ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM

85 80 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HIÊN Giáo viên hướng dẫn: ThS MẠC VĂN CHĂM Niên khóa: 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh, tháng 06/2011 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THƠNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM Tác giả TRẦN THỊ HIÊN KHÓA LUẬN ĐƯỢC ĐỀ TRÌNH ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẤP BẰNG KỸ SƯ NGÀNH LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn ThS MẠC VĂN CHĂM Tháng 06 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh - Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng - Tập thể giảng viên trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập - Thầy Th.S Mạc Văn Chăm suốt thời gian làm đề tài - Lâm trường Măng Càng I, công ty lâm nghiệp KonPlông, tỉnh Kon Tum tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập để làm sở hoàn thành luận văn - Gia đình, bạn bè, tập thể lớp DH07LNGL ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Trần Thị Hiên i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh sách chữ viết tắt v Danh sách bảng vi Danh sách hình vii Danh sách phụ lục viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng rừng 2.1.1 Nghiên cứu sinh trưởng rừng giới 2.1.2 Nghiên cứu sinh trưởng rừng Việt Nam 2.2 Đặc điểm khu vực đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Đặc điểm khu vục nghiên cứu 2.2.2 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Nội dung nghiên cứu 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp ngoại nghiệp 20 3.2.2 Phương pháp nội nghiệp 21 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Quy luật phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) rừng thông ba trồng khu vực nghiên cứu 25 4.2 Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) rừng thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 28 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dt) rừng thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 32 ii 4.4 Quy luật sinh trưởng chiều cao (Hvn/A) rừng thông ba trồng khu vực nghiên cứu 35 4.5 Quy luật sinh trưởng đường kính (D1,3/A) rừng thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 36 4.6 Sự phát triển thể tích (V) rừng thông ba trồng khu vực nghiên cứu 38 4.6.1 Xác định hình số (f) thông ba 38 4.6.2 Sự phát triển thể tích (V) lồi thơng ba theo tuổi (A) 38 4.7 Tương quan chiều cao đường kính (H/D1,3) rừng thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 40 4.8 Đặc điểm tăng trưởng rừng thông ba trồng khu vực nghiên cứu 41 4.8.1 Lượng tăng trưởng đường kính (id1,3) 42 4.8.2 Lượng tăng trưởng chiều cao (ih) 43 4.9 Xác định độ tàn che rừng thông ba trồng lâm trường Măng Cành I thuộc công ty lâm nghiệp KonPlông 45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1.3, cm Đường kính thân vị trí 1,3 D1,3_lt, cm Đường kính 1,3 tính theo lý thuyết D1,3_tn, cm Đường kính 1,3 thực nghiệm Dbq, cm Đường kính 1,3 bình qn H, m Chiều cao toàn thân H_lt, m Chiều cao thực nghiệm H_lt, m Chiều cao lý thuyết A Tuổi Hbq, m Chiều cao tồn thân bình qn N, cây/ha Số hay mật độ quần thụ N - D1.3 Phân bố đường kính thân N–H Phân bố chiều cao thân N – Dt Phân bố đường kính tán id1,3, cm Lượng tăng trưởng đường kính ih, m Lượng tăng trưởng chiều cao S2 Phương sai mẫu Sx Sai tiêu chuẩn S Độ lệch tiêu chuẩn Sk Độ lệch đỉnh phân bố R Biên độ biến động Cv, % Hệ số biến động r Hệ số tương quan V, m3 Thể tích 4.1 Hiệu số theo bảng hay hình theo chương iv DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 26 Bảng 4.2 Bảng phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) 29 Bảng 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dt) 32 Bảng 4.4 Thể tích (V) lồi thơng ba theo (A) tuổi 39 Bảng 4.5 Lượng tăng trưởng đường kính (id1,3) 42 Bảng 4.6 Lượng tăng trưởng chiều cao (ih) 44 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) 27 Hình 4.2 Biểu đồ phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) 31 Hình 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính tán (N/Dt) 34 Hình 4.4 Đường biểu diễn tương quan chiều cao (Hvn) với tuổi (A) 36 Hình 4.5 Đường biểu diễn tương quan D1,3/A lồi thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 37 Hình 4.6 Đường biểu diễn phát triển thể tích (V) lồi thơng ba theo tuổi 39 Hình 4.7 Tương quan chiều cao đường kính (Hvn/D1,3) rừng thông ba trồng khu vực nghiên cứu 41 Hình 4.8 Đường biểu diễn lượng tăng trưởng đường kính (id1,3) rừng thông ba trồng khu vực nghiên cứu 43 Hình 4.9 Đường biểu diễn lượng tăng trưởng chiều cao (ih) rừng thông ba trồng khu vực nhiên cứu 44 vi DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ biểu Phiếu điều tra đo a Phụ biểu Phiếu trắc đồ h Phụ biểu Các thớt giải tích dung để tính hình số f1,3 k Phụ lục Tính tốn đặc trưng mẫu số tiêu sinh trưởng: D1,3, Hvn, Dt l Phụ lục Quá trình sinh trưởng chiều cao o Phụ lục Quá trình sinh trưởng đường kính s Phụ lục Tương quan chiều cao đường kính v vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng tài nguyên vô quý giá, tác dụng rừng kinh tế xã hội đa dạng như: cung cấp sản phẩm ngun liệu, phòng hộ mơi trường, tác dụng thẩm mỹ, du lịch, cảnh quan, an ninh quốc phòng… Bên cạnh đó, với phát triển khơng ngừng xã hội kỹ thuật đại, với sức ép gia tăng dân số, tình hình di dân tự do, nạn chặt phá rừng bừa bãi ngày gia tăng đe dọa đến rừng diện tích rừng chất lượng rừng, diện tích đất trống đồi núi trọc ngày gia tăng Để đảm bảo phát triển rừng bền vững nguồn tài nguyên bị suy thoái cách mạnh mẽ lượng chất thực trạng nêu trên, vấn đề đặt cho người làm cơng tác lâm nghiệp ngành có liên quan ngăn chặn suy giảm diện tích rừng có, khơi phục diện tích rừng mất, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện môi trường, cân sinh thái, đáp ứng yêu cầu gỗ, củi, nguyên liệu, tạo công ăn việc làm, phục vụ đời sống người Kon Tum tỉnh miền núi vùng cao, biên giới, nằm phía bắc Tây ngun, tỉnh có khí hậu phức tạp, nhiều diện tích đồi núi nên thơng ba loại lựa chọn trồng với diện tích lớn địa bàn tỉnh nói chung Lâm trường Măng Cành I nói riêng Thơng ba loại vừa cung cấp sản phẩm gỗ, vừa cung cấp sản phẩm nhựa, tạo cảnh quan môi trường Thơng ba trồng thành rừng tốt vùng đất đồi núi trọc Tuy nhiên, nhiều lý khách quan chủ quan khác nên rừng trồng ba chưa đầu tư nghiên cứu nhiều, đặc biệt khả sản xuất gỗ, nhựa, ý nghĩa giá trị phòng hộ mơi trường RỪNG TRỒNG 2002 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 C1,3 34 38 45 52 37 36 46 51 26 31 58 33 35 40 49 45 49 45 36 45 23 41 Hvn 7 8 6 8 10 8 9 Đường kính tán DT NB BQ 2.5 2.5 2.8 2.5 2.5 2.8 1.5 2.8 2.5 2.3 1.5 2.3 2.5 3.5 3.0 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 3.5 2.5 3.0 3 3.0 3.5 3.8 3.5 2.5 2.3 2.5 2.8 2 2.0 3.5 3.3 2.5 2.8 3.5 3.3 1.5 2.3 3.5 3.3 j Tọa độ X 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 9 9 9 Y 1.5 4.5 6.1 7.7 10.8 13.7 15.2 18.3 1.5 3.5 7.5 9.5 13.7 15.2 18.7 1.5 4.7 7.7 11.5 13.3 15.5 17.8 Phụ biểu CÁC THỚT GIẢI TÍCH DÙNG ĐỂ TÍNH HÌNH SỐ f1,3 • Cây tiêu chuẩn (năm 1989) Vị trí 1.3 3.3 5.3 7.3 9.3 11.3 13.3 C 69 61 55 47 39 33 25 16 D 21.97 19.43 17.52 14.97 12.42 10.51 7.96 5.10 D2 482.88 377.40 306.81 224.05 154.27 110.45 63.39 25.96 f 0.578 D2 318.07 233.68 162.28 110.45 68.56 36.61 14.61 f 0.5773 D2 253.56 196.36 91.28 19.88 6.49 f 0.5781 • Cây tiêu chuẩn (năm 1995) Vị trí 1.3 3.3 5.3 7.3 9.3 11.3 C 56 48 40 33 26 19 12 D 17.83 15.29 12.74 10.51 8.28 6.05 3.82 • Cây tiêu chuẩn (năm 2002) Vị trí 1.3 3.3 5.3 7.3 C 50 44 30 14 D 15.92 14.01 9.55 4.46 2.55 k Phụ lục TÍNH TỐN CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG: D1,3, Hvn, Hdc, • Năm trồng 1989 D1.3 Hvn Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 15.04237 0.122976 15 15 1.335857 1.784514 0.616562 -0.71321 11 17 1775 118 0.243547 Dt Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 4.493644 0.067314 4.5 0.731219 0.534681 2.329119 1.053296 4.5 7.5 530.25 118 0.133312 l 19.17036 0.394852 19.10828 16.24204 4.289196 18.3972 2.838608 1.189195 25.79618 9.55414 35.35032 2262.102 118 0.781985 • Năm trồng 1995 Hvn Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) D1.3 10.50394 0.093451 11 11 1.053144 1.109111 -0.37432 -0.38331 12 1334 127 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 0.184938 Dt Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) m 3.5906 0.0548 3.5 3.25 0.6178 0.3816 0.32 0.0331 3.25 5.25 456 127 0.1085 14.29109 0.302151 14.01274 13.3758 3.405073 11.59452 0.105246 -0.01739 16.56051 6.050955 22.61146 1814.968 127 0.597949 • Năm 2002 D1.3 Hvn Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 7.440559 0.104382 8 1.248223 1.558062 -0.731655 -0.160272 5 10 1064 143 0.206343 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Dt Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 2.8014 0.04263 2.75 2.75 0.50973 0.25982 0.31889 0.03576 1.5 4.5 400.6 143 0.08426 n 12.00392 0.259214 11.46497 11.46497 3.099753 9.608467 0.195574 0.300685 16.24204 5.095541 21.33758 1716.561 143 0.512418 Phụ lục QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VỀ CHIỀU CAO Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.06196 0.169192 -18.0975 0.0000 Slope 3.73746 0.0510133 73.2644 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 307.395 307.395 5367.67 0.0000 Residual 1.08809 19 0.0572678 Total (Corr.) 308.483 20 Correlation Coefficient = 0.998235 R-squared = 99.6473 percent Standard Error of Est = 0.239307 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = -3.06196 + 3.73746*sqrt(A) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and A at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.6473% of the variability in H The correlation coefficient equals 0.998235, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.239307 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu o Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.0405973 0.00363658 11.1636 0.0000 Slope 0.754988 0.0131812 57.2775 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.550421 0.550421 3280.71 0.0000 Residual 0.00318773 19 0.000167775 Total (Corr.) 0.553608 20 Correlation Coefficient = 0.997117 R-squared = 99.4242 percent Standard Error of Est = 0.0129528 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = 1/(0.0405973 + 0.754988/A) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and A at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.4242% of the variability in H after transforming to a reciprocal scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.997117, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.0129528 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the p Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.319748 0.0318536 10.038 0.0000 Slope 0.785008 0.013828 56.7694 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 8.23864 8.23864 3222.76 0.0000 Residual 0.0485714 19 0.00255639 Total (Corr.) 8.28721 20 Correlation Coefficient = 0.997065 R-squared = 99.4139 percent Standard Error of Est = 0.0505608 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = 1.37678*A^0.785008 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and A at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.4139% of the variability in H after transforming to a logarithmic scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.997065, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.0505608 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the q CHIỀU CAO LÝ THUYẾT VÀ CHIỀU CAO THỰC NGHIỆM Tuổi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 H(1989) H(1995) H(2002) 1.3 1.3 1.3 2.3 2.3 3.3 2.6 3.3 4.3 3.3 5.3 5.3 4.3 6.0 6.3 5.3 6.6 7.3 5.8 7.3 7.8 6.3 8.2 8.3 7.3 8.8 8.3 9.3 9.3 9.8 10.3 10.3 10.8 10.8 11.3 11.3 11.9 11.8 12.3 12.8 13.3 13.6 13.9 r Hbq otc 7.4 10.5 15.04 H_tn (bqc) 1.3 2.2 3.1 4.3 5.2 6.1 6.8 7.4 7.8 8.6 9.3 10.1 10.6 11.1 11.2 11.8 12.3 12.8 13.3 13.6 14.5 H_lt 0.7 2.2 3.4 4.4 5.3 6.1 6.8 7.5 8.2 8.8 9.3 9.9 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.8 13.2 13.7 14.1 Phụ lục Q TRÌNH SINH TRƯỞNG VỀ ĐƯỜNG KÍNH Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.06749 0.164993 -18.5917 0.0000 Slope 3.74072 0.0497472 75.1946 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 307.932 307.932 5654.23 0.0000 Residual 1.03475 19 0.0544604 Total (Corr.) 308.967 20 Correlation Coefficient = 0.998324 R-squared = 99.6651 percent Standard Error of Est = 0.233368 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = -3.06749 + 3.74072*sqrt(A) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and A at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.6651% of the variability in H The correlation coefficient equals 0.998324, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.233368 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu s Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: A Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.0405436 0.0036377 11.1454 0.0000 Slope 0.755077 0.0131853 57.2666 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.550551 0.550551 3279.46 0.0000 Residual 0.00318969 19 0.000167878 Total (Corr.) 0.55374 20 Correlation Coefficient = 0.997116 R-squared = 99.424 percent Standard Error of Est = 0.0129568 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and A The equation of the fitted model is H = 1/(0.0405436 + 0.755077/A) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and A at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.424% of the variability in H after transforming to a reciprocal scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.997116, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.0129568 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu t ĐƯỜNG KÍNH LÝ THUYẾT VÀ ĐƯỜNG KÍNH THỰC NGHIỆM Tuổi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 D1,3(1989) 7.15 8.5 9.65 10.3 10.9 11.45 11.9 12.3 12.65 13.05 13.5 13.9 14.1 14.4 14.75 14.9 15.05 15.25 15.55 15.56 D1,3(1995) 4.25 6.25 7.2 8.5 9.7 10.8 11.4 12 12.35 12.65 13.55 14.2 14.4 14.6 D1,3(2002) 3.6 5.45 7.15 9.25 10 11.2 12.05 D1,3 otc 12 14.3 19.2 u D1,3_tn(bqc) 5.0 6.7 8.0 9.4 10.2 11.2 11.8 12.2 12.5 12.9 13.5 14.1 14.3 14.4 14.8 14.9 15.1 15.3 15.6 17.4 D1,3_lt 5.0 6.7 8.1 9.2 10.1 10.9 11.6 12.2 12.7 13.2 13.6 14.0 14.3 14.6 14.9 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 Phụ lục TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU CAO VÀ ĐƯỜNG KÍNH Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.0987013 0.00379306 -26.0215 0.0000 Slope 2.75991 0.0402724 68.5311 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.174175 0.174175 4696.51 0.0000 Residual 0.00066755 18 0.0000370861 Total (Corr.) 0.174843 19 Correlation Coefficient = 0.998089 R-squared = 99.6182 percent Standard Error of Est = 0.00608984 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1/(-0.0987013 + 2.75991/D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99.6182% of the variability in H after transforming to a reciprocal scale to linearize the model The correlation coefficient equals 0.998089, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.00608984 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu v Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -14.8338 1.59396 -9.30623 0.0000 Slope 6.76241 0.45066 15.0056 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 213.815 213.815 225.17 0.0000 Residual 17.0925 18 0.949585 Total (Corr.) 230.908 19 Correlation Coefficient = 0.962277 R-squared = 92.5977 percent Standard Error of Est = 0.974466 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = -14.8338 + 6.76241*sqrt(D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 92.5977% of the variability in H The correlation coefficient equals 0.962277, indicating a relatively strong relationship between the variables The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0.974466 This value can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu w ... sinh trưởng rừng giới Cho đến nay, vấn đề mơ hình hóa sinh trưởng sản lượng rừng tranh luận rộng rãi ngày hoàn thi n Sinh trưởng rừng thay đổi kích thước, trọng lượng, thể tích theo thời gian... thực chất khả sinh trưởng cấu trúc rừng thông ba công ty lâm nghiệp KonPlơng vấn đề mang tính cấp thi t nhằm đánh giá khả sinh trưởng rừng, từ đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, góp... suy giảm diện tích rừng có, khơi phục diện tích rừng mất, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thi n môi trường, cân sinh thái, đáp ứng yêu cầu gỗ, củi, nguyên liệu, tạo công ăn việc làm, phục
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn