Dadang cac loai thuc vat Vuon Quoc Gia Phuoc binh

8 51 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 02:11

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/306292563 Viên Ngọc Nam, Nguyễn Công Vân Bùi Thị Mai Phương, 2014 Đa dạng thực vật thân gỗ định vị Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận Tạp chí Rừng Mơi trường, số Article · January 2014 CITATIONS READS 462 author: Vien Ngoc Nam Nong Lam University 28 PUBLICATIONS   516 CITATIONS    SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: The Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program (SWAMP) View project Đề tài mã số SPD2016.01.09 View project All content following this page was uploaded by Vien Ngoc Nam on 19 August 2016 The user has requested enhancement of the downloaded file Viên Ngọc Nam1, Nguyễn Cơng Vân2 Bùi Thị Mai Phương1 TĨM TẮT Nghiên cứu đa dạng thực vật ô định vị (1 ha/ ô) xác định tọa độ ảnh vệ tinh, xác định 167 loài với 2.034 cá thể, có 47 họ, 19 lồi có sách đỏ Việt Nam (2007), IUCN (2010), Nghị định số 32/CP Chính phủ, có lồi có số quan trọng (IV) lớn 5% Dẻ (Lithocarpus dealbatus (Hookf) Rehd) Thông ba (Pinus kesiya Royle ex Gordon) Xác định số đa dạng sinh học số phong phú loài Magalef (d), số ưu Simpson (D), số đa dạng loài Shannon – Weiner (H’), số tương đồng Pielou’s (J’), số Caswell (V(N.D)) để tính thay đổi tác động môi trường đến đa dạng, số quan trọng (IV), số đa dạng sinh học Beta (ß) Xem xét mức độ tương đồng ô đo đếm qua sơ đồ nhánh Cluster đồ thị MDS, xác định khu vực loài cần bảo tồn Sử dụng số ß so sánh đa dạng sinh học ô định vị số phần mềm như: Biomon 32, Google Earth, Mapinfo hỗ trợ cho công tác theo dõi giám sát Từ khóa: Chỉ số đa dạng sinh học, thực vật thân gỗ, ô định vị, đo đếm, Vườn Quốc gia Phước Bình Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận 1 MỞ ĐẦU Đa dạng sinh học (ĐDSH) đa dạng dạng sống tồn trái đất, bao gồm đa dạng dạng sống, vai trò sinh thái mà chúng thể đa dạng di truyền mà chúng có Hiện nay, ĐDSH bị đe dọa biến đổi khí hậu, tác động người có thực vật thân gỗ nên cần có biện pháp bảo tồn hiệu Việt Nam có nhiều nghiên cứu đa dạng thực vật thân gỗ Viên Ngọc Nam (2011) điều tra đa dạng thực vật vùng ven biển Bạc Liêu, Nguyễn Công Vân (2008) nghiên cứu đa dạng thực vật thân gỗ độ cao khác Vườn Quốc gia (VQG) Phước Bình Ở nước ta, có nhiều đề tài nghiên cứu đa dạng thực vật thân gỗ đề tài đưa phương pháp theo dõi lâu dài Vì vậy, mục tiêu báo này: (1) Xác định số đa dạng thực vật thân gỗ, (2) đánh giá mức độ đa dạng thực vật thân gỗ định vị VQG Phước Bình, (3) đưa phương pháp quản lý theo dõi lâu dài việc kết hợp nhiều phần mềm, giúp cho việc theo dõi tính tốn dễ dàng hơn, mở rộng phạm vi sử dụng cho nhiều người dùng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU a Phương pháp Ba ô định vị (ƠĐV) VQG Phước Bình 19 xây dựng theo phương pháp Francisco Dallmeier (1992) với diện tích ô (100 x 100 m) Mỗi ô định vị xây dựng 25 ô đo đếm với diện tích 400 m2 (20 x 20 m) đánh số theo sơ đồ sau: số Caswell dùng so sánh số Shannon thực tế (H’) lý thuyết E (H’) để tính thay đổi tác động môi trường đến đa dạng; số quan trọng IV (Importance Value Index- IV) biểu thị cấu trúc, mối tương quan trật tự ưu loài quần thể thực vật, biểu thị toàn diện tính chất tương đối hệ sinh thái so với giá trị đơn tuyệt đối mật độ, tần suất, độ ưu Chỉ số IV lồi tính cơng thức sau đây: Trong đó, giá trị tính sau Sử dụng máy định vị GPS xác định tọa độ góc định vị Xác định vị trí cây, đo đếm đo chiều cao, đường kính (D1,3 m), độ nghiêng Định danh loài thực vật thân gỗ theo Cây cỏ Việt Nam, tập I, II, III Phạm Hoàng Hộ (1993); Cây gỗ kinh tế Trần Hợp (1993) Chụp hình tiêu lồi có Sách đỏ Việt Nam (2007), Sách đỏ giới (IUCN, 2010) theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 Chính phủ quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý Sử dụng phần mềm Primer để tính tốn số đa dạng sinh học phân bố loài cần bảo tồn, số dùng để tính tốn phân tích: Chỉ số phong phú lồi Margalef (d): Chỉ số sử dụng để xác định tính đa dạng (độ phong phú) lồi; số ưu Simpson (D): với ≤ D ≤ , dùng để đại diện cho loài ưu thế, D nhỏ tính đa dạng sinh học cao; số đa dạng loài Shannon – Weiner (H’): Thể đa dạng loài quần xã, số tăng có nhiều lồi độc đáo hay độ giàu có lồi lớn; số tương đồng Pielou’s (J’): Dùng để tính tốn mức độ đồng loài quần xã; 20 Từ kết tính tốn, phân tích so sánh số ĐDSH, đánh giá mức độ đa dạng phong phú loài, mối quan hệ loài ô khu vực nghiên cứu Sử dụng số beta (ß) để so sánh khác thành phần lồi nghiên cứu, số ß thấp thành phần lồi nghiên cứu có tính tương đồng cao ngược lại Cơng thức tính số beta sau: ß = S/m (1 Trong đó: S tổng số lồi khu vực nghiên cứu; m: số lồi trung bình khu vực Lưu trữ thông tin gỗ phần mềm Biomon 32 Mapinfo Sử dụng phần mềm Mapinfo đưa vị trí định vị lên Google Earth a Phạm vi nghiên cứu Ba ô định vị nằm Vườn Quốc gia Phước Bình, ÔĐV nằm tiểu khu 24, ÔĐV nằm tiều khu 18 ÔĐV nằm tiểu khu 17 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đa dạng lồi định vị Ơ định vị 1: Kết điều tra 30 họ 51 lồi, họ có số lồi nhiều họ Dầu (Dipterocarpaceae) với lồi, họ có số cá thể nhiều họ Dẻ (Fagaceae) với 136 cá thể Số lồi trung bình đo đếm 8,68 ± 1,15 loài, cao 14 Bảng Chỉ số IV lồi ưu định vị Bảng Chỉ số IV lồi ưu định vị Bảng Chỉ số IV lồi ưu định vị loài thấp loài Vẽ đồ thị loài đo đếm ODV1 cho thấy, độ giàu lồi tăng theo 25 đo đếm, thành phần lồi đo đếm tăng đều, từ đo đếm 25 số lồi có xu hướng tiếp tục tăng thêm Trong ô định vị có lồi có số quan trọng (IV) lớn 5% loài ưu sinh thái, Dẻ lồi có số IV cao nhất, số liệu ghi bảng Đa bóp cổ nhỏ Thành ngạnh tần số xuất mật độ tương đối lại có số IV cao (Bảng 1) Ô định vị 2: Đã điều tra 42 họ 98 lồi, họ có số loài nhiều họ Re (Lauraceae) với 10 lồi, họ có số cá thể nhiều họ Dẻ (Fagaceae) với 171 cá thể Số lồi trung bình ô đo đếm 12,28 ± 1,49, cao 22 loài thấp loài Vẽ đồ thị số lồi đo đếm ODV2 cho thấy, số lồi ƠĐV lớn ƠĐV1, số loài tăng đến gần 100 loài Số loài tăng từ ô đo đếm đến ô đo đếm 25 từ đo đếm 25 số lồi có xu hướng tăng Trong định vị có lồi có số quan trọng (IV) lớn 5% lồi ưu sinh thái, Dẻ lồi có số IV cao nhất, số liệu ghi (bảng 2) Ô định vị 3: Đã điều tra 43 họ, 114 lồi, họ có nhiều loài họ Re (Lauraceae) với loài, họ Dầu (Dipterocarpaceae) họ Na (Annonaceae) có lồi Họ có nhiều cá thể họ Dẻ (255 cá thể) Số lồi trung bình đo đếm 21 16,84 ± 1,18, nhiều 24 loài, thấp 11 loài Vẽ đồ thị số loài đo đếm ODV3 cho thấy, độ giàu lồi định vị lớn định vị 2, số lồi tăng từ đo đếm đến ô đo đếm 25 từ ô đo đếm 25 số lồi có xu hướng tăng Trong định vị 3, có lồi có số IV lớn 5% Dẻ Thông ba Dẻ lồi có số IV cao nhất, tần số xuất nhiều mật độ tương đối lớn Thơng ba lồi có tiết diện ngang lớn số IV cao, mật độ tương đối tần số xuất Thông ba thấp Thừng mực IV Thơng ba cao hơn, cho thấy khơng phải lồi có tần số xuất mật độ tương đối thấp có số IV thấp Số liệu ghi bảng 2.Đa dạng quần xã định vị Ơ định vị 1: Phân tích sơ đồ MDS hình 1, mức tương đồng 40% có nhóm, có nhóm riêng lẻ Ở mức tương đồng 60%, nhóm đứng tách riêng nhóm ơ, có nhóm có quan hệ với nhóm Chỉ số Margalef (d) có giá trị trung bình 2,69 ± 0,34, giá trị lớn 4,27 (ô 24) nhỏ 1,08 (ơ 15) Hình 1: Đồ thị MDS cấp quần xã định vị Chỉ số Pielou (J’) có giá trị trung bình 0,88 ± 0,03, giá trị lớn 0,98 (ô 24) giá trị nhỏ 0,71 (ô 15) Chỉ số Shannon – Weiner (H’) có giá trị trung bình 1,86 ± 0,15, có giá trị lớn 2,49 (ô 11) giá trị nhỏ 0,99 (ô 15) Qua đồ thị hình 5, số J’ H’ tỉ lệ thuận với tỉ lệ nghich với số D, J’ tăng H’ tăng ngược lại 22 Nhưng J’ H’ tăng D giảm ngược lại Điển 24 có J’ H’ cao D lại thấp nhất, 15 ngược lại có J’ H’ thấp D lại cao Hình 2: Đồ thị so sánh số J’, H’ D Ơ định vị 2: Kết phân tích MDS hình 3, mức tương đồng 40% có đo đếm đứng riêng rẻ (ô 3, 4, 9, 15 23) ô cần quan tâm Ở mức 60% nhóm đứng riêng lẻ với nhau, riêng ô đo đếm chung nhóm Chỉ số Magalef (d) có giá trị trung bình 3,43 ± 0,36, giá trị lớn Hình 3: Đồ thị MDS cấp quần xã ô định 5,63 (ô 13) nhỏ 2,27 (ô 6) Chỉ số Pielou (J’) có giá trị trung bình 0,88 ± 0,02, giá trị lớn 0,96 (ô 15 ô 23) nhỏ 0,81 (ô 8) Chỉ số Shanon – Weiner (H’) có giá trị trung bình 2,19 ± 0,12, giá trị lớn 2,76 (ô 3) nhỏ 1,67 (ô 6) Chỉ số Simpson (D) có giá trị trung bình 0,12 ± 0,02, giá trị lớn 0,2 (ô ô 22) nhỏ 0,05 (ô 15 ô 23) Qua đồ thị hình 4, số Shannon H’ có biến động mạnh cho thấy độ đa dạng sinh học không đồng ô đo đếm, số J’ tương đối đồng qua ô chứng tỏa ô có phân bố đồng lồi Tại đo đếm 21, số H’ số J’ giảm số D tăng, số J’ H’ tỉ lệ thuận với tỉ lệ nghịch với số D Ô định vị 3: Hình 4: Đồ thị so sánh số J’, H’ D 0,02, giá trị lớn 0,95 (ô 24) nhỏ 0,69 (ô 7) Chỉ số Shanon – Weiner (H’) có giá trị trung bình 2,47 ± 0,10, giá trị lớn ô 15 (2,87) nhỏ ô (1,65) Chỉ số Simpson (D) có giá trị trung bình 0,10 ± 0,02, giá trị lớn 0,32 (ô 7) nhỏ 0,04 (ơ 24) Qua đồ thị hình 6, cho thấy số J’ H’ tỉ lệ thuận với tỉ lệ nghịch với số D, J’ tăng H’ tăng ngược lại điều rõ ô đo đếm Chỉ số đa dạng H’ ÔĐV bị biến động mạnh qua ô đo đếm, số tương đồng J’ số ưu D gần không bị biến động mạnh (trừ ô đo đếm 7) Hình 6: Đồ thị so sánh số J’, H’ D Hình 5: Đồ thị MDS cấp quần xã định Kết phân tích MDS hình 5, mức 40% có đo đếm đứng riêng lẻ ô 7, ô ô 10 Lên mức 60% hầu hết đứng riêng lẻ, có chung nhóm quần xã với ô 22 ô 21 Chỉ số Magalef (d) trung bình 4,42 ± 0,29, giá trị lớn 5,97 (ô 15) nhỏ 2,69 (ơ 7) Chỉ số Peilou (J’) có giá trị trung bình 0,88 ± So sánh đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu Đa dạng loài: Vẽ sơ đồ nhánh loài khu vực nghiên cứu, phân tích sơ đồ nhánh (Cluster) với 167 lồi, vấn đề bảo tồn phụ thuộc vào kinh phí quy định khác nên nghiên cứu phân tích mức tương đồng 20%, có nhóm lồi đứng riêng lẻ Trâm roi (Syzygium samarangense), Táu (Vatica subglabra) Mít gấu (Artocarpus rigidus) Trâm roi xuất ƠĐV 1, hai lồi Táu Mít gấu xuất ƠĐV Đây lồi có tần số xuất thấp số cá thể 2, riêng Táu có tần số xuất Vì vậy, cần phải ý đến lồi để làm tăng số lượng đa dạng loài Đa dạng quần xã: Vẽ sơ đồ nhánh quần xã định vị, phân tích sơ đồ nhánh Cluster, mức tương đồng 20%, có nhóm quần xã lớn, lên mức 23 40% có 10 nhóm quần xã riêng lẻ là: ƠĐV có đo đếm 3, 5, 25, 21; ƠĐV có ô 23, 13, 20, 3, 4; ÔĐV quan tâm đến ô đo đếm ô 7, ô đo đếm cần quan tâm bảo tồn So sánh số đa dạng sinh học: Bảng Chỉ số đa dạng sinh học ô định vị Chỉ số phong phú Magalef (d) ÔĐV cao (4,42) thấp ô định vị (2,69), ƠĐV có số lồi phong phú Chỉ số tương đồng Pielou (J’) ô định vị 0,88, cho thấy có tương đồng Chỉ số đa dạng Shannon (H’) cao ÔĐV (2,47) thấp ô định vị (1,86), cho thấy ƠĐV có độ đa dạng cao Chỉ số đa dạng tỉ lệ nghịch với số đa dạng Simspon (D), ƠĐV có số D thấp (0,10), ngược lại ƠĐV có số D cao (0,15) Chỉ số D nhỏ tính đa dạng cao, ƠĐV có tính đa dạng sinh học cao Chỉ số Beta, ƠĐV có số Beta cao (2,25); ƠĐV có số Beta thấp (0,69) ƠĐV có số Beta thấp (0,46), ÔĐV có độ đa dạng sinh học cao ÔĐV thấp ÔĐV 1, đồng thời dựa vào đường cong K khẳng định ƠĐV có độ đa dạng sinh học cao Quản lý đa dạng sinh học: Phần mềm Primer xác định số đa dạng sinh học khu phân bố loài cần bảo tồn Phần mềm Biomon 32 quản lý thông tin thực vật thân gỗ ô định vị, giúp xác định xác vị trí lồi cần bảo tồn ô định vị Sau phần mềm Primer xác định khu phân bố loài, sử dụng phần mềm Biomon xác định xác vị trí cá thể ô đo đếm Phần mềm lưu trữ thơng tin cá thể như: Đường kính, chiều cao,… giúp người dùng truy cập, theo dõi lâugiúp xác định vị trí Cẩm lai thơng tin 24 Hình 7: Phân bố ô định vị Phần mềm Mapinfo tương tự phần mềm Biomon phần mềm Mapinfo giúp lưu trữ tọa độ dạng hệ qui chiếu, giúp đưa vị trí lồi đồ hay ảnh vệ tinh, Chuyển tọa độ cá thể ô định vị phần mềm Mapinfo sang phần mềm Google Earth sử dụng phần mềm phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát sinh động, dễ ràng Kết hợp nhiều phần mềm phù hợp với nhiều người dùng cấp độ khác nhau, phục vụ cho công tác theo dõi 4 KẾT LUẬN Qua kết tính tốn phân tích số liệu định vị thuộc VQG Phước Bình thống kê 167 lồi thực vật thân gỗ Trong có 14 lồi Sách đỏ Việt Nam (2007) loài nằm sách đỏ IUCN (2010) Xác định lồi chiếm ưu thế, có tần số xuất ô định vị với số cá thể nhiều Dẻ đồng thời xây dựng công thức tổ thành ô định vị Bằng việc kết hợp sử dụng nhiều phần mềm nghiên cứu xác định số đa dạng sinh học, khu vực phân bố loài cần bảo tồn thiết lập vị trí tọa độ ô đo đếm phần mềm Mapinfo Google Earth theo hệ tọa độ UTM, Datum WGS – 84, xây dựng danh lục thực vật thân gỗ khu vực nghiên cứu đồng thời xây dựng sở liệu cho ô định vị phần mềm Biomon 32 dùng để giám sát theo dõi cách lâu dài Nhằm phục vụ công tác theo dõi lâu dài xác hiệu quả, VQG Phước Bình cần tiến hành điều tra định kì định vị, tiếp tục xây dựng thông tin phần mềm Mapinfo Google Earth để hỗ trợ cho công tác quản lý giám sát tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Axel, A.C., and B.A Maurer 2011 Lemurs in a complex landscape: mapping species density in subtropical dry forests of southwestern Madagascar using data at multiple levels American Journal of Primatology 73: 38-52 Francisco Dallmeier,1992.”Long-term monitoring ofbiological diversity intropical forest areas ”Methodsfor establishmentand inventoryof permanentplots MAB DigestSeries,11.UNESCO Paris 72pp K R Clarke & R N Gorley, 2006 Primer v6: User Manual/Tutorial Pp 76 – 88 Magurran Anne E., 2004 Measuring Biological Diversity, Blackwell Science Ltd, USA, 260 pages Viên Ngọc Nam, 2011 Điều tra thực vật vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn số 05/2011, trang 86 – 92 Nguyễn Công Vân, 2008 Nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật thân gỗ độ cao khác thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận Luận Văn Thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, 80 trang Study on diversity of trees of permanent plots in the Phuoc Binh National Park, Ninh Thuan Province Vien Ngoc Nam, Nguyen Cong Van, Bui Thi Mai Phuong ABSTRACT Three permanent plots (1 /plot) determined coordinates on satellite imagery, identified 167 species with 2.034 individuals, including 47 families, 19 species in the Red Data Book of Vietnam (2007), IUCN ( 2010), Decree No 32/CP, species have Importance Value Index (IV) is greater than 5%: Lithocarpus dealbatus (Hookf) Rehd and Pinus kesiya Royle ex Gordon Identifying biodiversity index species are the Magalef index (d), the Simpson index (D), the Shannon - Weiner (H ‘) index, the Pielou’s (J ‘) index, the Caswell (V(N.D)) index to calculate the impact of changes to various environments, IV index and the biodiversity Beta (ß) index The similarity degrees of the quarats are considered by Cluster and MDS graphs, identifing areas of conserve species Using ß index to compare biodiversity between permanent plots and some software such as Biomon 32, Google Earth, MapInfo support for the monitoring and supervision in future Keywords: Biodiversity index, Trees, Permanent plot, Quarat, Phuoc Binh National Park Người phản biện: GS.TS Vương Văn Quỳnh Ngày nhận bài: Tháng 12/2013 Ngày phản biện thông qua: Tháng 12/2013 Ngày duyệt đăng: Tháng 1/2014 25 View publication stats
- Xem thêm -

Xem thêm: Dadang cac loai thuc vat Vuon Quoc Gia Phuoc binh, Dadang cac loai thuc vat Vuon Quoc Gia Phuoc binh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay