Giáo trình kinh tế xây dựng - Chương 6

10 929 20
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2012, 15:33

Tài liệu giáo trình kinh tế xây dựng, Bộ môn kinh tế kỹ thụât Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 69 Chng 6: QUN Lí LAO NG, NNG SUT LAO NG V TIN LNG TRONG CC DOANH NGHIP XY DNG 6.1. KHI NIM V VN CHUNG. 6.1.1. í ngha ca vn qun lý lao ng trong xõy dng . Vn qun lý lao ng trong sn xut kinh doanh úng mt vai trũ cc k quan trng. Con ngi l ch th ca quỏ trỡnh sn xut v kinh doanh, mi quỏ trỡnh sn xut v kinh doanh u c din ra thụng qua con ngi lao ng vi nhng trỡnh nht nh v ngh nghip, nhng quan im v thỏi nht nh v kinh t, chớnh tr v xó hi Trong sn xut xõy dng vỡ iu kin lao ng rt nng nhc v quỏ trỡnh lao ng rt phự hp v linh hot nờn vn qun lý lao ng cng phi c t lờn hng u 6.1.2. Mc ớch ca qun lý lao ng. Qun lý lao ng cú hai nhúm mc ớch ln : - Cỏc mc ớch v kinh t nhm sn sn cung cp cho sn xut kinh doanh nhng lc lng lao ng phự hp v mt s lng v cht lng cng nh vic nõng cao nng sut xut lao ng v cht lng cụng vic - Cỏc mc ớch v xó hi nhm to mt bu khụng khớ tt p ca tp th ngi lao ng trong doanh nghip, nhm chm lo cho ngi lao ng v vt cht v tinh thn, o to nõng cao trỡnh ngh nghip v vn hoỏ ca ngi lao ng, gúp phn xõy dng con ngi lao ng mi. 6.1.3. Nhim v ca qun lý lao ng. Nhim v ca qun lý lao ng gm hai nhúm ln : Nhúm nhim v qun lý lao ng cú tớnh cht nghip v qui nh mang tớnh cht tng i tnh v nhúm nhim v v cỏc chớnh sỏch i vi lao ng mang tớnh ng hn. 6.1.3.1. Nhúm nhim v qun lý lao ng cú tớnh cht nghip v bao gm . - Nhim v lp k hoch lao ng (bao gm k hoch v nhu cu lao ng, tuyn dng lao ng, s dng lao ng v o to phỏt trin lc lng lao ng) - Nhim v v tuyn m lao ng v lp hp ng lao ng - Nhim v v s dng lao ng bao gm: vic phõn cụng lao ng, ch dn lao ng, qun lý quỏ trỡnh lao ng, thay th lao ng 6.1.3.2. Nhúm nhim v qun lý lao ng cú chớnh sỏch i vi ngi lao ng. - Cỏc nhim v v t chc lao ng v tin lng bao gm cỏc vn nh xỏc nh tiờu chun, cp bc ngh nghip cho cụng nhõn v cỏn b qun lý, h thng thang lng - Cỏc nhim v v lónh o lao ng bao gm cỏc vn nh phõn cụng v bt, ỏng giỏ lao ng, phong cỏch lao ng, bi dng ngh nghip - Cỏc nhim v v chm súc ngi lao ng v vt cht v tinh thn 6.2. T CHC LAO NG TRONG XY DNG . 6.2.1. T chc phõn cụng nhim v. Vic phõn cụng lao ng phi tuõn theo cỏc nguyờn tc : Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 70 - Phi cn c vo chuyờn mụn c o to ca ngi lao ng phi m bo tớnh cú th qun lý bao quỏt c v mt qun cỏch khụng gian v v s lng ngi b qun lý. - Phi bo m s phự hp gia kh nng, nhim v v trỏch nhim khi phõn cụng lao ng - Phi bo m tớnh thng nht hnh ng trong cụng vic phõn cụng lao ng thc hin mi hp ng sn xut 6.2.2. T chc quỏ trỡnh lao ng v ni sn xut. Quỏ trỡnh lao ng trong xõy dng c phõn thnh cỏc phn vic, cỏc quỏ trỡnh n gin v quỏ trỡnh phc tp. T chc quỏ trỡnh lao ng c th hin qua cỏc phng phỏp ca ngi lao ng s dng cỏc cụng c lao ng tỏc ng lờn i tng lao ng theo nhng trỡnh t thi gian v khụng gian nht nh to nờn sn phm cui cựng. Do ú, t chc lao ng phi bao gm cc vn : xỏc nh c cu t chc ca nhng ngi lao ng cựng tham gia quỏ trỡnh sn xut, cỏc cụng c lao ng c s dng, cỏc i tng lao ng phi ch bin, tin thi cụng theo thi gian, b trớ mt bng thi cụng v ni lm vic cng nh s b trớ v di chuyn ca cỏc yu t sn xut theo mt bng v khụng gian thi cụng xõy dng T chc ni lm vic ca cụng nhõn v cỏn b qun lý phi tuõn theo cỏc nguyờn tc ca khoa hc t chc lao ng v an ton lao ng T chc c cu i ng lao ng phi da trờn cỏc nguyờn tc chuyờn mụn hoỏ, hip tỏc hoỏ Núi riờng i vi cụng nhõn sn xut phi ỏp dng ỳng cỏc t i chuyờn mụn hoỏ hay a nng hoỏ. Vi khi lng ca mt loi cụng vic no ú ln v kộo di ngi ta thng dựng cỏc i chuyờn mụn hoỏ. Khi danh mc cỏc chng loi cụng vic nhiu, nhng khi lng cụng vic thỡ ớt ngi ta thng dựng i a nng hoỏ n mc nht nh Núi chung vic t chc lao ng phi tuõn theo cỏc lý thuyt ca t chc lao ng khoa hc 6.2.3. T chc b mỏy qun lý lao ng. mi cụng ty xõy dng thng thng t chc ra phũng t chc cỏn b, lao ng, tin lng qun lý cỏc vn v nhõn s. cp thp hn cú th t chc ra mt ban hay mt ngi c trỏch vn ny B phn ny cú trỏch nhim tham mu cho th trng v mi vn cú liờn quan n nhõn s trong doanh nghip nh ó trỡnh by mc nhim v ca qun lý nhõn s 6.3. NH MC S DNG V NNG SUT LAO NG TRONG XY DNG. 6.3.1. nh mc s dng lao ng. nh mc hao phớ s dng lao ng l s s tr lng cho cụng nhõn phự hp vi s lng v cht lng m h ó tiờu hao cho sn xut. Ta cú cỏc cụng thc tớnh toỏn sau: 6.3.1.1. Cỏc loi thi gian lao ng nh mc. Bao gm: Lao ng hu ớch theo nhim v (bao gm thi gian lao ng tỏc nghip, thi gian chun b v thi gian kt thỳc u ca v cui ca lao ng), thi gian ngng vic do ngh gii lao, do nhu cu sinh hot vờ sinh cỏ nhõn v thi gian ngng vic khú trỏnh khi do lý do cụng ngh xõy dng. Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 71 6.3.1.2. nh mc hao phớ thi gian lao ng cho mt sn phm. Nu ký hiu nh mc hao phớ thi gian cho mt sn phm v D ta cú: )(100100ncnctTTTTD++--= Trong ú: Tt - thi gian tỏc nghip tớnh cho mt sn phm; Tc - chi phớ thi gian cho cụng tỏc chun b v kt thỳc tớnh theo % chi phớ lao ng ca quỏ trỡnh. Tn - thi gian ngng vic cho ngh gii lao v nhu cu cỏ nhõn tớnh theo % so vi tng thi gian ca quỏ trỡnh; Tnc - thi gian ngng vic khú trỏnh khi do lý do cụng ngh xõy dng tớnh theo % so vi tng thi gian ca quỏ trỡnh. Tr s Tt v Tnc c tỡm ra theo phng phỏp khoa hc nh mc lao ng da trờn cỏc phng phỏp quan sỏt quỏ trỡnh lao ng phự hp. Cỏc tr s Tc v Tn s c xỏc nh da trờn s liu quan sỏt ca ca lm vic. 6.3.2. Nng sut lao ng. 6.3.2.1. Ch tiờu nng sut lao ng tớnh theo giỏ tr d toỏn cụng tỏc xõy lp ó thc hin. Nu õy ký hiu nng sut l N ta s cú : CDN = Trong ú : D - giỏ tr d toỏn cụng tỏc xõy lp ó thc hin k ang xột C - s lng cụng nhõn viờn chc (hay cụng nhõn) trung bỡnh danh sỏch ca k ang xột. Vic tớnh nng sut cho u ngi cụng nhõn viờn chc (k c cỏn b qun lý giỏn tip) s nh hng c gn nh ca b mỏy qun lý v u im : tớnh khỏi quỏt cao, cú th dựng tớnh nng sut cho doanh nghip xõy dng thc hin nhiu loi cụng vic xõy dng khỏc nhau v Nhc im : chu nh hng ca bin ng giỏ c, ch cú th dựng so sỏnh gia hai n v hay hai thi k khi chỳng cú cựng mt cu cụng tỏc xõy lp, chu nh hng mnh ca c cu cụng tỏc, khụng phn nh s n lc thc cht ca doanh nghip vỡ nú chu nh hng ca chi phớ vt liu xõy dng khc phc nhc im cui cựng ny, ngi ta thng dựng my phng phỏp sau : + Trong ch tiờu D khụng cú giỏ tr vt liu + Ch tiờu D ch gm cú tin lng cỏc loi v li nhun + Ch tiờu D ch gm lng c bn, chi phớ s dng mỏy, li nhun nh mc v mt b phn tin lng trong chi phớ t l chung 6.3.2.2. Ch tiờu nng sut lao ng tớnh theo hin vt. Theo phng phỏp ny, ngi ta phi tớnh chi phớ gi cụng lao ng cho mt sn phm hay sụ sn phm lm c tớnh cho mt n v thi gian v u im : phn ỏnh sỏt thc t Ch-¬ng 6: Qu¶n lý lao ®éng, tiỊn l-¬ng trong c¸c DNXD Gi¸o tr×nh kinh tÕ X©y dùng Trang 72 v Nhược điểm : chỉ dùng để tính tốn cho từng cơng việc xây dựng riêng rẽ và khơng dùng để tính năng suất lao động cho tồn doanh nghiệp nói chung (trừ trường hợp một doanh nghiệp chun thực hiện một loại sản phẩm) 6.4. TIỀN LƯƠNG TRONG XÂY DỰNG. 6.4.1. Khái niệm về tiền lương. Tiền lương là một bộ phận của giá trị lao động vừa mới sản tạo được dùng để bù đắp lại hao phí lao động cần thiết và một số nhu cầu khác của người lao động và được phân phối cho cơng nhân và viên chức dưới hình thức tiền tệ theo một qui định phân phối nhất định phụ thuộc vào chế độ kinh tế - xã hội. Theo tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, tiền lương được xác định chủ yếu dựa vào ngun tắc phân phối theo lao động, kết hợp với các khoản phúc loại khác. Mức lương phụ thuộc chặc chẽ vào trình độ phát triển kinh tế của một đất nước, vào nhu cầu và mức sống của người lao động, vào khả năng tích luỹ của nhà nước, vào các nhiệm vụ kinh tế chính trị khác và vào chế độ kinh tế xã hội 6.4.2. Ý nghĩa của tiền lương. Tiền lương là một trong những cơng cụ quan trọng nhất để quản lý kinh tế, bảo đảm nâng cao đời sống vật chất và văn hố của người lao động, kích thích tắng năng suất lao động. Tiền lương là cơng cụ để đánh giá chất lượng và số lượng lao động, là một cơng cụ để phân phối lợi ích một cách hợp lý Chế độ tiền lương có tác dụng to lớn trong tồn xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Tiền lương phải có hai mục địch : mục đích kinh tế và mục đích xã hội 6.4.3. Các ngun tắc xác định tiền lương. Ngun tắc xác định tiền lương phụ thuộc vào chế độ kinh tế - xã hội. ở các nước có nền kinh tế thị trường, nhà nước chỉ quyết định chế độ tiền lương cho các cơng nhân và viên chức nhà nước cũng như các doanh nghiệp thuộc nhà nước. Với khu vực kinh tế tư nhân, việc xác định mức lương là do hợp đồng thỗ thuận giữa giới chủ và giới thợ trên cơ sở luật lao động của nhà nước. Ở nước ta hiện nay, nhà nước cũng qui định chế độ lương cho các cơng nhân và viên chức nhà nước cũng như cho khu vực kinh tế kinh doanh. ở đây có các ngun tắc cần chú ý là : + Mức lương phải được xác định theo ngun tắc phân phối theo lao động kết hợp với các khoản phúc lợi xã hội + Mức lương phải phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước, bảo đảm sự chênh lệch giữa các khu vực và các ngành nghề một cách hợp lý + Phải bảo đảm kết hợp giữa tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế, có gắng bảo đảm cả hai loại tiền lương phải đều tăng. ở đây phải đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của vấn đề trượt giá và lạm phát. Chế độ tiền lương phải bảo đảm đạt được hiệu qủa kinh tế và xã hội lớn nhất 6.4.4. Nội dung của chế độ tiền lương. Nội dung của chế độ tiền lương bao gồm các vấn đề chính sau : 6.4.4.1. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của cơng nhân. Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 73 Tiờu chun cp bc k thut l c s xỏc nh bc lng ca ngi cụng nhõn. Tiờu chun ny phn nh c im k thut ca ngh, phi xột n trỡnh k thut v mc phc tp ca cụng vic, trỡnh t chc sn xut v trỡnh vn hoỏ, hiu bit v khoa hc v k thut ca cụng nhõn. Tiờu chun cp bc k thut phi qui nh rừ nhng kin thc phi cú, cỏc phn vic phi lm c, nhng ũi hi v s khộo tay ca ngi cụng nhõn Nhng iu kin khỏc nh mc nng nhc ca cụng vic, iu kin ca mụi trng lao ng s c tớnh n khi nh mc quan h mc lng gia cỏc ngnh ngh khỏc nhau cng nh khi xỏc nh cỏc khon tr cp c hi 6.4.4.2. Tiờu chun xp ngch bc cụng chc, viờn chc. Tiờu chun xp ngch bc cụng chc, viờn chc l c s xp ngch bc cho cụng chc, viờn chc. Trong ú, nờu rừ cỏc tiờu chun v hc v, cỏc kin thc phi bit, cỏc cụng vic phi lm c .Hin nay nh nc ta ban hnh cỏc tiờu chun ny Cỏc tiờu chun ny c dựng xp ngch bc mt ngnh no ú, vớ d khi hnh chớnh s nghip nú c dựng xp bc: cỏn s, chuyờn viờn, chuyờn viờn chớnh, chuyờn viờn cao cp. Vi loi danh hiu k s tiờu chun trờn c dựng xp cỏc ngch k s, k s chớnh, k s cao cp. 6.4.4.3. H thng cỏc bng lng. Hin nay nh nc ta ó ban hnh mt h thng bn lng cho khi cỏn b do dõn c, cụng chc v viờn chc, cho s quan v quõn nhõn chuyờn nghip, cho chuyờn gia cao cp v cho h thng lng cỏc doanh nghip nh nc Gia cỏc bng lng thuc cỏc khi ngnh khỏc nhau ny cú s sp xp theo th t u tiờn nht nh. Vớ d vi khi s quan v quõn nhõn chuyờn nghip c xp lng cao hn so vi cỏc ngnh khỏc 6.4.4.4. Ngch lng, thang lng, mc lng v h s bc lng. mi bng lng cho khi cụng chc v viờn chc li chia ra cỏc ngch lng. Vớ d vi khi hnh chớnh ú l ngch cỏn b, chuyờn viờn, chuyờn viờn chớnh v chuyờn viờn cao cp Vi mi ngch li cú mt thang lng. ú l bng din t cỏc bc lng khỏc nhau ca cựng mt ngch Tng ng vi mi bc lng ca mi ngch l mt mc lng, ú l s tuyt i v mc lng cho mt n v thi gian H s bc lng ú l t s gia lng ang xột so vi mc lng ti thiu mi thang lng ca mi ngch lng hoc so vi mc lng ti thiu qui nh chung ca ngnh 6.4.4.5. Mt s qui nh ca ngnh xõy dng. v Cho khi cụng chc, viờn chc. Trong khi ny li chia ra cỏc bng lng sau : - Cho khi hnh chớnh, trong bng lng ny li bao gm cỏc ngch lng tng ng vi cỏc thang lng cho mi ngch. Cỏc ngch lng õy l : nhõn viờn, k thut viờn, cỏn s, chuyờn viờn (gm chuyờn viờn, chuyờn viờn chớnh v chuyờn viờn cao cp) - Cho khi thm k viờn (bao gm ba ngch l thm k viờn, thm k viờn chớnh v thm k viờn cao cp) v khi kin trỳc s bao gm cỏc kin trỳc s, kin trỳc s chớnh v kin trỳc s cao cp Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 74 - Cho khi khoa hc - k thut bao gm cỏc nhúm : nghiờn cu viờn, k s, nh chun viờn, giỏm nh viờn. Cỏc nhúm ny u gm cỏc ngch nh trờn. Riờng khi k s li gm bn ngch : k thut viờn, k s, k s chớnh v k s cao cp v Cho khi doanh nghip (bng A6) Vi khi cụng nhõn xõy dng c chia lm 4 nhúm ngh v mi nhúm ngh cú mt thang lng by bc, c th l : Nhúm I cú h s bc 1 l 1,35 v bc by l 3,28 Nhúm II cú h s bc 1 l 1,40 v bc by l 3,45 Nhúm III cú h s bc 1 l 1,47 v bc by l 3,73 Nhúm IV cú h s bc 1 l 1,57 v bc by l 3,94 õy h s ca mt bc lng no o s c tng lu tin (tng nhanh dn) theo bn nhúm (vớ d nh trờn tng theo trỡnh t 1,35 ; 1,40 ; 1,47 v 1,57) Trong ni b mt thang lng t bc 1 n bc 7 cỏc h s bc lng cng nh tng lu tin (tng nhanh dn) Ngoi ra khi doanh nghip cũn ban hnh bng lng cú chc v qun lý (giỏm c, phú giỏm c v k toỏn trng) Giỏm c cú thang lng 4 bc vi h s t 5,72 hay 6,03 (bc 1) gim n 3,66 hay 3,94 (bc 4) v mt bc c bit cú h s t 6,72 n 7,06 6.4.4.6. Cỏc hỡnh thc tin lng. a) Hỡnh thc tin lng tớnh theo thi gian Vi hỡnh thc tin lng ny thỡ s lng ca ngi lm vic nhn c ph thuc vo thi gian lao ng v mc lng qui nh cho mt n v thi gian phự hp vi ngch lng ca ngi lao ng ang xột Hỡnh thc tin lng ny cng phn nh n mc nht nh chõt lng lao ng, i tng lao ng v trỡnh ngh nghip ca ngi lao ng Nhc im ca hỡnh thc tin lng ny l khụng phn nh chớnh xỏc mi quan h trc tip gia tin lng nhn c v s lao ng ó tiờu phớ, khụng khuyn khớch ngi lao ng tng nng sut lao ng Tuy nhiờn hỡnh thc tin lng ny vn c dựng cho cỏc trng hp khi khi lng cụng vic khụng o th tớnh rừ rng (nht l cho cỏc b qun lý trc tip), khi ũi hi v bo m cht lng ca sn phm lm ra c cao Hỡnh thc tin lng ny bao gm cú hỡnh thc tr lng theo thi gian gin n v hỡnh thc tr lng theo thi gian cú thng. b) Hỡnh thc tin lng tớnh theo sn phm Vi hỡnh thc tin lng ny lng ca ngi cụng nhõn phc thuc vo s lng sn phm lm c v n giỏ tin lng tớnh cho mt sn phm. n giỏ ny c cn c vo mc lng tớnh cho mt n v thi gian v nh mc nng sut tớnh theo sn phm cho mt n v thi gian y ca cựng mt loi cụng vic. v u im : thc hin tt hn nguyờn tc phõn phi theo lao ng, khuyn khớch ngi cụng nhõn tng nng sut lao ng, tn dng thi gian lm vic, ci tin k thut sn phm . v Nhc im : ngi cụng nhõn d chy theo s lng m phm li v cht lng nu khụng cú kim tra cht ch Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 75 ỏp dng tt hỡnh thc tin lng ny ũi hi phi xõy dng nh mc lao ng cú c s khoa hc, kin ton cụng tỏc thng kờ v kim tra cht lng Hỡnh thc tin lng tớnh theo sn phm cú th phõn thnh my loi sau : - Tin lng tớnh cho mt sn phm trc tip khụng hn ch: õy tin lng ca ngi cụng nhõn bng tớch s gia s lng sn phm lm c v n giỏ tin lng tớnh cho mt sn phm. - Tin lng tớnh theo sn phm lu tin: õy s sn phm lm ra trong phm vi nh mc thỡ c tr theo mt n giỏ tin lng c nh, cũn b phn sn phm lm vt nh mc s c tr theo mt n giỏ ly tin (tng nhanh dn) - Tin lng tớnh theo sn phm cú thng : õy vi s sn phm lm vt nh mc s c tr thờm mt khon tin thng ngoi s lng ó nhn theo n giỏ lng bỡnh thng - Tin lng tớnh theo sn phm giỏn tip : hỡnh thc tin lng ny c dựng tr lng cho nhng cụng nhõn ph m nng sut ca h cú nh hng ln n kt qu lao ng ca cụng nhõn chớnh - Tin lng khoỏn sn Tin lng khoỏn gn l mt hỡnh thc phỏt trin cao hn ca hỡnh thc tr lng sn phm Tin lng khoỏn gn cú my c im khỏc vi tin lng tr theo sn phm l : + Sn phm ca khoỏn gn cú th cú mc hon thin cao hn (vớ d khoỏn theo mt hng mc cụng trỡnh hay mt cụng trỡnh) + bo m cho ngi lao ng liờn kt cht ch vi nhau hn, quan tõm n kt qu cui cựng hn. hỡnh thc tr lng theo sn phm cú th cũn cú hin tng b sút cụng vic giỏp ranh do hai n v lm, khi lng cụng vic cú th b tớnh trựng lp, ngi lm vic trc ớt quan tõm i ngi lm vic tip theo. Vi hỡnh thc khoỏn gn nhc im ny c khc phc v c bn + hỡnh thc khoỏn gn phi ký hp ng gia cụng nhõn v ngi ch huy xõy dng, trong ú ch rừ trỏch nhim v cú cỏc tớnh toỏn c th cho ngi lao ng bit trc c nhim v phi lm v khon tin c hng nờn h c kớch thớch v kinh t mnh hn - Hỡnh thc khoỏn gn cú th khc phc c mt s nhc im ca hỡnh thc tr lng theo sn phm trong vic bo m cht lng v tớnh toỏn khi lng v tớnh toỏn khi lng cụng vic thanh toỏn - Hỡnh thc khoỏn gn cú th ỏp dng cho mt cụng trỡnh mt hng mc cụng trỡnh, mt phn vic hay mt loi cụng vic riờng l m khi lng ca nú khú xỏc nh tỏch bch - n v nhn khoỏn cú th l mt n v xõy dng mt t i hay mt cỏ nhõn c) Tin thng Tin thng cú tỏc dng to ln trong vic kớch thớch sn phm - Nu theo thi gian v i tng cụng vic tớnh thng, ta cú cỏc loi thng hng nm, thng theo cụng trỡnh xõy dng v thng theo cụng vic tỏc nghip Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 76 Thng hng nm cú tỏc dng lụi cun mi ngi hon thnh k hoch nm v hon thnh vt mc k hoch. Trong trng hp ny doanh nghip c li v khon chi phớ bt bin tớnh cho mt sn phm Thng theo cụng trỡnh cú tỏc dng a nhanh cụng trỡnhvo hot ng bo m hp ng vi ch u t v tin thi cụng v gim thit hi do ng vn sn xut ca doanh nghip xõy dng, gim chi phỳ ph thuc thi gian xõy dng Thng theo cụng vic tỏc nghip cú tỏc dng lm cho ngi cụng nhõn thng xuyờn ci tin k thut v tng nng sut lao ng - Nu theo cỏc ch tiờu xột thng ta cú cỏc loi thng do rỳt ngn thi gian xõy dng, do tit kim, do bo m cht lng, do vt mc cỏc ch tiờu k hoch, do phỏt minh v sỏng ch d) Cỏc khon ph cp Ngoi tin thng theo h thng quy nh cũn cú cỏc khon ph cp sau : - Ph cp khu vc cho cỏc ni xa xụi, ho lỏnh, cú nhiu khú khn v khớ hu xu - Ph cp c hi v nguy him cho cỏc ngh cú iu kin lao ng cú tip xỳc vi cht c hi v nguy him cha c tớnh vo thang lng - Ph cp trỏch nhim ỏp dng i vi ngh hay cụng vic ũi hi trỏch nhim cao, hoc phi kim nhim cụng tỏc qun lý khụng ph thuc chc nng tn ti - Ph cp lm thờm cho cỏc ca lm vic ban ờm - Ph cp thu hỳt ỏp dng i vi cỏc cụng chc, viờn chc n lm cỏc vựng mi khai phỏ, xa t lin, cú iu kin sng v lm vic khú khn - Ph cp t ỏp dng cho cỏc ni cú ch s giỏ sinh hot cao hn so vi giỏ bỡnh quõn c nc - Ph cp lu ng ỏp dng cho nhng ngi thng xuyờn thay i ni lm vic - Ngoi ra cũn cú ph cp lm ngoi gi so vi tiờu chun qui nh 6.5. LP K HOCH LAO NG V TUYN M LAO NG 6.5.1. Lp k hoch lao ng 6.5.1.1. Ni dung ca k hoch lao ng. K hoch lao ng thng bao gm cỏc b phn chớnh nh : k hoch v nhu cu lao ng, k hoch nng sut lao ng, k hoch qu tin lng, k hoch o to v bi dng ngh nghip, k hoch ci thin iu kin lao ng v sinh hot cho cỏn b, cụng nhõn lao ng 6.5.1.2. K hoch v nhu cu lao ng. K hoch v nhu cu lao ng phi xut phỏt t khi lng v chng loi cụng vic xõy dng ca k k hoch, tỡnh hỡnh lc lng lao ng hin cú k k hoch, tỡnh hỡnh v hu v xin thụi vic, nh mc nng sut lao ng, cỏc ngun cung cp lõu di v tm thi v lc lng lao ng Nhu cu lao ng cn cú thc hin nhim v sn xut ca k k hoch phi lp cho tng hp ng xõy dng, v sau ú tng hp li cho tng thỏng, quớ, nm. trong k hoach ny phi ch rừ s lng lao ng, cỏc chng loi lao ng, bc ngh yờu cu, ngun cung cp, thi gian v a im s dng, hỡnh thc s dng (lõu di hay tm thi theo thi v, cỏc hỡnh thc hp ng lao ng ỏp dng) Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 77 Nhu cu lao ng cn b sung thờm thỡ bng s lng lao ng cn thit hon thnh nhim v ca k k hoch tr i s lng lao ng hin cú u k k hoch, cng thờm s lao ng d kin v hu hay xin thụi vic v chuyn ch lao ng trong k k hoch nh mc hao phớ lao ng tớnh nhu cu v lao ng õy cú th l cho mt n v cụng vic xõy dng c th khi thi cụng, cú th l 1 m2 din tớch xõy dng cho tng loi nh, cú th l cho mt triu ng giỏ tr d toỏn cụng tỏc xõy lp ca mt loi hỡnh xõy dng no ú, theo mc chớnh xỏc yờu cu ca vic lp k hoch K hoch lao ng phi c lp cho b phn qun lý, cho b phn cụng nhõn trc tip sn xut v cho cỏc dch v khỏc 6.5.1.3. K hoch nng sut lao ng Sau khi thng thu hay c giao thu t chc xõy dng phi lp bin phỏp tng nng sut lao ng thỡ mi cú lói. K hoch tng nng sut lao ng phi lp cho tng cụng trỡnh v sau ú tng hp li cho tng n v thi gian Cỏc bin phỏp tng nng sut lao ng cú th l do ci tin cụng ngh xõy dng, ci tin sn xut, s dng cỏc ũn by kớch thớch v kinh t, ci thin iu kin lm vic sinh hot cho ngi cụng nhõn. Cỏc bin phỏp tng nng sut lao ng cú th l do cỏc b phn cú chc nng nghiờn cu ca doanh nghip xut hay do t ngi cụng nhõn xõy dng ngh ra (nht l trong trng hp ỏp dng kiu khoỏn gn) K hoch nng sut lao ng thng gn lin vi k hoch nghiờn cu ci tin cụng ngh v t chc sn xut ca doanh nghip Nu ký hiu nng sut lao ng nm th n l Pn v mc nng sut lao ng nm u l P0, nhp tng nng sut trung bỡnh l Kt (tớnh theo s thp phõn) thỡ ta cú : ntnKPP.0= hay nntPPK0= 6.5.1.4. K hoch qu tin lng Chi phớ v tin lng cho cụng nhõn v b phn qun lý phi lp cho tng cụng trỡnh theo hp ng v sau ú tng hp li cho cỏc n v thi gian Ngay giai on tranh thu doanh nghip xõy dng ó phi bt u xỏc nh nhu cu tin lng cho cỏc b phn tng ng v sau ú phi lm chớnh xỏc hn cho cỏc giai on tip theo Vi cụng trỡnh xõy dng do vn ngõn sỏch ca nh nc cung cp, cỏc nh mc v hao phớ lao ng, cỏc n giỏ tin lng u do nh nc qui nh. T cỏc nh mc ny v cỏc khi lng cụng vic xõy dng phi thc hin k k hoch s xỏc nh c qu lng cn thit cho k k hoch Cỏc b phn hp ngnh ca qu lng thng bao gm : lng cu cụng nhõn trc tip sn xut, lng ca b mỏy qun lý, trong ú ch rừ lng c bn v cỏc khon ph cp Vic xỏc nh qu lng cho b phn qun lý cú liờn quan n vic xỏc nh sn lng ho vn ca doanh nghip xõy dng v tin lng cho b mỏy qun lý l mt nhõn Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựngh+tế+xây+dựng+1.htm' target='_blank' alt='giáo trình kinh tế xây dựng 1' title='giáo trình kinh tế xây dựng 1'>Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 78 t cú th iu chnh m bo cho doanh nghip ho vn khi doanh nghip gp phi khú khn 6.5.1.5. K hoch bi dng v o to Mt doanh nghip mun kinh doanh cú lói phi chỳ ý thớch ỏng n k hoch bi dng v o to i ng cỏn b v cụng nhõn ca doanh nghip mỡnh C cu i ng lao ng ca mt doanh nghip phi bo m nhng t l v ch tiờu nht nh. Vớ d t l gia cỏn b cú trỡnh trờn i hc, i hc v di i hc, t l gia k s v cụng nhõn, ch tiờu trỡnh v cp bc th bỡnh quõn Cỏc hỡnh thc o to õy cú th tin hnh ti xớ nghip (nht l i vi cụng nhõn mi hc vic) hoc gi i hc cỏc trng, o to cú th di hn hay bi dng ngn hn K hoch nhõn s ca doanh nghip phi c bit xõy dng i ng cỏn b k cn, cú chớnh sỏch thoó ỏng tuyn m v gi li nhng ngi cú trỡnh chuyờn mụn gii cho doanh nghip mỡnh 6.5.2. Tuyn m lao ng. Tuyn m lao ng s lng v ỳng cht lng l mt bo m quan trng cho s thnh cụng ca doanh nghip Cỏc ngun tuyn m cú th ni b doanh nghip hay cỏc trng v cỏc doanh nghip khỏc Ngun tuyn m ni b doanh nghip c ỏp dng khi cn tỡm ngi m nhn cỏc chc v quan trng trong doanh nghip hin ang thiu hoc o to mt lp cỏn b mi cho doanh nghip. L d nhiờn tuyn m nhng loi lao ng ny cng cú th ly t ngoi doanh nghip Tuyn m lao ng cú th thu np lc lng lao ng mi vo biờn ch ca doanh nghip, hoc ch lm vic theo hp ng ngn hn Cỏc hỡnh thc tuyn m cú th l thi tuyn hoc xột thu nhn thụng qua h s lý lch, kt hp vi cuc núi chuyn th nghim hay qua th thỏch thc t Tt c nhng ngi lm vic cho doanh nghip phi ký hp ng lao ng, trong ú nờu rừ quyn li, ngha v v trỏch nhim ca doanh nghip i vi ngi lao ng Cỏc doanh nghip cú th ký hp ng trc vi nhng sinh vin ang c o to tuyn m h sau ny cho doanh nghip. [...]...Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng Trang 77 Nhu cầu lao động cần bổ sung thêm thì bằng số lượng lao động cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của kỳ kế hoạch trừ đi số lượng lao động hiện có... một đơn vị công việc xây dựng cụ thể khi thi cơng, có thể là 1 m2 diện tích xây dựng cho từng loại nhà, có thể là cho một triệu đồng giá trị dự tốn cơng tác xây lắp của một loại hình xây dựng nào đó, theo mức độ chính xác yêu cầu của việc lập kế hoạch Kế hoạch lao động phải được lập cho bộ phận quản lý, cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất và cho các dịch vụ khác 6. 5.1.3. Kế hoạch năng... khi thắng thầu hay được giao thầu tổ chức xây dựng phải lập biện pháp tăng năng suất lao động thì mới có lãi. Kế hoạch tăng năng suất lao động phải lập cho từng cơng trình và sau đó tổng hợp lại cho từng đơn vị thời gian Các biện pháp tăng năng suất lao động có thể là do cải tiến công nghệ xây dựng, cải tiến sản xuất, sử dụng các địn bẩy kích thích về kinh tế, cải thiện điều kiện làm việc sinh hoạt... nntPPK0= 6. 5.1.4. Kế hoạch quỹ tiền lương Chi phí về tiền lương cho cơng nhân và bộ phận quản lý phải lập cho từng cơng trình theo hợp đồng và sau đó tổng hợp lại cho các đơn vị thời gian Ngay ở giai đoạn tranh thầu doanh nghiệp xây dựng đã phải bắt đầu xác định nhu cầu tiền lương cho các bộ phận tương ứng và sau đó phải lảm chính xác hơn cho các giai đoạn tiếp theo Với cơng trình xây dựng do... lượng công việc xây dựng phải thực hiện ở kỳ kế hoạch sẽ xác định được quĩ lương cần thiết cho kỳ kế hoạch Các bộ phận hợp ngành của quĩ lương thưởng bao gồm : lương cuả công nhân trực tiếp sản xuất, lương của bộ máy quản lý, trong đó chỉ rõ lương cơ bản và các khoản phụ cấp Việc xác định quĩ lương cho bộ phận quản lý có liên quan đến việc xác định sản lượng hồ vốn của doanh nghiệp xây dựng và tiền... cải thiện điều kiện làm việc sinh hoạt cho người công nhân. Các biện pháp tăng năng suất lao động có thể là do các bộ phận có chức năng nghiên cứu của doanh nghiệp đề xuất hay do tự người công nhân xây dựng nghĩ ra (nhất là trong trường hợp áp dụng kiểu khoán gọn) Kế hoạch năng suất lao động thường gắn liền với kế hoạch nghiên cứu cải tiến công nghệ và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp Nếu ký hiệu . Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng . trỏnh khi do lý do cụng ngh xõy dng. Ch-ơng 6: Quản lý lao động, tiền l-ơng trong các DNXD Giáo trình kinh tế Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kinh tế xây dựng - Chương 6, Giáo trình kinh tế xây dựng - Chương 6, Giáo trình kinh tế xây dựng - Chương 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay