Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược vật tư – y tế thái bình

57 31 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:56

Lời mở đầu Trong kinh tế thị trờng ngày phát triển, đặc biệt xu hội nhập kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tồn phát triển bền vững cần phải biết tự chủ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu t, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng lực, hội để lựa chọn cho hớng đắn Để đợc điều đó, biện pháp doanh nghiệp không ngừng hạ giá thành nâng cao chất lợng sản phẩmphần hành quan trọng công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với chức giám sát phản ánh trung thực, kịp thời thông tin chi phí sản xuất phát sinh thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản trị đa đợc phơng án thích hợp sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc xác định khâu trọng tâm công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Việc hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc làm thực cần thiết ý nghĩa Thấy rõ tầm quan trọng với trình học trờng, em tập trung phân tích nghiên cứu đề tài Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần dợc vật t Y tế Thái Bình Báo cáo bao gồm nội dung chính: Phần 1: Giới thiệu tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần Dợc vật t Y tế Thái Bình Phần 2: Thực trạng nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Dợc vật t- Y tế Thái Bình Phần 3: Một số ý kiến nhận xét hoàn thiện nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Dợc vật t- Y tế Thái Bình Mặc dù cố gắng song thời gian trình độ hạn nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đợc đóng góp thầy Em xin chân thành cảm ơn! Phần I: Tìm hiểu chung tổ chức kế toán Công ty cổ phần dợc vật t - y tế tháI bình 1.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán góc độ tổ chức lao động kế toán tập hợp đồng cán công nhân viên kế toán để đảm bảo thực khối lợng công tác kế toán phần hành với đầy đủ chức thông tin kiểm tra hoạt động đơn vị sở Các nhân viên kế toán máy kế toán mối liên hệ chặt chẽ qua lại xuất phát từ lao động phân công phần hành máy Mỗi cán bộ, nhân viên đợc quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, để từ tạo thành mối liên hệ tính vị trí, lệ thuộc, chế ớc lẫn Guồng máy kế toán hoạt động đợc hiệu phân công, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ loại lao động kế toán theo tính chất khác khối lợng công tác kế toán Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức theo nguyên tắc tập trung, nhiệm vụ tổ chức thực kiểm tra việc chấp hành công tác kế toán phạm vị công ty, giúp lãnh đạo công ty tổ chức công tác quản lý phân tích hoạt động kinh tế, hớng dẫn đạo kiểm tra phận công ty, thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán Nhiệm vụ máy kế toán công ty đợc tổ chức theo dòng Thống kê, kế toán chịu quản lý đạo trực tiếp ban Giám đốc Chức phòng kế toán: - Quản lý chặt chẽ tài sản vật(TSCĐ, hàng tồn kho, công cụ, dụng cụ dùng, tiền mặt), nợ phải thu, nợ phải trả,chi phí sản xuất kinh doanh cung ứng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh - KiĨm tra t×nh h×nh thùc hiƯn kÕ hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc sử dụng giữ gìn tài sản, phát ngăn ngừa kịp thời hành động tham ô, lãng phí, vi phạm chế độ sách kỷ luật kinh tế Nhà nớc - Giúp giám đốc hớng dẫn phận công ty thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu, cung cấp đầy đủ xác số liệu phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế tài *)Sơ đồ máy kế toán công ty: Kế toán trởng- Kế toán tổng hợp Kế toán tài sản cố địn h Kế toán ngâ n hàn g, tiền mặt than h Kế toán tiền l ơng khoả n trích theo l ơng Kế toán vật t hàn g hóa Kế toán tập hợp chi phí tính giá thàn h Kế toán bán hàn g Thủ quỹ Thủ kho Nhân viên kế toán trung tâm *)Chức nhiệm vụ phận kế toán: - Kế toán trởng: Là ngời tổ chức, kiểm tra công tác kế toán công ty, ngời giúp việc lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài cho Giám đốc, đồng thời xác định khối lợng công tác kế toán nhằm thực hai chức kế toán là: thông tin kiểm tra hoạt động kinh doanh Điều chỉnh kiểm soát hoạt động máy kế toán, chịu trách nhiệm nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài đơn vị thay mặt nhà nớc kiểm tra việc thực chế độ, thể lệ quy định Nhà nớc lĩnh vực kế toán nh lĩnh vực tài Kế toán trởng quyền phổ biến chủ trơng đạo thực chủ trơng chuyên môn, ký duyệt Nhân viên kế toán phân xởng tài liệu kế toán, quyền từ chối không ký duyệt vấn đề liên quan đến tài doanh nghiệp không phù hợp với chế độ quy định, quyền yêu cầu phận chức khác máy quản lý đơn vị phối hợp thực công việc chuyên môn liên quan tới phận chức - Kế toán ngân hàng, tiền mặt toán: Theo dõi kiểm tra lại chứng từ thu chi toàn công ty cuối tháng lên báo cáo quỹ, vào sổ chi tiết công nợ Theo dõi khoản tiền gửi, tiền vay, khoản phải nộp lập quản lý sổ chi tiết liên quan Tính toán, ghi chép đầy đủ kịp thời, xác nghiệp vụ toán theo đối tợng Tính lơng, BHXH, BHYT, BHTN, khoản phải trả công nhân viên, lập bảng toán lơng Viết phiếu thu, phiếu chi, viết séc, đối chiếu báo Nợ- báo với ngân hàng, cuối tháng lập chứng từ ghi sổ, sau gửi kế toán tổng hợp - Kế toán tài sản cố định: Theo dõi việc tăng giảm TSCĐ tính khấu hao hợp lý sở phân loại tài sản cố định phù hợp với tình hình sử dụng tỷ lệ khấu hao theo quy định, dự toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, lập báo cáo TSCĐ, lên chứng từ ghi sổ gửi kế toán tổng hợp - Kế toán lơng khoản trích theo lơng: Kế toán lơng trách nhiệm toán kịp thời tiền lơng cho công nhân viên, toán khoản trích theo lơng cho Công ty theo hạn, thực đầy đủ chế độ sách Nhà nớc - Kế toán vật t hàng hóa: Ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu tình hình thu mua, vËn chuyÓn, nhËp xuÊt tån kho vËt t, hàng hóa, tính giá thực tế vật t, hàng hóa, hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp, lên báo cáo nhậpxuất- tồn, lên chứng từ ghi sổ, gửi cho kế toán tổng hợp - Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Theo dõi tập hợp loại chi phí sản xuất liên quan đến việc tính giá thành sản phẩm, thực tính giá sản phẩm sản xuất ky - Kế toán bán hàng: Theo dõi tình hình thực sựu biến động loại sản phẩm hàng hóa số lợng lẫn chủng loại, giá trị Theo dõi đôn đốc khoản phảI thu khách hàng, cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo kế toán định kỳ, phân tích tình hình bán hàng xác định kết kinh doanh - Thủ quỹ: Quản lý két công ty theo dõi thu, chi tiền mặt hàng ngày, cuối ngày ®èi chiÕu víi sỉ kÕ to¸n to¸n cho khíp số d chuyển toàn chứng từ nhận ngày cho kế toán tiền mặt - Thủ kho: Căn vào phiếu nhập, xuất vật t hàng hóa để xuất vật t, hàng hóa vào thẻ kho cuối tháng để đối chiếu với kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ - Nhân viên kế toán phân xởng: Tập hợp toàn chi phí liên quan đến sản xuất phân xởng để chuyển phòng kế toán công ty - Nhân viên kế toán trung tâm huyện: Làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu nhận, kiểm tra, tổng hợp phân loại chứng từ phát sinh đơn vị trực thuộc Phòng kế toán công ty 1.2 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán Để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý nh trình độ chuyên môn nhân viên kế toán, Công ty Cổ phần Dợc vật t- Y tế Thái Bình áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Hàng ngày vào chứng từ gốc kế toán vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại đợc kiểm tra, đợc ding làm cø ghi sỉ, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sỉ Căn vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đợc dùng để ghi vào sổ Các chứng từ kế toán sau làm lập Chứng từ ghi sổ đợc dùng để ghi sổ, Thẻ kế toán chi tiết liên quan Cuối tháng, phải khóa sổ tính tỉng sè tiỊn cđa c¸c nghiƯp vơ kinh tÕ, tài phát sinh tháng Sổ đăng ký chứng từ, tính tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh số d tài khoản Sổ Căn vào Sổ lập Bảng cấn đối số phát sinh Sau đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Bảng tổng hợp chi tiết( đợc lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) đợc dùng để lập Báo cáo tài Sơ đồ hình thức kế toán Chứng tõ ghi sæ” Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng cân đối số d số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày: Quan hệ đối chiếu: Ghi cuối cùng: Sổ,thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết 1.3 Các sách kế toán áp dụng công ty Hệ thống chứng từ: Một số chứng từ Công ty nh sau: + Phần hành NVL: Phiếu yêu cầu mua hàng, Đơn đặt hàng, Biên kiểm nhập vật t, hàng hoá, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hoá đơn mua hàng, Hoá đơn vận chuyển, thẻ kho + Phần hành tiền lơng: Hợp đồng lao động, Bảng chấm công, Bảng tính lơng, Bảng toán tiền lơng BHXH, Giấy đề nghị tạm ứng, Phiếu chi + Phần hành tài sản cố định: Biên giao nhần TSCĐ, Biên lý TSCĐ, biên giao nhận TSCĐ sửa chữa hoàn thành, Biên đánh giá lại TSCĐ, Biên kiểm TSCĐ, Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ + Phần hành chi phí giá thành: Bảng phân bổ tiền lơng khoản trích theo lơng, Bảng phân bổ vật liệu công cụ dụng cụ, Bảng hoá đơn, chứng từ mua hàng, Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, Hoá đơn mua hàng, Chứng từ phản ánh thuế, lệ phí đợc đa vào chi phí + Phần hành tiêu thụ Hoá đơn bán hàng, hoá đơn giá trị gia tăng, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Biên kiểm nghiệm hàng hoá, Bảng hàng hoá, Bảng hàng bán, Hợp đồng kinh tÕ kÌm theo c¸c cam kÕt; GiÊy chøng từ liên quan đến phần thuế, phí, lệ phí, toán vận chuuyển; Phiếu thu; Phiếu chi; Giấy đề nghị tạm ứng; Giấy toán tạm ứng; Biên lai thu tiền; Bảng kiểm quỹ; Hoá đơn mua bán, hợp đồng cung cấp; Phiếu yêu cầu mua hàng Hệ thống Tài khoản áp dung: Hệ thống tài khoản sử dụng doanh nghiệp áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC gồm 10 loại Trong đó: Tài khoản loại 1, TK phản ánh tài sản Tài khoản loại 3,4 TK phản ánh nguồn vốn Tài khoản loại 5, mang kết cấu TK phản ánh nguồn vốn Tài khoản loại 6, mang kết cấu TK phản ánh tài sản Tài khoản loại TK 911 tài khoản xác định kết kinh doanh Tài khoản loại nhóm TK bảng cân đối kế toán Hệ thống b¸o c¸o ¸p dơng theo Chế độ kế to¸n doanh nghiệp theo định số 15/2006/QĐ - BTC ban hành ngy 20/03/2006 Hệ thống báo cáo tài gồm: + Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01 - DN + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: + B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ: MÉu sè B02 - DN MÉu sè B03 - DN + ThuyÕt minh b¸o cáo tài chính: Mẫu số B09 - DN Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm Đơn vị tiền tệ: Tuân theo điều 11 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 : Đơn vị tiền tệ công ty sử dụng đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia đ, ký hiệu quốc tế VNĐ) để hạch toán lập báo cáo Phơng pháp tính thuế GTGT: Công ty khai tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: + Phơng pháp tính giá trị hàng tồn kho: phơng pháp bình quân gia quyền 10 doanh dở dang Kế toán vào chứng từ ghi sổ lập để ghi vào sổ TK 622 chi phí nhân công trực tiếp Biểu 18 Công ty Cổ phần dợc Vật t Y tế Thái Bình Địa chỉ: Số 64 Hai Bà Trng- TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình trích Sổ Năm: 2011 Tên Tài Khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Số hiệu: 622 ĐVT: đồng Ngà Chøng tõ Sè tiỊn y ghi sỉ Sè th¸n SH Ghi TK Nợ Diễn giải hiệu g TKĐƯ ghi sỉ 31/1 31/1 1.TiỊn l¬ng 114.527 02 334 2 phân xởng 890 114.527 PX Tân dợc 890 + Thuốc ho 15.741.7 bạc hà 35 2.Các khoản 31/1 31/1 21.496.1 03 trÝch theo l338 2 36 ơng 21.496.1 PX Tân dợc 36 + Thuốc ho 3.014.83 bạc hà Cộng phát 136.024 sinh 026 KÕt chuyÓn 136.024 154 CPNCTT 026 Sè d cuèi 0 tháng Ngày 31 tháng 12 năm 2011 43 Ngời ghi sổ Phạm Minh Tân Kế toán trởng Giám đốc Vũ Thị Bích Trần Văn Ngẫu Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang giá thành sản phẩm thuốc ho bạc hà kế toán ghi: Nợ TK 154: 18.756.570 Cã TK 622: 18.756.570 2.2.2.2.KÕ to¸n chi phÝ nhân sản xuất chung Lấy số liệu từ sổ chi tiết TK 627, bảng phân bổ tiền lơng khoản trích theo lơng, bảng công cụ dụng cụ xuất dùng, bảng chi phí dịch vụ mua kÕ to¸n ghi chøng tõ ghi sỉ: 44 BiĨu 19 Công ty Cổ phần dợc Vật t Y tế Thái Bình Địa chỉ: Số 64 Hai Bà Trng- TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình trích Chứng từ ghi sổ Số: 04 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 ĐVT: ®ång Sè hiƯu TK DiƠn gi¶i Sè tiỊn Ghi chó Nợ Lơng nhân viên phân x627 334 ởng Phân xởng Tân Dợc 15.374.0 00 + Thuốc ho bạc hà 2.517.82 Các khoản trích theo lơng 627 338 Phân xởng Tân Dợc 2.710.28 + Thuốc ho bạc hà 463.922 Chi phí công cụ, dụng cụ 627 153 Phân xởng Tân Dợc 6.810.00 + Thuốc ho bạc hà 1.137.20 Khấu hao TSCĐ 627 214 Phân xởng Tân Dợc 25.530.2 40 + Thuốc ho bạc hà 2.582.39 Chi phí dịch vụ mua 627 111 Phân xởng Tân Dợc 15.550.0 00 45 + Thuốc ho bạc hà 1.354.00 65.974.5 20 Cộng Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Ngời lập Kế toán trởng Phạm Minh Tân Vũ Thị Bích Từ chứng từ ghi sổ TK 627 bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung kế toán lập sổ cáI TK 627 Sau kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 154 Biểu 20 Công ty Cổ phần dợc Vật t Y tế Thái Bình Địa chỉ: Số 64 Hai Bà Trng- TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình Sổ Năm: 2011 Tên Tài Khoản: Chi phí sản xuất chung Số hiệu: 627 ĐVT: đồng Ngày thán g ghi sổ 31/1 Chứng tõ ghi sỉ SH TK 04 31/1 DiƠn gi¶i Số hiệu TKĐƯ Số tiền Nợ Số d đầu kỳ Tiền lơng NVPX Phân xởng Tân Dợc + Thuốc ho bạc hà Các khoản trích theo lơng Phân xởng Tân Dợc + Thuốc ho bạc hà 334 15.374.000 2.517.825 338 2.710.280 463.922 46 Ghi chó Cã Chi phÝ CCDC Ph©n xởng Tân Dợc + Thuốc ho bạc hà Chi phí Khấu hao TSCĐ Phân xởng Tân Dợc + Thuốc ho bạc hà Chi phí dịch vụ mua Phân xởng Tân Dợc + Thuốc ho bạc hà Kết chuyển chi phÝ SXC Céng ph¸t sinh Sè d cuèi th¸ng 153 6.810.000 1.137.200 214 25.530.240 2.582.390 111 15.550.000 1.354.000 154 65.974.520 65.974.520 65.974.520 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Ngời lập biểu Kế toán trởng Phạm Minh Tân Vũ Thị Bých Ci kú kÕt chun chi phÝ s¶n xt chung sang giá thành sản phẩm thuốc ho bạc hà kế toán ghi: Nỵ TK 154: 65.974.520 Cã TK 627: 65.974.520 Sau ®· lËp chøng tõ ghi sỉ (biĨu 14, biĨu 16, biĨu 17, biĨu 19) kÕ to¸n sÏ ghi sỉ đăng ký chứng từ nh sau: Biểu 21 Công ty Cổ phần dợc Vật t Y tế Thái Bình Địa chỉ: Số 64 Hai Bà Trng- TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình Trích Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Năm: 2011 ĐVT: đồng Chứng từ Số tiền Chøng tõ 47 Sè tiÒn SH 01 02 NT 31/1 31/1 881.605.409 SH 03 114.527.890 04 NT 31/1 31/1 21.496.136 65.974.520 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Ngời lập Phạm Minh Tân Kế toán trởng Vũ Thị Bích 2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kiểm đánh giá sản phẩm dở dang: Do đặc điểm sản xuất công ty cổ phần dợc vật t Y tế Thái Bình sản phẩm dở dang đầu kỳ sản phẩm dở dang cuối kỳ tơng đối ổn định nên tổng giá thành sản phẩm tổng chi phí phát sinh kú Tõ sỉ chi tiÕt TK 154( biĨu 13), sỉ c¸i TK 621 (biĨu 15), sỉ c¸i TK 622( biĨu 18), sỉ c¸i TK 627 ( biĨu 20) kÕ toán ghi sổ TK 154 Biểu 22 Công ty Cổ phần dợc Vật t Y tế Thái Bình Địa chỉ: Số 64 Hai Bà Trng- TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình Sổ 48 Năm: 2011 Tên Tài Khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 ĐVT: đồng Ngà Chứng từ y ghi sổ thán SH TK g ghi sổ Diễn giải Số hiệu TKĐƯ Số d đầu kỳ Kết chuyển chi phí NVLTT PX Tân dợc +Thuốc ho bạc hà Kết chuyển chi phí NCTT PX Tân dợc +Thuốc ho bạc hà Kết chuyển chi phí SXC PX Tân dợc +Thuốc ho bạc hà Cộng phát sinh Số d cuối tháng Số tiền Ghi Nợ 0 621 881.605.40 90.505.780 622 136.024.02 18.756.570 627 65.974.520 11.055.337 1.677.374 955 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 49 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Phạm Minh Tân Vũ Thị Bích Giám đốc Ngẫu Trần Văn 2.4 Phơng pháp tính giá thành - Đối tợng tính giá thành là: sản phẩm thuốc ho bạc hà hoàn thành - Đơn vị tính: viên - Kỳ tính giá thành tháng - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ cuối kỳ tơng đối ổn định, tổng chi phí sản xuất kỳ tổng giá thành sản phẩm tháng ơng pháp tính giá thành sản phẩm Sản phẩm công ty đợc sản xuất theo quy trình công nghệ giản đơn, khép kín từ bỏ nguyên vật liệu vào sản xuất đến sản phẩm hoàn thành, sản phẩm đợc sản xuất hàng loạt bao gồm nhiều loại Do vậy, kế toán chọn phơng pháp giá thành giản đơn để tính giá cho sản phẩm Tổng giá thành loại sản phẩm đợc tính theo công thức: Z=C giá thành đơn vị đợc xác định: Z = Z Q Trong đó: Z: Tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ(=tổng giá thành sản phẩm) C:Tổng chi phí sản xuất phát sinh tháng z: Giá thành đơn vị sản phẩm Q: Khối lợng sản phẩm sản xuất tháng Căn vào sổ chi tiết TK 621(biểu 10), sỉ chi tiÕt TK 622( biĨu 11), sỉ chi tiÕt TK 627 ( biĨu 12), sỉ chi tiÕt TK 154( biểu 13) bảng 50 phân bổ lơng kế toán tính giá thành sản phẩm thuốc ho bạc hà hoàn thành tháng 12 năm 2011 Số lợng thuốc ho hoàn thành: 6.000.000 viên Biểu 23 Công ty Cổ phần dợc Vật t Y tế Thái Bình Địa chỉ: Số 64 Hai Bà Trng- TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình Bảng tính giá thành sản phẩm Tháng 12 năm 2011 Tên sản phẩm: Thuốc ho bạc hà STT I II Chi phí phát sinh kỳ Kho¶n mơc chi phÝ Chi phÝ NVL trùc tiÕp - NVL chÝnh 90.505.78 58.717.380 - VL phô 31.788.400 Chi phí nhân công trực tiếp 18.756.57 15.741.735 - Tiền lơng CNTT sản xuất 51 ĐVT: đồng Giá thành Giá Tổng giá thành thành ĐV 90.505.7 15,1 80 58.717.38 31.788.40 18.756.5 3,1 70 15.741.73 - Các khoản trích theo lơng III Chi phí sản xuất chung - Tiền lơng nhân viên phân xởng - Các khoản trích theo lơng - Chi phí CCDC - Chi phí KHTSCĐ - Chi phí dịch vụ mua Tổng 3.014.835 11.055.33 2.517.825 3.014.835 11.055.3 37 2.517.825 463.922 1.137.200 2.582.390 4.354.000 463.922 1.137.200 2.582.390 4.354.000 120.317 687 1,9 20,1 Ngµy 31 tháng 12 năm 2011 Ngời lập Kế toán trởng Nguyễn Thị Nơng Vũ Thị Bích Phần 3: Một số ý kiến nhận xét hoàn thiện nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty cổ phần dợc vật t Y tế Thái Bình 3.1 Nhận xét chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty 3.1.1 Ưu điểm - Kế toán phân xởng phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán tổng hợp công ty đảm bảo công tác hạch toán chi phí sản xuất đợc tiến hành kịp thời, đầy đủ, xác 52 - Nhân viên kế toán đợc trang bị máy tính giúp giảm bớt khối lợng công việc, hạch toán đợc thuận lợi đáp ứng đợc yêu cầu quản lý - Công ty vận dụng kịp thời hệ thống tài khoản doanh nghiệp kinh doanh thơng mại theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 26/03/2006 Bộ tài tạo điều kiện thuận lợi việc hạch toán kiểm soát - Nhận thức đợc tầm quan trọng việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, khuyến khích cải tiến kỹ thuật sản xuất công ty tăng cờng quản lý kinh tế, quản lý sản xuất trớc hết chi phí sản xuất - Nhân viên kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành ngời lực, làm việc nghề lâu năm trình độ - Kỳ tính giá thành sản phẩm tháng nên phản ánh thông tin chi phí giá thành thờng xuyên, giúp lãnh đạp nắm bắt đợc thông tin kịp thời để điều chỉnh hợp lý việc định Cũng nh giúp kế toán xây dựng đợc kế hoạch chi phí giá thành hiệu 3.1.2 Nhợc điểm - Công ty không đánh giá sản phẩm dở dang đầu kỳ sản phẩm dở dang cuối kỳ tổng chi phí tập hợp đợc kỳ cha thật xác, từ ảnh hởng đến tổng giá thành sản phẩm giá thành đơn vị sản xuất kỳ 53 - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ cuối kỳ tơng đối ổn định, tổng chi phí sản xuất kỳ tổng giá thành sản phẩm tháng ơng pháp tính giá thành sản phẩm Sản phẩm công ty đợc sản xuất theo quy trình công nghệ giản đơn, khép kín từ bỏ nguyên vật liệu vào sản xuất đến sản phẩm hoàn thành, sản phẩm đợc sản xuất hàng loạt bao gồm nhiều loại Do vậy, kế toán chọn phơng pháp giá thành giản đơn để tính giá cho sản phẩm Tổng giá thành loại sản phẩm đợc tính theo công thức: Z=C giá thành đơn vị đợc xác định: Z = Z Q Trong đó: Z: Tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ(=tổng giá thành sản phẩm) C:Tổng chi phí sản xuất phát sinh tháng z: Giá thành đơn vị sản phẩm Q: Khối lợng sản phẩm sản xuất tháng Căn vào sổ chi tiết TK 621(biểu 10), sỉ chi tiÕt TK 622( biĨu 11), sỉ chi tiÕt TK 627 ( biĨu 12), sỉ chi tiÕt TK 154( biểu 13) bảng phân bổ lơng kế toán tính giá thành sản phẩm thuốc ho bạc hà hoàn thành tháng 12 năm 2011 Số lợng thuốc ho hoàn thành: 6.000.000 viên 54 Biểu 23 Bảng tính giá thành sản phẩm Tháng 12 năm 2011 Tên sản phẩm: Thuốc ho bạc hà STT I II Chi phí phát sinh kú Kho¶n mơc chi phÝ Chi phÝ NVL trùc tiÕp - NVL chÝnh 90.505.78 58.717.380 - VL phụ 31.788.400 Chi phí nhân công trực tiếp 18.756.57 15.741.735 - Tiền lơng CNTT sản xuất - Các khoản trích theo lơng III Chi phí sản xuất chung - Tiền lơng nhân viên phân xởng - Các khoản trích theo lơng - Chi phí CCDC - Chi phí KHTSCĐ - Chi phí dịch vụ mua Tổng 55 ĐVT: đồng Giá thành Giá Tổng giá thành thành ĐV 90.505.7 15,1 80 58.717.38 31.788.40 18.756.5 3,1 70 15.741.73 3.014.835 11.055.33 2.517.825 3.014.835 11.055.3 37 2.517.825 463.922 1.137.200 2.582.390 4.354.000 463.922 1.137.200 2.582.390 4.354.000 120.317 687 1,9 20,1 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Ngời lập Kế toán trởng Nguyễn Thị Nơng Vũ Thị Bích Phần 3: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ hoµn thiƯn nghiƯp vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty cổ phần dợc vật t Y tế Thái Bình 3.1 Nhận xét chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty 3.1.1 Ưu điểm - Kế toán phân xởng phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán tổng hợp công ty đảm bảo công tác hạch toán chi phí sản xuất đợc tiến hành kịp thời, đầy đủ, xác - Nhân viên kế toán đợc trang bị máy tính giúp giảm bớt khối lợng công việc, hạch toán đợc thuận lợi đáp ứng đợc yêu cầu quản lý - Công ty vận dụng kịp thời hệ thống tài khoản doanh nghiệp kinh doanh thơng mại theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 26/03/2006 Bộ tài tạo điều kiện thuận lợi việc hạch toán kiểm soát 56 - Nhận thức đợc tầm quan trọng việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, khuyến khích cải tiến kỹ thuật sản xuất công ty tăng cêng qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xt tríc hết chi phí sản xuất - Nhân viên kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành ngời lực, làm việc nghề lâu năm trình độ - Kỳ tính giá thành sản phẩm tháng nên phản ánh thông tin chi phí giá thành thờng xuyên, giúp lãnh đạp nắm bắt đợc thông tin kịp thời để điều chỉnh hợp lý việc định Cũng nh giúp kế toán xây dựng đợc kế hoạch chi phí giá thành hiệu 3.1.2 Nhợc điểm - Công ty không đánh giá sản phẩm dở dang đầu kỳ sản phẩm dở dang cuối kỳ tổng chi phí tập hợp đợc kỳ cha thật xác, từ ảnh hởng đến tổng giá thành sản phẩm giá thành đơn vị s¶n xuÊt kú 57 .. .Phần 2: Thực trạng nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Dợc vật t- Y tế Thái Bình Phần 3: Một số ý kiến nhận xét hoàn thiện nghiệp vụ kế toán chi phí sản. .. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất 2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất 2.1.1.1 Phân loại chi phí sản xuất Để thực hoạt động sản xuất Công ty cổ phần Dợc vật t y. .. tợng tập hợp chi phí Công ty cổ phần Dợc vật t Y tế Thái Bình sản xuất theo d y truyền công nghệ liên tục khép kín Do đặc điểm sản xuất kinh doanh dợc liệu nên công ty có phân xởng sản xuất: phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược vật tư – y tế thái bình , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược vật tư – y tế thái bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay