KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARUMI DINING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG

69 45 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** TRƯƠNG MINH HIẾU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARUMI DINING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** TRƯƠNG MINH HIẾU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARUMI DINING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHẠM NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 i LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu tồn thể q thầy trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình bảo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Thầy TS Phạm Ngọc Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài Ban lãnh đạo tập thể anh chị em công nhân công ty Cổ Phần Gỗ MINH DƯƠNG tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho thực đề tài Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản K33 động viên giúp đỡ thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, 25/06/2011 Sinh viên thực Trương Minh Hiếu ii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ vi VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii LỜI NÓI ĐẦU ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần gỗ Minh Dương 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Địa điểm, địa hình 2.2 cấu tổ chức công ty 2.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.2.2 Sơ đồ cấu tổ chức sản xuất 2.2.3 Tình hình nhân 2.3 Tình hình sản xuất công ty 2.3.1 Chủng loại nguyên liệu 2.3.2 Sản phẩm, khách hàng 2.3.3 Máy móc thiết bị Chương NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 iii 3.2.1.Phương pháp ngoại nghiệp 13 3.2.2.Phương pháp nội nghiệp 14 3.3.Phân tích sản phẩm Ghế Marumi Dining Chair 14 3.4 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 14 3.5.Tính tỷ lệ lợi dụng gỗ 15 3.6.Tính tốn tỷ lệ phế phẩm: 15 Chương KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 16 4.1 Sản phẩm ghế Marumi Dining Chair: 16 4.1.1 Sản phẩm 16 4.1.2 Đặc điểm, hình dáng, kết cấu sản phẩm 18 4.1.3 Các dạng liên kết sản phẩm 19 4.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 21 4.2.1 Yêu cầu nguyên liệu 21 4.2.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất 21 4.2.3 Lưu đồ sản xuất ghế Marumi Dining Chair 24 4.2.4 Công nghệ sản xuất máy móc, thiết bị 24 4.2.4.1 Công nghệ công đoạn pha phôi 24 4.2.4.2 Công nghệ công đoạn gia công sơ chế 28 4.2.4.3 Công nghệ công đoạn tinh chế 29 4.2.4.4 Công nghệ khâu lắp ráp hồn thiện, bao bì, đóng gói 32 4.2.4.5 Công nghệ trang sức bề mặt: 35 4.2.4.6 Biểu đồ gia công sản phẩm 35 4.3 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ qua cơng đoạn gia cơng 35 4.3.1 Kích thước nguyên liệu ban đầu 36 4.3.2 Thể tích nguyên liệu trước công đoạn pha phôi 36 4.3.3 Kết tính tốn thể tích ngun liệu qua công đoạn sơ chế 38 4.3.4 Kết tính tốn thể tích ngun liệu qua công đoạn tinh chế 41 4.4 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 44 4.4.1 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế sản phẩm 44 iv 4.4.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tinh chế sản phẩm 46 4.4.3 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm 47 4.5 Giá thành sản phẩm Công ty: 48 4.5.1 Nguyên liệu chính: 48 4.5.2 Nguyên vật liệu phụ: 49 4.6 Đánh giá chung 50 4.6.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ: 50 4.6.2 Tỷ lệ phế phẩm: 50 4.6.3 Công tác tổ chức sản xuất: 51 4.6.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 51 4.6.5 Công tác vệ sinh an toàn lao động: 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn ĐKKD: Đăng ký kinh doanh STT: Số thứ tự TCCT: Tinh chế chi tiết TCSP: Tinh chế sản phẩm SCCT: Sơ chế chi tiết SCSP: Sơ chế sản phẩm SCPP: Sơ chế phế phẩm NL: Nguyên liệu TNL: Tấm nguyên liệu vi DANH SÁCH CÁC HÌNH BẢNG TRANG Bảng 2.1: Thống kê số lượng máy móc thiết bị nhà máy 8  Bảng 2.2: Bảng thống kê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất xưởng 9  Bảng 4.1 Bảng liệt kê chi tiết ghế Marumi Dining Chair .19  Bảng 4.2: Bảng quy cách vật tư lắp ráp sản phẩm 21  Bảng 4.3: Quy trình trang sức bề mặt ghế Marumi Dining Chair 35  Bảng 4.4: Thể tích gỗ trung bình cơng đoạn ghép .37  Bảng 4.5: Thể tích gỗ trung bình khâu sơ chế 39  Bảng 4.6: Thể tích ngun liệu trung bình trước khâu cắt đầu sản phẩm 40  Bảng 4.7 Thể tích ngun liệu trung bình sau khâu cắt đầu sản phẩm 41  Bảng 4.8: Thể tích nguyên liệu trung bình trước cơng đoạn tinh chế sản phẩm 42  Bảng 4.9: Thể tích ngun liệu trung bình sau công đoạn tinh chế sản phẩm 42  Bảng 4.10: Tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu qua công đoạn gia công 43  Bảng 4.11: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế sản phẩm .45  Bảng 4.12: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế sản phẩm 46  Bảng 4.13: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm 47  Bảng 4.14: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn .48  Bảng 4.15: Giá nguyên liệu 49  Bảng 4.16: Giá vật liệu phụ 49  Bảng 4.17: Bảng tính giá .49  vii DANH SÁCH CÁC BẢNG HÌNH TRANG Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý công ty 5  Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức sản xuất .6  Hình 2.3: Bộ bàn ghế QEBEC 10  Hình 2.4: Ghế Caos 10  Hình 2.5: Ghế PRIENCE 11  Hình 2.6: Bộ bàn ghế Moca Dinning .11  Hình 4.1: Ghế Marumi Dining Chair .17  Hình 4.2: Liên kết vis .20  Hình 4.3: Liên kết chốt .20  Hình 4.4: Sơ đồ lắp ráp ghế Marumi Dining Chair 34  viii LỜI NÓI ĐẦU Gỗ người sử dụng từ lâu vai trò quan trọng đời sống người Gỗ nhiều thuộc tính mà vật liệu khác khơng tính cách nhiêt, cách âm, cách điện gỗ sủ dụng hầu hết ngành, lĩnh vực đời sống người Hơn nữa, gỗ vật liệu tự nhiên, sinh từ tự nhiên trả tự nhiên hồn tồn khơng gây hại cho mơi trường, vấn đề mà tất nước giới quan tâm Cùng với thời gian, gỗ lại tái tạo phục vụ cho nhu cầu sản xuất người Chính gỗ sản phẩm gỗ ngày người tiêu dùng ưa chuộng, gia tăng số lượng lẫn chất lượng theo đà tiến xã hội Ngành chế biến gỗ phần từ sản xuất sản phẩm mang tính chất nghệ thuật, theo cảm tính người thợ sang sản xuất cơng nghiệp theo nhu cầu sử dụng thị hiếu người tiêu dùng Ngày nay, ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhu cầu cơng việc ngày nhiều, tính chất công việc ngày phức tạp Con người cần nơi để nghỉ ngơi, để tìm lại cảm giác thoải mái sau làm việc vất vả Chính dịch vụ kéo theo nhà hàng, phòng trà… đua phát triển, làm cho sản phẩm phục vụ cho dịch vụ bàn, ghế trở nên cấp thiết Một bàn ghế dùng phòng trà, nhà hàng phải cho khách cảm thấy thoải mái dùng bữa hay nhâm nhi trà bạn Bên cạnh sản phẩm phải góp phần làm cho nơi đạt trở nên sang trọng hơn, lịch Phải làm cho thực khách cảm giác tự tin dẫn bạn vào ăn, uống, nghỉ ngơi, tâm Nắm bắt tình hình với cho phép mơn, hướng dẫn tận tình Tiến Sỹ Phạm Ngọc Nam giúp đỡ ban lãnh đạo anh chị em cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần gỗ MINH DƯƠNG Tơi thực đề tài khảo sát quy trình công nghệ sản xuất ghế Marumi Dining Chair dùng phòng trà, cà phê, cơng ty cổ phần gỗ MINH DƯƠNG Đề tài khảo sát nhằm hoàn thiện q trình cơng nghệ sản xuất ghế Marumi Dining Chair ix Hình 4.5: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công Nhận xét: Qua biểu đồ ta nhận thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ cao, cao công đoạn tinh chế Do khâu xẻ dọc qua máy rong Ripsaw để xẻ kích thước lớn thành chi tiết kích tước theo quy cách nên khuyết tật xảy Nguyên nhân đầu vào nguyên liệu lựa chọn kỹ, số máy móc thiết bị nên độ xác gia công cao 4.4 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 4.4.1 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế sản phẩm Nguồn nguyên liệu công ty mua dạng phôi theo quy cách công ty đặt tẩm sấy Nhập với nhiều nguồn gốc, xuất xứ khác dẫn đến chất lượng gỗ khác Trong q trình gia cơng tạo phơi, thiết bị máy móc hoạt động tốt với kinh nghiệm cơng nhân giảm thiểu tối đa tỷ lệ phế phẩm Tỷ lệ công đoạn đa phầm nguyên liệu xấu gây như: mắt, mọt, ruột gỗ chi tiết làm từ ván ép, công đoạn tạo phôi qua cưa cắt tạo quy cách chuẩn cho công đoạn tạo dáng tiết hỏng 44 Để đánh giá rõ tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế, tiến hành khảo sát 30 lần cho chi tiết sản phẩm ghế Marumi Dining Chair thể bảng 4.11 Bảng 4.11: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế sản phẩm Stt Tên chi tiết Số lượng Số chi tiết Tỷ lệ phế phẩm (cái) hỏng (cái) P(%) 01 Chân trước 30 0 02 Chân sau 30 3,33 03 Vai tựa 30 6,67 04 Kiềng lưng tựa 30 6,67 05 Kiềng sau 30 3,33 06 Kiềng hông 30 3,33 07 Kiềng hông 30 6,67 08 Kiềng trước 30 0 09 Patt góc trước 30 3,33 10 Patt góc sau 30 3,33 11 Ván ép mê ngồi 30 6,67 330 13 Tổng Tỷ lệ phế phẩm trung bình cơng đoạn sơ chế sản phẩm: Ptp = (P1 + P2 + P3 + + P11) / 11 = 3,9 % Nhận xét: Trong trình thực đề tài công ty, nhận thấy tỷ lệ phế phẩm chi tiết: kiềng trước trên, kiềng trước dưới, kiềng sau bọ góc cao Nguyên nhân chủ yếu nguyên liệu xấu, gỗ hay bị mắt sống, mắt chết, lẹm cạnh nên q trình pha phơi ảnh hưởng đến chất lượng chi tiết sản phẩm Tay nghề công nhân cao, nhiên cần phải ý áp phơi vào máy rong ngun liệu q dài độ cong lớn ảnh hưởng đến kích thước phơi Cần chế độ kiểm tra, bảo dưỡng máy thường xuyên, điều làm giảm tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ 45 4.4.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tinh chế sản phẩm Ở công đoạn gia công tinh chế, nguyên liệu định hình thành phơi chi tiết sản phẩm Các chi tiết gia công qua khâu công nghệ như: khoan, phay mộng, xẻ rãnh, tạo góc bo làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm Chính vậy, tỷ lệ phế phẩm khâu thường nứt tét phôi hay khoan khơng xác tay nghề cơng nhân hạn chế máy móc Chúng tơi tiến hành khảo sát 30 chi tiết thu kết Tỷ lệ phế phẩm tính tốn thể bảng 4.12 Bảng 4.12: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế sản phẩm Stt Tên chi tiết Số lượng Số chi tiết Tỷ lệ phế phẩm (cái) hỏng (cái) P(%) 01 Chân trước 30 0 02 Chân sau 30 0 03 Vai tựa 30 3,33 04 Kiềng lưng tựa 30 3,33 05 Kiềng sau 30 0 06 Kiềng hông 30 3,33 07 Kiềng hông 30 3,33 08 Kiềng trước 30 0 09 Patt góc trước 30 0 10 Patt góc sau 30 3,33 11 Ván ép mê ngồi 30 3,33 330 Tổng Tỷ lệ phế phẩm trung bình cơng đoạn tinh chế sản phẩm: Ptc = (P1 + P2 + P3 + + P11) / 11 = 1,8 % Nhận xét: Qua bảng ta thấy tỷ lệ phế phẩm trung bình cơng đoạn tinh chế 1,8% Tỷ lệ phế phẩm công đoạn gia công tinh chế chủ yếu xảy máy móc q trình gia cơng độ xác chưa cao thường xuyên xảy hỏng máy 46 làm việc nhiều Bên cạnh ngun liệu khơng đạt qui cách Cần biện pháp để lựa chọn nguyên liệu cho thật kỹ để hạn chế phế phẩm 4.4.3 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm Qua khảo sát thực tế công ty, tiến hành theo dõi công nhân làm việc công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm ghế Marumi Dining Chair Ở công đoạn dạng khuyết tật thường xảy trầy móp, bụi sọc nhám, chảy sơn, lệch màu, sai độ bóng Từ chúng tơi tính tốn tỷ lệ phế phẩm thể bảng 4.13 Bảng 4.13: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm Stt Tên chi tiết Số lượng Số chi tiết Tỷ lệ phế phẩm (cái) hỏng (cái) P(%) 01 Chân trước 30 0 02 Chân sau 30 0 03 Vai tựa 30 0 04 Kiềng lưng tựa 30 3,33 05 Kiềng sau 30 0 06 Kiềng hông 30 0 07 Kiềng hông 30 0 08 Kiềng trước 30 0 09 Patt góc trước 30 0 10 Patt góc sau 30 3,33 11 Ván ép mê ngồi 30 3,33 330 Tổng Tỷ lệ phế phẩm trung bình cơng đoạn tinh chế sản phẩm Ptsbm = (P1 + P2 + P3 + + P11) / 11 = 0,9 % Nhận xét: Qua bảng ta thấy tỷ lệ phế phẩm trung bình cơng đoạn trang sức bề mặt 0,9 %, dạng phế phẩm lệch màu, sai độ bóng, trầy móp Đa phần khuyết tật sửa chữa nên chúng đưa vào hàng tái 47 chế, khuyết tật bị loại bỏ Sản phẩm cần tái chế lại, sau tái chế sử dụng lại khoảng 99 %, % tái chế tiếp Bảng 4.14: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn Stt Công đoạn gia công Tỷ lệ phế phẩm % 01 Sơ chế 3,9 02 Tinh chế 1,8 03 Trang sức bề mặt 0,9 % ,5 ,5 ,5 ,5 ,9 ,8 ,9 S chế T in h c h ế T n g s ứ c bề m ặt Hình 4.6: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công sản phẩm P = Pcđ sơ chế * Pcđ tinh chế * Pcđ trang sức = 3,9 * 1,8 * 0,9 = 6,31 % 4.5 Giá thành sản phẩm Công ty: 4.5.1 Nguyên liệu chính: Giá thành sản phẩm cơng ty tính tốn dựa vào ngun vật liệu cấu thành nên sản phẩm chi phí phụ liên quan đến q trình sản xuất tác động đến giá thành sản phẩm Trong trình khảo sát, theo dõi, vào số liệu thống kê định mức, đơn giá lấy theo nguồn phòng kế hoạch vật tư, nhằm ghi nhận lại giá nguyên liệu đầu vào tính tốn bảng 4.15 48 Bảng 4.15: Giá nguyên liệu STT Tên nguyên liệu Định mức (m3) Đơn giá (đồng/m3) Giá thành (đồng) 0,00464 4.100.000 19.051 Cao su Chiều dày (mm) ≤ 30 Cao su < 40 0,00604 4.300.000 26.006 Cao su >40 0,01082 4.500.000 48.693 Ván ép 12 0,001458 10.000.000 14.580 Tổng 93.750 4.5.2 Nguyên vật liệu phụ: Qua trình khảo sát, theo dõi trực tiếp công ty thấy để làm sản phẩm ghế Marumi Dining Chair hồn chỉnh cần ngun vật liệu phụ kèm, theo dõi loại nguyên vật liệu với nguồn cung cấp thông tin từ phòng kế hoạch để từ ghi nhận lại bảng 4.16 Bảng 4.16: Giá vật liệu phụ Mặt hàng Chốt gỗ Số lượng (đồng/cái) Đơngiá (đồng/cái) 50 Thành tiền (đồng) 400 Vis đầu dù 60 480 Vis xoắn 74 592 Nỉ(mút) đế chân 80 640 Vis 70 280 2.392 Bảng 4.17: Bảng tính giá Stt Nhóm Nguyên liệu Nguyên liệu phụ Các khoản khác Giá bán 49 Tổng chi phí VNĐ Nguyên liệu Ván ép Vernis Vật tư khác Hardware Bao bì 93.750 14.580 39.338 14.991 2.392 44.635 128.260 337.940 % so với giá bán 27,69 4,31 11,62 4,43 0,87 13,19 37,89 - Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm: Nguyên vật liệu Giá thành sản phẩm mộc phụ thuộc chủ yếu vào lượng nguyên liệu tiêu hao Để hạ giá thành sản phẩm, nên quan tâm đến vấn đề sau: Nguồn nguyên liệu cung cấp phải đặn, lâu dài nhà máy khơng bị động trình sản xuất nguồn nguyên kiệu cung ứng khơng kịp biến động lớn giá Lựa chọn nguyên liệu kỹ trước nhập kho, để hạ thấp tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ, cho lượng tiêu hao Để đạt vấn đề cơng ty nên trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí xếp cơng nhân thao tác máy Các chi phí khác Chi phí khấu hao: Để giảm chi phí khấu hao, cơng ty nên biện pháp phát huy tối đa suất sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng, cơng nhân Trong q trình làm việc nên lựa chọn nguyên liệu xong bắt đầu tiến hành khởi động máy Nên xếp công nhân thao tác máy cách hợp lý Chi phí gián tiếp: Bao gồm chi phí quản lý phận gián tiếp khác, để giảm bớt chi phí này, cơng ty nên tổ chức, quản lý đạt yêu cầu gọn nhẹ Chi phí bao bì: Cơng ty nên nghiên cứu lại vấn đề nhập bao bì để nhập với giá thành thấp 4.6 Đánh giá chung 4.6.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ: Trong trình khảo sát thực tế cơng ty, chúng tơi thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ cao Tuy nhiên muốn giảm chi phí đầu vào, cơng ty nên dùng nguyên liệu gỗ tạp rẻ hơn, thay chi tiết phụ 4.6.2 Tỷ lệ phế phẩm: Qua trình khảo sát theo dõi trực tiếp người công nhân làm việc, thấy tỷ lệ thành phẩm đạt cao, bên cạnh tỷ lệ phế phẩm xảy ra, tỷ lệ phế phẩm thấp chấp nhận Tuy nhiên để giảm bớt tỷ lệ phế phẩm cần tập trung vào số công đoạn Ở công đoạn tạo dáng, tỷ lệ 50 phế phẩm sinh trình độ tay nghề cơng nhân phần máy móc Nên cơng đoạn này, ta chủ động điều chỉnh Đối với máy móc, thiết bị q cũ cơng ty cần cho tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên, nhằm đảm bảo gia công chi tiết cho công nhân Nên chế độ hậu đãi thích hợp để giữ đội ngũ cơng nhân lành nghề tỷ lệ phế phẩm cải thiện 4.6.3 Công tác tổ chức sản xuất: Chúng thấy công tác tổ chức sản xuất hiệu với hệ thống nhà xưởng rộng: kho nguyên liệu, xưởng tạo phôi sơ chế, tinh chế, sơn kho thành phẩm Từng xưởng hoạt động tính độc lập riêng biệt, kho nguyên liệu tính khối lượng cấp phát nguyên liệu cho xưởng tạo phôi sơ chế, bên xưởng sơ chế cấp phát nguyên liệu cho xưởng tinh chế lắp ráp Bố trí cơng nhân tương đối hợp lý, bên cạnh số máy thiếu cơng nhân làm việc, cơng ty nên xem xét để bố trí cho hợp lý Trình độ cơng nhân bố trí phù hợp với công việc giao Cán kỹ thuật phụ trách sản xuất trách nhiệm cao quản lý quán xuyến công nhân, xếp công việc cho cơng nhân bố trí hợp lý Cung cách quản lý cơng ty mang tính động cao, vào đầu sản xuất tiến hành họp tồn thể cơng nhân để phổ biến kế hoạch sản xuất ngày kiểm điểm lại sai sót sản xuất Công ty quản lý công nhân hệ thống mã vạch thẻ nên thuận tiện cho việc chấm cơng Vì thuận lợi cho người quản lý công nhân, tiết kiệm thời gian để sản xuất hiệu 4.6.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty thực đầy đủ quy trình kỹ thuật sản xuất Trình tự sản xuất chi tiết sản phẩm tuân theo khâu cơng nghệ tính tốn Dây chuyền cơng nghệ cơng ty thuận lợi khó khăn: Nhà xưởng xây dựng rộng rãi, thơng thống, đầy đủ ánh sáng cho cơng nhân làm việc, hệ thống hút bụi trang bị đầy đủ Đường vận chuyển bị 51 vướng, lại chật chội, cơng ty nên xếp bố trí lại cho hợp lý Bố trí máy móc thiết bị hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho trình sản xuất Mơi trường làm việc: Tuy nhà xưởng cơng ty xây dựng diện tích lớn, rộng rãi thơng thống, hệ thống xử lý bụi công ty không xử lý hết lượng bụi thải sản xuất Điều gây ảnh hưởng đến sản xuất công nhân chất lượng sản phẩm Vì cơng ty nên bố trí thêm hệ thống hút bụi 4.6.5 Công tác vệ sinh an tồn lao động: Trong q trình khảo sát theo dõi thực tế công ty, thấy công nhân làm việc lượng bụi bay xung quanh nhiều Như ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người cơng nhân giảm tính thẩm mỹ sản phẩm Vì cơng ty phải phận thường xuyên dọn dẹp vệ sinh lúc làm việc sau ca làm việc Ở khu vực chà nhám, tăng hệ thông hút bụi, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho cơng nhân, nên thêm vật dụng chứa đầu mẩu, phơi bào Công ty cần trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: thiết bị chống ồn khâu ghép hay khâu bào, bao tay, kiến bảo hộ Nên kiểm tra gắt gao xử lý nghiêm khắc với trường hợp công nhân đứng máy hay tháo phận bảo vệ an toàn lao động, không đeo trang lúc làm việc, nơi để nước uống gần nhà vệ sinh, dẻ lau chùi quy trình sơn để khơng nơi quy định Công ty nên quan tâm nhiều đến sức khỏe cho người cơng nhân, tạo an toàn cho người lao động nâng cao suất lao động mục tiêu chung công ty 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài công ty cổ phần gỗ MINH DƯƠNG rút số kết luận sau: Công ty sản xuất tiến độ để giao hàng theo thời hạn hợp đồng cho khách hàng Cán quản lý người trẻ tuổi đào tạo kinh nghiệm quản lý, hiểu biết rõ công nghiệp chế biến gỗ chế quản lý công ty tạo điều kiện cho cán công nhân phát huy hết lực để làm việc nhiệt tình trách nhiệm sở vật chất, máy móc thiết bị cơng ty nhìn chung đầy đủ, đại thường xuyên đầu tư, phát triển Dây chuyền sản xuất mức độ chun mơn hóa cao, đảm bảo cho tiến độ sản xuất nhịp nhàng Sản phẩm ghế Marumi Dining Chair sản xuất công ty cổ phần gỗ MINH DƯƠNG sản phẩm nội thất, chúng sử dụng nhà, văn phòng làm việc,…Sản phẩm mẫu mã đẹp, chức đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất ghế gỗ cao su ván ép Dây chuyền công nghệ công ty sản xuất phù hợp với tình hình máy móc thiết bị, trình độ tay nghề công nhân công ty cổ phần gỗ MINH DƯƠNG Sản phẩm mộc đa dạng nên nhiều loại hình chi tiết khác công nghệ gia công chi tiết khác Để gia cơng tạo hình dạng, kích thước cho chi tiết sản phẩm ghế Marumi Dining Chair, Công ty áp dụng công nghệ gia công cắt gọt theo bước: Từ nguyên liệu gia công tạo phôi, công đoạn sử dụng máy cắt 53 chọn, máy rong, máy bào mặt, thiết bị tráng keo, thiết bị ghép tấm, cưa lọng chi tiết, máy cắt đầu Gia công định hình tạo kích thước hình dạng cuối sản phẩm, công đoạn tạo dáng gồm khâu sau: khoan lỗ vis, phay định hình, máy đánh mộng dương, khoan nằm, chà nhám Tỷ lệ phế phẩm xảy công đoạn sơ chế, tinh chế cao nhất, dạng phế phẩm xảy với gỗ chủ yếu, ván khơng cơng đoạn sơ chế phế phẩm chủ yếu sai kích thước Còn cơng đoạn tinh chế phế phẩm chủ yếu khoan không vị trí bị nứt đầu Giá thành sản phẩm ghế Marumi Dining Chair là: 337.940 (đồng) 5.2 Kiến nghị Sau trình khảo sát xưởng sản xuất công ty cổ phần gỗ MINH DƯƠNG chúng tơi số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng nghệ, quy trình sản xuất dòng sản phẩm nói chung sản phẩm ghế Marumi Dining Chair nói riêng cơng ty Ngun liệu đầu vào q trình sản xuất chất lượng khơng đảm bảo, nhiều khuyết tật: mắt sống, mắt chết, mục, gỗ cong… làm giảm tỷ lệ lợi dụng gỗ, ảnh hưởng đến chất lượng chi tiết sản phẩm Do cần lựa chọn nguyên liệu kỹ trước thu mua Việc bố trí máy móc thiết bị công đoạn tạo phôi chưa hợp lý, nên bố trí lại để góp phần đẩy nhanh, đảm bảo an tồn lao động q trình sản xuất vận chuyển chi tiết thuận lợi Khâu lựa chọn nguyên liệu nên tiến hành lựa chọn trước khởi động máy Cần đặt bảng hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy để xảy cố cơng nhân biết cách xử lý Trong q trình khảo sát thực tế công ty, thấy công nhân làm việc buổi sáng từ 00 phút đến 11 30 phút, buổi chiều từ 00 phút đến 30 phút, thời gian làm việc không nghỉ giải lao, làm việc gây mệt mỏi, căng thẳng cho người công nhân ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người cơng nhân Do hiệu công việc không cao, chất lượng sản phẩm khơng đảm bảo Vì cơng ty nên nghiên cứu để chế độ làm việc hợp lý hơn, thời gian 54 cho cơng nhân nghỉ giải lao 15 phút ca làm việc để tránh tình trạng làm việc sức Công ty nên tổ chức khóa học để nâng cao tay nghề cơng nhân đánh giá trình độ tay nghề cơng nhân để bố trí cơng việc cho phù hợp với lực người nhằm đạt hiệu cao sản xuất Trong trình khảo sát cơng ty, chúng tơi thấy lượng bụi nhiều, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người, đồng thời lượng bụi dính vào sản phẩm làm giảm tính thẩm mỹ sản phẩm Bởi cơng ty nên đầu tư thêm hệ thống hút bụi, góp phần giảm bớt lượng bụi, tạo khơng gian thống khí xưởng định hình để cơng nhân thoải mái làm việc góp phần tăng suất lao động đảm bảo sức khỏe lâu dài 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO *Sách Bùi Việt Hải, 2003 Giáo trình phương pháp thống kê Lâm Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Hứa Thị Huần, 2004 Bảo quản gỗ Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Lộc, 2004 Sử dụng Autocad 2D, 3D Nhà xuất Tổng Hợp, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2007 Kỹ thuật cưa xẻ gỗ xuất Nhà xuất Nông Nghiệp Phạm Ngọc Nam - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp, Hà Nội Hồng Hữu Nguyên - Hoàng Xuân Niên, 2004 Nguyên lý cắt gọt gỗ vật liệu gỗ Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội *Khóa luận tốt nghiệp Huỳnh Tấn Nghĩa, 2008 Thiêt kế bàn ghế TN-08 Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trung, 2009 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Bàn Deaf Rect TBL Công ty TNHH Minh Phát II Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh *Tài liệu tham khảo từ hệ thống Internet http://www.google.com.vn 10 http://www.mifaco@hcm.vnn.vn 11 http://www.tinkinhte.com 56 PHỤ LỤC 57 BIỂU ĐỒ GIA CÔNG SẢN PHẨM STT Tên chi tiết Chân trước Chân sau Vai tựa Kiềng lưng tựa Kiềng sau Kiềng hông Kiềng hông Kiềng trước Quy cách tinh chế 40x40x380 Quy cách phôi 43x45x500 Cắt sơ chế Lọng 41x41x400 R1310, R1557, R2100 Bào mặt 42x43x500 40x40x810 42x46x950 R900 41x41x950 22x22x345 24x26x390 R2100 23x24x390 22x22x345 24x25x395 R900 Bào mặt 23x23x390 22x24x395 22x61x300 Toupi 42x43x380 Bo góc R1310, R1557, R2100 41x41x810 Bo góc R900 23x24x345 Bo góc R2100 22x61x290 22x61x420 21x61x415 21x61x410 22x22x420 24x24x430 24x25x425 24x25x420 20x60x360 22x63x400 21x61x360 Đánh mộng dương Khoan lỗ Phay mộng 5x25x80 Đánh mộng 10x30x20 ∅10.5x16, ∅14x2/∅9x 25 Phay mộng 10x40x2 Rãnh 16x50 20x60x410 Đánh mộng âm Phay mộng 10x20x1 5,phay mộng 10x30x2 22x24x345 22x65x300 20x60x425 Router Phay rãnh 10x20x 15 20x60x290 21x61x400 20x60x370 Cắt tinh ∅14x2/∅9x 28 đồng tâm(4 lỗ), ∅10.5x16 Đánh mộng đầu 10x20x15 Đánh mộng đầu 5x25x80 ∅10x16,∅4 x30,∅50 x19 Vát cạnh 10x10 Đánh mộng đầu 10x40x20 ∅4x30 Chà nhám thô Chà nhám tinh 41x41x380 40x40x380 41x41x810 40x40x810 23x23x345 22x22x345 23x23x345 22x22x345 21x61x290 20x60x290 21x61x410 20x60x410 21x21x420 22x22x420 21x61x360 20x60x360 Sơn Đồng màu ... TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** TRƯƠNG MINH HIẾU KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARUMI DINING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN... QUAN 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần gỗ Minh Dương 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Minh Dương thành lập vào ngày 26/12/2002 Do ông Dương Minh Chính làm chủ tịch hội đồng thành... 01/10/2007 công ty TNHH Minh Dương sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cho phếp chuyển thành công ty cổ phần gỗ Minh Dương theo giấy chứng nhận ĐKKD số: 4603000403 ơng Dương Minh Chính làm chủ tịch
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARUMI DINING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARUMI DINING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay