NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

64 45 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ PHAN THÚC ĐỊNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ H’RA HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ PHAN THÚC ĐỊNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ H’RA HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp - Bộ môn Lâm sinh - Tập thể giảng viên trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập - Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn dẫn tận tình, quan tâm giúp đỡ PGS.TS Nguyễn Văn Thêm suốt thời gian làm đề tài - Cảm ơn gia đình, bạn bè, tập thể lớp ĐH07LNGL ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua - Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ban quản lý rừng Phòng hộ H’Ra, huyện MangYang, tỉnh Gia Lai ủng hộ tạo điều kiện suốt trình thực tập Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Phan Thúc Định ii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii  Mục lục iii  Danh sách chữ viết tắt v  Danh sách bảng vi  Danh sách hình vii  Danh sách phụ lục viii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 MỤC ĐÍCH MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3  Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 4  2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 4  2.1.1 Vị trí địa lý 4  2.1.2 Đặc điểm địa hình 4  2.1.3 Tài nguyên rừng 5  2.1.4 Đặc điểm khí hậu, thời tiết 5  2.1.5 Nguồn nước, thủy văn 6  2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI 7  2.2.1 Dân số lao động 7  2.2.2 Các hoạt động sản xuất 7  2.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 10  2.3.1 Hình thái đặc điểm sinh trưởng 11  2.3.2 Đặc tính sinh thái 11  2.3.3 Công dụng ý nghĩa kinh tế 11  2.3.4 Kỹ thuật trồng Thông ba 12  Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  iii 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13  3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  3.2.1 Thu thập số liệu 13  3.2.2.Xử lý số liệu 14  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 18  4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA – 12 TUỔI18  4.2 PHÂN BỐ ĐƯỜNG KÍNH THÂN CÂY CỦA NHỮNG LÂM PHẦN THÔNG BA – 12 TUỔI 20  4.3 PHÂN BỐ CHIỀU CAO THÂN CÂY CỦA NHỮNG LÂM PHẦN THÔNG BA – 12 TUỔI 24  4.4 PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA – 12 TUỔI 28  4.5 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 34  4.5.1 Dự đoán phân bố số theo cấp đường kính 34  4.5.2 Dự đoán tỉ lệ số theo cấp đường kính theo phân cấp sinh trưởng Zưnkin 34  Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 36  5.1 KẾT LUẬN 36  5.2 KIẾN NGHỊ 37  TÀI LIỆU THAM KHẢO 38  PHỤ LỤC 39 iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1.3, cm Đường kính thân ngang ngực Dbq, cm Đường kính thân ngang ngực bình quân H, m Chiều cao toàn thân Hbq, m Chiều cao tồn thân bình qn N, cây/ha Số hay mật độ quần thụ G, m2/ha Tiết diện ngang lâm phần M, m3/ha Trữ lượng gỗ lâm phần N - D1.3 Phân bố đường kính thân N–H Phân bố chiều cao thân Dmin Đường kính ngang ngực nhỏ Dmax Đường kính ngang ngực lớn Me Median Mo Mốt S2x Phương sai Sx Sai tiêu chuẩn Se Sai số chuẩn số trung bình Sk Độ lệch đỉnh phân bố ± Sk Sai tiêu chuẩn độ lệch Ku Độ nhọn đỉnh phân bố ± Ku Sai tiêu chuẩn độ nhọn Kd Hệ số đường kính V, % Hệ số biến động v DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Đặc trưng thống kê lâm phần Thông ba – 12 tuổi 18 Bảng 4.2 Đặc trưng thống kê đường kính rừng Thơng ba – 12 tuổi 20 Bảng 4.3 Phân bố đường kính N – D rừng Thơng ba tuổi làm phù hợp với phân bố lý thuyết 21 Bảng 4.4 Phân bố đường kính N – D rừng Thông ba 12 tuổi làm phù hợp với phân bố lý thuyết 23 Bảng 4.5 Đặc trưng thống kê chiều cao rừng Thông ba – 12 tuổi 24 Bảng 4.6 Đặc trưng phân vị phân bố chiều cao thân lâm phần Thông ba – 12 tuổi 25 Bảng 4.7 Phân bố chiều cao N – H rừng Thông ba tuổi làm phù hợp với phân bố lý thuyết 26 Bảng 4.8 Phân bố chiều cao N – H rừng Thông ba 12 tuổi làm phù hợp với phân bố lý thuyết 27 Bảng 4.9 Phân cấp sinh trưởng rừng Thông ba tuổi theo phân cấp Zưnkin29 Bảng 4.10 Phân cấp sinh trưởng rừng Thông ba 12 tuổi theo phân cấp Zưnkin 30 Bảng 4.11 Phân phối tỉ lệ số lâm phần Thông ba tuổi theo cấp đường kính theo phân cấp Zưnkin 35 Bảng 4.12 Phân phối tỉ lệ số lâm phần Thông ba 12 tuổi theo cấp đường kính theo phân cấp Zưnkin 35 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 4.1 Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D rừng Thông ba tuổi với phân bố chuẩn 22 Hình 4.2 Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D rừng Thông ba 12 tuổi với phân bố chuẩn 23 Hình 4.3 Biểu đồ phân cấp sinh trưởng rừng Thông ba tuổi theo phân cấp Zưnkin 31 Hình 4.4 Biểu đồ phân cấp sinh trưởng rừng Thông ba 12 tuổi theo phân cấp Zưnkin 32 vii DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC TRANG Phụ biểu: Số liệu đo đếm ô điều tra đặc trưng cho lâm phần 39 Phụ lục 1: Đồng hoá phân bố N – D lâm phần Thông ba – 12 tuổi phù hợp với phân bố lý thuyết 51 Phụ lục 2: Đồng hoá phân bố N – H lâm phần Thông ba – 12 tuổi phù hợp với phân bố lý thuyết 54 Phụ lục 3: Phân bố tỉ lệ số theo cấp chiều cao rừng Thông ba tuổi 55 Phụ lục 4: Phân bố tỉ lệ số theo cấp chiều cao rừng Thông ba 12 tuổi 55 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng nguồn tài nguyên quý giá đất nước ta, rừng sở phát triển kinh tế - xã hội mà giữ chức sinh thái quan trọng: rừng tham gia vào trình điều hồ khí hậu, đảm bảo chu chuyển ơxy nguyên tố khác hành tinh, trì tính ổn định độ màu mỡ đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán, ngăn chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt thiên tai, bảo tồn nguồn nước mặt nước ngầm làm giảm mức nhiễm khơng khí nước Đất nước Việt Nam trải dài nhiều vĩ tuyến đai cao, với địa hình đa dạng, 2/3 lãnh thổ đồi núi, lại có khí hậu thay đổi từ nhiệt đới ẩm phía Nam, đến nhiệt đới vùng cao phía Bắc, tạo nên đa dạng hệ sinh thái tự nhiên phong phú loài sinh vật Những hệ sinh thái bao gồm nhiều loại rừng rừng rộng thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng rụng lá, rừng núi đá vôi, rừng hỗn giao rộng kim, rừng kim, rừng tre nứa, rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng ngập nước ngọt, Qua trình quản lý chưa bền vững, độ che phủ rừng Việt Nam giảm sút đến mức báo động Chất lượng rừng tự nhiên lại bị hạ thấp q mức Thật khó mà ước tính tổn thất rừng lâm sản hàng năm Việt Nam Theo thống kê, năm 1991 có 20.257ha rừng bị phá, năm 1995 giảm xuống 18.914ha năm 2000 3.542ha Theo Báo cáo Hiện trạng mơi trường Việt Nam năm 2000 ước định tỷ lệ rừng khoảng 120.000 đến 150.000ha/năm 51 42 13,4 A 1,2 II 0,01 0,06 52 15 4,8 A 0,4 V 0,00 0,00 53 29 9,2 A 0,8 IV 0,01 0,02 54 37 11,8 2,5 A 1,0 III 0,01 0,04 55 42 13,4 A 1,2 II 0,01 0,05 56 43 13,7 7,5 A 1,2 II 0,01 0,06 57 33 10,5 A 0,9 III 0,01 0,03 58 26 8,3 4,5 1,5 A 0,7 IV 0,01 0,01 59 35 11,1 A 1,0 III 0,01 0,03 60 37 11,8 A 1,0 III 0,01 0,04 61 38 12,1 7,5 A 1,1 III 0,01 0,04 62 49 15,6 A 1,4 I 0,02 0,08 63 43 13,7 7,5 A 1,2 II 0,01 0,06 64 37 11,8 A 1,0 III 0,01 0,04 65 35 11,1 A 1,0 III 0,01 0,03 66 32 10,2 6,5 A 0,9 III 0,01 0,03 67 40 12,7 A 1,1 II 0,01 0,04 68 30 9,6 2,5 B 0,8 IV 0,01 0,02 69 29 9,2 A 0,8 IV 0,01 0,02 70 30 9,6 6,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 71 26 8,3 4,5 2,5 A 0,7 IV 0,01 0,01 72 51 16,2 A 1,4 I 0,02 0,07 73 41 13,1 A 1,2 II 0,01 0,05 74 23 7,3 4,5 B 0,6 V 0,00 0,01 75 46 14,6 7,5 A 1,3 II 0,02 0,06 76 36 11,5 1,5 A 1,0 III 0,01 0,03 77 41 13,1 A 1,2 II 0,01 0,05 78 37 11,8 2,5 A 1,0 III 0,01 0,03 41 79 34 10,8 2,5 A 1,0 III 0,01 0,04 80 28 8,9 2,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 81 34 10,8 6,5 B 1,0 III 0,01 0,03 82 41 13,1 A 1,2 II 0,01 0,05 83 40 12,7 A 1,1 II 0,01 0,04 84 38 12,1 A 1,1 III 0,01 0,03 85 30 9,6 A 0,8 IV 0,01 0,03 86 37 11,8 6,5 A 1,0 III 0,01 0,04 87 44 14,0 6,5 A 1,2 II 0,02 0,05 88 32 10,2 1,5 B 0,9 III 0,01 0,02 89 35 11,1 1,5 A 1,0 III 0,01 0,03 90 45 14,3 1,5 A 1,3 II 0,02 0,06 91 23 7,3 4,5 B 0,6 V 0,00 0,01 92 36 11,5 1,5 C 1,0 III 0,01 0,03 93 32 10,2 A 0,9 III 0,01 0,02 94 34 10,8 A 1,0 III 0,01 0,02 95 33 10,5 2,5 A 0,9 III 0,01 0,03 96 28 8,9 A 0,8 IV 0,01 0,02 97 47 15,0 A 1,3 I 0,02 0,06 98 36 11,5 7,5 2,5 A 1,0 III 0,01 0,04 99 43 13,7 A 1,2 II 0,01 0,05 100 30 9,6 A 0,8 IV 0,01 0,02 101 33 10,5 1,5 A 0,9 III 0,01 0,03 102 30 9,6 3,5 A 0,8 IV 0,01 0,03 103 35 11,1 1,5 A 1,0 III 0,01 0,03 104 37 11,8 A 1,0 III 0,01 0,04 105 41 13,1 A 1,2 II 0,01 0,05 106 34 10,8 A 1,0 III 0,01 0,02 42 107 46 14,6 6,5 1,5 A 1,3 II 0,02 0,05 108 37 11,8 A 1,0 III 0,01 0,04 109 27 8,6 2,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 110 23 7,3 2,5 A 0,6 V 0,00 0,01 111 38 12,1 6,5 2,5 A 1,1 III 0,01 0,04 112 32 10,2 2,5 A 0,9 III 0,01 0,02 113 29 9,2 2,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 114 36 11,5 A 1,0 III 0,01 0,04 115 44 14,0 A 1,2 II 0,02 0,06 116 43 13,7 7,5 A 1,2 II 0,01 0,06 117 31 9,9 2,5 A 0,9 IV 0,01 0,02 118 42 13,4 6,5 A 1,2 II 0,01 0,05 119 27 8,6 5,5 2,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 120 46 14,6 6,5 A 1,3 II 0,02 0,05 121 37 11,8 A 1,0 III 0,01 0,04 122 27 8,6 A 0,8 IV 0,01 0,02 123 45 14,3 2,5 A 1,3 II 0,02 0,06 124 44 14,0 A 1,2 II 0,02 0,05 125 21 6,7 5,5 2,5 A 0,6 V 0,00 0,01 126 32 10,2 2,5 A 0,9 III 0,01 0,02 127 36 11,5 A 1,0 III 0,01 0,04 128 27 8,6 A 0,8 IV 0,01 0,01 129 30 9,6 5,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 130 35 11,1 A 1,0 III 0,01 0,03 131 20 6,4 4,5 2,5 B 0,6 V 0,00 0,01 132 27 8,6 A 0,8 IV 0,01 0,01 133 36 11,5 5,5 A 1,0 III 0,01 0,03 134 38 12,1 2,5 A 1,1 III 0,01 0,04 43 135 45 14,3 6,5 2,5 A 1,3 II 0,02 0,05 136 40 12,7 5,5 A 1,1 II 0,01 0,04 137 43 13,7 A 1,2 II 0,01 0,04 138 44 14,0 A 1,2 II 0,02 0,05 139 30 9,6 2,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 140 41 13,1 A 1,2 II 0,01 0,05 141 38 12,1 A 1,1 III 0,01 0,03 142 26 8,3 A 0,7 IV 0,01 0,01 143 32 10,2 A 0,9 III 0,01 0,02 144 35 11,1 6,5 2,5 A 1,0 III 0,01 0,03 145 39 12,4 2,5 A 1,1 III 0,01 0,04 146 27 8,6 A 0,8 IV 0,01 0,01 147 34 10,8 5,5 A 1,0 III 0,01 0,03 148 40 12,7 6,5 2,5 A 1,1 II 0,01 0,04 149 35 11,1 5,5 2,5 A 1,0 III 0,01 0,03 150 42 13,4 5,5 A 1,2 II 0,01 0,04 151 50 15,9 6,5 A 1,4 I 0,02 0,06 152 37 11,8 A 1,0 III 0,01 0,04 153 33 10,5 2,5 A 0,9 III 0,01 0,03 154 40 12,7 A 1,1 II 0,01 0,04 155 38 12,1 6,5 2,5 A 1,1 III 0,01 0,04 156 46 14,6 6,5 A 1,3 II 0,02 0,05 157 45 14,3 6,5 A 1,3 II 0,02 0,05 158 34 10,8 A 1,0 III 0,01 0,02 159 42 13,4 6,5 A 1,2 II 0,01 0,05 160 44 14,0 A 1,2 II 0,02 0,05 161 27 8,6 A 0,8 IV 0,01 0,02 162 37 11,8 2,5 A 1,0 III 0,01 0,04 44 163 27 8,6 A 0,8 IV 0,01 0,02 164 49 15,6 A 1,4 I 0,02 0,07 165 30 9,6 1,5 A 0,8 IV 0,01 0,02 166 33 10,5 A 0,9 III 0,01 0,03 167 43 13,7 2,5 A 1,2 II 0,01 0,04 168 47 15,0 A 1,3 I 0,02 0,05 1,75 5,66 Tổng (Ô tiêu chuẩn: 1000m2) 45 + Lâm phần Thông ba 12 tuổi D1.3, Hvn, Hdc, Phẩm cm m m chất 72 22,9 14 A 1,3 74 23,6 14 A 55 17,5 13 68 21,7 15 62 19,7 50 Cấp G, m2 V, m3 II 0,04 0,29 1,3 I 0,04 0,31 A 1,0 III 0,02 0,16 10 A 1,2 II 0,04 0,28 15 A 1,1 III 0,03 0,23 15,9 12 A 0,9 IV 0,02 0,12 54 17,2 14 A 1,0 III 0,02 0,16 42 13,4 12 A 0,7 IV 0,01 0,08 52 16,6 13 A 0,9 III 0,02 0,14 10 45 14,3 14 A 0,8 IV 0,02 0,11 11 47 15,0 12 A 0,8 IV 0,02 0,11 12 66 21,0 15 11 A 1,2 II 0,03 0,26 13 45 14,3 13 A 0,8 IV 0,02 0,10 14 63 20,1 14 A 1,1 II 0,03 0,22 15 47 15,0 11 A 0,8 IV 0,02 0,10 16 64 20,4 14 A 1,1 II 0,03 0,23 17 67 21,3 14 A 1,2 II 0,04 0,25 18 69 22,0 13 10 A 1,2 II 0,04 0,25 19 62 19,7 12 A 1,1 III 0,03 0,18 20 56 17,8 13 A 1,0 III 0,02 0,16 21 78 24,8 16 10 A 1,4 I 0,05 0,39 22 71 22,6 11 A 1,2 II 0,04 0,22 23 54 17,2 13 A 1,0 III 0,02 0,15 24 46 14,6 14 A 0,8 IV 0,02 0,12 25 52 16,6 16 A 0,9 III 0,02 0,17 STT C, cm 46 kD ST 26 65 20,7 13 A 1,1 II 0,03 0,22 27 54 17,2 13 A 1,0 III 0,02 0,15 28 63 20,1 15 A 1,1 II 0,03 0,24 29 70 22,3 12 A 1,2 II 0,04 0,23 30 49 15,6 11 B 0,9 IV 0,02 0,11 31 50 15,9 13 A 0,9 IV 0,02 0,13 32 66 21,0 15 A 1,2 II 0,03 0,26 33 73 23,2 14 A 1,3 II 0,04 0,30 34 56 17,8 13 A 1,0 III 0,02 0,16 35 41 13,1 13 10 A 0,7 IV 0,01 0,09 36 38 12,1 12 B 0,7 V 0,01 0,07 37 52 16,6 14 A 0,9 III 0,02 0,15 38 49 15,6 13 A 0,9 IV 0,02 0,12 39 58 18,5 10 A 1,0 III 0,03 0,13 40 48 15,3 12 A 0,8 IV 0,02 0,11 41 56 17,8 13 A 1,0 III 0,02 0,16 42 57 18,2 14 A 1,0 III 0,03 0,18 43 62 19,7 14 A 1,1 III 0,03 0,21 44 39 12,4 12 B 0,7 V 0,01 0,07 45 58 18,5 14 A 1,0 III 0,03 0,19 46 41 13,1 13 A 0,7 IV 0,01 0,09 47 62 19,7 14 A 1,1 III 0,03 0,21 48 63 20,1 12 A 1,1 II 0,03 0,19 49 52 16,6 14 A 0,9 III 0,02 0,15 50 50 15,9 13 A 0,9 IV 0,02 0,13 51 58 18,5 14 10 A 1,0 III 0,03 0,19 52 46 14,6 10 A 0,8 IV 0,02 0,08 53 62 19,7 12 A 1,1 III 0,03 0,18 47 54 59 18,8 13 A 1,0 III 0,03 0,18 55 45 14,3 13 A 0,8 IV 0,02 0,10 56 71 22,6 15 A 1,2 II 0,04 0,30 57 67 21,3 14 A 1,2 II 0,04 0,25 58 51 16,2 14 A 0,9 IV 0,02 0,14 59 74 23,6 14 A 1,3 I 0,04 0,31 60 61 19,4 15 A 1,1 III 0,03 0,22 61 39 12,4 14 A 0,7 V 0,01 0,08 62 65 20,7 11 A 1,1 II 0,03 0,19 63 59 18,8 13 A 1,0 III 0,03 0,18 64 41 13,1 12 A 0,7 IV 0,01 0,08 65 50 15,9 13 A 0,9 IV 0,02 0,13 66 55 17,5 11 A 1,0 III 0,02 0,13 67 64 20,4 15 A 1,1 II 0,03 0,24 68 66 21,0 12 A 1,2 II 0,03 0,21 69 79 25,2 15 A 1,4 I 0,05 0,37 70 76 24,2 14 A 1,3 I 0,05 0,32 71 65 20,7 13 A 1,1 II 0,03 0,22 72 56 17,8 14 A 1,0 III 0,02 0,17 73 47 15,0 12 A 0,8 IV 0,02 0,11 74 53 16,9 12 A 0,9 III 0,02 0,13 75 57 18,2 14 A 1,0 III 0,03 0,18 76 66 21,0 14 A 1,2 II 0,03 0,24 77 55 17,5 11 A 1,0 III 0,02 0,13 78 59 18,8 14 A 1,0 III 0,03 0,19 79 49 15,6 10 A 0,9 IV 0,02 0,10 80 37 11,8 12 B 0,7 V 0,01 0,07 81 44 14,0 13 A 0,8 IV 0,02 0,10 48 82 64 20,4 15 A 1,1 II 0,03 0,24 83 45 14,3 14 A 0,8 IV 0,02 0,11 84 51 16,2 12 A 0,9 IV 0,02 0,12 85 71 22,6 15 10 A 1,2 II 0,04 0,30 86 45 14,3 13 A 0,8 IV 0,02 0,10 87 59 18,8 13 A 1,0 III 0,03 0,18 88 72 22,9 14 A 1,3 II 0,04 0,29 89 70 22,3 13 10 A 1,2 II 0,04 0,25 90 66 21,0 14 A 1,2 II 0,03 0,24 91 63 20,1 14 A 1,1 II 0,03 0,22 92 58 18,5 13 A 1,0 III 0,03 0,17 93 70 22,3 14 A 1,2 II 0,04 0,27 94 71 22,6 14 A 1,2 II 0,04 0,28 95 51 16,2 12 B 0,9 IV 0,02 0,12 96 50 15,9 12 A 0,9 IV 0,02 0,12 97 53 16,9 13 A 0,9 III 0,02 0,15 98 49 15,6 12 A 0,9 IV 0,02 0,11 99 66 21,0 12 A 1,2 II 0,03 0,21 100 56 17,8 13 A 1,0 III 0,02 0,16 101 28 8,9 10 B 0,5 V 0,01 0,03 102 40 12,7 12 A 0,7 IV 0,01 0,08 103 67 21,3 12 A 1,2 II 0,04 0,21 104 30 9,6 13 A 0,5 V 0,01 0,05 105 64 20,4 14 A 1,1 II 0,03 0,23 106 44 14,0 11 A 0,8 IV 0,02 0,08 107 52 16,6 14 A 0,9 III 0,02 0,15 108 45 14,3 14 A 0,8 IV 0,02 0,11 109 62 19,7 12 A 1,1 III 0,03 0,18 49 110 56 17,8 13 A 1,0 III 0,02 0,16 111 63 20,1 15 A 1,1 II 0,03 0,24 112 55 17,5 12 A 1,0 III 0,02 0,14 113 61 19,4 14 10 A 1,1 III 0,03 0,21 114 57 18,2 14 A 1,0 III 0,03 0,18 115 48 15,3 10 A 0,8 IV 0,02 0,09 116 39 12,4 14 10 B 0,7 V 0,01 0,08 117 64 20,4 14 A 1,1 II 0,03 0,23 118 72 22,9 14 A 1,3 II 0,04 0,29 119 67 21,3 14 A 1,2 II 0,04 0,25 120 47 15,0 13 A 0,8 IV 0,02 0,11 121 72 22,9 15 A 1,3 II 0,04 0,31 122 63 20,1 15 10 A 1,1 II 0,03 0,24 123 59 18,8 13 A 1,0 III 0,03 0,18 124 61 19,4 15 A 1,1 III 0,03 0,22 125 56 17,8 14 A 1,0 III 0,02 0,17 3,33 22,31 Tổng (Ô tiêu chuẩn: 1000m2) 50 Phụ lục 1: Đồng hoá phân bố N – D lâm phần Thông ba – 12 tuổi phù hợp với phân bố lý thuyết Phân bố xác suất Chuẩn Lognormal Gamma Weibull Ước lượng Tham số Tuổi Tuổi 12 m 11,26 18,11 s 2,42 3,35 χ2 0,17 4,81 P 0,92(*) 0,19(*) m 11,28 18,13 s 2,65 3,61 χ2 12,52 11,48 P 0,006 0,02 α 19,99 27,42 β 1,77 1,51 χ2 8,28 9,17 P 0,04 0,06 α 5,40 6,26 β 12,22 19,49 χ2 0,79 7,27 P 0,67 0,12 (*) Phân bố phù hợp 51 + Lâm phần Thông ba tuổi Hàm mật độ xác suất phân bố chuẩn: f(x) = 2,42 2π Di − 11,26 )] 2,42 exp[- ( Hàm mật độ xác xuất phân bố Weibull: f(x) = ( D D 5,4 )( i ) 5,4 − exp[-( i ) 5,4 ] 12,22 12,22 12,22 + Lâm phần Thông ba 12 tuổi Hàm mật độ xác xuất phân bố chuẩn: f(x) = 3,35 2π Di − 18,11 )] 3,35 exp[- ( Hàm mật độ xác xuất phân bố Gamma: f(x)= ( Di / 1,51) α −1 exp(− Di / 1,51) 1,51 * Γ(27,4) Hàm mật độ xác xuất phân bố Weibull: f(x) = ( D D 6,26 )( i ) 6,26 − exp[-( i ) 6,26 ] 19,48 19,48 19,48 52 Normal N, Weibull N, 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 12 18D, 15 cm 12 15 18D, cm Đồ thị làm phù hợp phân bố N - D lâm phần Thông ba tuổi với phân bố chuẩn phân bố Weibull Normal N, 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 11 14 17 Gamma N, 30 20 23 26 D, cm 11 14 17 20 23 26D, cm Weibull N, 30 25 20 15 10 11 14 17 20 23 26 D, cm Đồ thị làm phù hợp phân bố N - D lâm phần Thông ba 12 tuổi với phân bố chuẩn, phân bố Gamma phân bố Weibull 53 Phụ lục 2: Đồng hoá phân bố N – H lâm phần Thông ba – 12 tuổi phù hợp với phân bố lý thuyết Phân bố xác suất Chuẩn Lognormal Gamma Weibull Ước lượng Tham số Tuổi Tuổi 12 m 6,26 13,19 s 0,93 1,31 χ2 51,40 19,99 P 7,18662E-10 0,0002 m 6,26 13,19 s 0,96 1,35 χ2 58,10 21,86 P 3,0007E-11 0,00007 α 44,42 98,66 β 7,10 7,48 χ2 55,76 21,29 P 9,10095E-11 0,00009 α 7,60 11,90 β 6,66 13,76 χ2 49,55 20,64 P 1,71148E-9 0,0001 54 Phụ lục 3: Phân bố tỉ lệ số theo cấp chiều cao rừng Thông ba tuổi STT H, m F(tn) Tần suất F(tl) Tần suất dồn Tỷ lệ dồn Dưới Trên 4,5 0,0536 0,0536 5,4 4,5 21 0,1250 30 0,1786 17,9 5,5 13 0,0774 43 0,2560 25,6 5,5 45 0,2679 88 0,5239 52,4 6,5 20 0,1190 108 0,6429 64,3 6,5 42 0,2500 150 0,8929 89,3 7 7,5 0,0357 156 0,9286 92,9 7,5 12 0,0714 168 1,0000 100,0 168 1,0000 Tổng số Phụ lục 4: Phân bố tỉ lệ số theo cấp chiều cao rừng Thông ba 12 tuổi STT H, m F(tn) Tần suất F(tl) Tần suất dồn Tỷ lệ dồn Dưới Trên 10 11 12 0,0960 12 0,0960 9,6 11 12 24 0,1920 36 0,2880 28,8 12 13 31 0,2480 67 0,5360 53,6 13 14 41 0,3280 108 0,8640 86,4 14 15 15 0,1200 123 0,0984 98,4 15 16 0,0160 125 1,0000 100,0 125 1,0000 Tổng số 55 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ PHAN THÚC ĐỊNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle... ủng hộ tạo điều kiện suốt trình thực tập Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Phan Thúc Định ii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii  Mục lục
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay