WEBSITE LƯU TRỮ CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRỰC TUYẾN

43 41 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 06:23

Đề tài xây dựng Website lưu trữ và chia sẻ hình ảnh trực tuyến dựa trên nền tảng Framework Drupal. Đây chỉ là bài thi kết thúc học phần chứ không phải đề tài đồ án tốt nghiệp + Làm vì đam mê, thỏa mãn bản thân ==> Độ chuyên sâu chắc chắn không cao. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CAND KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Học phần: Lập trình Web XÂY DỰNG WEBSITE LƢU TRỮ & CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRỰC TUYẾN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: Thƣợng úy Vũ Tuấn Minh Nhóm học viên: Lê Huy Tiến Phan Hữu Tài Hoàng Đức Cƣờng Bắc Ninh, năm 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CAND KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Học phần: Lập trình Web XÂY DỰNG WEBSITE LƢU TRỮ & CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRỰC TUYẾN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: Thƣợng úy Vũ Tuấn Minh Nhóm học viên: Lê Huy Tiến Phan Hữu Tài Hồng Đức Cƣờng Bắc Ninh, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo Thƣợng úy Vũ Tuấn Minh – giáo viên hƣớng dẫn đề tài Trong thời gian qua thầy ln nhiệt tình hƣớng dẫn, bảo, trau dồi cho nhóm kiến thức quý giá đề tài Sự gợi ý ý tƣởng, cung cấp tài liệu, số liệu, hƣớng dẫn thầy nhân tố giúp nhóm nghiên cứu hồn thành tốt đề tài Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Công nghê thông tin – Trƣờng Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND truyền đạt kiến thức cần thiết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Điều có ý nghĩa to lớn học viên chuyên ngành Cơng nghệ thơng tin Trong q trình thực đề tài, thời gian có hạn kiến thức chƣa sâu sắc nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Mong q thầy thơng cảm góp ý cho đề tài đƣợc hồn thiện Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn! Bắc Ninh, tháng 12 năm 2017 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tình hình lưu trữ chia sẻ ảnh 1.1.1 Thực trạng lưu trữ chia sẻ ảnh 1.1.2 Đánh giá phương thức lưu trữ chia sẻ ảnh 1.2 Khảo sát trang web lưu trữ chia sẻ ảnh trực tuyến 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam Chƣơng TÌM HIỂU NỀN TẢNG DRUPAL 11 2.1 Giới thiệu Drupal 11 2.1.1 Lịch sử phát triển 11 2.1.2 Khái niệm 11 2.2 Đặc điểm Drupal 11 2.3 Cơ chế làm việc Drupal 12 2.3.1 Nền tảng công nghệ 12 2.3.2 Phần nhân (core) 13 2.3.3 Giao diện quản trị 13 2.3.4 Module 13 2.3.5 Giao diện (Theme) 14 2.3.6 Module drupal 14 Chƣơng ỨNG DỤNG NỀN TẢNG DRUPAL VÀO XÂY DỰNG WEBSITE LƢU TRỮ & CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRỰC TUYẾN 16 3.1 Khảo sát đối tượng website 16 3.2 Thiết kế ý tưởng website 16 3.2.1 Biểu đồ phân rã chức BFD 16 3.2.2 Biểu đồ luồng liệu 20 3.3 Phân tích thiết kế hệ thống 25 3.3.1 Xác định thực thể, thuộc tính 25 3.3.2 Các bảng liệu vật lý 26 3.3.3 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD 29 3.4 Thiết kế giao diện 29 3.4.1 Giao diện trang người dùng 29 3.4.2 Giao diện trang quản trị 32 3.5 Cài đặt chương trình 33 3.5.1 Triển khai website 33 3.5.2 Đánh giá website 33 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 36 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 www.flickr.com Hình 1.2 Facebook.com Hình 1.3 500px.com Hình 1.4 photos.google.com Hình 1.5 photobucket.com Hình 1.6 imageshack.us Hình 1.7 www.irista.com Hình 1.8 www.fotki.com Hình 1.9 xomnhiepanh.com Hình 1.10 photo.tamtay.vn 10 Hình 3.1 Biểu đồ phân rã chức BFD 17 Hình 3.2 Biểu đồ phân rã chức BFD ngƣời dùng admin (Ảnh 1) 17 Hình 3.3 Biểu đồ phân rã chức BFD ngƣời dùng admin (Ảnh 2) 18 Hình 3.4 Biểu đồ phân rã chức BFD ngƣời dùng manager (Ảnh 1) 18 Hình 3.5 Biểu đồ phân rã chức BFD ngƣời dùng manager (Ảnh 2) 19 Hình 3.6 Biểu đồ phân rã chức BFD ngƣời dùng thành viên 20 Hình 3.7 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 21 Hình 3.8 Biểu đồ luồng liệu quản lý hình ảnh 22 Hình 3.9 Biểu đồ luồng liệu quản lý ngƣời dùng 22 Hình 3.10 Biểu đồ luồng liệu quản lý nhóm ngƣời dùng 23 Hình 3.11 Biểu đồ luồng liệu quản lý chủ đề ảnh 23 Hình 3.12 Biểu đồ luồng liệu quản lý album ảnh 24 Hình 3.13 Biểu đồ luồng liệu quản lý tags ảnh 24 Hình 3.14 Biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận ảnh 25 Hình 3.15 Biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận album 25 Hình 3.16 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD 29 Hình 3.17 Giao diện trang chủ chƣa đăng nhập 29 Hình 3.18 Giao diện trang chủ đăng nhập 30 Hình 3.19 Giao diện form đăng ký 30 Hình 3.20 Giao diện form đăng nhập 31 Hình 3.21 Giao diện trang xem chi tiết hình ảnh 31 Hình 3.22 Giao diện trang chủ trang quản trị 32 Hình 3.23 Giao diện trang quản lý ngƣời dùng 32 DANH MỤC BẢNG BIỂU B ng 3.1 Bảng tbl_images: 26 B ng 3.2 Bảng tbl_users: 26 B ng 3.3 Bảng tbl_images_users: 27 B ng 3.4 Bảng tbl_group: 27 B ng 3.5 Bảng tbl_comment_images: 27 B ng 3.6 Bảng tbl_likes_images: 27 B ng 3.7 Bảng tbl_topic: 27 B ng 3.8 Bảng tbl_images_topic: 27 B ng 3.9 Bảng tbl_album: 28 B ng 3.1 Bảng tbl_images_album: 28 B ng 3.11 Bảng tbl_comment_album: 28 B ng 3.12 Bảng tbl_tags: 28 B ng 3.13 Bảng tbl_tags_images: 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển mạnh mẽ hàng loạt website lƣu trữ, chia sẻ hình ảnh lớn nhỏ ngồi nƣớc nhƣ ngƣời đƣợc hƣởng lợi nhiều khơng khác ngƣời dùng Internet, ngƣời đam mê nhiếp ảnh, đam mê ảnh đẹp Và để tạo đƣợc sản phẩm mới, website chia sẻ hình ảnh với đầy đủ chức năng, tiện ích, công nghệ mang tầm cỡ nhƣ Flickr, Photobucket hay Imageshack, thỏa mãn đƣợc nhu cầu ngƣời dùng thách thức lớn Phải hiểu rằng, hình ảnh nặng text nhiều Một website chia sẻ hình ảnh trực tuyến lƣu trữ đến hàng triệu, hàng tỷ hình ảnh tốn băng thơng Nếu khơng có hệ thống máy chủ mạnh mẽ cơng nghệ tích hợp vào việc trì, lƣu trữ hình ảnh hay tải ảnh lên thực gặp nhiều khó khăn Ngồi ra, thách thức lớn website chia sẻ hình ảnh việc kiểm sốt hình ảnh mà ngƣời dùng tải lên Để hạn chế hình ảnh với nội dung khơng lành mạnh từ ngƣời dùng tải lên, nhiều website tập trung nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, công nghệ nhận dạng hình ảnh Nhƣng phải hiểu máy móc mắt ngƣời đƣợc, tỷ lệ nhận dạng bị lỗi nên nhiều website chia sẻ hình ảnh có chế kiểm duyệt thủ cơng hình ảnh mà ngƣời dùng tải lên, đủ điều kiện đƣợc hiển thị website Tuy nhiên công việc tốn nhiều thời gian, công sức, tiền mà chƣa thực hiệu số lƣợng ảnh đƣợc upload ngày lớn Để phát triển website giải đƣợc vấn đề trở ngại lớn thân nhóm nghiên cứu Tuy nhiên, giới hạn báo cáo chuyên đề với khả nhóm, tâm cao, niềm đam mê nhiếp ảnh, điều tuyệt vời đƣợc tự tay làm website chia sẻ hình ảnh cho thân cho tất ngƣời dùng chƣa thể đáp ứng đƣợc hết vấn đề khó khăn Tất điều động lực lớn, niềm tin thơi thúc nhóm phát triển website mang nhiều ý nghĩa nhƣ Mục tiêu đề tài - Mục tiêu: Xây dựng website chia sẻ hình ảnh trực tuyến dựa tảng Drupal giúp ngƣời dùng Internet, đặc biệt ngƣời đam mê nhiếp ảnh, yêu thích ảnh đẹp lƣu trữ, chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc đẹp sống với tất ngƣời - Yêu cầu: website đƣợc xây dựng tảng Drupal, hoạt động tốt trình duyệt, thực tốt chức nhƣ phân tích thiết kế Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: - iến thức t ng quan website - Kiến thức t ng quan tảng framework Drupal - Xây dựng website lƣu trữ chia sẻ hình ảnh trực tuyến dựa tảng Drupal Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu báo cáo chun đề mơn học Lập trình Web - Phạm vi nghiên cứu: + T ng hợp số kiến thức website + Tài liệu tảng framework Drupal + Nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia, qua kênh trực tuyến Phương pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu, t ng hợp tài liệu: Tìm kiếm nguồn tài liệu liên quan đến tảng framework Drupal Trích lọc thơng tin phục vụ cho việc thực đề tài - Phƣơng pháp phân tích t ng hợp: Phân tích website đƣợc xây dựng dựa tảng Drupal có sẵn chuyên gia, phân tích tài liệu liên quan đến việc xây dựng website Thu thập, phân tích thơng tin, ý kiến nhận xét từ diễn đàn, website dạy hƣớng dẫn sử dụng tảng Drupal - Phƣơng pháp thực nghiệm: Tham khảo ý kiến thầy cô hƣớng dẫn đề tài, giảng viên có kinh nghiệm Cấu trúc báo cáo Cấu trúc báo cáo gồm: - Chƣơng 1: Giới thiệu chung - Chƣơng 2: Tìm hiểu tảng Drupal - Chƣơng 3: Ứng dụng tảng Drupal vào xây dựng website lƣu trữ & chia sẻ hình ảnh trực tuyến - Phần Kết luận: Đƣa số đánh giá t ng quan kết nghiên cứu, xác định hƣớng phát triển,… Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tình hình lưu trữ chia sẻ ảnh 1.1.1 Thực trạng lưu trữ chia sẻ ảnh Công nghệ ngày phát triển, nhu cầu ngƣời tất lĩnh vực tăng lên mạnh mẽ, đặc biệt nhu cầu giải trí, nghệ thuật Do đó, nhu cầu lƣu giữ lại khoảnh khắc, ảnh đẹp ảnh phục vụ công việc ngƣời ngày lớn Hiện tại, ngƣời dùng lựa chọn số cách lƣu trữ ảnh nhƣ sau: - Lƣu trữ thiết bị cứng cố định Flash di động Đây phƣơng thức lƣu trữ truyền thống dần đƣợc thay phƣơng thức lƣu trữ online Đối với phƣơng thức này, việc chia sẻ ảnh phù hợp khoảng cách gần phù hợp với ngƣời sử dụng khơng có mong muốn chia sẻ ảnh - Lƣu trữ online Với cách thức lƣu trữ online, ngƣời sử dụng lƣu trữ ảnh trang website chuyên lƣu trữ chia sẻ liệu lƣu trữ trang mạng xã hội Đây xu lƣu trữ ảnh Một số phƣơng thức lƣu trữ online kể tới nhƣ: Facebook, Flickr, Google Photos, v.v… 1.1.2 Đánh giá phương thức lưu trữ chia sẻ ảnh Ảnh loại liệu, đó, ảnh tiềm ẩn nguy bị mát giống nhƣ loại liệu khác Nếu ngƣời dùng sử dụng thiết bị cứng cứng Flash di động để lƣu trữ ảnh, liệu ảnh đƣợc lƣu trữ dễ gặp phải nguy sau: - Thứ nhất, máy tính ngƣời dùng bị nhiễm virus bị cơng Dữ liệu ảnh bị phá hủy bị thay đ i so với trạng gốc khó khơi phục lại nhƣ ban đầu - Thứ hai, thiết bị lƣu trữ ngƣời dùng bị hỏng ngƣời dùng bị thiết bị lƣu trữ, liệu ảnh vĩnh viễn - Thứ ba, ngƣời dùng có nhu cầu lƣu ảnh với số lƣợng lớn, việc lƣu trữ thiết bị cứng làm tăng chi phí ngƣời dùng lên nhiều - Thứ tư, lƣu trữ cứng việc chia sẻ ảnh gặp phải nhiều hạn chế Phƣơng thức lƣu trữ phù hợp với ngƣời có nhu cầu chia sẻ phạm vi nhỏ hẹp với số lƣợng ảnh nhỏ Ngƣợc lại, việc sử dụng phƣơng thức lƣu trữ online, ngƣời sử dụng thuận lợi, lí sau: - Thứ nhất, hầu hết website hỗ trợ ngƣời dùng ngƣời dùng lƣu trữ khơng hạn chế t ng dung lƣợng Do đó, ngƣời dùng lƣu trữ đƣợc số lƣợng ảnh kh ng lồ mà khơng phí mua thiết bị lƣu trữ Hình 3.8 Biểu đồ luồng liệu quản lý hình ảnh 3.2.2.3 Biểu đồ luồng liệu quản lý người dùng Trong biểu đồ luồng liệu quản lý ngƣời dùng, ngƣời dùng gửi yêu cầu đến luồng liệu xem thông tin ngƣời dùng, thêm ngƣời dùng, sửa thông tin ngƣời dùng, xóa ngƣời dùng tìm kiếm thơng tin ngƣời dùng Các yêu cầu đƣợc kiểm tra quyền ngƣời dùng, từ cho biết ngƣời dùng thao tác với quyền chức quản lý ngƣời dùng Mỗi trình lấy liệu kho ngƣời dùng để thao tác Hình 3.9 Biểu đồ luồng liệu quản lý ngƣời dùng 22 3.2.2.4 Biểu đồ luồng liệu quản lý nhóm người dùng Trong biểu đồ luồng liệu quản lý nhóm ngƣời dùng, ngƣời dùng gửi yêu cầu đến luồng liệu thêm nhóm ngƣời dùng, sửa nhóm ngƣời dùng, xóa nhóm ngƣời dùng Các thơng tin vào trình tƣơng ứng với trình lấy liệu kho nhóm ngƣời dùng để thao tác Hình 3.10 Biểu đồ luồng liệu quản lý nhóm ngƣời dùng 3.2.2.5 Biểu đồ luồng liệu quản lý chủ đề ảnh Trong biểu đồ luồng liệu quản lý chủ đề ảnh, ngƣời dùng gửi yêu cầu đến luồng liệu thêm chủ đề ảnh, sửa chủ đề ảnh, xóa chủ đề ảnh Các thông tin vào trình tƣơng ứng với trình lấy liệu kho chủ đề ảnh để thao tác Hình 3.11 Biểu đồ luồng liệu quản lý chủ đề ảnh 3.2.2.6 Biểu đồ luồng liệu quản lý album ảnh Trong biểu đồ luồng liệu quản lý album ảnh, ngƣời dùng gửi yêu cầu đến luồng liệu xem thông tin chi tiết album ảnh, sửa album ảnh, xóa album ảnh, tìm kiếm album ảnh Các thơng tin vào trình 23 tƣơng ứng với trình lấy liệu kho album ảnh để thao tác Hình 3.12 Biểu đồ luồng liệu quản lý album ảnh 3.2.2.7 Biểu đồ luồng liệu quản lý tags ảnh Trong biểu đồ luồng liệu quản lý tags ảnh, ngƣời dùng gửi yêu cầu đến luồng liệu thêm tags ảnh, sửa tags ảnh, xóa tags ảnh, tìm kiếm tags ảnh Các thông tin vào trình tƣơng ứng với trình lấy liệu kho tags ảnh để thao tác Hình 3.13 Biểu đồ luồng liệu quản lý tags ảnh 24 3.2.2.8 Biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận ảnh Trong biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận ảnh, ngƣời dùng gửi u cầu đến luồng liệu xóa bình luận ảnh Thơng tin vào q trình tƣơng ứng với trình lấy liệu kho bình luận ảnh để thao tác Hình 3.14 Biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận ảnh 3.2.2.9 Biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận album Trong biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận album, ngƣời dùng gửi u cầu đến luồng liệu xóa bình luận album Thơng tin vào q trình tƣơng ứng với trình lấy liệu kho bình luận album để thao tác Hình 3.15 Biểu đồ luồng liệu quản lý bình luận album 3.3 Phân tích thiết kế hệ thống 3.3.1 Xác định thực thể, thuộc tính Dựa vào thơng tin cần quản lý phân tích ta có thực thể thuộc tính sau: Hình ảnh (image_id, title, description, creator_id, pubDate, type, format, image, thumbnail, source, language, rights, views, likes, comment, is_public) Ngƣời dùng (user_id, username, password, firstname, lastname, birthday, sex, email, address, phone, avatar, register_date, status, group_id) Hình ảnh – Ngƣời dùng (image_id, user_id) Nhóm ngƣời dùng (group_id, group_name) Bình luận hình ảnh (comment_id, image_id, user_id, comment_date, content) u thích hình ảnh (image_id, user_id, ip_address) Chủ đề (topic_id, topic_name) Chủ đề - Hình ảnh (topic_id, image_id) Album (album_id, album_name, album_description, user_id, create_date, views, album_comment, total_image) Album - Hình ảnh (album_id, image_id) 25 Bình luận album (comment_id, album_id, user_id, comment_date, content) Tags (tags_id, tags_name) Tags – Hình ảnh (image_id, tags_id) 3.3.2 Các bảng liệu vật lý Tên trƣờng B ng 3.1 Bảng tbl_images: Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả Mã hình ảnh Mỗi hình ảnh có mã Đây khóa image_id int 11 title description creator_id pubDate type varchar text int datetime varchar 255 format varchar 45 image thumbnail source language varchar varchar varchar varchar 255 255 255 45 Tiêu đề hình ảnh Mơ tả hình ảnh Mã tác giả hình ảnh Thời điểm ảnh đƣợc upload Thể loại hình ảnh Định dạng hình ảnh (jpg, jpeg, png, ) Tên file ảnh qua xử lý Tên file ảnh thumbnail Tên file ảnh gốc Ngôn ngữ rights varchar 255 Thơng tin quyền hình ảnh views likes comment int int int 8 is_public tinyint Lƣợt xem ảnh Lƣợt yêu thích ảnh Lƣợt comment ảnh Trạng thái ảnh (Công khai hay riêng tƣ) 11 45 B ng 3.2 Bảng tbl_users: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả Mã ngƣời dùng Mỗi ngƣời dùng user_id int 11 có mã Đây khóa username varchar 45 Tên đăng nhập password varchar 45 Mật firstname varchar 45 Tên ngƣời dùng lastname varchar 45 Họ ngƣời dùng birthday date Ngày sinh sex tinyint Giới tính email varchar 50 Email address varchar 255 Địa phone varchar 20 Điện thoại 26 avatar varchar Ảnh đại diện 50 Thời điểm đăng ký làm thành viên register_date datetime status group_id tinyint int Trạng thái ngƣời dùng Mã nhóm ngƣời dùng 11 B ng 3.3 Bảng tbl_images_users: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả image_id int 11 Mã hình ảnh publisher_id int 11 Mã thành viên publish ảnh B ng 3.4 Bảng tbl_group: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả Mã nhóm Mỗi nhóm có mã group_id int 11 Đây khóa Tên nhóm (gồm Admin, group_name varchar 45 Manager, Thành viên) B ng 3.5 Bảng tbl_comment_images: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả comment_id int 11 Mã bình luận image_id int 11 Mã hình ảnh user_id int Mã thành viên bình luận hình ảnh 11 comment_dat timestamp e content text Thời điểm bình luận hình ảnh Nội dung bình luận B ng 3.6 Bảng tbl_likes_images: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả image_id int 11 Mã hình ảnh user_id int 11 Mã thành viên yêu thích ảnh ip_address varchar 45 Địa IP thành viên u thích hình ảnh B ng 3.7 Bảng tbl_topic: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả topic_id int 11 Mã chủ đề ảnh topic_name varchar 45 Tên chủ đề ảnh B ng 3.8 Bảng tbl_images_topic: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả topic_id int 11 Mã chủ đề ảnh 27 image_id int Mã hình ảnh 11 B ng 3.9 Bảng tbl_album: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả Mã album Mỗi album có album_id int 11 mã Đây khóa album_name varchar 255 Tên album album_description text Mô tả album user_id int 11 Mã thành viên tạo album create_date datetime Thời điểm tạo album views int Lƣợt xem album album_comment int Lƣợt bình luận album total_image int T ng số hình ảnh album B ng 3.10 Bảng tbl_images_album: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả album_id int 11 Mã album image_id int 11 Mã hình ảnh B ng 3.11 Bảng tbl_comment_album: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả comment_id int 11 Mã bình luận album_id int 11 Mã album user_id int 11 Mã thành viên bình luận album comment_date timestamp Thời điểm bình luận album content Nội dung bình luận text B ng 3.12 Bảng tbl_tags: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc tags_id int 11 Mã tags tags_name varchar 45 Tên tags Mô tả B ng 3.13 Bảng tbl_tags_images: Tên trƣờng Kiểu liệu ích thƣớc Mơ tả image_id int 11 Mã hình ảnh tags_id int 11 Mã tags 28 3.3.3 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD Hình 3.16 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD 3.4 Thiết kế giao diện 3.4.1 Giao diện trang người dùng Giao diện trang chủ chƣa đăng nhập Hình 3.17 Giao diện trang chủ chƣa đăng nhập 29 Giao diện trang chủ đăng nhập Hình 3.18 Giao diện trang chủ đăng nhập Giao diện form đăng kí Hình 3.19 Giao diện form đăng ký 30 Giao diện form đăng nhập Hình 3.20 Giao diện form đăng nhập Giao diện trang xem chi tiết hình ảnh Hình 3.21 Giao diện trang xem chi tiết hình ảnh 31 3.4.2 Giao diện trang quản trị Giao diện trang chủ trang quản trị Hình 3.22 Giao diện trang chủ trang quản trị Giao diện trang quản lý ngƣời dùng Hình 3.23 Giao diện trang quản lý ngƣời dùng 32 3.5 Cài đặt chương trình 3.5.1 Triển khai website Trƣớc triển khai website, cần phải test thật cẩn thận Sau đƣa ứng dụng vào dùng thử, cần thu thập, lắng nghe ý kiến ngƣời dùng để có nhìn khách quan lấy đƣợc câu trả lời: - Ngƣời dùng thấy website nào? Thân thiện, dễ sử dụng hay nhàm chán? - Các chức website hoạt động n định đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng ngƣời dùng chƣa? - Website cần phát triển thêm gì? 3.5.2 Đánh giá website Để hồn thành mơ hình phát triển website, cần đánh giá đƣợc website có chạy hồn hảo hay khơng, đánh giá ngƣời dùng nhƣ nào? Sau đánh giá ngƣời dùng lập trình viên: Đánh giá lập trình viên: + Cần xử lý hình ảnh tốt để website hoạt động nhanh, n định + Website sử dụng nhiều công nghệ nên hiệu suất mức tốt Đánh giá ngƣời dùng: + Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, chia sẻ ảnh dễ dàng qua mạng xã hội + Hình ảnh chất lƣợng, nhiều khoảnh khắc đẹp phản ánh chân thực sống 33 KẾT LUẬN Kết đạt Sản phẩm đạt đƣợc: - 01 báo cáo t ng hợp xây dựng website lƣu trữ chia sẻ ảnh trực tuyến - 01 website lƣu trữ chia sẻ ảnh trực tuyến - Phân tích thiết kế hệ thống xây dựng sở liệu cho website lƣu trữ chia sẻ hình ảnh trực tuyến - Về mặt giao diện, website đƣợc thiết kế tƣơng đối hợp lý, thân thiện, dễ sử dụng Các chức năng, hộp thoại đƣợc bố trí khoa học - Về mặt chức năng, website tƣơng đối hoàn thiện đƣợc chức nhƣ phân tích thiết kế, bao gồm upload ảnh, tạo chỉnh sửa album ảnh, quản lý thông tin cá nhân thành viên,… Hạn chế Do thiếu kinh nghiệm thực tế, kiến thức lập trình chƣa sâu cộng thêm thiếu thời gian nghiên cứu nên nhóm gặp khơng khó khăn q trình thực đề tài Dù cố gắng nhƣng website lƣu trữ chia sẻ ảnh có số hạn chế nhƣ: - Chƣa có chức theo dõi để tài khoản dễ dàng theo dõi hoạt động bạn bè mình, nhận thơng báo bạn bè đăng thêm hình - Chia sẻ hình ảnh dừng lại hai mức độ chia sẻ cơng cộng (cho ngƣời có quyền xem) riêng tƣ (chỉ ngƣời đăng có quyền xem) Hướng phát triển - Thêm chức kết nối bạn bè thành viên với nhau, giúp thành viên theo dõi đƣợc hoạt động bạn bè mình, chia sẻ hình ảnh với dễ dàng, thuận tiện - Thêm chức đồ hình ảnh: với hình ảnh đƣợc tải lên, ngƣời dùng thiết lập vị trí hình ảnh đồ - Thực chế kiểm duyệt hình ảnh trƣớc hiển thị ảnh để loại bỏ hình ảnh có nội dung khơng phù hợp với phong tục Việt Nam 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] 2010, Đồ Án Cơ Sở: Tìm Hiểu PHP Framework CodeIgniter, Đại Học Kỹ Thuật Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh [2] Chu Văn Hồnh, Giáo trình thiết kế Web [3] Nguyễn Đình Sơn, 2015, Xây dựng website chia sẻ hình ảnh trực tuyến, Đại Học Giao Thông Vận Tải [4] Portal Photos http://photos.com.br [5] Flickr https://www.flickr.com [6] Diễn đàn trao đ i lập trình nƣớc ngồi http://stackoverflow.com 35 PHỤ LỤC Bảng phân công nhiệm vụ Phân công nhiệm vụ Thành viên nhóm Giới thiệu chung Tìm hiểu tảng Drupal X X X Phan Hữu Tài X X Hoàng Đức Cƣờng X Lê Huy Tiến Thiết kế sản phẩm X 36 Lập báo cáo Làm Slide báo cáo Thuyết trình đề tài X X
- Xem thêm -

Xem thêm: WEBSITE LƯU TRỮ CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRỰC TUYẾN, WEBSITE LƯU TRỮ CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRỰC TUYẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay