Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty

74 72 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 22:49

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .4 1.1 Sự cần thiết công tác kết toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ xác định kết tiêu thụ 1.1.1.1 Khái niệm tiêu thụ 1.1.1.2 Khái niệm xác định kết tiêu thụ .5 1.1.2 Yêu cầu công tác quản lý trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ 1.1.3 Vai trò kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ .6 1.2 Kế toán tiêu thụ 1.2.1 Các phương thức tiêu thụ 1.2.1.1 Hình thức bán bn hàng hóa .7 1.2.1.2 Hình thức bán lẻ hàng hóa 1.2.1.3 Hình thức bán hàng gửi đại lý hay ký gửi 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ 10 1.2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ 10 1.2.2.2 Chứng từ kế toán sử dụng 13 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 13 1.2.2.4 Trình tự kế tốn hạch tốn giá vốn hàng hóa 13 1.2.3 Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng .15 1.2.3.1 Khái niệm 15 1.2.3.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu tiêu thụ 15 1.2.3.3 Chứng từ tài khoản sử dụng 16 1.2.3.4 Trình tự kế tốn doanh thu tiêu thụ .17 1.2.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu tiêu thụ .19 1.2.4.1 Kế toán chiết khấu thương mại 19 1.2.4.2 Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 20 1.2.4.3 Kế toán giảm giá hàng tiêu thụ 21 1.3 Kế toán xác định kết tiêu thụ 22 1.3.1 Kế tốn chi phí bán hàng 22 1.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.3.3 Kế toán xác định kết tiêu thụ .26 1.4 Tổ chức kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ điều kiện áp dụng phần mền kế toán 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠNG NGHỆ CAO BÌNH TÀI 31 2.1 Đặc điểm chung Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ công nghệ cao Bình Tài 31 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Cơng ty 31 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài 36 2.1.3.1 Quy trình hoạt động kinh doanh Cơng ty 36 2.1.3.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài 37 2.1.3.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài .37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 38 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán Công ty 39 2.1.4.2 Hình thức sổ kế tốn áp dụng Cơng ty 40 2.1.4.3 Các chế độ sách kế tốn áp dụng Cơng ty .42 2.2 Tình hình thực tế kế tốn tiêu thụ hàng nhập xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài 43 2.2.1 Phương thức tiêu thụ 43 2.2.1.1 Đặc điểm hàng hóa Cơng ty 43 2.2.1.2 Các phương thức tiêu thụ Công ty 43 2.2.2 Kế tốn tiêu thụ Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài .44 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ .44 2.2.2.2 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 45 2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp .49 2.2.3.1 Kế tốn chi phí bán hàng .49 2.2.3.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 50 2.2.4 Kế toán xác định kết tiêu thụ .53 2.3 Nhận xét kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cơng nghệ cao BÌNH TÀI 55 2.3.1 Ưu điểm .55 2.3.2 Nhược điểm .56 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠNG NGHỆ CAO BÌNH TÀI .58 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài 58 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 58 3.1.2 Định hướng hoàn thiện .58 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài 59 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 PHỤ LỤC .2 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Trình tự kế tốn hạch tốn giá vốn hàng hóa theo phương pháp khai thường xuyên 14 Sơ đồ 1.2: Trình tự hạch tốn kế tốn giá vốn hàng hóa theo phương pháp khai định kỳ 15 Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán kế toán chiết khấu thương mại 19 Sơ đồ 1.4: Trình tự kế tốn doanh thu hàng tiêu thụ bị trả lại .21 Sơ đồ 1.5: Trình tự kế tốn giảm giá hàng tiêu thụ 22 Sơ đồ 1.6: Trình tự kế tốn chi phí bán hàng 24 Sơ đồ 1.7: Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 26 Sơ đồ 1.8: Trình tự hạch tốn kế tốn xác định kết tiêu thụ 27 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty 37 Sơ đồ 2.2 : Tổ chức máy kế toán 39 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn máy 40 Bảng 2.1: Một số tiêu công ty đạt năm gần 32 Bảng 2.2: Doanh thu bán hàng công ty theo khu vực địa lý 33 Bảng 2.3: Doanh thu bán hàng công ty theo sản phẩm 34 Bảng 2.4: Màn hình giao diện Fast 41 Bảng 2.5: Màn hình phân hệ kế toán 41 Biểu 2.1: Phiếu xuất kho .45 Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT 47 Biểu 3.1: Bảng xác định kết kinh doanh mặt hàng máy thu thông tin ICOM 62 BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHTN BHXH BHYT BH BTC BQLNH CCDC CCDV CP DV GTGT GVHB K/c KPCĐ QĐ QLDN SXKD TK TM TNHH TNDN TSCĐ VNĐ XNK Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bán hàng Bộ tài Ban quản lý ngân hànăng Công cụ dụng cụ Cung cấp dịch vụ Cổ phần Dịch vụ Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Kết chuyển Kinh phí cơng đồn Quyết định Quản lý doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Tài khoản Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Việt Nam đồng Xuất nhập LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, mục tiêu cuối doanh nghiệp hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa Ta biết: Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí Để tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng doanh thu biện pháp quan trọng để làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Để tăng doanh thu quản lý cách chặt chẽ, doanh nghiệp phải biết sử dụng kế tốn cơng cụ quản lý quan trọng thiếu Thông qua chức thu nhận, cung cấp xử lý thông tin q trình kinh tế - tài doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ thị trường đồng thời đánh giá cắt lớp thị trường từ kế toán giúp cho nhà quản lý đề định đắn có hiệu sản xuất, tiêu thụ đầu tư Để kế toán, đặc biệt kế toán tiêu thụ sản phẩm phát huy hết vai trò chức nó, cần phải biết tổ chức công tác cách hợp lý, khoa học thường xuyên hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu điều kiện doanh nghiệp Mặt khác hội nhập vào kinh tế giới xu khu vực hố tồn cầu hố, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, doanh nghiệp Việt nam thuộc thành phần kinh tế cần trang bị cho lợi cạnh tranh định để tồn phát triển Đó cạnh tranh doanh nghiệp nước với canh tranh với doanh nghiệp nước Đây điều tất yếu kinh doanh thương trường chiến trường Do cần phải tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm để giúp cho doanh nghiệp phát huy hết khả tiềm tàng Đây nhu cầu cấp bách Vì doanh nghiệp khơng tiêu thụ sản phẩm cho dù sản phẩm có tốt nữa, doanh nghiệp có quy mơ sản xuất đại lớn bị xố sổ thị trường Từ vấn đề lý luận thực tiễn vậy, Tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: "Kế toán tiêu thụ hàng nhập xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài” nhằm góp phần hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp điều kiện Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ sở lý luận cơng tác kế tốn tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ, tác giả tiến hành nghiên cứu cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài qua nghiệp vụ kế toán thực tế phát sinh cơng ty, từ biết thực tế, Cơng ty tiến hành hạch tốn nào, từ hóa đơn cách thức lên sổ, nhập liệu vào phần mền kế tốn …Qua đánh giá tình hình thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty, đồng thời tác giả xin mạnh dạn đưa số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ biện pháp tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài Phạm vi nghiên cứu Trước hết, phạm vi khơng gian Tồn nội dung nghiên cứu khóa luận tác giả tiến hành thực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài Về phạm vi thời gian, tác giả thực tế trực tiếp cơng ty tìm hiểu nghiệp vụ kế toán thực tế phát sinh liên quan tới nội dung nghiên cứu khóa luận từ ngày 1/12/2011 đến hết ngày 1/3/2012 Phương pháp nghiên cứu Sau xác định đối tượng phạm vi nghiên cứu, tác giả tiến hành lựa chọn phương pháp nghiên cứu khoa học thích hợp phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, kết hợp với phương pháp chuyên gia để thống kê, điều tra, thu thập, phân tích thơng tin tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Đó loại chứng từ, hệ thống tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán, số liệu liên quan để chứng minh làm sở dẫn dắt cho việc kiểm tra tính hợp lý phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ cơng ty Kết cấu khóa luận: Ngồi phần mở đầu kết luận, toàn đề tài trình bày luận văn tốt nghiệp bao gồm ba phần chính: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng nhập xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài Chương 3: Một số đề xuất nhằm hồn thiện Cơng tác kế toán tiêu thụ hàng nhập xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo hướng dẫn ThS Trần Tú Uyên tồn anh chị phòng kế tốn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài giúp đỡ em hồn thành luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết cơng tác kết tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại Trong kinh tế thị trường sản xuất sản phẩm hàng hóa tiệu thụ sản phẩm thị trường điều kiện định cho tồn phát triển doanh nghiệp Thông qua tiêu thụ, giá trị giá trị sử dụng sản phẩm hàng hóa thực hiện, hàng hóa chuyển từ hình thái vật sang hình thái giá trị (tiền tệ), giúp cho vòng luân chuyển vốn hoàn thành, tăng hiệu sử dụng vốn Điều có ý nghĩa to lớn kinh tế nói chung thân tồn doanh nghiệp nói riêng Q trình tiêu thụ hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ cân đối sản xuất ngành, đơn vị sản xuất ngành đến quan hệ cung cầu thị trường Nó đảm bảo cân đối tiền hàng lưu thông, đảm bảo cân đối sản xuất ngành, khu vực kinh tế quốc dân Đối với doanh nghiệp thương mại, việc tiêu thụ có ý nghĩa to lớn, tiêu thụ hàng đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ ra, khơng phản ánh lực kinh doanh vị doanh nghiệp trường Kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ nội dung chủ yếu công tác kế toán phản ánh hiệu kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ Với ý nghĩa to lớn đó, kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ đòi hỏi doanh nghiệp kinh tế thị trường áp dụng biện pháp phù hợp với doanh nghiệp mà khoa học, chế độ kế toán nhà nước ban hành 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ xác định kết tiêu thụ 1.1.1.1 Khái niệm tiêu thụ Tiêu thụ hay gọi bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Tiêu thụ giai đoạn cuối trình sản xuất – kinh doanh, q trình vận động vốn kinh doanh từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Ngồi q trình tiêu thụ bên ngồi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ nội theo yêu cầu phân cấp quản lý tiêu thụ nội 1.1.1.2 Khái niệm xác định kết tiêu thụ Kết tiêu thụ kết cuối mặt tài hoạt động sản xuất kinh doanh Nói cách khác, kết tiêu thụ phần chênh lệch doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu với trị giá vốn hàng tiêu thụ, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Đây tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Yêu cầu cơng tác quản lý q trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Quản lý trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ yêu cầu thực tế, xuất phát từ mục tiêu doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý tốt khâu tiêu thụ đảm bảo tiêu hồn thành kế hoạch tiêu thụ đánh giá xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do cơng tác quản lý q trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp cần phải thỏa mãn yêu cầu sau: Thứ yêu cầu công tác quản lý q trình tiêu thụ: • Nắm bắt, theo dõi chặt chẽ phương thức tiêu thụ, khách hàng, tình hình tốn khách hàng, u cầu thành tốn hình thức, hạn để tránh tượng mát, thất thoát, ứ đọng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thứ tiêu thụ sản phẩm đơn vị, thị trường, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ đồng thời phải tiến hành thăm dò, nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ bn bán ngồi nước • Nắm bắt, theo dõi chặt chẽ hàng hóa bán Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã xây dưng thương hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp • Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hóa, dịch vụ bán tiêu thụ nội bộ, tính tốn trị giá vốn hàng tiêu thụ • Kiểm tra, giám sát tiến độ thực kế hoạch tiêu thụ Tiếp nhấn quay hình giao diện ban đầu Từ hình giao diện chọn danh mục “kế tốn tổng hợp” sau chọn phân hệ “bút tốn kết chuyển tự động” nhấn “enter” phần mềm tự động kết chuyển bút toán cần thiết Trích sổ TK 911 (Phụ lục số 07) Trích dẫn sổ Nhật ký chung tháng 12/2011 (Phụ lục số 08) 2.3 Nhận xét kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cơng nghệ cao BÌNH TÀI 2.3.1 Ưu điểm * Thứ nhất: Về đội ngũ nhân viên Trình độ kế tốn viên vững vàng có tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững phận phụ trách Trên sở hiểu biết luật, chế độ kế toán nhà nước quy chế quản lý cơng ty, kế tốn phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh tồn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ nói riêng * Thứ hai: Về chứng từ luân chuyển chứng từ Cơng ty sử dụng Hóa đơn GTGT Bộ Tài Chính phát hành, chứng từ theo hướng dẫn Bộ tài luân chuyển chứng từ hợp lý, khoa học, không gây chồng chéo * Thứ ba: Về tổ chức máy kế tốn - Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung phù hợp với điều kiện kinh doanh Hạch toán độc lập tạo điều kiện cho kế toán kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh cách có hiệu Đội ngũ kế tốn phòng kế tốn có trình độ chun mơn cao giải cơng việc nhanh hạn chế nhiều sai sót - Cơng ty sử dụng phầm mềm kế tốn Fast công cụ hỗ trợ đắc lực cho máy kế tốn, giúp giảm tải cơng việc q trình tính tốn, ghi chép vào hệ thống thống sổ sách kế toán, nâng cao hiệu làm việc * Thứ tư: Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ 55 Hàng hóa Cơng ty sản phẩm cơng nghệ - loại sản phẩm có giá trị cao, thêm vào Cơng ty thường nhập hàng theo hợp đồng kinh kế theo đơn đặt hàng khách, Cơng ty lựa chọn hạch tốn giá vốn hàng tiêu thụ theo phương thức tính giá thực tế đích danh hợp lý Kế toán theo dõi sát lượng hàng hóa giá lơ hàng nhập thông qua hệ thống sổ chi tiết hàng hóa để theo dõi xuất bán giá số lượng * Thứ năm: Về khoản giảm trừ doanh thu Hàng hóa Cơng ty xuất theo đơn đặt hàng theo hợp đồng ký kết hai bên Chính vậy, hàng hóa ln có chuẩn bị theo u cầu khách hàng số lượng, chất lượng, mẫu mã, nên thường khơng có tượng giảm trừ giảm giá hàng bán, hay hàng bán bị trả lại Điều thể công ty làm tốt việc chuẩn bị hàng sách bán hàng 2.3.2 Nhược điểm Thứ nhất: Công ty không sử dụng tài khoản 151 “Hàng mua đường” cuối kỳ kế toán chưa đủ để hạch tốn hàng nhập kho kế tốn khơng thực hạch tốn mà để sang kỳ sau có đầy đủ chứng từ kế toán thực thẳng vào TK 156 “Hàng hóa” Điều khơng với quy định hành đồng thời khơng phản ánh xác tình hình kinh doanh cơng Thứ hai: Cơng ty sử dụng phầm mềm kế toán Fast giúp cập nhập chứng từ kế toán hàng ngày cuối tháng tồn hệ thống sổ sách cơng ty khơng trực tiếp in từ phần mềm để sử dụng mà nhân viên kế toán phải xuất Excel chỉnh sửa, hồn thiện lên sổ kế tốn Do vậy, thời gian xảy sai sót mà kế tốn khơng kiểm sốt q trình kết xuất Thứ ba, nhìn chung Cơng ty có đội ngũ kế tốn có trình độ chun mơn cao có nhiều năm kinh nghiệm cơng tác kế tốn Do góp phần đắc lực vào cơng tác hạch tốn quản lý Cơng ty Tuy nhiên, việc hầu hết hóa đơn chứng từ hay bảng tổng hợp chi phí gửi tới phòng kế toán vào thời điểm gần cuối tháng dẫn đến việc tổng hợp xử lý số liệu, lập báo cáo cung cấp thông tin đôi lúc bị chậm trễ Mặt khác, sức ép việc xử lý cung cấp thơng tin dẫn tới khả xảy sai sót 56 Thứ tư, sản phẩm công ty hàng nhập nên phải tốn nhiều thời gian để đưa hàng từ nhà cung cấp nhập kho Thêm vào đó, Cơng ty nhập hàng có đơn đặt hàng theo hợp đồng kinh tế kí với khách hàng Do vậy, Cơng ty thụ động, gặp khó khăn có đơn hàng bất ngờ, cần gấp khách yêu cầu, ảnh hưởng không nhỏ tới không hoạt động kinh doanh mà hình ảnh Cơng ty Thứ năm, Cơng ty phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho toàn hàng tiêu thụ vào cuối tháng, nhiên không phân bổ chi phí cho mặt hàng tiêu thụ, khơng xác định xác kết tiêu thụ mặt hàng để từ có kế hoạch kinh doanh phù hợp 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO BÌNH TÀI 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong điều kiện nay, cạnh tranh trở nên ngày gay gắt, doanh nghiệp thương mại phải phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng nhân dân góp, phần thúc đẩy sản xuất phát triển thực cầu nối sản xuất tiêu dùng, để đạt điều phải cần thiết, phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác kế tốn coi công cụ đắc lực Trong hoạt động kinh tế thương mại, trình tiêu thụ khâu cuối quan trọng trình luân chuyển vốn kinh doanh doanh nghiệp.Vốn hàng hoá thường chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn kinh doanh phải theo dõi chặt chẽ,thường xun Vì phải hồn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ mặt nội dung lẫn phương pháp kế toán cho phù hợp với thực tế doanh nghiệp vấn đề cấp thiết nhằm tạo lợi nhuận cao cạnh tranh khốc liệt thị trường 3.1.2 Định hướng hoàn thiện Sự đổi mới, hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung làm cho kế toán tiêu thụ thành phẩm phải đổi hoàn thiện để phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh Việc đổi hồn thiện cơng tác kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm phải xuất phát từ tính đa dạng hoạt động tiêu thụ, từ yêu cầu quản lý nghiệp vụ từ nhiệm vụ công tác kế tốn Để đổi hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ sản phẩm cách có hiệu trước hết phải đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán hành, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài việc hoàn thiện phải đảm bảo yêu cầu sau: 58 - Tính trung thực khách quan: Yêu cầu thơng tin số liệu kế tốn phải ghi chép báo cáo sở chứng đầy đủ, khách quan với thực tế trạng, chất nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không bị xuyên tạc hay bị bóp méo - Tính qn: Các thơng tin số liệu kế tốn kỳ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp so sánh, kiểm tra, phân tích tính tốn trình bầy qn u cầu đòi hỏi phải đảm bảo thống sách, phương pháp kế tốn xun suốt kỳ kế toán năm - Yêu cầu xác, đầy đủ kịp thời: thơng tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo kịp thời, trước thời hạn quy định, không chậm trễ Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến kỳ kế tốn phải ghi chép báo cáo đầy đủ kịp thời, khơng bị bỏ sót, giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổng hợp phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài Đề xuất 1: Về tài khoản sử dụng TK151 “Hàng mua đường” tài khoản dùng để phản ánh trị giá loại hàng hóa mua ngồi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp đường vận chuyển chờ kiểm nghiệm nhập kho Công ty nên sử dụng TK 151 để phản ánh hàng hóa đường cuối kỳ chưa đến doanh nghiệp, điều giúp cho doanh nghiệp theo dõi chi tiết hàng nhập kho hàng chưa nhập kho Trình tự hạch tốn hàng mua đường thực sau: + Cuối kỳ kế toán, hàng mua chưa nhập kho kế tốn hóa đơn nhận ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đường Nợ TK 133 - Thuế GTGT hàng mua đường 59 Có TK 331 - Tổng giá toán cho người bán + Sang kỳ sau hàng nhập kho, kế toán phiếu nhập kho, Hóa đơn GTGT hạch tốn sau: Nợ TK 156.1 - Nếu hàng nhập kho Nợ TK 632 - Nếu hàng giao bán thẳng Có TK 151 - Trị giá hàng mua Ví dụ 1: Ngày 27/12, Cơng ty nhập card số liệu cho thiết bị ghép kênh IMUX (RFLElectronics Inc), ngày 29/11 hàng đến cảng Hải Phòng,đến ngày 31/12 kế tốn nhận hóa đơn, hàng chưa nhập kho Trên hóa đơn ghi giá hàng chưa thuế GTGT 7.690.531 đ, thuế suất thuế GTGT 10% Khi kế tốn phản ánh sau: Nợ TK 151 7.690.531 Nợ TK 133 769.053 Có TK 331 8.459.584 Sau hàng nhập kho, kế toán hạch toán sau: Nợ TK 156 7.690.531 Có TK 151 7.690.531 Đề xuất 2: Về phần mền kế tốn sử dụng Kế tốn cơng ty sử dụng kế toán máy vào để hạch toán, việc sử dụng kế tốn máy thuận tiện cho cơng việc quản trị Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ nay, Công ty cần cải tiến, nâng cấp phần mền kế tốn để nhanh chóng việc đưa báo cáo tài cho Giám đốc Phần mềm kế toán máy cho ta kết để đối chiếu so sánh kết với cơng việc kế tốn thủ cơng Đồng thời, để tránh thời gian, giảm bớt cơng việc kế tốn in loại sổ sách, báo cáo trực tiếp từ phần mềm kế tốn Fast mà khơng cần phải qua Excel để chỉnh sửa Đề xuất 3: Về việc thu thập hóa đơn, chứng từ Thay việc thụ động chờ phòng ban chuyển hóa đơn chứng từ hay bảng tổng hợp chi phí kế tốn viên nên chủ động thường xun thu thập chứng từ, hóa đơn,… từ phòng để tránh tình trạng dồn việc vào cuối thàng tạo sức ép cho kế tốn viên Bên cạnh đó, Cơng ty cần cử kế toán viên tham 60 gia vào khóa đào tạo để nâng cao thêm trình độ chun mơn Đây hình thức động viên để kế tốn viên nhiệt tình với cơng việc nữa, phát huy hết khả để giúp Công ty ngày phát triển Đề xuất 4: Về việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho nhóm hàng tiêu thụ để tính xác kết tiêu thụ nhóm Hàng hố cơng ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại, loại mang lại mức lợi nhuận khác Một biện pháp tăng lợi nhuận phải trọng nâng cao doanh thu mặt hàng cho mức lãi cao Vì ta cần xác định kết tiêu thụ mặt hàng từ xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu cao Để thực điều ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng, nhóm hàng tiêu thụ sau kỳ báo cáo Một vấn đề quan trọng để tổ chức kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học Bởi vì, mặt hàng có tính thương phẩm khác nhau,dung lượng chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau, cơng dụng nhóm hàng khác nên sử dụng chung tiêu thức phân bổ mà phải tuỳ thuộc vào tính chất khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp - Đối với khoản chi phí bán hàng phân bổ theo doanh số bán - Tương tự ta có tiêu thức phân bổ chi phí quản lý kinh doanh theo doanh số bán sau: Chi phí QLKD phân bổ cho nhóm hàng thứ i Chi phí QLDN cần phân bổ = X Tổng doanh số bán Doanh số bán nhóm hàng thứ i Khi phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho nhóm hàng, lơ hàng tiêu thụ, ta xác định kết kinh doanh mặt hàng Ví dụ 2: Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng máy thu thông tin ICOM Biết: - Doanh số máy thu thông tin ICOM kỳ là: 1.384.611.100 đ - Tổng doanh số tiêu thụ kỳ là: 2.666.957.002 đ - Giá vốn máy thu thông tin ICOM kỳ là: 697.692.779 61 - Tổng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ là: 744.768.290 đ Ta tiến hành phân bổ chi phí theo doanh số tiêu thụ: Chi phí phân bổ cho máy thu thông tin ICOM kỳ 1.384.611.100 = x 744.768.290 2.666.957.002 = 386.663.317,2 đ Ta có bảng xác định kết qủa kinh doanh mặt hàng máy thu thông tin ICOM kỳ sau: Biểu 3.1: Bảng xác định kết kinh doanh mặt hàng máy thu thông tin ICOM Công ty TNHH TM DV Công nghệ cao BÌNH TÀI P1008, CT5, ĐN4 Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội Bộ phận kinh doanh Bảng xác định KQKD Tháng 12 năm 2011 Mặt hàng: máy thu thơng tin ICOM Đơn vị tính đồng (VNĐ) Chỉ tiêu Tháng 12 Doanh thu 1.384.611.100 Giá vốn hàng tiêu thụ 697.692.779 Lợi nhuận gộp 686.918.321 Chi phí BH+ QLDN 386.663.317,2 Lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ 300.255.003,8 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Qua việc phân bổ trên, ta tính lợi nhuận mặt hàng cụ thể máy thu thông tin ICOM, lợi nhuận chiếm khoảng 84% so với lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ hàng Doanh nghiệp kỳ.Qua đó, ta thấy 62 Máy thu thơng tin ICOM mặt hàng chủ lực Công ty kỳ vừa từ cơng ty có biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ ,tiết kiệm chi phí cách hợp lý Bên cạnh ta biết mặt hàng cơng ty kinh doanh khơng có hiệu để đưa định có nên tiếp tục kinh doanh sản phẩm khơng Đề xuất 5: Về hàng tồn kho Sau kế toán viên tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho nhóm hàng tiêu thụ kỳ, kế toán xác định kết tiêu thụ nhóm hàng từ tính tỷ suất lợi nhuận giá vốn nhóm hàng để biết hiệu kinh doanh nhóm hàng hay ta biết tỷ lệ mức tiêu thụ dự đoán xu hướng tiêu thụ thông qua tỷ lệ doanh thu tiêu thụ nhóm hàng số lượng đơn hàng kỳ Đây thông tin quan trọng giúp nhà quản trị đưa kế hoạch nhập hàng phù hợp, giúp Công ty đáp ứng kịp thời nhu cầu khách có đơn hàng bất ngờ xảy trường hợp khác hàng tăng giá, hết hàng, …làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Đồng thời, giúp Cơng ty tiết kiệm chi phí mua hàng số lượng lần đặt hàng nhiều hơn, từ giá vốn hàng hóa giảm xuống – Đây việc mà Công ty khách hàng Cơng ty mong đợi Ví dụ 3: xác định tỷ suất lợi nhuận giá vốn mặt hàng máy thu thông tin ICOM máy đo mức tiêu thụ kỳ, với thơng tin ví dụ biết thêm: - Doanh số máy đo mức kỳ 423.426.326 đ - Giá vốn hàng tiêu thụ máy đo mức kỳ 345.362.410 đ Trước hết, tương tự ví dụ ta tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý kỳ cho mặt hàng máy đo mức, ta có: Chi phí phân bổ cho máy đo mức kỳ 423.426.326 = x 744.768.290 2.666.957.002 = 118.245.063,8 đ Từ ta xác định lợi nhuận từ hoạt động tiệu mặt hàng máy đo mức kỳ là: 423.426.326 - 345.362.410 - 118.245.063,8 = -40.181.147,8 đ 63 Ta tiến hành xác định tỷ xuất lợi nhuận đồng vốn bỏ mặt hàng kỳ sau: Tỷ suất lợi nhuận giá vốn máy thu thông tin = 300.255.003,8 697.692.779 x 100% x 100% = 43,03 % Tỷ suất lợi nhuận giá vốn máy đo mức = -40.181.147,8 345.362.410 = - 11,63 % Qua ta biết đồng vốn bỏ máy thu thơng tin thu 0,4303 đồng tiền lãi, đồng vốn bỏ máy đo mức bị lỗ 0,1163 đồng Từ thông tin này, nhà quản lý nhận thấy việc kinh doanh máy đo mức khơng hiệu cần phải có biện pháp khắc phục để giảm thiệt hại Công ty xuống mức tối thiểu xem xét xem có nên tiếp tục kinh doanh mặt hàng hay không Bên cạnh đó,Cơng ty nên tâm có kế hoạch nhập hàng phù hợp biện pháp đẩy mạnh việc kinh doanh máy thu thông tin, mặt hàng cơng ty kinh doanh có hiệu mặt hàng chủ lực kỳ Đề xuất 6: Về phương thức tiêu thụ Khi doanh nghiệp có kế hoạch nhập hàng chủ động phương thức tiêu thụ doanh nghiệp cần phải đa dạng linh hoạt hơn, để hàng hóa tiêu thụ nhanh số lượng lần tiêu thụ lơn hơn, tránh tình trạng hàng tồn kho nhiều lâu Ví dụ doanh nghiệp áp dụng thêm phương thức bán buôn ký gửi đại lý Hiện nay, phương thức tiêu thụ chủ yếu doanh nghiệp phương thức bán lẻ - phương thức tiêu thụ đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người sử dụng mà khơng qua nhà trung gian nào, nhiên, phương thức có nhược điểm số lượng tiêu thụ lần không lớn phương thức bán buôn ký gửi đại lý Là Công ty chuyên sản phẩm công nghệ thành lập chưa lâu nên chưa có lượng khách hàng cố định đủ lớn Do Công ty cần không ngừng quảng bá sản phảm thị trường rộng hơn, tạo danh tiếng uy tín cho Phương thức 64 bán bn ký gửi đại lý phương thức có nhiều ưu điểm áp dụng phổ biến hầu hết doanh nghiệp thương mại Hai phương thức không giúp doanh nghiệp tiêu thụ hàng nhanh mà giúp doanh nghiệp mở rộng đối tượng khách hàng mà hướng tới, quy mơ tiêu thụ mở rộng Hơn nữa, hai phương thức phương thức quảng cáo hữu hiệu, giúp đưa ấn tượng sản phẩm Công ty trở nên “đậm nét” mắt khách hàng, tạo tiền đề cho phát triển chiều sâu rộng công ty tương lai Đây yếu tố cần để thúc đẩy chiến lược mở rộng thị trường Công ty 65 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu lý luận sâu vào thực tế Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài giúp em nhận thức vai trò giai đoạn tìm hiểu thực tế Có thể nói thời gian để sinh viên vận dụng nâng cao kiến thức học vào thực tế Hơn nữa, hội để sinh viên bổ sung kiến thức mà có qua thực tế nắm Nhận thức vấn đề này, trình học tập em cố gằng tìm hiểu thực tế để nâng cao kiến thức nghiệp vụ với đề tài: “Kế toán tiêu thụ hàng nhập xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ cao Bình Tài” Cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng xác định kết tiêu thụ vấn đề quan tâm hàng đầu không doanh nghiệp thương mại nói riêng mà tất doanh nghiệp nói chung, liên quan trực tiếp đến lợi nhuận, tiềm lực tài khả thu hút nhà đầu tư Công ty Trong môi trường cạnh tranh gay gắt nay, để tồn phát triển công ty thương mại phải nỗ lực để khẳng định uy tín kinh doanh Như để đạt điều cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ nói riêng phải củng cố hoàn thiện để kế tốn thực cơng cụ quản lý nhà quản trị, cung cấp thông tin kịp thời giúp nhà quản trị hay bên đối tác thứ ba tin tưởng ký kết hợp đồng cách nhanh chóng Nhận thức vấn đề Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơng nghệ cao Bình Tài chủ động quan tâm đến khâu quản lý kinh doanh xác định kết kinh doanh nhiều Trong phải kể đến phòng kế tốn Cơng ty nhân tố không nhỏ cho thành công công ty Trong thời gian tới quy mô công ty ngày mở rộng em hy vọng cơng tác kế tốn cơng ty ngày hồn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày cao kinh tế thị trường Với nỗ lưc thân hướng dẫn tận tình ThS Trần Tú Uyên giúp đỡ anh chị phòng kế tốn Cơng ty, em hồn thành 66 khóa luận Do thời gian thực tập chưa nhiều, khơng đủ để nói rằng, đề tài viết phản ánh đầy đủ công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ công ty lý giải đầy đủ vấn đề liên quan Em mong nhận đóng góp cán kế tốn cơng ty, thầy cô giáo bạn để luận văn em thực có ý nghĩa phương diện lý luận thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sỹ Nguyễn Văn Công, 2000, Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Đơng, 2006, Giáo trình kế tốn cơng ty, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Đặng Thị Loan, 2006, Giáo trình kế tốn doanh nghiệp, NXB đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Đỗ Minh Thành, 2009, Giáo trình Ngun lý kế tốn, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ tài 2009, Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Bộ tài 2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ theo định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng năm 2006 Nhà xuất thống kế, chế độ kế toán Việt Nam Công ty TNHH TM DV Công nghệ cao Bình Tài, phòng tài kế tốn, bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh năm 2009 – 2010 Quyết định số 206/2003/QĐ – BTC ban hành ngày 12/12/2003 Bộ tài 10 Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 20/3/2006 Bộ tài 11 giáo trình kế tốn quản trị 12 giáo trình kế tốn tài 13 giáo trình kế tốn máy 14 Website www.bthitech.com www.vietlaw.gov.vn www.webketoan.com www.luatvietnam.com.vn www.vietnamnet.vn PHỤ LỤC ... TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠNG NGHỆ CAO BÌNH TÀI .58 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định. .. cầu quản lý cơng tác xác định kết tiêu thụ: • Đối với cơng tác kế tốn xác định kết tiêu thụ u cầu phải xác việc xác định kết quả, tránh hạch toán sai nghiệp vụ thực tế phát sinh • Kế tốn dựa vào... tác quản lý q trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Quản lý trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ yêu cầu thực tế, xuất phát từ mục tiêu doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý tốt khâu tiêu thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty , Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay