Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nông nghiệp

42 59 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 22:43

Lời mở đầu Để giúp sinh viên hiểu rõ đặc điểm tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, phần tập trung làm rõ số nội dung sau: - Tìm hiểu đặc điểm sản xuất quản lý sản xuất doanh nghiệp sản xuất nơng nghiệp từ ảnh hưởng đến tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản kế toán để hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tương tự doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Tuy nhiên, đặc thù hoạt động sản xuất doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đa dạng nên chương giúp hướng dẫn sinh viên cách mở chi tiết TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để theo dõi việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm loại hoạt động, lĩnh vực sản xuất loại sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, trình làm bài, chúng em khơng tránh khỏi số sai sót, mong dẫn thêm để làm hoàn thiện Mục lục Phần 1: Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nông nghiệp Khái quát hoạt động sản xuất nơng nghiệp Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nông nghiệp 2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kì tính giá thành 2.2 Kết cấu giá thành sản phẩm nông nghiệp 2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 2.4 Phương pháp tính giá thành 2.5 Chứng từ, tài khoản sử dụng, phương pháp phản ánh Kế tốn chi phí giá thành sản phẩm ngành trồng trọt 3.1 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ngắn ngày 3.2 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trồng lần thu hoạch nhiều lần 3.3 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lâu năm Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ngành chăn ni 4.1 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni súc vật sinh sản 4.2 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni súc vật lấy sữa 4.3 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn nuôi súc vật lấy thịt 4.4 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni gia cầm 4.5 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni ong 4.6 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni cá Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngành chế biến Phần 2: Hệ thống chi phí dựa hoạt động (ABC) KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NƠNG NGHIỆP Khái quát hoạt động sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp ngành sản xuất vật chất quan tạo lương thực, thực phẩm đáp ứng cho nhu cầu xã hội, làm nguyên liệu cho ngành cơng nghiệp tạo phận đáng kể xuất Sản xuất nông nghiệp bao gồm ngành chủ yếu ngành trồng trọt ngành chăn ni, ngồi có hoạt động chế biến mang tính chất cơng nghiệp Nếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp gồm hoạt động chính: a Hoạt động sản xuất kinh doanh chức năng: hoạt động gắn liền với trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản chủ yếu b Hoạt động phục vụ: hoạt động nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho hoạt đông chức dịch vụ tưới tiêu, cày bừa, sản xuất phân bón,… Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: Gắn liền với đất đai, tư liệu sản xuất chủ yếu thay Đặc điểm chi phối trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng đất đai gắn liền với phạm vi, địa hình, điều kiện tự nhiên khác sách tài kinh tế khác mang tính đặc thù nơng nghiệp Đối tượng sản xuất trồng, vật ni có quy luật phát sinh, phát triển riêng biệt, làm tạo nên tính đa dạng phức tạp tổ chức theo dõi đầu tư, chi phí đối tượng cụ thể để xác định cấu trồng, vật nuôi phù hợp, đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh xác định kết hoạt động kinh doanh Sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, thời gian lao động nhỏ thời gian sản xuất mức hao phí lao động có khác biệt lớn giai đoạn định trình sản xuất Luân chuyển sản phẩm nội doanh nghiệp nông nghiệp diễn phổ biến thể sản phẩm kì làm vật liệu cho kì sau, sản phẩm ngành làm vật liệu cho ngành khác, chí là, có chuyển hóa đặc biệt: đối tượng chi phí sản xuất dở dang, thương phẩm, dạng tư liệu sản xuất Đặc điểm chi phối đến việc xác định phương pháp tính giá thành cung cấp lẫn nhau, phục vụ cho nhu cầu đánh giá đắn hiệu kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sản xuất nông nghiệp trải địa bàn rộng, quản lí sử dụng tài sản, vốn, lao động có khác biệt liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội định Đặc điểm chi phối đến tổ chức máy kế toán tổ chức thu nhập cung cấp nguồn thông tin phục vụ cho yêu cầu hoạch toán kinh tế nội yêu cầu khoán sản phẩm nông nghiệp Tất đặc điểm chi phối đến cơng tác kế tốn, đặc biệt, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nông nghệp cần nghiên cứu để vận dụng phù hợp từ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán, phương pháp kế toán việc tổ chức máy kế toán Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nơng nghiệp 2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kì tính giá thành • Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất loại trồng, vật nuôi; phạm vi, địa bàn sản xuất; đội sản xuất Điểm cần ý là, hoạt động sản xuất nơng nghiệp, chi phí bao gồm thuế giá trị gia tăng có liên quan • Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản phẩm loại trồng, vật nuôi sản phẩm thu hoạch theo diện tích trồng trọt • Kì tính gia thành tiến hành định kì hàng q, hàng năm tính theo mùa vụ 2.2Kết cấu giá thành sản phẩm nông nghiệp Gồm khoản mục chi phí sản xuất:  Chi phí ngun vật liệu trực tiếp: gồm tồn chi phí nguyên liệu, vật liệu dùng trực tiếp trồng trọt, chăn ni giống, phân bón,…  Chi phí nhân cơng trực tiếp: gồm tồn tiền lương khoản trích theo lương người lao động tham gia trơng trọt, chăn ni  Chi phí sản xuất chung: gồm tồn chi phí sản xuất sản phẩm nơng nghiệp liên quan đến việc phục vụ, quản lí trông trọt, chăn nuôi đội, nông trường 2.3Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì Sản phẩm dở dang cuối kì nơng nghiệp vật ni, trồng chưa thu hoạch Cũng giống lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì nơng nghiệp tiến hành phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo sản lượng hoàn thành tương đương, theo chi phí định mức,…  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí ngun vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất dở dang cuối kì Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dở dang đầu kì = Số lượng sản phẩm + + hồn thànhChi phí ngun vật liệu + phát sinh kì Số lượng sản phẩm x dở dang cuối kì Tỉ lệ hoàn thành x Số lượng sản phẩm dở dang x cuối kì Tỉ lệ hồn thành Nếu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh toàn từ đầu quy trình sản xuất, tỷ lệ hồn thành khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm dở dang cuối kì 100%  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo sản lượng hồn thành tương đương Tính theo cơng thức: Chi phí sản xuất dở dang cuối kì Trường hợp: = Số lượng sản phẩm dở dang cuối kì quy đổi thành sản phẩm hoàn thành tương đương x Chi phí sản xuất tính cho đơn vị sản phẩm hồn thành tương đương Chi phí sản xuất phát sinh tồn từ đầu quy trình sản xuất, tham gia vào sản phẩm hoàn thành sản phẩm dở dang cuối kì cung mức độ 100%: Chi phí sản xuất dở dang cuối kì Chi phí sản xuất dở dang + đầu kì Chi phí sản xuất phát sinh kì = = Số lượng sản phẩm dở dang cuối kì x Số lượng sản phẩm hồn thành kì Số lượng sản phẩm dở dang cuối kì + Những chi phí phát sinh theo tiến độ sản xuất tham gia vào sản phẩm hoàn thành sản phẩm dở dang theo mức độ thực hiện: Chi phí sản + xuất dở dang đầu kì Chi phí sản xuất phát sinh kì Chi phí sản xuất x dở dang = Số lượng sản Số lượng sản Tỉ lệ cuối kì hồn phẩm hồn phẩm dở + x thành thành kì dang cuối kì Tỉ lệ Số lượng x hoàn sản phẩm thành dở dang cuối kì  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí định mức (chi phí kế hoạch): Chi phí sản xuất dở dang cuối kì = Σ Số lượng sản phẩm dở dang cuối kì 2.4 Phương pháp tính giá thành Tỉ lệ x hồn x thành Định mức chi phí sản xuất Trong sản xuất nơng nghiệp, tính giá thành lựa chọn phương pháp tính giá thành cơng nghiệp như: phương pháp giản đơn, phương pháp hệ số, phương pháp tỉ lệ,… 2.5Chứng từ, tài khoản sử dụng, phương pháp phản ánh a Chứng từ sử dụng: phiếu xuất kho, bảng phân bổ nguyên vật liệu, bảng toán tiền lương, bảng phân bổ khấu hao,… b Tài khoản sử dụng: i Tk 621 “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp” ii Tk622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp” iii Tk 627 “Chi phí sản xuất chung” iv Tk 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” v Tk 631 “Giá thành sản xuất” Kế toán chi phí giá thành sản phẩm ngành trồng trọt 3.1.Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ngắn ngày Cây ngắn ngày bao gồm loại trồng có thời gian canh tác tính từ lúc làm đất, gieo trồng đến thu hoạch sản phẩm vòng năm trở lại bao gồm: loại lương thực, thực phẩm, công nghiệp ngắn ngày, làm thức ăn gia súc loại ngắn ngày khác Chi phí sản xuất ngắn ngày phát sinh gắn liền với giai đoạn canh tác phân loại: • Chi phí làm đất • Chi phí gieo trồngChi phí chăm sóc • Chi phí thu hoạch Sơ đồ hạch toán TK 152, 153, 214, TK 154 Cây Ngắn Ngày TK 621 [1] [4] TK 111, 152, DDDK [9] [7] TK 155 TK 622 [2] [10] [5] [7] TK 627 [3] TK 632 [6] [7] [7] DDCK [8] Giải thích sơ đồ: [1] Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp liên quan đến làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoach; [2] Tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch; [3] Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh liên quan đến ngắn ngày; [4] Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; [5] Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp; [6] Kết chuyển chi phí sản xuất chung; Sản lượng cá ước tính lại cuối = năm thu vào năm sau Số lượng cá ước tính năm trước lưu lại Số lượng cá ước tính bị chết Trọng lượng BQ x cá năm trước lưu lại + Số Số lượng lượn cá thịt g cá thả nuôi - ước thêm tính bị năm chết x Trọng lượng BQ cá thịt nuôi năm Sản lượn g cá - thu năm Vậy, chi phí sản xuất chuyển năm sau xác định: Chi phí chuyển sang năm = sau Chi phí năm trước chuyển + sang Chi phí phát sinh kì x Sản lượng cá thu kì + Sản lượng cá lại ước thu năm sau Sản lượng cá lại ước thu năm sau Từ đó, xác định giá thành kg cá thịt theo công thức: Giá thành kg cá = thịt Chi phí năm trước chuyển sang + Chi phí phát sinh năm Chi phí chuyển sang năm Giá trị sản phẩm phụ Trọng lượng cá thịt thu năm Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngành chế biến Ngành chế biến hoạt động sản xuất doanh nghiệp nơng nghiệp tổ chức với mục đích chế biến sản phẩm ngành trồng trọt chăn nuôi tạo nhằm vừa làm tăng giá trị sản phẩm, vừa thuận lợi cho việc bảo quản tổ chức tiêu thụ nước Hoạt động sản xuất ngành chế biến có tính chất cơng nghiệp nguồn ngun liệu lại phụ thuộc vào tính hình sản xuất ngành trồng trọt chăn ni nên mang tính thời vụ Do vậy, kỳ tính giá thành sản phẩm chế biến quy định tính lần vào cuối năm Trong năm, sản phẩm đựơc hạch toán theo giá hạch toán, cuối năm điều chỉnh chênh lệch theo giá thành thực tế Sơ đồ hạch toán: Tk 154 SX Trồng Trọt Tk 154 SX Chăn Nuôi TK 632 [1] TK 512 TK 621 TK 154 Sản Xuất Chế Biến [2] [8] TK 155, 157, 632 TK 111, 112, 331,… [3] [7] TK 152 [4] TK 334, 338,… TK 622 [5] TK 334, 214,153,… TK 627 [6] Giải thích sơ đồ: [1] Giá vốn sản phẩm ngành trồng trọt chăn nuôi cung cấp cho ngành chế biến; [2] Giá thành tiêu thụ nội sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi đưa vào chế biến; [3] Nguyên vật liệu mua từ bên (từ hộ sản xuất cá thể, từ kinh tế phụ cán công nhân viên doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp khác); [4] Giá trị nguyên vật liệu xuất kho đưa vào chế biến; [5] Tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp; [6] Tập hợp chi phí sản xuất chung; [7] Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh kỳ; [8] Giá thành sản phẩm ngành chế biến Hệ Thống Chi Phí Dựa Trên Hoạt Động Ngày nay, cạnh tranh manh tính tồn cầu, mơi trường kinh doanh, công nghệ thay đổi mẽ buộc tổ chức thay đổi tư lại lương lai tổ chức chiến lược cạnh cạnh, hệ thống quản trị chi phí phải thiết kế lại nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho việc định chiến lược Việc xác định chi phí lợi nhuận tổ chức gặp nhiều khó khăn, thiết lập cơng cụ hỗ trợ định phải tính tới yếu tố “chi phí” “hiệu quả” Câu hỏi đặt mơ hình kế tốn chi phí truyền thống thực giúp nhà quản trị định cho tương lai tổ chức hay không, mà mức độ “tương quan” đối tượng chi phí tiêu dùng nguồn lực khơng tương quan cao Một phương pháp phân bổ chi phí hệ thống chi phí dựa hoạt động (Activity Based Costing) đời, hệ thống phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng tính chi phí sản phẩm, dịch vụ khách hàng hỗ trợ nhà quản trị định sản xuất cạnh tranh hiệu • Chi phí theo quan điểm ABC Mơ hình kế tốn chi phí dựa hoạt động chấp nhận rộng rãi ngành sản xuất, dịch vụ, tổ chức phi phủ nhiều quốc gia bao gồm American Expresss, Cambridge Hospital Community Health Network, Carrier Corporation, GE Medical Systmes U.S Postal Service Kế tốn chi phí dựa hoạt động phương thức tính chi phí thiết kế để cung cấp cho nhà quản trị thông tin chi phí cho hoạch định chiến lược, định khác ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp xem chi phí “định phí” biến phí Kế tốn chi phí dựa hoạt động thường dụng cơng cụ hỗ trợ q trình định thay hệ thống chi phí cơng ty áp dụng Hầu hết tổ chức thiết kế hệ thống kế toán chi dựa hoạt động hệ thống chi phí thứ hai, hệ thống chi phí quan quản lý chấp nhận để lập báo cáo tài phát hành bên ngồi hệ thống kế tốn chi phí dựa hoạt động sử dụng cho định quản trị nội quản lý hoạt động nội tổ chức Trong thực hành, hệ thống kế toán chi phí ABC biết đến “lãng phí” Các nhóm tư vấn đưa việc áp dụng hệ thống kế tốn chi phí dựa hoạt động với đặc điểm khác nhau, công ty diễn giải hệ thống kế tốn chi phí dựa hoạt động khác Vì có nhiều khác thiết lập vận hành hệ thống, tập trung đưa phương thức “vận dụng hiệu nhất” công cụ cung cấp cho người quản lý với thông tin hữu dụng để định chiến lược Chúng ta chấp nhận hệ thống ABC công cụ để cải tiến hoạt động gia tăng cạnh tranh thay hệ thống kế tốn chi phí truyền thống Chúng ta biết hệ thống chi phí truyền thống, chi phí sản xuất chung dùng để tính giá thành sản phẩm cho mục đích đánh giá hàng tồn kho tính giá vốn hàng bán để lập báo cáo tài Ngược lại, kế tốn chi phí dựa hoạt động thiết lập để quản lý, định chi phí sản xuất chung đưa thức hệ thống ABC hỗ trợ định với việc xem định phí biến phí Để vận dụng cách tốt hệ thống ABC xem qua số khác biệt với hệ thống kế tốn chi phí truyển thống theo năm cách sau: Hệ thống ABC phân bổ hai loại chi phí sản xuất ngồi sản xuất cho sản phẩm Hệ thống ABC không phân bổ tồn chi phí sản xuất cho sản phẩm Hệ thống ABC tập hợp nhiều nhóm chi phí, chúng tính cho sản phẩm đối tượng chi phí phát sinh dựa tiêu thức đo lường hoạt động Hệ thống ABC tập hợp chi phí dựa nhiều tiêu thức Trong mơ hình chi phí truyền thống chi phí phân bổ chủ yếu theo cơng lao động trực tiếp Nhưng nhiều trình, chi phí sản xuất chung tăng lên chi phí lao động trực tiếp giảm đa dạng phức tạp sản phẩm gia tăng Tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung, hay mức độ hoạt động đơn vị, phải dựa việc đo lường mức độ hoạt động dựa ước tính mức độ hoạt động Hệ thống chi phí dựa hoạt động: dòng di chuyển chi phí từ nguồn lực đến sản phẩm • Đo lường chi phí theo hệ thống kế tốn chi phí dựa hoạt động • Chi phí ngồi sản xuất chi phí theo ABC: Trong mơ hình kế tốn chi phí truyền thống, có chi phí sản xuất phân bổ cho sản phẩm Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận chi phí thời kỳ khơng phân bổ cho sản phẩm Tuy nhiên có nhiều chi phí ngồi sản xuất có cấu thành sản phẩm, bán hàng, phân phối, chi tiết sản phẩm Ví dụ, khoản hoa hồng nhân viên kinh doanh, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hành sản phẩm liên quan tới sản phẩm cụ thể Vì hiểu chi phí sản xuất chung đề cập tới chi phí ngồi sản xuất khoản chi phí sản xuất chung trực tiếp.Trong kế toán chi dựa hoạt động, sản phẩm nhận phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí ngồi sản xuất liên quan tới sản phẩm phân bổ chúng có hoạt động liên quan tới sản phẩmChi phí sản xuất chi phí theo ABC: Mơ hình chi phí truyền thống tất chi phí sản xuất phân bổ cho sản phẩm chúng khơng liên quan tới sản phẩm.Ví dụ, chi phí bảo vệ khơng ảnh hưởng tới chi phí sản phẩm, dù việc sản xuất diễn hay khơng diễn Trong ABC, chi phí phân bổ cho sản phẩm có quan hệ mật thiết với nguồn gốc chi phí sản phẩm •Hệ số phân bổ chi phí sản xuất chung: Hệ số phân bổ chi phí sản xuất chung tính dựa yếu tố phân bổ theo số lao động trực tiếp số máy chạy Khi hệ thống chi phí phát triển từ thời kỳ 1880, liệu chi phí hoạt động tập hợp tay, tính tốn giấy bút chì công ty thường dựa tập hợp chi phí chi phí sản xuất chung cho tồn hay phận Chi phí lao động trực tiếp chọn làm tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chung Chi phí lao động trực tiếp ghi nhận để tính lương tính tốn thời gian lao động trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ Chi phi lao động trực tiếp chiếm phầm lớn giá thành sản phẩm, đặc biệt nhà quản trị tin lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung có mối tương quan cao với (nếu hai biến phí quan hệ mật thiết với nhau) cuối cùng, hầu hết công ty sản xuất giới hạn sản phầm, yêu cầu nguồn lực giống cho sản phẩm, dẫn tới có khác việc phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm khác nhau.Trong điều kiện vậy, khơng hiệu có qúa nhiều chi tiết hệ thống chi phí Trong điều kiện thay đổi, nhiều công ty bán nhiều sản phẩm, dịch vụ tiêu dung nhiều nguồn lực khác Như vậy, hệ thống chi phíchi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm không chấp nhận nhiều nhà quản lý không tin chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung có mối tương quan cao với nhau, yếu tố khác có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chi phí sản xuất chung Trong liên kết kinh tế, chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung đa chuyển dịch theo hướng đối lập Chi phí lao động trực tiếp giảm xuống chi phí sản xuất chung lại gia tăng nhanh chóng Nhiều cơng việc trước thực tay, tự động hóa – cầu thành lên phần lớn chi phí sản xuất chung Hơn nữa, sản phẩm ngày khác xa Các công ty gia tăng sản phẩm dịch vụ vể số lượng, chất lượng độ phức tạp Quản lý hỗ trợ sản phẩm có nhiều mức độ khác sử dụng nguồn lực chi phí sản xuất chung lên lịch sản xuất, thiết kế sản phẩm mẫu, nhiều chi phí nguồn lực sản xuất chung khơng có liên quan nhiều tới chi phí nhân công trực tiếp với công việc thực thơng qua máy vi tính, thiết bị cơng nghệ làm giảm chi phí tập hợp xử lý liệu phức tập hệ thơng chi phí hệ thống ABC giảm chi phí để thiết lập vận hành hệ thống Mặc dù vậy, chi phí nhân công trực tiếp chấp nhận rộng rãi tính chi phí sản xuất chung cho sản phẩm với mục đích thiết lập báo cáo bên ngồi (báo cáo tài chính) Chi phí nhân cơng trực tiếp dùng để tính hệ số phân bổ chi phí sản xuất chung chi phí sản xuất chung chi phí lao động trực tiếp có mối tương quan cao Thực tế, hầu hết công ty giới phân bổ chi phí sản xuất chung dựa chi phí nhân cơng trực tiếp số máy chạy •Hệ số phân bổ chi phí phận: Theo cách phận có hệ số phân bổ chi phí Ví dụ, chi phí sản xuất chung phận máy phân bổ chi phí dựa số máy chạy, ngược lại chi phí sản xuất chung phận khác phân bổ dựa chi phí nhân cơng trực tiếp phận Hệ số phân bổ chi phí phận khơng hợp lý trường hợp công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm, lơ sản phẩm, tính phức tạp sản phẩm Dẫn đến hệ số phân bổ chung chịu tác động nhiều yếu tố khác loại sản phẩm phận, số lơ hàng u cầu, tính phức tạp sản xuất sản phẩm Hệ thống kế toán chi phí dựa hoạt động cơng cụ để diễn đạt nhân tố thực tế phát sinh xác định giá thành Nó hữu dụng xác định hoạt động thiết lập lô hàng, sử lý các đơn đặt hàng…, hoạt động cho biết tiêu tốn nguồn lực nguyên nhân chi phí tác động lên hoạt động Hoạt động kiện sử dụng nguồn lực sản xuất chung chi phí biểu qua hoạt động phân bổ cho sản phẩm, xác định nguồn gốc hoạt động • Chi phí thiệt hai theo quan điểm ABC Theo kế toán chi truyền thống, thiệt hại sản xuất tính dựa thời gian, thời điểm ngưng sản xuất dự kiến với phần chi phí sản xuất chung tương ứng dự kiến Chi phí thiệt hại sản xuất định mức phân bổ cho sản phẩm dựa hệ số phân bổ chi phí, hệ số phân bổ chi phí tính cách chi phí sản xuất chung định mức chia cho tiêu thức đo lường thiệt hai số máy hoạt động, sô lao động Kết việc phân bổ không hữu dụng, phân bổ khơng hợp lý cho sản phẩm Ngồi ra, việc chi phí thiệt hại sản xuất định mức giảm xuống chi phí sản xuất chung tăng lên bời phẩn chi phí cố định chi phí sản xuất chung nhỏ hơn, điều làm cho giá thành đơn vị tăng lên Theo quan điểm hệ thống chi phí dựa hoạt động chi thiệt hại, khơng phân bổ cho đối tượng tính chi phí, chi phí thiệt hai coi chi phí thời kỳ phản ánh báo cáo tài khoản mục hàng tồn kho, giá vốn hàng bán Sự thay đổi cơng nghệ lĩnh vực sản xuất mơ hình chi truyền thống khơng sử dụng nhiều cơng ty Hệ thống chi phí dựa số thời gian dài thực khơng mang lại tính hữu dụng việc đo lường giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất chung tăng lên chi phí lao động trực tiếp giảm xuống Bên cạnh chu kỳ sản phẩm giảm xuống, mức độ hoạt động phức tạp ngày tăng làm cho việc thiết lập hệ thống chi phí phù hợp với mơi trường cần thiết • Phân bổ nguồn lực vào hoạt động Các chi phí nguồn lực tiêu hao giai đoạn không tập hợp trực tiếp vào hoạt động đối tượng chịu chi phí phân bổ tiếp đến hoạt động ABC - Phân bổ chi phí vào hoạt động vào đối tượng chịu chi phí Để phân bổ chi phí hoạt động tới đối tượng chịu chi phí giai đoạn này, đòi hỏi phải lựa chọn nhiều tiêu thức phân bổ cho chi phí hoạt động Tiêu thức phân bổ giai đoạn gọi tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động (Activity cost driver) Theo quan điểm nhà nghiên cứu Colin Drury, Robert S.Kaplan… có có ba loại tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động: - Tiêu thức phân bổ dựa số lần thực - Tiêu thức phân bổ dựa số thời gian thực - Tiêu thức phân bổ dựa mức độ thực IV Tiêu thức phân bổ chi phí hoat động 1.Các tiêu thức phân bổ chi phíTrong giai đoạn một: Một hoạt động xác định, tổng chi phí hoạt động cần phải tính tốn Trước tiên, nhóm chi phí liên quan đến hoạt động phải ghi nhận Ví dụ, chi phí hoạt động cho việc “lập báo giá” bao gồm chi phí từ nhóm khác lương, th mướn, tiện ích, văn phòng phẩmc Ví dụ, chi phí th mướn liên quan đến hoạt động lập báo giá tác động số mét vuông sử dụng, đó, chi phí lương tác động thời gian mà người nhân viên sử dụng cho hoạt động •Trong giai đoạn hai: Trong giai đoạn hai, hoạt động tính cho sản phẩm việc sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí giai đoạn hai Cũng tiêu thức phân bổ chi phí giai đoạn một, thơng tin cần thiết cho tiêu thức phân bổ chi phí giai đoạn hai khơng dễ dàng có sẵn để thể tỉ lệ tương ứng cho loại sản phẩm Ví dụ, việc ấn định cước phí chuyên chở cho sản phẩm tương đối phức tạp Khi thiếu liệu thực tế, ước lượng gần chi phí hoạt động sử dụng sản phẩm điều cần thiết Các phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin công việc cần thiết để đạt xác chi phí sản phẩm cuối Một phần quan trọng liệu yêu cầu tỉ lệ cần thiết giai đoạn hệ thống ABC Mỗi hoạt động sử dụng phần nhóm chi phí Tương tự vậy, sản phẩm sử dụng đến phần hoạt động Như đề cập từ trước, tỉ lệ thường thể cho phần tổng thể chi phí hay hoạt động Ví dụ, hoạt động lập báo giá sử dụng 0,1 (10%) chi phí hành Có nhiều cách để thu tỉ lệ phương pháp cụ thể tác động đến độ xác mong muốn Ba phương pháp có mức độ xác liệu sử dụng việc ước lượng tỉ lệ theo thứ tự ước đoán, đánh giá hệ thống, thu thập liệu thực tế •Ước đốn: Trong trường hợp mà khơng thể có số liệu thực tế việc thu thập số liệu tốn kém, ước đốn để tính tỉ lệ Việc ước đốn hợp tác thực phận quản lý, phận tài chính, nhân viên điều hành có liên hệ trực tiếp đến trung tâm tính chi phí Nhóm đưa ước đốn tỉ lệ chi phí phân bổ hai giai đoạn phương pháp ABC Mức độ xác dựa vào kết hợp người nhóm, kiến thức họ trung tâm chi phí •Đánh giá hệ thống: Một phương pháp khoa học để thu tỉ lệ cho việc tính tốn chi phí việc sử dụng kỹ thuật hệ thống áp dụng q trình phân tích thứ bậc (AHP- Analytic Hierarchical Process) (Saaty, 1982; Golden,Wasil, Harker, 1989) AHP cơng cụ thích hợp nhằm đưa ý kiến cá nhân chủ quan thành thông tin thể khách quan tỉ lệ Ví dụ, giả sử doanh nghiệp cần phân bổ chi phí xăng dầu ba hoạt động chạy máy, giao hàng, bảo trì Thơng qua việc đặt câu hỏi cho phận tiêu thụ nguồn lực yêu cầu họ đánh giá tỉ lệ phần trăm chi phí xăng dầu thời đoạn định, AHP đưa phần trăm chi phí phân bổ chúng đến hoạt động thích hợp AHP sử dụng giai đoạn hai phân bổ chi phí từ hoạt động đến sản phẩm Trong bước này, điều quan trọng phải xác định tiêu thức phân bổ chi phí thích hợp để đạt mức độ xác mong muốn Ví dụ, giả sử doanh nghiệp mong muốn ấn định chi phí bán hàng đến sản phẩm Một phương pháp ước lượng mức độ hoạt động bán hàng cần thiết sản phẩm Giả sử doanh nghiệp sản xuất năm sản phẩm Sản phẩm A sản phẩm có tiếng, nỗ lực hoạt động bán hàng tương đối thấp, sản phẩm B, C, D giai đoạn dòng đời sản phẩm sản phẩm E, sản phẩm mới, tiêu tốn nhiều thời gian nỗ lực cho việc bán hàng Thay phân bổ đồng chi phí bán hàng cho sản phẩm, AHP có thễ đưa ước lượng cho phép cơng ty tính chi phí đến sản phẩm cách xác Bước doanh nghiệp cần phải xác định tiêu thức thể mối quan hệ chi phí hoạt động sản phẩm Trong ví dụ cụ thể này, khu vực bán hàng thời gian sử dụng để thương thảo với khách hàng sản phẩm xem tiêu thức liên hệ Sau đó, chi phí bán hàng xếp hạng sản phẩm theo khoảng cách cần thiết giao hàng Việc xếp hạng sản phẩm thiết lập theo tỉ lệ thời gian cho khách hàng Cuối cùng, cách xếp hạng chủ quan hoạt động bán hàng kết hợp lại để tính tỉ lệ phân bổ chi phí bán hàng năm loại sản phẩm •Thu thập liệu thực tế: Phương pháp xác tốn nhiều chi phí để tính tốn tỉ lệ cần thiết thu thập liệu thực tế Trong hầu hết trường hợp, người ta phải tổ chức máy thu thập, ghi nhận liệu thực tế đòi hỏi thiết bị hỗ trợ cho việc thu thập thông tin Hơn nữa, việc thu thập liệu phải thời điểm điều tra viên yêu cầu phải có kinh nghiệm Kết thường phân tích cơng cụ thống Ví dụ, lấy mẫu cơng việc sử dụng để ước lượng tỉ lệ thời gian dành cho việc giám sát sản xuất sản phẩm cụ thể Trong trường hợp này, nhân viên giám sát hỏi vào thời điểm ngẫu nhiên để xác định sản phẩm giám sát Dựa liệu này, ta thu thập thông tin cần thiết V.Thiết kế hệ thống chi phí tối ưu: Hệ thống chi phí dựa hoạt động có khả phân bổ chi phí đến sản phẩm từ hoạt động kinh tế doanh nghiệp ví dụ, chi phí chuẩn bị máy móc phân bổ sở số lần chuẩn bị máy móc ứng vớitừng sản phẩm chi phí phục vụ tính ngược lại cho cơng việc thực để trì sản phẩm doanh nghiệp chi phí quản lý khách hàng tính cho đơn đặt hàng, cho lần phản hồi yêu cầu khách hàng cho việc tiếp thị sản phẩm đến khách hàng cụ thể Hệ thống ABC sử dụng nhiều ước tính Ví dụ, hệ thống sử dụng tiêu thức phân bổ dựa nghiệp vụ để ước tính chi phí nguồn lực tiêu tốn cho hoạt động tập hợp chi phí cách chi tiết ( tính trực tiếp thơng qua tiêu thức phân bổ chi phí dựa chất lượng ) cho lần thực hoạt động Hoặc hệ thống ước tính chi phí máy chạy cách tính bình qn chi phí mua, chi phí bảo trì, chi phí vận hành máy thời kì Những ước tính thực hiện, khơng phải khơng thể tính chi phí thực tế cho hoạt động mà chi phí việc tính trực tiếp, chi phí cho hoạt động q cao dẫn đến không hiệu kinh tế Về nguyên tắc, muốn tính chi phí sản phẩm xác, việc xây dựng hệ thống ABC phài chi tiết tốn Vì khơng lầm lẫn việc tăng cường sử dụng ước tính từ hệ thống ABC ( thiết kế theo xét đoán cá nhân nhà quản trị, có cân nhắc đến chi phí – lợi ích ) với việc phân bổ tùy tiện, khơng thể có hệ thống ABC thiết kế đầy đủ Khi việc phân bổ tùy tiện thực hiện, khơng có mối quan hệ ngun nhân – kết thiết lập đối tượng tâp hợp chi phí với chi phí nguồn lực Trong hệ thống ABC, phân bổ chi phí nguồn lực dựa vào hoạt động, hay vào sản phẩm, dịch vụ khách hàng gắn liền với tiêu thức phân bổ chi phí phù hợp, thể mối quan hệ nguyên nhân – kết đối tượng tập hợp chi phí với chi phí nguồn lực Mục tiêu việc xây dựng hệ thống ABC đủ khơng phải để có hệ thống chi phí xác Giả sử Doanh nghiệp có tham vọng tính xác chi phí nguồn lực thực tế phát sinh cho sản phẩm sản xuất ra, cho lần thực dịch vụ, cho khách hàng phục vụ Để đạt đươc tham vọng cần phải xây dựng hệ thống chi phí đồ sộ tốn Tuy nhiên, hệ thống chi phí đơn giản nhiều ( có khoảng 30 – 50 hoạt động, sử dụng ước tính hợp lí với nhiều tiêu thức phân bổ dựa nghiệp vụ, số tiêu thức phân bổ dựa chất lượng ) lại tính xác chi phí với sai lệch từ 5% - 10% Hệ thống chi phí truyền thống khó đạt mục tiêu Nhiều chuyên gia kế toán quản trị cho tỉ lệ 90% ( cao hơn) lợi ích từ việc tính xác chi phí sản phẩm đạt thơng qua hệ thống ABC đơn giản Vấn đề đặt để có hệ thống chi phí tối ưu, cân chi phí sai sót từ việc ước lượng xác với chi phí đo lường Hệ thống chi phí truyền thống không tốn kem để thực hiện, lại cho sai lệch lớn chi phí hoạt động, quy trình, sản phẩm, dịch vụ hay khách hàng Hậu nhà quản trị gặp phải sai lầm lớn định, chi phí sai sót Tuy nhiên cách xây dựng hệ thống ABC phức tạp bới 1000 chí nhiều hoạt động, sử dụng tiêu thức phân bổ dựa chất lượng, dẫn đến chi phí đo lường cao Khi đó, chi phí vận hành hệ thống cao nhiều so với lợi ích đem lại từ việc cung cấp thơng tin xác ( mức độ xác tăng lên không đáng kể ) ... tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lâu năm Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ngành chăn ni 4.1 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni súc vật sinh sản 4.2 Kế tốn chi phí sản xuất. .. Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nông nghiệp Khái quát hoạt động sản xuất nông nghiệp Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nơng nghiệp 2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản. .. 4.6 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành chăn ni cá Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngành chế biến Phần 2: Hệ thống chi phí dựa hoạt động (ABC) KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nông nghiệp , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nông nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay