ỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM

78 19 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:50

ỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975108-phan-thi-huu-phuoc.htmỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975108-phan-thi-huu-phuoc.htmỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975108-phan-thi-huu-phuoc.htmỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975108-phan-thi-huu-phuoc.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP ………………***……………… PHAN THỊ HỮU PHƯỚC ỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN KỸ SƯ LÂM NGHIỆP TP Hồ Chí Minh, 06/ 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP PHAN THỊ HỮU PHƯỚC ỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN KỸ SƯ LÂM NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Tp.Hồ Chí Minh, 06/ 2011 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Văn Thêm tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Em bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô môn Lâm sinh tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian học tập môn thời gian thực khóa luận Tiếp theo em xin cảm ơn Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tập thể anh em ban quản lí tận tình giúp đỡ, cung cấp đầy đủ tài liệu để em hoàn thành tốt khóa luận Cảm ơn tất bạn chia khó khăn, vui buồn suốt bốn năm học giúp đỡ nhiều học tập q trình thực khóa luận Và lòng ghi ơn sâu sắc cha mẹ, anh em gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên suốt trình học tập để đạt kết ngày hơm Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Mịnh,06/2011 Sinh viên: Phan Thị Hữu Phước ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng hàm tuyến tính Fisher để phân cấp nguy cháy rừng khu vực Bắc Trà My – tỉnh Quảng Nam” tiến hành huyện Bắc Trà My – tỉnh Quảng Nam, thời gian nghiên cứu từ 15/01/2011 đến 15/06/2011 Phương pháp nghiên cứu từ tiêu khí tượng (Ttb, Rh, G M) cấp cháy rừng hàng ngày khu vực Bắc Trà My tính theo dẫn Nexterov, xây dựng hàm tách biệt cấp nguy cháy rừng thông qua thủ tục gọi chương trình xử lý số liệu phần mềm SPSS 11.5 Kết nhận sau: -Thống kê mô tả cấp cháy (Group Statistics) -Kiểm định ngang trung bình nhóm (Test of Equality of group Means) -Tóm tắt hàm lập nhóm hợp quy (các hệ số hàm phân loại hợp quy chuẩn hoá chưa chuẩn hoá, hàm trung tâm nhóm) -Các thống kê phân loại (các hệ số hàm phân loại, thống kê phân loại trường hợp kết phân loại) Đề tài khuyến cáo sở lâm nghiệp sử dụng kết đề tài mục đích phân cấp cháy cho ngày có nguy cháy rừng khu vực huyện Bắc Trà My v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Nhận xét giáo viên hướng dẫn iii Nhận xét giáo viên phản biện iv Tóm tắt v Mục lục vi Danh sách bảng vii Danh sách hình vii Chương I Giới thiệu đề tài 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài Chương II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Điều kiện tự nhiên,dân sinh kinh tế huyện Bắc Trà My 2.2 Mùa cháy rừng vùng trọng điểm 2.3 Các kiểu cháy rừng nguyên nhân 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cháy rừng 2.5 Phương pháp dự báo cháy rừng Chương III Nội dung phương pháp nghiên cứu 17 3.1 Địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 Chương IV Kết thảo luận 19 Chương V Kết luận kiến nghị 41 Tài liệu tham khảo 43 Phục lục 45 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hiệu ứng nguy cháy rừng theo tốc độ gió Bảng 2.2 Chế độ khô ẩm Việt Nam 10 Bảng 2.3 Cách tính tiêu tổng hợp P 13 Bảng 2.4 Bảng tra điểm sương 13 Bảng 2.5 Cấp nguy cháy rừng theo số P 14 Bảng 2.6 Cấp dự báo cháy rừng theo độ ẩm vật liệu cháy 15 Bảng 4.1 Đặc trưng khí tượng tháng đến tháng 19 Bảng 4.2 Kiểm định ngang trung bình nhóm 22 Bảng 4.3 Các hệ số hàm phân loại hợp quy chuẩn hóa 23 Bảng 4.4 Các hệ số hàm phân loại hợp quy chưa chuẩn hóa 23 Bảng 4.5 Điểm số trung bình hàm hợp quy chưa chuẩn hóa 24 Bảng 4.6 Các hệ số hàm phân loại tuyến tính Fisher 25 Bảng 4.7 Kết phân cấp nguy cháy rừng 26 Bảng 4.8 Đặc trưng khí tượng cấp cháy 29 Bảng 4.9 Kết phân loại cấp cháy với biến dự đoán 31 Bảng 4.10 Phân cấp nguy cháy rừng tháng 34 Bảng 4.11 Phân cấp nguy cháy rừng tháng 35 Bảng 4.12 Phân cấp nguy cháy rừng tháng 36 Bảng 4.13 Phân cấp nguy cháy rừng tháng 37 Bảng 4.14 Phân cấp nguy cháy rừng tháng 38 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Ba loại cháy rừng (CTHTNLN, n.d) Hình 2.2 Chuyển hóa loại cháy rừng (P.N Hưng 1994) Hình 2.3 Lều quan trắc thùng đo mưa 12 Hình 2.4 Dùng bảng tra độ ẩm (Forestry Tasmania,2000) 12 Hình 4.1 Sự thay đổi nhiệt độ khơng khí trung bình tháng 20 Hình 4.2 Sự thay đổi lượng mưa trung bình tháng 20 Hình 4.3 Sự thay đổi độ ẩm khơng khí (Rh,%) trung bình tháng 21 Hình 4.4 Sự thay đổi tốc độ gió (G,m/s) trung bình tháng 21 Hình 4.5 Phân chia cấp nguy cháy rừng theo biến (T,Rh,G,M) 26 Hình 4.6 Phân bố điểm số cấp cháy 27 Hình 4.7 Phân bố điểm số cấp cháy 27 Hình 4.8 Phân bố điểm số cấp cháy 28 Hình 4.9 Phân bố điểm số cấp cháy 28 Hình 4.10 Biểu đồ phân cấp nguy cháy rừng tháng 39 Hình 4.11 Biểu đồ phân cấp nguy cháy rừng tháng 39 Hình 4.12 Biểu đồ phân cấp nguy cháy rừng tháng 40 Hình 4.13 Biểu đồ phân cấp nguy cháy rừng tháng 40 Hình 4.14 Biểu đồ phân cấp nguy cháy rừng tháng 40 viii Chương I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng vừa hệ sinh thái đa dạng vừa kho dự trữ nguồn tài nguyên sống Rừng xem ngân hàng gen loài động thực vật trái đất, đồng thời rừng mang lại che chở lớn cho người sinh vật Nhờ có rừng mà người tránh thiên tai tự nhiên mang đến hạn hán, lũ lụt … Như việc bảo vệ rừng nói chung rừng tự nhiên nói riêng vơ quan trọng người sinh vật hành tinh Ngày trước thay đổi khí hậu, áp lực gia tăng dân số nạn phá rừng bừa bãi vô ý thức người làm suy giảm cách nhanh chóng, đặc biệt tính đa dạng sinh học Ngồi chưa kể đến thảm họa cháy rừng gây thiệt hại lớn tính mạng tài sản người, tài nguyên rừng môi trường sống Ảnh hưởng khơng tác động đến quốc gia mà ảnh hưởng đến khu vực tồn cầu Trong vài thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu với đợt nóng hạn kéo dài bất thường làm cho cháy rừng trở thành thảm hoạ ngày nghiêm trọng Theo số liệu Cục kiểm lâm, Việt Nam bình quân năm xảy hàng trăm vụ cháy rừng diện tích bị thiệt hại hàng chục nghìn Nhận thức vấn đề đó, thập kỷ qua Đảng Chính phủ Việt Nam quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng, từ việc ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật đến việc tăng cường thực biện pháp cấp bách cơng tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp thiệt hại cháy rừng gây Tuy nhiên, khác biệt điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phương mà việc vận dụng văn pháp luật biện pháp cụ thể phòng cháy, chữa cháy rừng, khơng hồn tồn giống 11 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2006 Năm 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 26.7 84 2.2 26.4 26.9 80 1.8 21.8 26.5 85 61.4 22.5 26.7 86 0.3 22.5 5 26.9 84 0.4 22 26.8 85 12 10.9 22.1 27.2 80 3.5 24.5 26.8 86 22.5 27.5 78 25 10 29.2 81 26.7 11 27.8 80 25.5 12 27.4 77 23.1 13 25.3 84 22.7 14 24.7 83 0.4 23.8 15 23.1 74 25.7 16 23.1 78 24.4 17 24.5 72 25.6 18 24.4 74 25.7 19 23.8 91 33 24.9 20 25 90 22.8 25.3 21 25.8 91 2.6 23.2 22 26.7 89 5.6 22.3 23 26 88 20.9 22.5 24 25.1 87 10 32.3 25.7 25 24.2 87 52.6 24.3 26 24.9 89 1.2 25.7 27 26.9 83 25.4 28 26.4 87 3.4 25.1 29 26.2 88 16 23.5 30 25.9 89 24.7 31 25.8 85 24.9 55 12 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2007 Năm 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 25.5 91 17.2 22.2 27.5 86 7.4 22.5 27.5 83 8.1 23.5 26.4 87 25.5 5 24.7 92 12.3 24.8 24.5 94 63.3 23.9 25 92 16.4 23.4 25.9 85 18.7 27.1 84 22 10 25.5 85 22.9 11 26.1 93 23.8 12 24.1 90 4.7 24 13 23.3 97 32 23.3 14 26.2 98 1.8 24.6 15 25.8 86 25.2 16 26.3 90 24.4 24.7 17 25 89 2.6 26 18 26 95 25.3 19 27.5 89 24.2 20 28.6 85 3.1 22.8 21 28.4 80 24.2 22 28.1 76 20.8 23 28.7 77 22.7 24 27.2 77 23.4 25 27 85 11.9 24.3 26 25.8 88 8.7 23.9 27 26.6 93 15.6 27.1 28 27.2 88 1.2 24.5 29 26.1 85 37.6 23 30 26.3 90 5.1 24.3 31 26.3 88 30.2 24.8 56 13 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2008 Năm 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 26.1 89 36.2 23.6 26.7 90 2.2 25 26.9 90 0.2 24.8 27.5 86 1.3 23.4 5 26.5 87 3 24.2 24.2 96 5.6 23.5 26 89 14 24.3 26.1 89 4.7 24.3 26.2 87 0.7 23.1 10 25.5 91 32.1 24.5 11 25.6 87 1.2 21.1 12 23.5 96 24.3 22.2 13 21.7 97 10.1 19.6 14 22.6 96 27.7 22.6 15 23 96 7.5 23.2 16 25.3 82 21.4 17 25.3 88 24.6 18 27.6 83 23.4 19 27 85 13.3 22 20 25.8 88 0.6 22.7 21 26.6 85 21.9 22 27 85 23.2 23 26.2 85 1.5 22.7 24 26.9 84 22.6 25.2 25 28 82 3.1 23.3 26 27.7 83 23.6 27 27.6 82 22.8 28 27.4 79 23 29 27.8 81 22.6 30 26.7 85 22.4 31 25.9 86 11.6 23.5 57 14 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2009 Năm 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 23.6 96 60.2 23.6 23.5 95 30.6 22.5 23.3 88 36.1 20.8 22.9 91 13 21 5 24.4 85 20.1 25.4 84 0.4 21.7 25.7 84 22.2 26.2 89 25.4 26.8 86 2.3 24.8 10 26.6 87 25.8 11 26.6 88 6.5 25.3 12 25.9 89 54.2 24.4 13 27.4 85 24.9 14 27.7 86 25.1 15 27.3 87 25.3 25.2 16 28 83 24.9 17 28.2 86 4.7 26 18 28.5 84 25.4 19 28.3 85 25.4 20 27.4 87 66.9 25.6 21 26.6 88 16.3 24.9 22 26.6 89 24.5 25.3 23 25.9 92 23.7 25.3 24 27.1 85 0.8 24.4 25 27.4 87 25 26 26.5 88 21.4 24 27 26.4 88 12 24.4 28 26.6 88 12.2 24.2 29 26.5 88 37.1 23.4 30 25 90 16 22.3 31 24.2 94 1.1 23.5 58 15 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2010 Năm 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 27.2 80 6.8 26.4 27.8 77 1.4 21.8 29.5 80 22.5 28 83 3.8 22.5 5 27.8 83 0.4 22 27.9 85 12 16.9 22.1 26.5 88 24.5 28.2 82 22.5 29 81 25 10 28.7 85 26.7 11 27.2 89 11.4 25.5 12 27.3 87 5.2 23.1 13 28 83 3.4 22.7 14 27.8 86 22.7 23.8 15 27.1 88 8.3 25.7 16 28.3 86 24.4 17 28.3 84 1.7 25.6 18 27.1 88 29.3 25.7 19 27.2 87 24.9 20 27 85 1.9 25.3 21 27 87 23.2 22 24.7 95 0.2 22.3 23 27.4 85 0.5 22.5 24 28 82 25.7 25 27.4 86 10.7 24.3 26 27.5 88 3.7 25.7 27 27.2 87 4.5 25.4 28 28.2 83 0.8 25.1 29 26.9 87 23.5 30 27.4 88 27.1 24.7 31 28.1 85 24.9 59 16 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2006 Năm 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 26.8 86 10 9.1 27.6 27.2 86 6.4 25.9 27.6 84 0.4 26.1 26.8 86 20.6 25.2 27.2 86 0.3 25 6 28.5 79 25.5 28.9 81 25.7 29.2 79 27.3 28.9 81 24.9 10 28.8 78 23.8 11 29.1 77 26.4 12 28.9 80 26.9 13 29.2 76 23.9 14 28.9 84 0.5 25.9 15 27 86 9.9 26.4 16 27.7 80 27.2 17 28.4 80 27.4 18 27.8 85 27.1 19 27.9 82 25.4 20 27.8 87 5.8 26.3 21 27.8 84 26.4 22 26.8 86 0.2 25.7 23 26.9 87 1.3 24.2 24 26.5 89 3.6 25.1 25 26.2 87 0.1 25.7 26 27.1 83 22.8 27 26.7 88 3.5 26.8 28 27.8 82 27.1 29 25.8 97 0.7 26.4 30 26.6 92 0.4 26.1 60 17 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2007 Năm 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 26.6 86 23.3 26.7 87 1.2 23.8 26.5 87 17.5 23.6 26.9 89 25.5 25.4 95 0.4 23.2 6 27.7 83 24 28.7 84 25.2 27.1 87 14.6 24.5 27 87 0.2 25.2 10 28 84 24.8 11 28.5 86 5.8 24.7 12 27.4 88 6.3 25.4 13 28 86 24.5 14 27 86 8.6 23.8 15 26.6 86 10.1 21.8 16 27.2 88 3.5 25.7 17 26.8 88 3.4 24.4 18 27.7 84 25.9 19 27.9 85 25.3 20 27.1 88 23.9 21 27.4 85 23.8 22 27.1 89 2.4 25.4 23 27.1 86 25.3 24 26.6 88 98.5 24.8 25 26.6 90 24.2 25.7 26 27.8 88 0.5 24.6 27 29.2 82 24.5 28 27.7 87 23.5 29 26.2 91 0.3 24 30 26.9 87 0.1 24.4 61 18 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2008 Năm 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 25.6 86 11 26.2 21.8 26.1 87 25.2 23.9 26 87 16.3 23.3 25.8 87 23.3 24.1 25.6 90 10.3 25.5 6 24.4 95 8.1 23.2 25.9 84 12 0.1 23.2 27.1 82 24.6 28.1 82 24.7 10 26.9 85 1.7 24.6 11 26.2 86 10.5 24.6 12 26.9 86 24.8 13 27 87 2.6 24.4 14 28.2 80 23.6 15 27.6 83 13.8 23.5 16 28 79 21.9 17 27.6 83 23.6 18 27.4 84 21.7 19 27.4 79 21.9 20 27.1 81 43.5 22.3 21 28.3 80 23.7 22 28.6 81 23.5 23 28.6 83 24.8 24 29 76 23.4 25 28.7 81 1.1 24.3 26 27.3 85 24.1 27 28.6 80 23.1 28 27.9 80 2.2 22 29 27.1 85 18.6 24.7 30 26.4 84 6.6 22.9 62 19 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2009 Năm 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 25.6 89 14.9 24.5 26.9 84 6.1 24.1 27.4 85 25.6 26.4 88 1.5 24.5 27.5 83 23 6 28.1 77 20.5 27.9 76 20.6 28.7 79 24.6 26.8 87 16 60.7 24.8 10 27 86 0.2 23.5 11 28.4 79 22.8 12 27.7 84 23.4 13 28.1 80 23.8 14 27.2 84 23.9 15 25.8 87 23.5 16 26.1 87 4.4 22.6 17 27 86 5.9 23.7 18 28.4 81 23 19 28 86 25.3 20 28.1 77 19.9 21 27.9 77 22.4 22 27.8 85 25.2 23 27.6 82 23.5 24 27.3 84 24.5 25 27.5 82 23.6 26 27 82 22.7 27 26.5 82 22.5 28 27.1 84 22.7 29 27 84 0.3 22.3 30 27.4 78 22.6 63 20 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2010 Năm 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 28.1 81 27.6 28.5 82 0.8 25.9 28 83 3.2 26.1 28.1 84 9.3 25.2 27.6 85 21.6 25 6 27 87 13.1 25.5 26.1 89 1.3 25.7 27 86 0.03 27.3 26.3 90 75 24.9 10 27.7 86 23.8 11 28.2 82 26.4 12 28.6 78 26.9 13 29.4 77 23.9 14 29.4 82 25.9 15 28.8 83 26.4 16 28.7 80 27.2 17 27 88 50.1 27.4 18 27.9 82 0.5 27.1 19 27.9 85 17.7 25.4 20 28 85 5.3 26.3 21 29 79 26.4 22 28.1 82 25.7 23 28.6 84 24.2 24 27.7 86 25.1 25 27.8 85 25.7 26 28.5 77 22.8 27 28.3 78 26.8 28 26.8 89 27.1 29 27.8 82 26.4 30 27.8 83 0.6 26.1 64 21 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2006 Năm 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 26.4 91 19.3 23.7 26.4 91 11.6 24 25.8 96 8.2 25.5 26.7 91 0.3 26.4 27.9 83 24.7 29.2 79 23.9 7 28.9 76 24.8 29.1 76 24.6 29.1 77 25.5 10 28.6 81 23.6 11 27.7 82 24.6 12 29.1 74 26.7 13 29.3 74 25.2 14 28.6 80 25 15 27.9 84 24.9 16 28.5 78 22.4 17 28 81 24 18 26.8 88 0.4 24.3 19 25.9 92 16 24.3 20 27.1 80 8.1 24.6 21 26.1 89 29.3 25.8 22 27 83 0.3 24.9 23 26.6 88 25.3 24 26 89 53.5 23.1 25 26.4 87 2.2 25 26 27.5 81 22.7 27 25.7 90 2.8 26.1 28 26.8 78 24.4 29 26.8 85 25.7 30 26.5 89 39.3 24.6 31 24.9 94 16.2 24.5 65 22 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2007 Năm 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 27.2 87 2.7 22.9 26.6 91 24.1 26.4 95 0.6 26.5 26.1 94 25.3 27.6 87 24.3 28.9 79 0.3 22 7 27.7 89 7.1 24.3 27 89 3.7 24.9 26.3 89 4.2 24.9 10 26.1 90 27 23.6 11 27.1 86 25 12 28.3 83 25.8 13 29 79 22.6 14 28.3 84 24.4 15 27.5 87 9.6 24.7 16 27.2 88 5 25.2 17 28.2 87 3.9 25.2 18 28.5 83 0.6 25.2 19 27.8 85 0.3 23.6 20 26.9 87 5.7 23.9 21 26.1 87 24.5 22 26.6 85 23.9 23 27.2 81 23.6 24 27.1 84 22.4 25 27.7 80 3.2 23.2 26 27.6 82 23.1 27 27.9 83 3.1 22.2 28 27.2 84 22.6 29 27.2 80 23.6 30 27.7 79 22.1 31 27.2 84 11.2 20.9 66 23 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2008 Năm 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 26.1 86 23.9 25.8 86 21.6 26.7 84 0.5 22.2 26.3 84 0.5 23.3 25.6 87 9.4 23.3 26.2 86 22.7 7 26.4 89 25.2 26.8 87 23.4 27.3 83 12 23.2 10 27.3 82 22.1 11 27.8 79 20.8 12 28.2 76 23.1 13 26.8 82 11.5 21.7 14 27.4 77 19.4 15 28.7 73 22 16 27.4 82 24 17 27.5 83 23.7 18 27.2 83 3.8 23.3 19 27.3 81 24 20 26.6 84 12 23.3 22.4 21 25.9 85 24.1 22 26 88 13 9.8 25.3 23 25.5 84 20.8 24 26.2 85 2.8 23.2 25 26.5 82 0.7 24.2 26 26.9 81 23.8 27 27.1 83 0.3 23.1 28 27.7 85 3.7 24.1 29 27.7 79 19.7 30 26.5 84 22.6 31 26.8 85 15.3 22.8 67 24 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2009 Năm 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 26.3 26.4 27 27.3 26.9 26.2 26.7 27.4 27.4 27.9 26.7 25.9 26.3 27 26.1 26.2 26.8 28.1 28.2 27.4 26.2 25.9 26.8 28 27.9 28.8 28.2 28.5 27.8 26.6 27.3 87 88 84 85 86 88 88 85 87 83 88 90 88 88 90 89 88 83 82 91 89 90 87 80 84 78 79 76 83 89 86 68 4 10 6 4 5 6 4 22.9 3.5 0 0.3 3.9 6.2 23.3 38.1 48.4 19.2 1.3 30.8 5.2 11.9 0 64.2 22.5 1.8 1.3 0 0 0.3 0 25.4 24 24.1 25.1 24.6 24.2 25.1 23.1 23.6 25.4 25.6 26 23.4 24.6 24 24.2 26 21.7 21.7 26.6 24.4 25.1 23.8 22 23.5 21.9 21.3 23.1 21.9 24.8 22.7 25 Chỉ tiêu khí tượng tháng năm 2010 Năm 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Tháng Ngày Ttb,°C Rh(%) G(m/s) R(mm) Di,(°C) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25.4 26.8 26.4 26.9 27.3 27.4 26.9 26.1 25.8 26.6 26.4 25.1 26.2 27.4 27.5 27.7 27.5 26.7 26.9 28.6 28.2 27.4 27.1 26 25.7 25.6 26.8 27.4 26.7 25.7 27.2 95 88 87 88 81 81 85 88 90 85 88 89 84 83 82 80 79 87 83 77 78 84 90 93 93 92 90 85 91 95 89 69 6 7 7 4 4 6 3 1.8 0.4 0.1 0 7.4 0.1 0.2 30.7 24.3 0 0 8.4 0 0 0.5 1.5 3.4 1.4 22 3.8 0.5 6.1 0.7 23.7 24 25.5 26.4 24.7 23.9 24.7 24.6 25.5 23.6 24.6 26.7 25.2 25 24.9 22.4 24 24.3 24.3 24.6 25.8 24.9 25.3 23.1 25 22.7 26.1 24.4 25.7 24.6 24.5 ... liệu cháy Kết làm cho vật liệu cháy bị khơ Từ cháy xuất Độ ẩm Độ ẩm thi u hụt khơng khí nhân tố có ảnh hưởng đến cháy rừng Độ ẩm thi u hụt khơng khí chênh lệch nhiệt độ khơng khí vào lúc 13 nhiệt... suốt trình học tập để đạt kết ngày hôm Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Mịnh,06/2011 Sinh viên: Phan Thị Hữu Phước ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ... Mục lục vi Danh sách bảng vii Danh sách hình vii Chương I Giới thi u đề tài 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM, ỨNG DỤNG HÀM TUYẾN TÍNH FISHER ĐỂ PHÂN CẤP NGUY CƠ CHÁY RỪNG Ở KHU VỰC BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay