Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may việt sinh

65 56 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 22:49

Lời nói đầu Hiện với phơng châm cải cách nỊn kinh tÕ theo híng ph¸t triĨn nỊn kinh tÕ thị trờng quản lý điều hành nhà nớc tầm vĩ mô khuyến khích đời nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác Trong xu cạnh tranh doanh nghiệp, thành phần kinh tế tránh khỏi, để tồn phát triển đơn vị sản xuất kinh doanh phải tự tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hàng đầu lợi nhuận Doanh nghiệp lợi sản xuất kinh doanh thu đợc nhiều lợi nhuận Để đạt đợc mục tiêu lợi nhuận cao nhất, chi phí thấp nhất, đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm tới tất khâu trình sản xuất Tất khâu, trình sản xuất kinh doanh phải đặt tầm quản lý nghiêm túc, quản lý tốt khâu trớc tiền đề để thực tốt khâu sau Đối với doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất kinh doanh lại điều kiện kinh tế thị trờng nh tổ chức biện pháp quản lý hoạt ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp nãi chung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng thiếu Công ty cổ phần May Việt Sinh, hạch toán sản xuất kinh doanh độc lập, sản phẩm mặt hàng may mặc Trong nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu thành lên thực thể sản phẩm Do đó, công tác kế toán nguyên vật liệu công ty đợc trọng đợc xem phận quản lý thiếu đợc công tác quản lý công ty Qua thời gian thực tập công ty cổ phần May Việt Sinh em thấy rõ tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Qua em sâu kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May ViƯt sinh B¸o c¸o thùc tËp cđa em gåm cã chơng : Chơng I : Một số vấn đề chung công ty cổ phần May Việt Sinh Chơng II : Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Chơng III : Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Chơng I : Một số vấn đề chung công ty cổ phần May Việt Sinh I Qúa trình hình thành phát triển công ty cổ phầm May Việt Sinh Công ty cổ phần May Việt Sinh doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc sở công nghiệp, trớc xí nghiệp Dân Sinh đợc thành lập từ năm 1959 đợc thành lập lại theo nghị định 388 năm 1992 Từ đến trải qua nhiều hệ, công nhân xí nghiệp dệt Dân Sinh nhiều thành tích công đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc xây dựng CNXH Tập thể cán công nhân viên công ty đợc tặng thởng Huân Chơng lao động hạng Trớc đây, công ty sản xuất vải loại,nhng đến chuyển đổi sang chế thị trờng nghề Dệt gặp nhiều khó khăn nên phải chuyển sang nghề may quần áo loại từ năm 1993 Từ đến công ty đầu t mua sắm thiết bị may đồng hật Bản đến năm 2000 công ty tiếp tục triển khai dự án đầu t mở rộng quy mô sản xuất lên gấp đôi Đến phần dự án đợc đa vào sản xuất phát huy đợc áp dụng Thực theo đạo ban đổi phát triển doanh nghiệp nhà nớc tỉnh, Sở hế hoạch đầu t, Sở công nghiệp Cụ thể công văn số 1583 / KH ngày 31/10/2002 công ty tổ chức cho toàn thể cán công nhân viên học tập chủ chơng sách Đảng nghị định phủ toàn thể cán công nhân viên ý thức đợc việc xếp chuyển đổi DNNN chủ trơng lớn Đảng tâm triển khai thực cao phủ Tập thể cán công nhân viên công ty nghiên cứu kỹ nguyên tắc chuyển đổi tự xem xét, đánh giá tình hình công ty Tại đại hội công nhân viên chức ngày 8/1/2003 xác định lựa chọn hình thức xếp, chuyển đổi công ty theo hình thức giao nhận doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí NĐ58/CP tinh thần NĐ103/CP NĐ49/CP Trong trình triển khai toàn thể cán công nhân viên công ty trí với tâm cao khẩn trơng thực tiến trình xếp chuyển đổi theo kế hoạch phủ tỉnh Với đội ngũ cán công nhân viên nhiều năm gắn bó với công ty, với đoàn kết, trí phát huy sức mạnh nội lực đa công ty bớc sang thời kỳ phát triển bền vững Theo nghị định 103/CP ngày 10/9/1999 phơng án giao nhận doanh nghiệp đợc UBND tỉnh phê duyệt định số 2544/2003 QĐUB ngày 10/3/2003 công ty cổ phần May Việt Sinh thức đời Tên Việt Nam : Công ty cổ phần May Việt Sinh Tên đối ngoại : Việt Sinh Garment Stock Company Tên giao dịch : VISICO Trụ sở làm việc : 45 - đờng giải phóng phờng trờng thi TP Nam Định Điện thoại : 03503836584 Fax : 0350849691 Công ty cổ phần May Việt Sinh đời với tham gia đóng góp cổ đông ngời tên danh sách phơng án giao nhận doanh nghiệp đợc cấp thẩm quyền phê duyệt Công ty t cách pháp nhân phù hợp với luật pháp Việt Nam, dấu riêng, phơng pháp hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh Ngay từ thành lập công ty vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng Trong ®ã vèn nhµ níc giao cho tËp thĨ ngêi lao ®éng lµ 1,44 tû ®ång, vèn ngêi lao ®éng tù góp 0,36 tỷ đồng Vốn đợc chia thành 18000 cổ phần với mệnh giá 100.000VNĐ/CP Cùng với phát triển kinh tế thị trờng, níc ta ®ang tõng bíc më réng quan hƯ víi nớc khu vực Thế Giới Nhà nớc ta khuyến khích doanh nghiệp xuất hàng hãa sang níc ngoµi, vµ ngµy cµng vã nhiỊu chÝnh sách u đãi cho việc xuất Là công ty đợc thành lập nhng nhờ sáng tạo, lỗ lực không ngừng đội ngũ cán công nhân viên công tycông ty bớc chuyển rõ rệt Ngya từ chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp đề phơng án sản xuất kinh doanh để đa công ty bớc sang thời kỳ phát triển bền vững Công ty đề mục tiêu: Tăng trởng sản xuất Đảm bảo thu nhập cho ngời lao động Sử dụng vốn kinh doanh hiệu Nâng cao mức nộp NSNN cổ tức cổ đông Ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, thị trờng Với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất loại quần áo xuất theo hình thức gia công chủ động thiết kế mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị trờng sản xuất sản phẩm may tiêu thụ thị trờng nội địa Liên doanh, liên kết sản xuất phụ liệu phục vụ cho ngành may Sản phẩm sản xuất công ty loại áo jăcket, quần sooc, quần dài, áo sơ mi nam, nữ từ đơn giản đến phức tạp Vật liệu may đa dạng dệt thoi, dệt kim, dệt không thoi Sản phẩm may công ty xuất sang nớc EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, năm 2002 xuất vào thị trờng Mỹ, phần lại tiêu thụ nội địa Công ty bớc đại hóa quy trình sản xuất để mở rộng thị trờng nữa, sau kết sản xuất kinh doanh công ty năm gần công ty : N Chỉ ăm tiêu Doanh thu bán hàng Giá vốn NGTSCĐ Vốn kinh doanh Các khoản nộp ngân sách Lợi nhuận Thu nhập bình quân 2005 2006 2007 2,356,880,71 2,288,624,01 4,742,761,01 3,400,582,14 2,335,300,32 2,168,404,60 4,793,265,93 3,185,657,18 3,073,568,17 2,866,562,59 4,793,265,93 3,185,657,18 204,662,436 156,100,908 83,489,744 (120,101,553 ) 3,110,149 6,187,659 750,000 810,000 992,000 Do thành lập nên kết mà công ty đạt đợc cha cao song kết đáng mừng Công ty dần bớc khắc phục khó khăn, nhanh chóng phát huy hết nội lực tiềm kỹ thuật đãcó công ty nhằm góp phần cho công đổi mới, nghiệp CNH HĐH phát triển kinh tế công ty Công ty luôn nỗ lực, mở rộng quy mô sản xuất nhằm đảm bảo việc làm nâng cao mức thu nhập cho công nhân, thu hút ngời lao động II.Đặc điểm tổ chức máy quản lý đơn vị 1.Sơ đồ tổ chức máy quản lý Ghi : Điều hành trực tuyến : Điều hành chức : 2.Sơ đồ tổ chức máy quản lý Đại hội cổ đông HĐQT Ban kiểm soát GĐ điều hành Phòng kế toán PX Cắt Phòng tổ chức PX May Phòng kế hoạch PX Hoàn Thành Phòng kỹ thuật PX Điện 3.Chức năng, nhiệm vụ, phòng ban Đại hội cổ đông Là quan quyền lực cao công ty cổ phần nhiệm vụ chuẩn y điều lệ công ty nơi định vấn đề lớn mang tính chất chiến lợc công ty nh thông qua BCTC, kế hoạch sản xuất năm sau., bầu HĐQT ban kiểm soát, định racacs chiến lợc phát triển sản xuất kinh doanh cở sở trình bày chủ tịch HĐQT HĐQT Là quan quản lý công ty toàn quyền định vấn đềliên quan đến mục đích, quyền lợi công ty, bổ nhiệm miễm nhiệm, giám sát chức giám đốc phận quản lý công ty Ban kiểm soát Hoạt động độc lập với tổ chức khác, đợc đại hội cổ ddooong bầu với nhiệm vụ giám sát hoạt động công ty đợc trả thù lao nh quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo điều 88, 89, 90, 91, luật doanh nghiệp quy định Giám đốc điều hành Là cổ đông công ty đợc HĐQT bổ nhiệm, ngời tổ chức toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty dới lãnh đạo HĐQT Chịu trách nhiệm trớc HĐQT việc thực quyền nghĩa vụ đợc giao, nhiệm vụ ký keetscacs hợp đồng kinh tế quan hệ mở rộng đối tác công ty Phó giám đốc Chơng III : Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh 1.Nhận xét hạch toán nguyên vật liệu công ty cỉ phÇn May ViƯt Sinh NhËn xÐt chung Qua thời gian nghiên cứu thực tập, tiếp cận với thực tế công ty cổ phần May Việt Sinh, em thấy công ty cổ phần May Việt Sinh đơn vị sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ dần tự hoàn thiện thời gian tới công ty tiến xa Với kinh nghiệm trình độ quản lý, đội ngũ cán công nhân lành nghề, công nghệ kỹ thuật ngày dổi Công ty đãvàđang tìm chỗ đứng cho thị trờng gay gắt ngày phát triển Là doanh nghiệp trớcđây doanh nghiệp nhà nớc chuyên sản xuất sản phẩm vải loại chuyển sang thời kỳ đổi gặp nhiều khó khăn Từ công ty cổ phần hóa, nỗ lực cán công nhân viên, công ty bớc thích ứng với chế để đạt đợc kết tốt sản xuất kinh doanh Cùng với trởng thành lớn mạnh công ty, công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng, đăị biệt khâu quản lý hạch toán nguyên vật liệu không ngừng hoàn thiện mình, đáp ứng nhu cầu ngày cao hoạt động sản xuất kinh doanh Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh 2.1.Ưu điểm Về tổ chức máy kế toán Với hình thức tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung nh hiƯn nay, công ty đảm bảo đợc thống nhất, tập trung coogn tác kế toán, đảm bảo cho kế toán phát huy đầy đủ vai trò, chức tạo điều kiện thuận lợi cho phân công lao động, chuyên môn hóa nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán viên máy kế toán công ty đợc tổ chức tơng đối chặt chẽ với đội ngũ kế toán viên lực, nhiệt tình kinh nghiệm, đợc bố trí phù hợp với trình độ khả ngời góp phần đắc lực vào công tác hạch toán quản lý tài Công tác kế toán công ty dần đợc vi tính hóa, phòng đợc trang bị máy vi tính, máy tính đợc nối mạng với phục vụ cho việc cung cấp thông tin đợc xác nhanh chóng Về công tác quản lý nguyên vật liệu Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí nguyên vật liệu yếu tố chiếm tỷ trọng tơng đối lớn giá thành sản phẩm Việc tăng cờng giảm nguyên vật liệu hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu vấn đề quan trọng góp phần thực mục tiêu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm công ty cổ phần May Việt Sinh, vấn đề đợc ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm Nhìn chung công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty phần đáp ứng đợc nhu cầu quản lý Đối với nguyên vật liệu xuất kho, công ty áp dụng phơng pháp bình quân kỳ dự trữ Ưu điểm phơng pháp đơn giản, dễ làm, giảm bớt đợc khối lợng công việc ghi chép, tính toán hàng ngày kế toán Chính phơng pháp tính giá xuất kho phù hợp với đặc điểm công ty sử dụng phong phú, tháng hoạt động nhập, xuất, diễn liên tục thờng xuyªn  VỊ tỉ chøc, sư dơng hƯ thèng chøng từ kế toán Công tác tổ chức chứng từ kế toán công ty đợc thực tốt, đảm bảo cung cấp thông tin quản lý nh số lợng, chất lợng vấn đề nhập vào, xuất hàng tồn kho Các chứng từ nhập, xuất đợc lập, bảo quản, lu trữ theo quy định chế độ hành Việc luân chuyển chứng từ phòng kế toán, phòng kế hoạch vật t thủ kho đợc thực nhịp nhàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hạch toán nguyên vật liệu hiệu quả, xác nhanh chóng Về hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Hiện công ty áp dụng phơng pháp hạch toán chi tiết thẻ song song Phơng pháp u điểm dễ áp dụng giúp cho kế toán đối chiếu dễ dàng Ngoài sổ sách theo quy định, kế toán nguyên vật liệu mở thêm bảng chi tiÕt nhËp, xt vËt liƯu, sỉ chi tiÕt chi phí nguyên vật liệu Theo em, sáng tạo hợp lý công ty việc hạch toán nhập, xuất nguyên vật liệu diễn dễ dàng hơn, phục vụ cho việc đối chiếu chuyển số liệu cho kế toán tổng hợp] Về hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán tổng hợp khai thờng xuyên Phơng pháp độ xác cao, theo dõi đợc chặt chẽ tình hình nguyên vật liệu doanh nghiệp số lợng nguyên vật liệu nhiều, hoạt động nhập, xuất diễn liên tục bđòi hỏi phải đợc theo dõi, giám đốc thờng xuyên 2.2.Hạn chế Về tính giá nguyên vật liệu xuất kho Công ty sử dụng phơng pháp bình quân kỳ dự trữ để xác định giá trị nguyên vật liệu xuất kho Vì công việc tính toán dồn vào cuối tháng Trong nguyên vật liệu công ty đa dạng, phong phú, với nhiều danh điểm nguyên vật liệu Chính kế toán nguyên vật liệu sử dụng máy tính để xây dựng công thức tính giá cho danh điểm nguyên vật liệu nhng việc tính toán nhiều thời gian, ảnh hởng đến độ toán hàng kỳ Về hạch toán tổng hợp Vấn đề lập dự phòng Là doanh nghiệp sản xuất nên công ty sử dụng khối lợng lớn nguyên vật liệu Sản phẩm công ty mặt hàng may mặc : quần sooc, quần áo thể thao, váy Đây mặt hàng mang tính chất mùa vụ mà công ty phải thờng xuyên dự trữ khối lợng lớn nguyên vật liệu đảm bảo cho sản xuất Thế nhng công ty không thiết lập khoản dự phòng giá thị trờng biến động việc giá trị nguyên vật liệu tồn kho bị thấp giá thị trờng điều khó tránh khỏi Do đó, xét góc độ kế toán, công ty cha phản ánh thực chất chi phí sản xuất 2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh 2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công ty Tuy đợc cổ phần hóa nhng năm gần công ty cổ phần May Việt Sinh không ngừng hoàn thiện vafddang ngày mở rộng chiều sâu chiều rộng Trải qua nhiều khó khăn nhng đến công ty đứng vững thị trờng, phát triển hòa nhập kinh tế thị trờng hội nhập kinh tế quốc tế Một nguyên tắc mà công ty không ngừng quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, luôn cố gắng tìm biện pháp để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm để tăng cờng sức tiêu thụ thị trờng Để làm đợc điều công tác kế toán nói chung công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng không ngừng đợc hoàn thiện, vững Vì đặc điểm công ty xuất mặt hàng may mặc xuất sang nớc nên đòi hỏi chất lợng khắt khe Nguyên vật liệu đối tợng lao động, ba yếu tố thiết yếu trình sản xuất Gía trị nguyên vËt liƯu chiems tû träng rÊt lín tỉng chi phí sản xuất kinh doanh Việc đảm bảo nguyên vật liƯu cho s¶n xt cã ý nghÜa quan träng việc trì thờng xuyên, liên tục, góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn Quản lý tốt nguyên vật liệu từ khâu mua, dự trữ, sử dụng nguyên vật liệu điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Tùy thuộc vào đặc điểm nguyên vật liệu, yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp tiến hành lựa chọn hình thức phân loại, phơng pháp tính giá, phơng pháp hạch toán , cho phù hợp Dù áp dụng hình thức công ty phải tuân theo quy định tài kế toán đợc ban hành Nhìn chung công ty cổ phần May Việt Sinh áp dụng phơng pháp hạch toán nguyên vật liệu tơng đối hợp lý tuân theo quy định chế độ kế toán ban hành Tuy nhiên doanh nghiệp sản xuất nh công ty cổ phần May Việt Sinh công tác kế toán nói chung đặc biệt kế toán nguyên vật liệu quan trọng, đòi hỏi phải hoàn thiện cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế Sự không ngừng hoàn thiện công việc cần thiết giúp cho doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu kinh tế xã hội đồng thời khẳng định vị doanh nghiệp thị trờng không nớc mà quốc tế Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Về tính giá nguyên vật liệu xuất kho Theo em để tránh việc tính toán nhiều thời gian vào thwoif điểm cuối tháng, công ty nên xác định trị giá nguyên vật liệu xuất kho trở nên dễ dàng, giảm bớt khối lợng công việc cho kế toán viên Về hạch toán tổng hợp Lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho Cuối niên độ kế toán giá trị ( giá thị trờng) thực đợc số nguyên vật liệu tồn kho thấp giá gốc ta cần phải lập dự phòng Số dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đợc lập số chênh lệch giá gốc giá trị thực đợc số nguyên vật liệu tồn kho đó: Nợ TK 632 giá vốn hàng bán TK 159 dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trơng hợp số dự phòng phải lập kỳ kế toán năm lớn số dự phòng lập kỳ kế toán năm trớc ta tiếp tục lập dự phòng số chênh lêch Trờng hợp số dự phòngphải lập kỳ kế toán năm nhỏ số dự phòng lập kỳ kế toán năm trớc ta tiến hành nhập dự phòng: Nợ TK 159 dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 632 giá vốn hàng bán Kiểm nguyên vật liệu Trong trình bảo quản sử dụng nguyên vật liệu bị hao hụt, m¸t, h háng, kÐm phÈm chÊt, d thõa nhiỊu nguyên nhân khác Vì tất tợng thừa, thiếu nguyên vật liệu phải đợc xác định nguyên nhân rõ ràng từ để đề biện pháp xử lý Để hạch toán thừa, thiếu nguyên vật liệu kế toán sử dụng tài khoản sau: TK 1381 tài sản thiếu chờ xử lý TK 3381 tài khoản thừa chừ xử lý Căn vào kết kiểm kế toán tiến hành ghi sổ nh sau: Nếu phát thừa Nợ TK 152 Cã TK 3381 – sè nguyªn vËt liƯu thõa chờ xử lý Nếu phát thiếu Nợ TK 1381 – sè nguyªn vËt liƯu thiÕu chê xđ lý TK 152 Căn định xử lý hội đồng xủ lý kế toán ghi Xử lý số nguyên vật liệu thừa Nợ TK 3381 TK 711 Xử lý số nguyên vật liệu thiếu Nợ TK 632 thiếu không rõ nguyên nhân Nợ TK 111, 3341 – båi thêng trùc tiÕp Cã TK 1381 Về tổ chức công tác kế toán điều kiện áp dụng kế toán máy Hiện công ty cha áp dụng phần mềm kế toán hoàn chỉnh công ty trang bị cho phòng kế toán tài hệ thống máy vi tính nối mạng Điều làm giảm tiến độ công tác hạch toán kế toán, đặc biệt bào dịp cuối tháng, quý, năm công ty phải thực báo cáo toán hàng kỳ Hiện ngoiaf thị trờng nhiều phần mềm kế toán đợcthiết kế sẵn, song công ty chuyên sản xuất may mặc với quy mô không lớn, công ty nên xây dựng phần mềm kế toán riêng cho phù hợp với đặc điểm công ty mình.Điều mang lại hiệu lâu dài cho công ty Mục lục Lời nói đầu Chơng I Một số vấn đề chung công ty cổ phần May việt Sinh I Qúa trình hình thành phát triển công ty cổ phần May việt Sinh II Đặc điểm tổ chức máy quản lý đơn vị Sơ đồ tổ chức máy quản lý Chức năng, nhiệm vụ phòng ban III Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất quy trình công nghệ sản phẩm đơn vị Sơ đồ tổ chức hệ thồng sản xuất IV Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán Sơ đồ tổ chức máy công ty Chức năng, nhiệm vơ cđa c¸c bé phËn bé m¸y kÕ to¸n Hình thức sổ kế toán áp dụng công ty Chơng II Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh I Khái niệm chung nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu công ty cổ phần May việt Sinh Phân loại nguyên vật liệu II Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Chøng tõ sư dơng Thđ tơc nhËp kho, xt kho Phơng pháp hạch toán chi tiết III Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phơng pháp KKTX Hạch toán nghiệp vụ nhập kho NVL Hạch toán tổng hợp xuất kho NVL Chơng III Hoàn thiện kế toán VNL công ty cổ phần May Việt Sinh Nhận xét hạch toán NVL công ty Thực trạng công tác kế toán NVL công ty cổ phÇn May viƯt Sinh Mét sè ý kiÕn nh»m hoàn thiện coongtacs hạch toán NVL công ty cổ phần May Việt Sinh Kết luận Nguyên vật liệu yếu tố quan trọng, thiếu daonh nghiệp sản xuất, mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý việc nâng cao chất lợng, hạ giá thành sản phẩm Thông qua việc kế toán NVL cách chặt chẽ, chuẩn mực kế toán hành doanh nghiệp quản lý tốt vật t, ngăn ngừa tợng mát, lãng phí, việc sử dụng, góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm qua nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị trờng Sau thời gian thực tập công ty cổ phần May Việt Sinh em thấy với phát triển công ty, hệ thống quản lý nói chung máy kế toán nói riêng, phần hành kế toán vật liệu không ngừng đợc hoàn thiện đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh phục vụ kịp thời cho trình sản xuất đợc hoạt động liên tục Mặc dù cố gắng phản ánh thực trạng đa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán song viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc giúp đỡ góp ý, bổ sung thầy để viết em đợc hoàn thiện Một lần em, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ giáo Nguyễn Thị Lời giúp đỡ nhiệt tình phòng kế toán giúp em hoàn thành viết Em xin chân thành cảm ơn! Nam Định ngày 15 tháng năm 2008 Sinh viên thực tập Trần Thị Bích Ngọc ... công ty cổ phần May Việt Sinh Chơng II : Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Chơng III : Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Chơng I :... kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh I.Khái niệm chung nguyên vật liệu công ty cổ phần May Việt Sinh Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 1.1.Khái niệm chung nguyên vật liệu Nguyên. .. số vấn đề chung công ty cổ phần May Việt Sinh I Qúa trình hình thành phát triển công ty cổ phầm May Việt Sinh Công ty cổ phần May Việt Sinh doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc sở công nghiệp, trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may việt sinh , Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may việt sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay