NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN GỖ CAO SU KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM VÀ ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

102 37 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ TRƯƠNG THỊ LÝ TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN GỖ CAO SU KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ TRƯƠNG THỊ LÝ TÂM NGHIÊN CỨU CƠNG NGHỆ BẢO QUẢN GỖ CAO SU KHƠNG SỬ DỤNG HĨA CHẤT TRONG SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i   CẢM TẠ Để hoàn thành tốt đề tài hôm xin chân thành cảm ơn: Ba, mẹ tạo kiện tốt vật chất động lực lớn để học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Toàn thể thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy cô khoa Lâm Nghiệp môn Chế Biến Lâm Sản giảng dạy truyền đạt kiến thức năm tháng theo học trường TS Hoàng Thị Thanh Hương – giáo viên hướng dẫn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian thưc đề tài Nguyễn Thị Tường Vy –giáo viên quản lý phòng thí nghiệm Bộ mơn Chế biến lâm sản nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thí nghiệm, Ban giám đốc công ty TNHH Phú An tạo điều kiện cung ứng mẫu gỗ cho tơi hồn thành thí nghiệm Ban giám đốc công ty TNHH Trường Tiền tạo điều kiện tốt gia công mẫu thí nghiệm dùng đề tài Ban giám đốc anh chị Trung tâm thí nghiệm Chế biến lâm sản, giấy & bột giấy, Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học Mơi trường nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình xác định hàm lượng chất tan nước lạnh gỗ cao su Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản K33 bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp trường Trân trọng cảm ơn Trương Thị Lý Tâm ii   TÓM TẮT Đề tài ngiển cứu: “ Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ cao su khơng sử dụng hóa chất sản xuất đồ chơi trẻ em đồ thủ cơng mỹ nghệ ” , tiến hành phòng thí nghiệm mơn Chế Biến Lâm Sản, khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm Chế biến lâm sản, Giấy & Bột giấy, Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học Môi trường, thời gian từ 21/02/2011 đến 21/07/2011 Sau thí nghiệm thăm hai phuơng pháp ngấm lạnh ngâm nóng chúng tơi chọn phương pháp ngâm nóng với mức thời gian nhiệt độ 700C Kết thu sau nghiên cứu cho ta thấy thời gian nhiệt độ xử lý có ảnh hưởng đến độ bền tự nhiên gỗ giới hạn bền uốn gỗ cao su Mối quan hệ giữ hàm lượng chất tan gỗ với độ bền tự nhiên tính chấtgỗ cao su thể qua phương trình hồi quy sau: Đối với độ bền tự nhiên gỗ: Ydoben=0,0682 – 1,0795.X1 – 0,9481.X2 + 0,5234.X12 + 0,7174.X1.X2 + 0,3591.X12 β = 153,0381 – 16,3566.H – 2,918.T + 0,5234.H2 + 0,1435.H.T + 0,0144.T2 Giới hạn bền uốn tĩnh: Yuontinh = 941,2938+ 6,5226.X1 – 2,609.X2 – 1,581.X12 – 2,281.X1.X2 - 2,542.X22 σ = 247,6818 + 54,2666.H + 15,9944.T – 1,581.H2 – 0,4562.H.T – 0,1017.T2 Bài toán tối ưu thiết lập sở hai hàm Ydoben Yuontinh, kết tối ưu đạt sau: Ydoben = 0,0293 (%), Yuontinh = 938,148 (kG/cm2) với thời gian 5,39 nhiệt độ xử lý 74,65 (0C).Giá trị giới hạn bền uốn sau xử lý bảo quản đạt kết σ= 938.148 (kG/cm2) so với gỗ cao su chưa qua xử lý σ=969,961 (kG/cm2) giới hạn bền uốn giảm 3,2 (%) độ bền tự nhiên β=0,0293 (%) nhỏ mức cho phép 25 (%) so với tiêu chuẩn kiểm tra nấm mốc châu Âu Như gỗ sau xử lý hồn tồn sử dụng vào việc sản xuất thực tế sản phẩm thủ công mỹ nghệ đồ chơi trẻ em iii     MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình x Lời nói đầu Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu bảo quản gỗ 2.1.1 Nghiên cứu sinh vật hại gỗ cao su 2.1.2 Nghiên cứu lọai hóa chất bảo quản gỗ 2.1.3 Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản gỗ 2.2 Sơ lược nguyên liệu gỗ Cao su 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng 10 2.2.2 Đặc điểm cấu tạo 12 2.2.3 Tính chất vật lý 14 2.2.4 Tính chất học 14 2.2.5 Thành phần hóa học 15 2.2.5.1 Những chất vách tế bào 15 2.2.5.2 Những chất vách tế bào 17 iv     2.2.6 Ảnh hưởng đặc điểm cấu tạo thành phần hóa học đến cơng nghệ xử lý 18 Chương 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mục tiêu cụ thể 21 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 21 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 22 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm thăm 22 3.3.3 Phương pháp nghiên cứu xử lý số liệu thí nghiệm 24 3.3.4 Phương pháp phân tích xử lý hồ quy 33 3.3.5 Bài tốn tối ưu hóa 34 3.4 Đánh giá tiêu độ bền tự nhiên - khả kháng nấm mốc 35 3.5 Phương pháp xác tính chất học 37 3.6 Phương pháp xác định hàm lượng chất tan nước nóng, nước lạnh 39 3.7 Dụng cụ thí nghiệm 40 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 41 4.1 Kết nghiên cứu 41 4.1.1 Kết nghiên cứu thăm 41 4.1.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm 41 4.1.2.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm với thông số đầu độ bền tự nhiên Ydoben gỗ cao su 45 4.1.2.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm với thông số đầu giới hạn bền uốn Yuontinh gỗ cao su 49 4.1.2.3 Xác định thông số tối ưu 53 4.1.2.4 So sánh độ bền uốn tĩnh sau xử lý trước xử lý bảo quản 55 4.1.2.5 Kết nghiên cứu thực nghiệm với thông số tỷ lệ nấm mốc 56 4.2 Thảo luận 57 v     4.3 Đề xuất quảnbảo quản gỗ cao su khơng sử dụng hóa chất 58 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC vi     DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT σ – Ứng suất uốn tĩnh (KG/cm2) β – Độ bền tự nhiên (%) H– Thời gian ngâm nóng (t) T – Nhiệt độ ngâm nóng (T) Yuontinh – hàm giới hạn bền uốn tĩnh Ydoben - hàm độ bền tự nhiên KTĐ - khô tuyệt đối T/R – Tangential/Radial – Tiếp tuyến/ Xuyên tâm NAC – Non Added Chemical – Khơng sử dụng hóa chất Ylt - Giá trị lý thuyêt Ytn - Giá trị thực nghiệm TB - Trung bình STT - Số thứ tự TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam ASTM D143 - Tiêu chuẩn Mỹ ANOVA - Phương pháp phân tích phương sai SLLL – Số lần lặp lại Bộ NN-PTNT – Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn vii     DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG Trang Bảng 2.1: Tính chất vật lý gỗ cao su 14 Bảng 2.2: Tính chất học gỗ cao su 15 Bảng 2.3: Tỷ lệ thành phần nguyên tố lignin cellulose 16 Bảng 2.4: Thành phần hóa học gỗ cao su 17 Bảng 2.5: Kết hàm lượng chất tan gỗ cao su 18 Bảng 3.1: Phương pháp thí nghiệm thăm 23 Bảng 3.2 Bảng dự kiến thông số đầu vào đầu 27 Bảng 3.3 : Mức khoảng biến thiên yếu tố nghiên cứu theo phương án ngâm nóng 31 Bảng 3.4 : Ma trận kế hoạch thí nghiệm ngâm nóng gỗ cao su 32 Bảng 3.5: Bảng tiêu đánh giá điểm theo tiêu chuẩn châu Âu xác định độ bền gỗ EN 113 36 Bảng 4.1: Kết kiểm tra hàm lượng chất tan nước nóng, nước lạnh 42 Bảng 4.2: Bảng giá trị thực nghiệm yếu tố đầu 44 Bảng 4.3: Phương sai hệ số phương trình độ bền tự nhiên 46 Bảng 4.4: Bảng giá trị Ti hàm Ydoben` 46 Bảng 4.5: Kết kiểm tra độ bền tự nhiên lý thuyết thực nghiệm 47 Bảng 4.6: Phương sai hệ số phương trình độ bền uốn tĩnh 50 Bảng 4.7: Bảng giá trị Ti hàm Yuontinh 50 Bảng 4.8: Kết kiểm tra giới hạn bền uốn lý thuyết thực nghiệm 51 Bảng 4.9: Kết tính tốn tối ưu hàm mục tiêu 54 Bảng 4.10: Bảng tính tốn tối ưu hàm hai mục tiêu cho gỗ cao su xử lý bảo quản 55 Bảng 4.11: Kết tính tốn tối ưu hàm Ychung dạng mã hóa 55 Bảng 4.12: Bảng kết kiểm tra độ bền uốn mẫu đối chứng 55 viii     Bảng 4.13: Độ bền uốn tĩnh gỗ cao su trước sau xử lý bảo quản 56 Bảng 4.14: Tỷ lệ % nấm mốc sau tuần 56 Bảng 4.15: Bảng tổng hợp giá trị thông số công nghệ gỗ cao su 60 Bảng 4.16: Bảng tiêu gỗ cao su trước sau xử lý bảo quản 60 ix     Phụ lục 11 KẾT QUẢ TÍNH CHO Ft CỦA PHƯƠNG TRÌNH YDOBEN ∧ ∧ STT X1 X2 X1 X1 X2 X2 y y ( y- y )2 1 1 1 0,1482 0,253934 0,01118 -1 1 -1 1,0187 0,978125 0,001646 -1 -1 0,6316 0,715285 0,007003 -1 -1 1 4,3716 4,308976 0,003922 1,414 1,999396 0 0,3267 0,201667 0,015633 -1,414 1,999396 0 3,1725 3,25441 0,006709 1,414 0 1,999396 0,0962 0,059045 0,0138 -1,414 0 1,999396 2,7461 2,740132 3,56E-05 0 0 0,3336 0,681585 0,121094 10 0 0 0,2971 0,681585 0,147829 11 0 0 0,9819 0,681585 0,090189 12 0 0 1,0518 0,681585 0,137059 13 0 0 0,7435 0,681585 0,003833 Sdu = 13 ∧ ∑ ( yi − yi ) = 0,54751 i =1 STT y0 ( y0 − y )2 942,4793 0,12109 944,5645 0,147825 942,2085 0,090192 943,5547 0,137063 943,3553 0,003834 y = 5 ∑ y /5 = 0,68158 Sth = u =1 u =1 11   ∑(y − y ) = 0,500004   Phụ lục 12 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU GIỚI HẠN BỀN UỐN SAU KHI XỬ LÝ BẢO QUẢN Ở DẠNG MÃ HÓA Target Cell (Max) Cell $D$2 Name Y Original Value 941,293753 Final Value 950,7042473 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $B$2 X1 1,414 $C$2 X2 -1,14783916 Constraints Cell Name Cell Value Formula Slack $B$2 X1 1,414 $B$2=-1,414 Not Binding 2,828 $C$2 X2 -1,14783916 $C$2=-1,414 Not Binding 0,26616084 12   Status   Phụ lục 13 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN SAU KHI XỬ LÝ BẢO QUẢN Ở DẠNG MÃ HÓA Target Cell (Min) Cell $D$2 Name Y Original Value 0,681585209 Final Value 0,029276467 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $B$2 X1 0,401334063 $C$2 X2 0,919137774 Constraints Cell Name Cell Value $B$2 X1 $B$2 Formula Status Slack 0,401334063 $B$2=-1,414 Not Binding 1,815334063 $C$2 X2 0,919137774 $C$2=-1,414 Not Binding 2,333137774 13     Phụ lục 14 BẢNG THỂ HIỆN CÁC HỆ SỐ CỦA PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY CHUNG YCHUNG TƯƠNG ỨNG CÁC α α b0 b1 b2 b11 b12 b22 0,1 3,2174 -3,6781 -3,2383 1,7828 2,4463 1,2231 0,2 5,4446 -7,3631 -6,4738 3,5673 4,8950 2,4490 0,3 7,6719 -11,0481 -9,7094 5,3519 7,3437 3,6749 0,4 9,8992 -14,7331 -12,9450 7,1364 9,7924 4,9008 0,5 12,1264 -18,4181 -16,1806 8,9209 12,2411 6,1266 0,6 14,3537 -22,1030 -19,4161 10,7054 14,6898 7,3525 0,7 16,5810 -25,7880 -22,6517 12,4899 17,1385 8,5784 0,8 18,8083 -29,4730 -25,8873 14,2745 19,5872 9,8043 10 0,9 21,03553 -33,158 -29,1228 16.05898 22.0359 11.03013 14     Phụ lục 15 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,1 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 3,21737 Final Value 0,987661569 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,392961536 $K$2 X2 0,930764731 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,392961536 $J$2=-1,414 Not Binding 1,806961536 $K$2 X2 0,930764731 $K$2=-1,414 Not Binding 2,344764731 15     Phụ lục 16 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,2 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 5,44464 Final Value 0,988464429 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,398308898 $K$2 X2 0,923650958 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,398308898 $J$2=-1,414 Not Binding 1,812308898 $K$2 X2 0,923650958 $K$2=-1,414 Not Binding 2,337650958 16     Phụ lục 17 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,3 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 7,67191 Final Value 0,989240878 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,400086271 $K$2 X2 0,921287157 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,400086271 $J$2=-1,414 Not Binding 1,814086271 $K$2 X2 0,921287157 $K$2=-1,414 Not Binding 2,335287157 17     Phụ lục 18 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,4 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 9,89918 Final Value 0,990010747 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,400973981 $K$2 X2 0,920106674 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,400973981 $J$2=-1,414 Not Binding 1,814973981 $K$2 X2 0,920106674 $K$2=-1,414 Not Binding 2,334106674 18     Phụ lục 19 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,5 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 12,12645 Final Value 0,990777988 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,401506291 $K$2 X2 0,919398837 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,401506291 $J$2=-1,414 Not Binding 1,815506291 $K$2 X2 0,919398837 $K$2=-1,414 Not Binding 2,333398837 19     Phụ lục 20 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,6 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 14,35372 Final Value 0,991543916 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,401861042 $K$2 X2 0,918927141 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,401861042 $J$2=-1,414 Not Binding 1,815861042 $K$2 X2 0,918927141 $K$2=-1,414 Not Binding 2,332927141 20     Phụ lục 21 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,7 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 16,58099 Final Value 0,992309094 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,402114358 $K$2 X2 0,918590296 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,402114358 $J$2=-1,414 Not Binding 1,816114358 $K$2 X2 0,918590296 $K$2=-1,414 Not Binding 2,332590296 21     Phụ lục 22 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,8 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 18,80826 Final Value 0,993073803 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,40230432 $K$2 X2 0,918337723 Constraints Cell Name Cell Value Formula Slack $J$2 X1 0,40230432 $J$2=-1,414 Not Binding 1,81630432 $K$2 X2 0,918337723 $K$2=-1,414 Not Binding 2,332337723 22   Status   Phụ lục 23 BẢNG KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN TỐ ƯU HÀM ĐA MỤC TIÊU YCHUNG Ở DẠNG MÃ HÓA KHI α = 0,9 Target Cell (Min) Cell $L$2 Name Y Original Value 21,03553 Final Value 0,9938382 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $J$2 X1 0,402452038 $K$2 X2 0,918141298 Constraints Cell Name Cell Value $J$2 X1 $J$2 Formula Status Slack 0,402452038 $J$2=-1,414 Not Binding 1,816452038 $K$2 X2 0,918141298 $K$2=-1,414 Not Binding 2,332141298 23     Phụ lục 24 BẢNG THEO DÕI TỶ LỆ NẤM MỐC CỦA GỖ CAO SU TRONG TUẦN Stt X1 X2 1 -1 -1 -1 -1 1,414 -1,414 1,414 -1,414 0 10 0 11 0 12 0 13 0 Lặp lại 3 3 3 3 3 3 T 1(cm2) 7,17 4,71 3,87 5,97 6,72 4,84 3,00 6,25 3,42 2,85 5,87 7,17 6,98 7,17 7,15 7,07 5,63 4,75 7,70 2,85 5,04 5,30 7,50 3,57 4,42 4,50 3,12 1,60 5,12 2,82 2,93 4,00 2,82 4,50 2,86 2,00 3,80 3,85 4,80 24   T (cm2) 9,80 6,58 7,25 10,84 8,44 10,20 6,40 6,25 9,42 10,12 11,35 14,34 7,04 8,02 8,00 10,65 8,20 12,07 8,25 8,40 6,15 9,60 8,00 12,02 10,20 8,00 9,12 8,25 5,12 6,30 8,80 8,00 9,20 9,00 6,20 6,08 7,40 7,70 10,2 T (cm2) 14,34 12,42 13,95 14,72 13,44 10,68 10,01 12,65 18,32 17,24 15,74 18,34 13,96 14,34 14,30 14,14 11,26 18,14 15,40 9,89 10,08 12,04 15,00 14,80 11,90 13,82 15,65 12,23 10,24 12,60 10,96 12,02 10,75 11,50 10,34 12,12 9,40 9,14 11,02 T (cm2) 19,64 13,16 14,50 22,68 19,99 22,40 13,80 12,50 20,84 20,24 22,70 28,68 15,08 17,04 19,01 21,30 17,42 24,01 16,75 16,80 14,30 20,20 16,02 24,04 19,40 16,08 18,24 16,50 12,24 18,70 19,60 18,04 18,40 20,10 12,40 12,24 14,80 15,40 20,40   Phụ lục 25 KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ NẤM MỐC CỦA GỖ CAO SU TRONG TUẦN Stt X1 X2 1 -1 -1 -1 -1 1,414 -1,414 1,414 -1,414 0 10 0 11 0 12 0 13 0 Lặp lại 3 3 3 3 3 3 a (cm) b (cm) h (cm) Diện tích 2,004 2,000 2,004 2,002 2,002 2,008 1,999 2,006 1,992 1,994 1,994 2,002 2,004 2,002 2,008 2,002 2,002 2,008 1,998 2,004 2,042 1,994 2,006 1,996 2,000 2,002 1,998 2,004 2,000 2,002 2,002 2,002 1,996 2,002 1.996 2,002 2,002 1,998 2,002 2,012 2,012 2,002 2,004 2,000 1,994 1,994 1,996 2,006 2,006 2,000 2,004 2,000 2,004 2,004 2,002 1,994 2,068 2,002 2,006 2,048 2,002 2,000 2,002 2,006 2,002 2,000 2,002 1,998 1,998 2,000 1,998 2,004 2,002 2,002 1,998 1,994 2,000 2,008 10,000 9,998 10,002 9,998 10,000 10,002 9,998 10,002 10,000 10,000 9,998 10,000 9,998 9,998 10,000 10,000 10,000 9,998 9,996 9,998 10,000 10,000 10,002 10,002 10,000 10,004 10,000 10,002 9,998 10,000 10,000 10,002 10,004 10,000 10,000 10,002 9,998 9,996 9,998 88,38 88,27 88,16 88,13 88,05 88,06 87,82 88,06 87,95 88,00 87,84 88,14 88,08 88,13 88,29 88,10 87,90 89,81 87,97 88,22 90,16 87,90 88,16 87,97 88,14 88,13 87,95 88,16 87,94 88,00 88,05 88,02 88,03 88,10 87,95 88,02 87,89 87,92 88,22 Trung bình 25   Tỷ lệ T1 (%) 8,11 5,33 4,39 6,77 7,63 5,50 3,42 7,10 3,89 3,24 6,68 8,13 7,92 8,14 8,10 8,02 6,40 5,29 8,75 3,23 5,59 6,03 8,51 4,06 5,01 5,11 3,55 1,82 5,82 3,20 3,33 4,54 3,20 5,11 3,25 2,27 4,32 4,38 5,44 5,4 Tỷ lệ T2 (%) 11,09 7,45 8,22 12,30 9,59 11,58 7,29 7,10 10,71 11,50 12,92 16,26 7,99 9,10 9,06 12,09 9,33 13,43 9,38 9,52 6,82 10,92 9,07 13,66 11,57 9,08 10,37 9,36 5,82 7,16 9,99 9,09 10,45 10,22 7,05 6,91 8,42 8,76 11,56 9,8 Tỷ lệ T3 (%) 16,22 14,07 15,82 16,70 15,26 12,13 11,40 14,36 20,83 19,59 17,91 20,81 15,85 16,27 16,19 16,05 12,81 20,20 17,50 11,21 11,18 13,69 17,04 16,82 13,50 15,68 17,79 1387 11,64 14,32 12,45 13,65 12,21 13,05 11,75 13,77 10,69 10,39 12,49 14,8 Tỷ lệ T4 (%) 22,22 14,91 16,45 25,74 22,70 25,44 15,71 14,19 23,69 23,00 25,84 32,54 17,12 19,33 21,53 24,18 19,82 26,73 19,04 19,04 15,86 22,98 18,17 27,34 22,01 18,24 20,74 18,71 13,92 21,25 22,26 20,49 20,90 22,81 14,09 13,91 16,84 17,51 23,12 20,52 ... gỗ cao su lớn Hình 2.2: Mọt Lyctus brunneus [19] Trong trình sử dụng, gỗ cao su bị mọt cám nâu phá hoại Mọt cám nâu có tên khoa học Lyctus brunneus Stephens thuộc họ Lyctidae Loài phân bố rộng... chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình x Lời nói đầu Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thi t đề tài 1.2 Ý nghĩa đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược... thí nghiệm thăm dò 23 Bảng 3.2 Bảng dự kiến thông số đầu vào đầu 27 Bảng 3.3 : Mức khoảng biến thi n yếu tố nghiên cứu theo phương án ngâm nóng 31 Bảng 3.4 : Ma trận kế hoạch thí nghiệm ngâm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN GỖ CAO SU KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM VÀ ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ , NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN GỖ CAO SU KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM VÀ ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay