đề ôn tập học kỳ 1 toán 6

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011-2012 MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: Bài 1: Thực phép tính ( điểm ) a) 147 + 230 + 53 + 70 b) 35.61 + 35.39 c) 218 : 216 + 5.32 – 17 d) │- 15 │ + ( -12 ) + Bài 2: Tìm x ( điểm ) a) 2x + 27 = 47 b) ( x – ) : 14 = Bài 3: Tìm ( 1,5 điểm ) a) ƯCLN ( 45; 60; 120 ) b) BCNN ( 18; 54; 135 ) Bài 4: ( điểm ) Số học sinh khối lớp trường khoảng từ 200 đến 400 học sinh Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 vừa đủ Hỏi số học sinh khối 6? Bài 5: ( 0,5 điểm ) Cho tổng sau: 30 + 33 + 35 + 37 + 39 + …… + 397 + 399 Hỏi tổng có chữ số tận số ? Vì ? Bài 6: ( điểm ) Trên tia Ox lấy điểm A B cho OA = 2cm, OB = 4cm a) Hỏi điểm O,A,B điểm nằm điểm lại ? Vì ? Tính độ dài AB b) Hỏi điểm A có phải trung điểm đoạn thẳng OB khơng ? Vì ? c) Trên tia đối tia Ox lấy điểm C cho OC = 2.OA, chứng tỏ O trung điểm đoạn thẳng BC HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn tập học kỳ 1 toán 6, đề ôn tập học kỳ 1 toán 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay