NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH NHIỆT TRE TẦM VÔNG

78 28 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:20

e $D$5 Fx Original Value 4.167 Final Value 5.3345 Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $B$5 x1 0.5 $C$5 x2 -1 Constraints Cell Name $E$5 Y-2 $B$5 Cell Value Formula Slack $E$5
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH NHIỆT TRE TẦM VÔNG , NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH NHIỆT TRE TẦM VÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay