BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG Ô ĐỊNH VỊ Ở KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC

134 64 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FFFFFFFF×GGGGGGGG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG Ô ĐỊNH VỊ KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên: TRẦN HỒNG LÂM Ngành: LÂM NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Niên khóa: 2007 – 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 / 2011 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG Ô ĐỊNH VỊ KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả TRẦN HỒNG LÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ ngành Lâm nghiệp – Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Giáo viên hướng dẫn: ThS MẠC VĂN CHĂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 / 2011 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gởi lời cảm ơn đến tất thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy cho tơi suốt thời gian theo học trường Tôi chân thành cảm ơn thầy Th.S Mạc Văn Chăm Nếu khơng có tận tình bảo hướng dẫn thầy, tơi khơng thể hồn thành tốt khóa luận Ngay từ đầu, khóa luận khơng thể thực khơng có giúp đỡ Th.S Vương Đức Hòa - Phó Giám Đốc Vườn quốc gia Gia Mập khơng ngần ngại giúp tơi tìm kiếm tài liệu có liên quan đến đề tài góp ý kiến cho thực đề tài Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Vườn quốc gia Gia Mập tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập số liệu suốt thời gian thực tập Vườn quốc gia Gia Mập Tôi xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Kim Nhị bạn Thẩm Văn Bao nhiệt tình giúp tơi khảo sát điều tra khu vực nghiên cứu Tơi xin cảm ơn anh Hồng Anh Tn trưởng phòng kỹ thuật Vườn quốc gia Gia Mập nhân viên Vườn quốc gia Gia Mập giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu khảo sát vườn quốc gia Gia Mập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè tơi bên cạnh, động viên sống học tập Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, Tháng Năm 2011 Trần Hồng Lâm i TĨM TẮT Đề tài “Bước đầu nghiên cứu đa dạng thực vật thân gỗ định vị kiểu rừng kín thường xanh vườn quốc gia Gia Mập, tỉnh Bình Phước” thực Vườn quốc gia Gia Mập, tỉnh Bình Phước từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 ¾ Mục tiêu cần đạt đề tài là: − Định lượng số đa dạng sinh học loài − Xác định tình hình tái sinh thực vật thân gỗ ô định vị − Xây dựng đồ vị trí thực vật thân gỗ mặt đất định vị ¾ Phạm vi nghiên cứu đề tài thực ô định vị số II ( Ô đại diện cho kiểu rừng kín thường xanh đặc trưng Vườn quốc gia Gia Mập) Vườn Quốc gia Gia Mập Ơ định vị phân thành 25 phân (Diện tích phân 400 m2) ¾ Nội dung nghiên cứu đề tài là: - Điều tra lập danh mục thực vật thân gỗ theo loài, họ, số lượng cá thể ô định vị - Định lượng số đa dạng sinh học lồi - Xác định tình hình tái sinh tán rừng - Xây dựng đồ vị trí thực vật thân gỗ định vị ¾ Các phương pháp thực đề tài: + Thu thập số liệu cũ, tiến hành khảo sát, xác định vị trí đo đếm Tiến hành định danh xác định vị trí thực vật thực địa + Tính toán nhận xét số đa dạng khu vực nghiên cứu số IV, số phong phú loài, số đồng đều, số lượng tái sinh, ii ¾ Qua q trình nghiên cứu, đề tài đạt kết sau: × Thành phần thực vật ô định vị II (25 phân ơ) gồm có 37 họ, 93 lồi (1 lồi chưa xác định được), 656 cá thể, có loài thực vật quý cần bảo tồn theo Sách Đỏ Việt Nam, Sách Đỏ giới Nghị định 32/2006/ND-CP × Kết định lượng so sánh số đa dạng thực vật thân gỗ khu vực nghiên cứu xác định loài chiếm ưu sinh thái (với IV > 5%) loài Ràng Ràng (Ormosia cf inflate Merr & Chun.) Bên cạnh đó, số đa dạng sinh học phân tích sau: − Chỉ số phong phú lồi Margalef M qua phân tích cho thấy, khu vực nghiên cứu độ phong phú lồi khơng đồng Tuy nhiên, dựa vào trung bình số Margalef M Base 10 khu vực nghiên cứuđịnh vị) có độ phong phú loài cao − Chỉ số đa dạng Shannon H' Log Base 10 cho thấy, phân ô khu vực nghiên cứutính đa dạng tương đối cao đồng − Chỉ số đồng Pielou (J’) cho thấy, số lượng lồi phân tương đối đồng − Chỉ số ưu Simpsons Diversity (D) cho thấy, khu vực nghiên cứutính đa dạng cao − Chỉ số Caswell (V) cho thấy, tình hình bảo vệ rừng tốt, khơng có tác động nhiều đến mơi trường sống lồi thực vật thân gỗ − Chỉ số IR cho thấy khu vực nghiên cứu khơng có lồi cực (MR), có 36 lồi (RR) × Theo kết điều tra tái sinh có có 23 lồi tái sinh tán rừng khu vực nghiên cứu Cây tái sinh có nguồn gốc từ hạt chủ yếu, chiếm 88 % × Đề tài xây dựng đồ vị trí thực vật thân gỗđịnh vị số II với mục đích phục vụ cho việc tra cứu thông tin thực vật thân gỗ ô định vị II, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn nghiên cứu ô định vị iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT ii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  Chương MỞ ĐẦU 1  1  Đặt vấn đề 1  2  Mục tiêu nghiên cứu .3  3  Phạm vi đề tài .3  Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4  2.1.  phải bảo tồn đa dạng sinh học 4  2.2.  Những nghiên cứu đa dạng sinh học .4  2.2.1  Nghiên cứu đa dạng sinh học giới .4  2.2.2  Nghiên cứu đa dạng sinh học việt nam .8  2.2.3 Những nghiên cứu vườn quốc gia Gia Mập 10  2.3.  Phân loại tổ dạng sống .11  2.4 Đối tượng nghiên cứu 13  2.5 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 13  2.5.1 Lịch sử hình thành chức Vườn quốc gia Gia Mập 13  2.5.2 Vị trí địa lý 14  2.5.3  Điều kiện tự nhiên 15  iv Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19  3.1 Nội dung nghiên cứu đề tài .19  3.2 Phương pháp nghiên cứu 19  3.2.1 Phương pháp thống kê, kế thừa số liệu 19  3.2.2 Phương pháp vật liệu nghiên cứu thực địa .20  3.2.3 Nội nghiệp 21  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25  4.1 Kết nghiên cứu thực địa từ ô định vị II 25  4.1.1 Vị trí định vị II Google Earth 25  4.1.2 Thành phần loài thực vật thân gỗ ô định vị II .26  4.2 Tình hình tái sinh thực vật thân gỗ ô định vị .26  4.3.1 Phân tích đa dạng lồi thực vật ô định vị II 28  4.3.2 Phân tích thành phần họ thực vật định vị 35  4.4 Đa dạng phân bố loài thực vật quý ô định vị II 37  4.4.1 Đa dạng lồi thực vật q định vị II .37  4.4.2 Phân bố loại thực vật quý ô định vị II 39  4.5 Những nguyên nhân làm suy giảm đa dạng thực vật vườn quốc gia Gia Mập 39  4.6 Đề xuất số giải pháp bảo tồn .41  4.6.1 Nhóm giải pháp mặt kinh tế - xã hội 41  4.6.2 Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật 41  4.7 Tra cứu thông tin thực vật thân gỗ dựa đồ vị trí thực vật thân gỗ ô định vị 42  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .46  5.1 Kết luận 46  v 5.2 Kiến nghị 47  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ctv Cộng tác viên D1,3 Đường kính độ cao 1,3 mét G1,3 Tiết diện ngang than độ cao 1,3 mét GPS (Global Posititioning System) Máy định vị toàn cầu HS Hệ số IUCN (International Union for Conservation of Nature) Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế IV (Importance Value Index) số giá trị quan trọng LK Loài khác LN Giá trị lớn NN Giá trị nhỏ RBA Tổng tiết diện ngang RD Mật độ tương đối RF Tần suất xuất tương đối TB Giá trị trung bình UTM (Universal Transverse Mercator) Hệ tọa độ địa lý XH Xếp hạng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Phân bố % tái sinh theo cấp chiều cao .27  Bảng 4.2 Loài ưu cơng thức tổ thành lồi .29  Bảng 4.3 Các số đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu 33  Bảng 4.4 Các loài quý cần bảo tồn ô định vị II 38  viii 13 Dipterocarpaceae Dipterocarpus sp6 Dầu Dipsp6 96 RR 14 Dipterocarpaceae Hopea sp16 Sao Hopsp1 96 RR 15 Ebenaceae Diospyros nitida Merr Thị láng Dionit 96 RR 16 Euphorbiaceae Bischofia javanica Bl Bisjav 96 RR 17 Lauraceae Litsea mekongensis Lec Litmek 96 RR 18 Leeaceae Leeaeq 96 RR 19 Malvaceae Bụp Hibsch 96 RR 20 Moraceae Leea aequata L Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hool.f Artocarpus gomezianus Wall Nhội tía Bời lời Cửu long Củ rối Mít chay Artgom 96 RR 21 Moraceae Ficus Carica Sung FicCar 96 RR 22 Moraceae Ficus depressa Bl Sung xoài Ficdep 96 RR 23 Moraceae Ficus sumatrana Da Ficsum 96 RR 24 Myrsinaceae Đồng Maemem 96 RR 25 Myrtaceae Trăm chụm ba Syzfor 96 RR 26 Myrtaceae Syzsyz 96 RR 27 Mysinaceae Maesa membranacea Syzygium formosum var ternifolium (Roxb.) Merr & Perry Syzygium syzygioides (Miq.) Amsh Ardisia crenata Ardcre 96 RR 28 Rubiaceae Hymenopogon sp Hymsp 96 RR 29 Rubiaceae Vàng vé Mettri 96 RR 30 Rubiaceae Kiềng Neocal 96 RR Metadina cf trichotoma (Zoll & Mor.) Bakh.f Neonauclea cf calycina (DC.) Merr ggg Trâm kiền kiền Cơm nguội 31 Rubiaceae sp5 32 Simaroubaceae Ailanthus integrifolia Lamk 33 Simaroubaceae Brucea javanica (Bl.) Merr 34 Sterculiaceae 35 Symplocaceae 36 Thymaelaeaceae 37 Annonaceae 38 Apocynaceae 39 Caesalpiniaceae 40 Ebenaceae 41 Euphorbiaceae Sterculia Foetida Symplocos lancifolia Sieb.&Zucc Aquilaria crassna Pierre ex Lec Polyalthia harmandii (Pierre) Fin & Gagnep Kibatalia anceps (Dunn & Williams) Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Diospyros buxifolia (Bl.) Hieron Aporusa dioica (Roxb.) Muell 42 Euphorbiaceae 43 Flacourtiaceae 44 Ixonanthaceae 45 Lecythidaceae 46 Rubiaceae 47 Rubiaceae 48 Bignoniaceae Rubsp5 96 RR Càng ham nguyên Khổ sâm nam Ailint 96 RR Brujav 96 MR Trôm SteFoe 96 MR Dung Symlan 96 MR Dó bầu Aqucra 96 MR Quần đầu Polhar 92 R Kibanc 92 R Afzxyl 92 R Thị núi Diobux 92 R Tai nghé Apodio 92 R Suregada glomerulata H Baill Kén son Surglo 92 R Xylosma controversum Clos Irvingia malayana Oliv ex Benn Careya arborea Roxb Gardenia philastrei Pierre ex Pit Neonauclea sessilifolia (Hook.f.) Merr Stereospermum colais (Dillw.) Mabb Mộc hương Xylcon 92 R Cầy Irvmal 92 R Vừng Cararb 92 R Dành dành Garphi 92 R Gáo vàng Neoses 92 R Quao núi Stecol 88 R hhh Thần linh to đỏ 49 Clusiaceae Garcinia fusca Pierre Bứa lửa Garfus 88 R 50 Clusiaceae Garcinia hainanensis Merr Bứa Hải nam Garhai 88 R 51 Combretaceae Terminania chebula Retz Chiêu liêu Terche 88 R 52 Lauraceae Litsea cf eugenoides A.Chev Liteug 88 R 53 Myrsinaceae Ardisia conspersa Walk Bời lời trâm Cơm nguội tràn Ardcon 88 R 54 Myrtaceae Trâm thơm Syzodo 88 R 55 Rutaceae Syzygium odoratum (Lour.) DC Euodia lepta (Spreng) Merr Euolep 88 R 56 Verbenaceae Vitex ajugaeflora Dop Vitaju 88 R 57 Annonaceae Polyalthia clemensorum Ast Polcle 84 R 58 Combretaceae Terminalia triptera Stapf Tertri 84 R 59 Dipterocarpaceae Anisoptera cf costata Korth Dấu dầu Bình linh nghệ Nhọc Chiêu liêu nghệ Vên vên Anicf 84 R 60 Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack Nguyệt quới Murpan 84 R 61 Ebenaceae Diospyros diapenshorstii Miq Thị Diodia 80 R 62 Flacourtiaceae Hồng quân Flacat 80 R 63 Flacourtiaceae Lọ nồi Hydant 80 R 64 Flacourtiaceae Flacourtia cataphracta Roxb Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness Scolopia spinosa (Roxb.) Warb Bóm gai Scospi 80 R 65 Tiliaceae Colona evecta (Pierre) Gagn Chàm ron Coleve 80 R 66 Euphorbiaceae sp2 Eupsp2 76 67 Magnoliaceae Manglietia conifera Dandy Mancon 76 iii Vàng tâm 68 Moraceae 69 Myrtaceae 70 Streblus ilicifolia (Kurz) Corn Syzygium cinereum (Kurz) Chanlar Ơ rơ Strili 76 Trâm sẻ Syzcin 76 sp7 76 Semcoc 72 Hopodo 72 Xandon 72 Vitlep 72 Canalb 68 Memoct 68 Garobl 64 Bacoxy 64 Cẩm lai Bà rịa Dalbar 64 Bằng lăng Lagspe 64 Ngát lông Girsub 64 sp7 Semecarpus cochinchinensis Sưng Nam Bộ Engl Hopea odorata Roxb Sao đen Xantolis dongnaiensis (Dub.) Cheo Aubr Vitex leptobotrys var evrardii Bình linh P Dop Canarium album (Lour) Trám Raensch Memecylon octocostatum Merr Sầm & Chun Garcinia oblongifolia Champ Bứa ex Benth Gạt nai, dâu Baccaurea oxycarpa Gagn trái nhọn 71 Anacardiaceae 72 Dipterocarpaceae 73 Sapotaceae 74 Verbenaceae 75 Anacardiaceae 76 Melastomataceae 77 Clusiaceae 78 Euphorbiaceae 79 Fabaceae 80 Lythraceae 81 Ulmaceae Lagerstroemia speciosa (L.) Pers Gironniera cf subequalis Pl 82 Clusiaceae Gardenia ferrea Pierre Rỏi mật Garfer 10 60 83 Myristicaceae Knema lenta Warb Mấu chó Knelen 10 60 84 Sapindaceae Paviesia annamensis Pierre Trường mật Pavann 10 60 Dalbergia bariensis Pierre jjj 85 Rutaceae 86 Lecythidaceae 87 Icacinaceae 88 Lauraceae 89 Dipterocarpaceae 90 Lythraceae 91 Sterculiaceae 92 Ebenaceae 93 Fabaceae Atalantia sessiliflora Guill Barringtonia cf racemosa (L.) Spreng Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz Cinnamomum damhaensis Kost Dipterocarpus alatus Roxb Lagerstroemia calyculata Kurz Pterospermum angustifolium Tard Diospyros pilosanthera Blco Ormosia cf inflata Merr & Chun kkk Tiểu quất không cọng Atases 11 56 Chiếc Tim lan Barrac 12 52 Huỳnh lam Gonlob 13 48 Re Cindam 13 48 Dầu rái Dipala 14 44 Bằng lăng ổi Lòng mán hẹp Thị đài dúng Lagcal 17 32 Pteang 19 24 Diopil 21 16 Ràng ràng Orminf 22 12 Phụ lục Số lồi tên viết tắt lồi có ô định vị II Vườn quốc gia Gia Mập STT Species Vietnam's species Tên viết tắt Tổng số ô Canarium album (Lour) Raensch Trám Canalb Mangifera cochinchinensis Engl Xoài nụt Mancoc Mangifera foetida Lour Xồi Manfoe Mangifera minutifolia Evr Xoài rừng Manmin Semecarpus cochinchinensis Engl Sưng Nam Bộ Semcoc Polyalthia clemensorum Ast Nhọc Polcle Polyalthia harmandii (Pierre) Fin & Gagnep Quần đầu Polhar Kibatalia anceps (Dunn & Williams) Thần linh to Kibanc Markhamia stipulata var pierrei (Dop) Sant Thiết đinh bẹ Marsti 10 Stereospermum colais (Dillw.) Mabb Quao núi Stecol 11 Bombax ceiba L Gòn rừng Bomcei 12 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib đỏ Afzxyl 13 Salacia sp28 Chóp mau Salsp2 14 Calophyllum membranaceum Gardn & Champ Còng da Calmem lll 15 Cratoxylon formosum (Jack.) Dyer Thành ngạnh Crafor 16 Garcinia fusca Pierre Bứa lửa Garfus 17 Garcinia hainanensis Merr Bứa Hải nam Garhai 18 Garcinia oblongifolia Champ ex Benth Bứa Garobl 10 19 Garcinia oliveri Pierre Bứa núi Garoli 20 Garcinia xanthochymus Hook.f Bứa mủ vàng Garxan 21 Gardenia ferrea Pierre Rỏi mật Garfer 13 22 Ochrocarpus siamensis T.Anders Trâu trấu Ochsia 23 Garcinia harmandii Pierre Bứa Garhar 24 Terminalia triptera Stapf Chiêu liêu nghệ Tertri 25 Terminania chebula Retz Chiêu liêu Terche 26 Anisoptera cf costata Korth Vên vên Anicos 27 Dipterocarpus alatus Roxb Dầu rái Dipala 19 28 Dipterocarpus sp6 Dầu Dipsp6 29 Hopea odorata Roxb Sao đen Hopodo 30 Hopea sp16 Sao Hopsp1 31 Diospyros buxifolia (Bl.) Hieron Thị núi Diobux 32 Diospyros diapenshorstii Miq Thị Diodia 33 Diospyros nitida Merr Thị láng Dionit mmm 34 Diospyros pilosanthera Blco Thị đài dúng Diopil 46 35 Aporusa dioica (Roxb.) Muell Apodio 36 Baccaurea oxycarpa Gagn Bacoxy 11 37 Bischofia javanica Bl Tai nghé Gạt nai, dâu trái nhọn Nhội tía Bisjav 38 sp2 Eupsp2 39 Suregada glomerulata H Baill Kén son Surglo 40 Dalbergia bariensis Pierre Cẩm lai Bà rịa Dalbar 41 Ormosia cf inflata Merr & Chun Ràng ràng Orminf 79 42 Flacourtia cataphracta Roxb Hồng quân Flacat 43 Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness Lọ nồi Hydant 44 Scolopia spinosa (Roxb.) Warb Bóm gai Scospi 45 Xylosma controversum Clos Mộc hương Xylcon 46 Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz Huỳnh lam Gonlob 16 47 Irvingia malayana Oliv ex Benn Cầy Irvmal 48 Cinnamomum damhaensis Kost Re Cindam 29 49 Litsea cf eugenoides A.Chev Bời lời trâm Liteug 50 Litsea mekongensis Lec Bời lời Cửu long Litmek 51 Barringtonia cf racemosa (L.) Spreng Chiếc Tim lan Barrac 15 52 Careya arborea Roxb Vừng Cararb nnn 53 Leea aequata L Củ rối Leeaeq 54 Lagerstroemia calyculata Kurz Bằng lăng ổi Lagcal 28 55 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers Bằng lăng Lagspe 16 56 Manglietia conifera Dandy Vàng tâm Mancon 10 57 Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hool.f Bụp Hibsch 58 Memecylon octocostatum Merr & Chun Sầm Memoct 10 59 Artocarpus gomezianus Wall Mít chay Artgom 60 Ficus Carica Sung FicCar 61 Ficus depressa Bl Sung xoài Ficdep 62 Ficus sumatrana Da Ficsum 63 Streblus ilicifolia (Kurz) Corn Ơ rơ Strili 15 64 Knema lenta Warb Mấu chó Knelen 20 65 Ardisia conspersa Walk Cơm nguội tràn Ardcon 66 Maesa membranacea Đồng Maemem 67 Trâm sẻ Syzcin Trăm chụm ba Syzfor 69 Syzygium cinereum (Kurz) Chanlar Syzygium formosum var ternifolium (Roxb.) Merr & Perry Syzygium odoratum (Lour.) DC Trâm thơm Syzodo 70 Syzygium syzygioides (Miq.) Amsh Trâm kiền kiền Syzsyz 71 Ardisia crenata Cơm nguội Ardcre 68 ooo 72 Gardenia philastrei Pierre ex Pit Dành dành Garphi 73 Hymenopogon sp Hymsp 74 Metadina cf trichotoma (Zoll & Mor.) Bakh.f Vàng vé Mettri 75 Neonauclea cf calycina (DC.) Merr Kiềng Neocal 76 Neonauclea sessilifolia (Hook.f.) Merr Gáo vàng Neoses 77 sp5 Rubsp5 78 Atalantia sessiliflora Guill 79 Atases 18 Murraya paniculata (L.) Jack Tiểu quất không cọng Nguyệt quới Murpan 80 Euodia lepta (Spreng) Merr Dấu dầu Euolep 81 Paviesia annamensis Pierre Trường mật Pavann 16 82 Xantolis dongnaiensis (Dub.) Aubr Xandon 83 Ailanthus integrifolia Lamk Ailint 84 Brucea javanica (Bl.) Merr Cheo Càng ham nguyên Khổ sâm nam Brujav 85 Pterospermum angustifolium Tard Lòng mán hẹp Pteang 52 86 Sterculia Foetida Trôm SteFoe 87 Symplocos lancifolia Sieb.&Zucc Dung Symlan 88 Aquilaria crassna Pierre ex Lec Dó bầu Aqucra 89 Colona evecta (Pierre) Gagn Chàm ron Coleve 90 Gironniera cf subequalis Pl Ngát lông Girsub 13 ppp 91 Vitex ajugaeflora Dop Bình linh nghệ Vitaju 92 Vitex leptobotrys var evrardii P Dop Bình linh Vitlep 93 sp7 sp7 qqq Phụ Lục 10 Bản đồ phân bố thực vật quý ô định vị II Vườn quốc gia Gia Mập (tập trung phân ô 1, ,4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 25) rrr sss ttt uuu ... diện ngang RD Mật độ tương đối RF Tần suất xuất tương đối TB Giá trị trung bình UTM (Universal Transverse Mercator) Hệ tọa độ địa lý XH Xếp hạng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Phân bố % tái... sử dụng lâu bên tài nguyên rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập vừa nơi bảo tồn hệ động vật, thực vật hoang dã, nguồn dược liệu quý hiếm, vừa nơi phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường phát... cầu như: cơng ước bảo vệ vùng đất ngập nước RAMSAR, công ước buôn bán quốc tế loài động thực vật hoang dã nguy cấp CITES, công ước đa dạng sinh học… − Bảo tồn nội vi (In-situ) giải pháp bảo tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG Ô ĐỊNH VỊ Ở KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC , BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG Ô ĐỊNH VỊ Ở KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay