổi tập huấn khuyến nông tổ chức không? năm lần? Theo gia đình hoạt động khuyến nơng địa phương ta ? Không tốt † Bình thường † Tốt † Các kỹ thuật gia đình học hỏi từ đâu ? Tự học hỏi qua báo, đài, ti vi † Khuyến nông kuyến lâm † Từ người xung quanh † Khác :…………………… Thu nhập thị trường sản phẩm Nguồn thu nhập gia đình từ Nơng nghiệp † Làm thuê † Khác (có thể liệt kê ra)…………………………… Tổng thu nhập gia đình năm Nguồn thu nhập Thu nhập(dvt) Sản phẩm nông sản gia đình thường bán đâu? Giá thành sản phẩm trồng chính? gặp khó khăn việc bán sản phẩm nông sản? ... tốt đề tài, toàn thể bạn lớp NK33 động vi n giúp đỡ trình thực đề tài Sinh vi n Vi Thị Thuỷ ii TĨM TẮT Đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả thích ứng vi c chuyển đổi cấu trồng cộng đồng người... i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh mục chữ vi t tắt .vii Danh sách bảng viii Danh sách hình .ix Chương 1.MỞ ĐẦU Chương TỔNG... nhiều hỗ trợ từ chương trình dự án vi c thay đổi cấu trồng Cũng giới hạn thời gian nên đề tài giới hạn phạm vi phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tích ứng người dân vi c chuyển đổi cấu trồng tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHÂU MẠ TẠI THÔN 2 XÃ LỘC BẮC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHÂU MẠ TẠI THÔN 2 XÃ LỘC BẮC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay