ban kiem diem đảng viên

4 68 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 22:17

ĐảNG Bộ Xã XUÂN VÂN Đảng cộng sản Việt Nam Chi bộ: Trờng Tiểu học Xuân Vân Xuân Vân,ngày 05 tháng 12 năm 2017 BN KIM IM NG VIấN Nm 2017 - Họ tên: Nhữ Xuân Hữu - Ngày sinh: 01 / 12 / 1986 - Chức vụ Đảng: - Chức vụ quyền, đoàn thể: - Đơn vị công tác: Trờng Tiểu học Xuân Vân - Yên Sơn - Tuyên Quang - Chi bộ: Trờng Tiểu học Xuân Vân - Yên Sơn - Tuyên Quang I Ưu điểm: Về t tởng trị: - Tôi kiên định đờng lối đổi Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin t tëng Hå ChÝ Minh - T«i lu«n thùc hiƯn tèt quan điểm, chủ trơng, đờng lối, nghị Đảng sách pháp luật Nhà nớc - Bản thân thờng xuyên tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực đờng lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nớc - Luôn có ý thức tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dỡng để nâng cao lí luận trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực công tác Về phẩm chất đạo đức, lối sống: - Bản thân thực tốt thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu biểu tiêu cực khác, giữ gìn t cách, đạo đức, tính tiên phong, gơng mẫu ngời đảng viên, thực tốt vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh Chấp hành tốt quy định Bộ trị điều đảng viên không đợc làm - Luôn thực tốt việc giữ gìn đoàn kết thống Đảng sở cơng lĩnh trị Điều lệ Đảng - Bản thân gia đình chấp hành, thực đờng lối, sách, nghị Đảng pháp luật Nhà nớc - Bản thân thực tốt việc giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nh©n d©n, thùc hiƯn tèt quy chÕ d©n chđ ë sở - Có ý thức xây dựng thôn xóm hoà thuận đoàn kết, vận động gia đình, tuyên truyền nhân dân thực quan điểm, chủ trơng, đờng lối Chỉ thị, Nghị Đảng pháp luật Nhà nớc Không làm điều ảnh hởng đến danh dự thân, quy định địa phơng, trờng ngành đề - Tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp tiến hoàn thành nhiệm vụ Về thực chức trách, nhiệm vụ đợc giao: - Là giáo viên trực tiếp giảng dạy hoàn thành công việc đợc giao Nhiệt tình giảng dạy, tìm tòi học tập đồng nghiệp phơng pháp dạy học để giúp học sinh hiểu nắm đợc kiến thức cách chắn, liên hệ với sống Đáp ứng đợc với yêu cầu giáo dục ngày Gần gũi giúp đỡ em học sinh mặt, coi học sinh nh em - Đối với công tác chuyên môn tham gia chÊp hµnh tèt mäi néi quy, quy chÕ cđa nhµ trờng nh ngành đề Kết công tác năm qua đạt kết giáo viên dạy Giỏi cấp trng, Lao ng Tiờn tin Đảm bảo chất lợng, tiêu giáo dục - Thờng xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, gơng mẫu thực đóng góp nghĩa vụ công dân nơi c tró - Tham gia tÝch cùc x©y dùng tỉ chøc Đảng, quyền, đoàn thể quan đơn vị Có ý thức xây dựng công tác phát triển đảng viên Về tổ chức kỉ luật: - Bản thân thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, cã ý thøc tỉ chøc kØ lt tèt, phơc tïng phân công, điều động, luân chuyển tổ chức cấp - Nghiêm túc thực chế độ sinh hoạt Đảng đóng góp đảng phí đầy đủ theo quy định - Thực tốt nội quy, quy chế nhà trờng, chuyên môn, Chi đề kì sinh hoạt II Khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân: Bên cạnh u điểm công tác thân đạt đợc năm qua, nhận thấy tồn sau: Trong công tác phê tự phê cha mạnh dạn Công tác tổ chức bên chi đoàn cha thực gơng mẫu quán xuyến đoàn viên chi đoàn cha sát Nguyên nhân: Do thân nể dẫn đến cha mạnh dạn thẳng thắn công tác phê bình tự phê bình III Phơng hớng, biện pháp khắc phục: Bản thân cần phải cố gắng kiên thẳng thắn để giúp cho đồng nghiệp nhận thức rõ yêu cầu công việc tiến bộ.Không ngừng học hỏi để khắc phục mặt hạn chế, cơng việc quán xuyến đạo đoàn viên chi đoàn tốt IV Tự nhận mức phân loại chất lợng: Đảng viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ Trên toàn u, nhợc điểm hoạt động công tác thân năm 2017 Rất mong đóng góp ý kiến đồng chí chi cho thân ngày hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngời tự kiểm điểm Nhữ Xuân Hữu Đánh giá, phân loại chất lợng đảng viên - Nhận xét, đánh giá Chi bộ: - Chi bé phân loại chất lợng: - Đảng ủy sở phân loại chất lỵng: ... mẫu ngời đảng viên, thực tốt vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh Chấp hành tốt quy định Bộ trị điều đảng viên không đợc làm - Luôn thực tốt việc giữ gìn đoàn kết thống Đảng sở cơng... công dân nơi c trú - Tham gia tích cực xây dựng tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể quan đơn vị Có ý thức xây dựng công tác phát triển đảng viên Về tổ chức kỉ luật: - Bản thân thực tốt nguyên tắc tập... ngừng học hỏi để khắc phục mặt hạn chế, cơng việc quán xuyến đạo đoàn viên chi đoàn tốt IV Tự nhận mức phân loại chất lợng: Đảng viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ Trên toàn u, nhợc điểm hoạt động công
- Xem thêm -

Xem thêm: ban kiem diem đảng viên, ban kiem diem đảng viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay