NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium ) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ H’RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI

68 23 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRỊNH VĂN TƯỞNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium ) TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ H’RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRỊNH VĂN TƯỞNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium ) TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ H’RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài khóa luận suốt thời gian qua xin gởi lời cảm ơn chân thành tới: - Ban lãnh đạo trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Q thầy, tận tình truyền đạt, hướng dẫn suốt thời gian học trường - Tập thể lớp DH07LNGL học tập, chia sẻ kinh nghiệm suốt quãng đường - Xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Nguyễn Văn Thêm, người tận tình bảo, hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận - Xin gởi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc tập thể cơng nhân viên Ban quản rừng Phòng hộ H’Ra, huyện MangYang, tỉnh Gia lai tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực ngoại nghiệp Xin chân thành cảm ơn! TRỊNH VĂN TƯỞNG TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i TĨM TẮT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ H’RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI Mục tiêu nghiên cứu đề tài mơ tả xây dựng mơ hình phân bố đường kính chiều cao thân để làm sở đề xuất kỹ thuật chặt nuôi rừng Keo tai tượng giai đoạn từ đến tuổi Để giành mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp tiêu chuẩn điển hình theo cấp tuổi Mỗi cấp tuổi đo đếm ô tiêu chuẩn Kết nghiên cứu rằng: - So với mật độ trồng rừng ban đầu (2.500 cây/ha hay 100%), số bị đào thải đến tuổi 880 cây/ha hay 35,2%, đến tuổi 1.020 cây/ha hay 40,8% - Đường cong phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk = 0,21) tù (Ku = -0,50) Hình dạng phân bố N – D1,3 phù hợp với phân bố Weibull ( χ = 0,31; P = 0,96) - Đường cong phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk = 0,23) tù (Ku = -0,34) Hình dạng phân bố N – D1,3 phù hợp với phân bố Gamma ( χ = 0,81; P = 0,85) - Đường cong phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch phải (Sk = -0,35) nhọn (Ku = 0,13) Hình dạng phân bố N – H khơng phù hợp với dạng phân bố thuyết - Đường cong phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch phải (Sk = -0,33) nhọn (Ku = 0,26) Hình dạng phân bố N – H phù hợp với phân bố Gamma ( χ = 9,44; P = 0,05) ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt .ii Mục lục iii Danh sách bảng iv Danh sách hình vi Danh sách phụ lục vii Những chữ viết tắt viii MỞ ĐẦU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1.ĐẶC ĐIỂM CỦA RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG TỪ – TUỔI 19 4.2 CẤU TRÚC CỦA RỪNG KEO TAI TƯỢNG Ở MANG YANG 20 4.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 47 PHỤ LỤC 48 iii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Đặc trưng thống kê lâm phần Keo tai tượng trồng từ – tuổi 19 Bảng 4.2 Phân bố N – D1,3 thực nghiệm lâm phần Keo tai tượng tuổi 20 Bảng 4.3 Đặc trưng thống kê đường kính thân lâm phần Keo tai tượng tuổi 21 Bảng 4.4 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi phù hợp với phân bố thuyết 23 Bảng 4.5 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố chuẩn 25 Bảng 4.6 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố Weibull 25 Bảng 4.7 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố Gamma 26 Bảng 4.8 Đặc trưng thống kê đường kính thân lâm phần Keo tai tượng tuổi 27 Bảng 4.9 Phân bố N – D1,3 thực nghiệm lâm phần Keo tai tượng tuổi 28 Bảng 4.10 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi phù hợp với phân bố thuyết 29 Bảng 4.11 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố chuẩn 32 Bảng 4.12 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mô hình phân bố Lognormal 32 Bảng 4.13 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố Weibull 33 iv Bảng 4.14 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố Gamma 33 Bảng 4.15 Đặc trưng thống kê chiều cao thân lâm phần Keo tai tượng tuổi 34 Bảng 4.16 Phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi 35 Bảng 4.17 Đặc trưng phân vị chiều cao thân lâm phần Keo tai tượng tuổi 36 Bảng 4.18 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi phù hợp với phân bố thuyết 38 Bảng 4.19 Đặc trưng thống kê chiều cao thân lâm phần Keo tai tượng tuổi 39 Bảng 4.20 Phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi 40 Bảng 4.21 Đặc trưng phân vị chiều cao thân lâm phần Keo tai tượng tuổi 41 Bảng 4.22 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi phù hợp với phân bố thuyết 42 Bảng 4.23 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo tai tượng tuổi theo mơ hình phân bố Gamma 43 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Đồ thị mô tả phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi Mang Yang 22 Hình 4.2 Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Normal (a), Weibull (b) Gamma (c) 24 Hình 4.3 Đồ thị mơ tả phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi Mang Yang 28 Hình 4.4 Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Normal (a), Lognormal (b), Weibull (c) Gamma (d) 31 Hình 4.5 Đồ thị mơ tả phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi 36 Hình 4.6 Đồ thị mơ tả phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi 40 Hình 4.7 Đồ thị làm phù hợp phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Gamma 43 vi DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ lục Phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi 48 Phụ lục Phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi 50 Phụ lục Phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi 53 Phụ lục Phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi 56 vii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT A T (năm) Tuổi D1.3 (cm) Đường kính thân ngang ngực Dbq Đường kính thân ngang ngực bình qn H (m) Chiều cao toàn thân Hbq (m) Chiều cao toàn thân bình quân G (m2/ha) Tiết diện ngang lâm phần M (m3/ha) Trữ lượng gỗ lâm phần N (cây/ha) Số hay mật độ quần thụ F(tn) Số thực nghiệm F(lt) Số thuyết F(tl) Tần số tích lũy P(x) Tần số tương đối thực nghiệm f(x) Tần số tương đối thuyết theo cấp D1.3 H F(x) Tần số tương đối tích lũy N - D1.3 Phân bố đường kính thân N–H Phân bố chiều cao thân Sk Độ lệch đỉnh phân bố Ku Độ nhọn đỉnh phân bố viii 4.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Từ kết nghiên cứu, đề xuất mơ hình phân bố số vào cấp đường kính theo mơ hình sau: + Lâm phần Keo tai tượng tuổi: f (x ) = ( D D 8,64 )( i ) 8, 64−1 exp[-( i ) 8, 64 ] 3,00 3,00 3,00 (4.2) + Lâm phần Keo tai tượng tuổi: f (x ) = (D i / 14,35)1,17 −1 exp(− Di / 14,35) 14,35 * Γ(1,17) (4.7) Khi áp dụng mơ hình 4.2, 4.7 để tính số phân bố vào cấp đường kính; trước hết thống kê số đo đạc đường kính ngang ngực (D1,3, cm) tất (N, cây) ô tiêu chuẩn 1000m2 đại diện cho tuổi lâm phần Kế đến, phân chia số theo cấp đường kính với cấp 2cm Tiếp theo, tính xác suất f(x) tương ứng với cấp đường kính Sau cùng, nhân tổng số ô tiêu chuẩn với f(x) tương ứng với cấp đường kính Kết tìm phân bố số tương ứng với cấp đường kính Ngồi ra, áp dụng biện pháp tỉa thưa để điều chỉnh phân bố rừng Keo tai tượng dạng chuẩn cách chặt bỏ có đường kính nhỏ 44 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu có kết luận sau: (1) So với mật độ trồng rừng ban đầu (2.500 cây/ha hay 100%), số trung bình rừng Keo tai tượng tuổi năm Mang Yang tương ứng 1.620 cây/ha 1.480 cây/ha hay tỉ lệ số sống tương ứng 64,8% 59,2% Số bị đào thải đến tuổi 880 cây/ha hay 35,2%, đến tuổi 1.020 cây/ha hay 40,8% (2) Đường kính thân trung bình lâm phần Keo tai tượng trồng giai đoạn năm tương ứng 7,7 ± 2,8 cm 12,3 ± 3,2 cm Chiều cao thân trung bình lâm phần Keo tai tượng tuổi tương ứng 8,4 ± 2,1 m 12,5 ± 1,7 m (3) Tiết diện ngang lâm phần Keo tai tượng tuổi 8,55 m2/ha tuổi 18,67 m2/ha, Trữ lượng gỗ lâm phần Keo tai tượng tuổi tương ứng 35,82 m3/ha 122,8 m3/ha (4) Đường cong phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk = 0,21) tù (Ku = -0,50) Hình dạng phân bố N – D1,3 phù hợp với phân bố Weibull ( χ = 0,31; P = 0,96) (5) Đường cong phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk = 0,23) tù (Ku = -0,34) Hình dạng phân bố N – D1,3 phù hợp với phân bố Gamma ( χ = 0,81; P = 0,85) 45 (6) Đường cong phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch phải (Sk = -0,35) nhọn (Ku = 0,13) Hình dạng phân bố N – H không phù hợp với dạng phân bố thuyết (7) Đường cong phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi có dạng đỉnh lệch phải (Sk = -0,33) nhọn (Ku = 0,26) Hình dạng phân bố N – H phù hợp với phân bố Gamma ( χ = 9,44; P = 0,05) 5.2 KIẾN NGHỊ Việc nghiên cứu đặc điểm cấu trúc lâm phần cần thiết, sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp cho đối tượng rừng trồng Mặt khác, để có cấu trúc rừng hợp giá trị kinh tế cao cần nghiên cứu trồng bổ sung thêm số phù hợp nhằm nâng cao vốn rừng có Vì cần có nghiên cứu như: - Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm cấu trúc loại hình rừng - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng rừng - Nghiên cứu điều kiện lập địa để thử nghiệm trồng bổ sung loài có giá trị kinh tế cao 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Nguyễn Minh Cảnh (2008), Tài liệu hướng dẫn sử số liệu thực hành thống kê máy vi tính, Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Cảnh (2008), Bài giảng Thống kê lâm nghiệp, Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thượng Hiền (2005), Thực vật đặc sản rừng, Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Giang Văn Thắng (2002), Giáo trình Điều tra rừng, Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm (2004), Hướng dẫn sử dụng Statgraphics Plus Version 3.0 & 5.1 để xử thông tin lâm học, Nxb Nơng nghiệp, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm (2004), Lâm sinh học, Nxb Nông nghiệp, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm (2002), Sinh thái rừng, Nxb Nông nghiệp, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Lê Bá Tồn (2003), Bài giảng Kỹ thuật lâm sinh, Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 47 PHỤ LỤC Phụ lục Phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi Phụ lục 1.1 Phân bố N – D1,3 thực nghiệm -Lower Upper Relative Cumulative Cum Rel Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency -at or below 2.0 0.0000 0.0000 2.0 4.0 3.0 16 0.0988 16 0.0988 4.0 6.0 5.0 32 0.1975 48 0.2963 6.0 8.0 7.0 43 0.2654 91 0.5617 8.0 10.0 9.0 37 0.2284 128 0.7901 10.0 12.0 11.0 22 0.1358 150 0.9259 12.0 14.0 13.0 11 0.0679 161 0.9938 14.0 16.0 15.0 0.0062 162 1.0000 above 16.0 0.0000 162 1.0000 -Mean = 7.70494 Standard deviation = 2.82136 Phụ lục 1.2 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố chuẩn (Normal) Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 16 15.32 0.03 4.0 6.0 32 28.88 0.34 6.0 8.0 43 43.55 0.01 8.0 10.0 37 40.56 0.31 10.0 12.0 22 23.33 0.08 above 12.0 12 10.36 0.26 -Chi-Square = 1.0221 with d.f P-Value = 0.795902 48 Phụ lục 1.3 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Lognormal Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 16 12.68 0.87 4.0 6.0 32 41.60 2.22 6.0 8.0 43 44.41 0.04 8.0 10.0 37 30.04 1.61 10.0 12.0 22 16.69 1.69 12.0 14.0 11 8.49 0.75 above 14.0 8.10 6.22 -Chi-Square = 13.4034 with d.f P-Value = 0.0094642 Phụ lục 1.4 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Weibull Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 16 15.29 0.03 4.0 6.0 32 30.79 0.05 6.0 8.0 43 42.66 0.00 8.0 10.0 37 38.89 0.09 10.0 12.0 22 23.26 0.07 above 12.0 12 11.11 0.07 -Chi-Square = 0.314855 with d.f P-Value = 0.95721 Phụ lục 1.5 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Gamma 49 Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 16 13.04 0.67 4.0 6.0 32 37.35 0.77 6.0 8.0 43 45.13 0.10 8.0 10.0 37 33.75 0.31 10.0 12.0 22 18.83 0.53 12.0 14.0 11 8.64 0.65 above 14.0 5.27 3.46 -Chi-Square = 6.48959 with d.f P-Value = 0.165447 Phụ lục Phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi Phụ lục 2.1 Phân bố N – D1,3 thực nghiệm -Lower Upper Relative Cumulative Cum Rel Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency -at or below 3.0 0.0000 0.0000 3.0 5.0 4.0 0.0068 0.0068 5.0 7.0 6.0 0.0203 0.0270 7.0 9.0 8.0 21 0.1419 25 0.1689 9.0 11.0 10.0 30 0.2027 55 0.3716 11.0 13.0 12.0 35 0.2365 90 0.6081 13.0 15.0 14.0 28 0.1892 118 0.7973 15.0 17.0 16.0 18 0.1216 136 0.9189 17.0 19.0 18.0 0.0541 144 0.9730 19.0 21.0 20.0 0.0270 148 1.0000 above 21.0 0.0000 148 1.0000 -Mean = 12.2736 Standard deviation = 3.1742 Phụ lục 2.2 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố chuẩn (Normal) 50 Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 7.15 1.39 7.0 9.0 21 15.23 2.19 9.0 11.0 30 28.55 0.07 11.0 13.0 35 36.47 0.06 13.0 15.0 28 31.72 0.44 15.0 17.0 18 18.79 0.03 above 17.0 12 10.10 0.36 -Chi-Square = 4.53627 with d.f P-Value = 0.338269 51 Phụ lục 2.3 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Lognormal Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 9.0 25 23.25 0.13 9.0 11.0 30 34.88 0.68 11.0 13.0 35 35.52 0.01 13.0 15.0 28 25.62 0.22 15.0 17.0 18 14.92 0.64 17.0 19.0 7.58 0.02 above 19.0 6.21 0.79 -Chi-Square = 2.48958 with d.f P-Value = 0.646502 Phụ lục 2.4 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Weibull Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 8.98 2.76 7.0 9.0 21 15.52 1.94 9.0 11.0 30 26.49 0.46 11.0 13.0 35 34.10 0.02 13.0 15.0 28 32.00 0.50 15.0 17.0 18 20.54 0.31 above 17.0 12 10.39 0.25 -Chi-Square = 6.24925 with d.f P-Value = 0.181291 Phụ lục 2.5 Đồng hóa phân bố N – D1,3 lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Gamma 52 Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 9.0 25 22.52 0.27 9.0 11.0 30 32.98 0.27 11.0 13.0 35 36.38 0.05 13.0 15.0 28 27.79 0.00 15.0 17.0 18 16.16 0.21 above 17.0 12 12.16 0.00 -Chi-Square = 0.808227 with d.f P-Value = 0.847497 Phụ lục Phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi Phụ lục 3.1 Phân bố N – H thực nghiệm -Lower Upper Relative Cumulative Cum Rel Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency -at or below 2.0 0.0000 0.0000 2.0 3.0 2.5 0.0185 0.0185 3.0 4.0 3.5 0.0247 0.0432 4.0 5.0 4.5 10 0.0617 17 0.1049 5.0 6.0 5.5 0.0432 24 0.1481 6.0 7.0 6.5 28 0.1728 52 0.3210 7.0 8.0 7.5 29 0.1790 81 0.5000 8.0 9.0 8.5 29 0.1790 110 0.6790 9.0 10.0 9.5 31 0.1914 141 0.8704 10.0 11.0 10.5 12 0.0741 153 0.9444 10 11.0 12.0 11.5 0.0370 159 0.9815 11 12.0 13.0 12.5 0.0185 162 1.0000 above 13.0 0.0000 162 1.0000 -Mean = 8.37654 Standard deviation = 2.09411 Phụ lục 3.2 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố chuẩn (Normal) 53 Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.0 17 8.66 8.04 5.0 6.0 12.11 2.16 6.0 7.0 28 20.62 2.64 7.0 8.0 29 28.05 0.03 8.0 9.0 29 30.52 0.08 9.0 10.0 31 26.55 0.75 10.0 11.0 12 18.46 2.26 11.0 12.0 10.26 1.77 above 12.0 6.77 2.10 -Chi-Square = 19.8297 with d.f P-Value = 0.0029694 54 Phụ lục 3.3 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Lognormal -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.0 17 8.23 9.35 5.0 6.0 16.95 5.84 6.0 7.0 28 25.61 0.22 7.0 8.0 29 28.34 0.02 8.0 9.0 29 25.49 0.48 9.0 10.0 31 19.91 6.18 10.0 11.0 12 14.08 0.31 11.0 12.0 9.27 1.16 12.0 13.0 5.81 1.36 above 13.0 8.31 8.31 -Chi-Square = 33.2297 with d.f P-Value = 0.0000239908 Phụ lục 3.4 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Weibull -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.0 17 9.56 5.78 5.0 6.0 11.78 1.94 6.0 7.0 28 19.20 4.03 7.0 8.0 29 26.47 0.24 8.0 9.0 29 30.43 0.07 9.0 10.0 31 28.30 0.26 10.0 11.0 12 20.42 3.47 11.0 12.0 10.82 2.15 above 12.0 5.01 0.80 -Chi-Square = 18.7426 with d.f P-Value = 0.00462115 55 Phụ lục 3.5 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Gamma -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.0 17 8.00 10.13 5.0 6.0 15.14 4.37 6.0 7.0 28 24.14 0.62 7.0 8.0 29 28.79 0.00 8.0 9.0 29 27.54 0.08 9.0 10.0 31 22.17 3.52 10.0 11.0 12 15.53 0.80 11.0 12.0 9.71 1.42 12.0 13.0 5.52 1.15 above 13.0 5.46 5.46 -Chi-Square = 27.5557 with d.f P-Value = 0.000264608 Phụ lục Phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi Phụ lục 4.1 Phân bố N – H thực nghiệm -Lower Upper Relative Cumulative Cum Rel Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency -at or below 8.0 0.0270 0.0270 8.0 9.0 8.5 0.0270 0.0541 9.0 10.0 9.5 0.0473 15 0.1014 10.0 11.0 10.5 21 0.1419 36 0.2432 11.0 12.0 11.5 35 0.2365 71 0.4797 12.0 13.0 12.5 36 0.2432 107 0.7230 13.0 14.0 13.5 24 0.1622 131 0.8851 14.0 15.0 14.5 11 0.0743 142 0.9595 15.0 16.0 15.5 0.0405 148 1.0000 above 16.0 0.0000 148 1.0000 -Mean = 12.527 Standard deviation = 1.72001 56 Phụ lục 4.2 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố chuẩn (Normal) Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 10.0 15 10.49 1.94 10.0 11.0 21 17.23 0.82 11.0 12.0 35 28.46 1.50 12.0 13.0 36 33.85 0.14 13.0 14.0 24 28.97 0.85 14.0 15.0 11 17.86 2.63 above 15.0 11.14 2.37 -Chi-Square = 10.2544 with d.f P-Value = 0.0363531 Phụ lục 4.3 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Lognormal Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 10.0 15 10.05 2.43 10.0 11.0 21 19.98 0.05 11.0 12.0 35 30.59 0.64 12.0 13.0 36 32.28 0.43 13.0 14.0 24 25.39 0.08 14.0 15.0 11 15.80 1.46 15.0 16.0 8.15 0.57 above 16.0 5.75 5.75 -Chi-Square = 11.4095 with d.f P-Value = 0.0438382 57 Phụ lục 4.4 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Weibull Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 9.0 5.81 0.82 9.0 10.0 7.75 0.07 10.0 11.0 21 14.71 2.69 11.0 12.0 35 24.08 4.95 12.0 13.0 36 32.29 0.43 13.0 14.0 24 32.55 2.25 14.0 15.0 11 21.65 5.24 above 15.0 9.15 1.08 -Chi-Square = 17.5263 with d.f P-Value = 0.00360267 Phụ lục 4.5 Đồng hóa phân bố N – H lâm phần Keo tai tượng tuổi với phân bố Gamma Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 10.0 15 10.03 2.46 10.0 11.0 21 19.01 0.21 11.0 12.0 35 30.03 0.82 12.0 13.0 36 33.02 0.27 13.0 14.0 24 26.66 0.26 14.0 15.0 11 16.48 1.82 above 15.0 12.77 3.59 -Chi-Square = 9.43877 with d.f P-Value = 0.0510207 58 ... trụ sở, vườn ươm : 1,0 2.2.4 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Tên khoa học: Acacia mangium Thuộc họ Trinh nữ: Mimosoideace Keo tai tượng có tên khác keo to, keo đại, keo mỡ Địa bàn sống chúng Úc châu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium ) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ H’RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI , NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium ) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ H’RA, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay