NGHIÊN CỨ VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ RƠM VÀ RẠ

86 19 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:49

  Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975093-pham-thi-hang-2-pdf.htm  Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975093-pham-thi-hang-2-pdf.htm  Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975093-pham-thi-hang-2-pdf.htm  Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975093-pham-thi-hang-2-pdf.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** Ằ Ứ Ử Ừ V À T T C Ả T ĐẠ ẤT C T 7/2011 ỌC Ấ VÀ ỘT Ấ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** Ằ Ứ Ử Ừ g gh V :T gi T T T ĐẠ T T C h gi g 7/2011 i ỌC LỜI CẢM ƠN m xin trân trọng gửi lời cảm sâ sắc đến cô Lê T c ế Anh T , đ m đ Em xin chân thành cảm c c góp ý quý báu cho lu m c â ầy cô hộ đồng bảo vệ đọc cảm môn Công nghệ giấy bột giấ c ầy cô giáo khoa Lâm nghiệp đại học Nông Lâm TP Hồ íM truyề đạt cho em kiến thức q báu suốt khóa học Con cảm c bạ đ mì m độ c đ t luầ ấ ề , Xin chân thành cảm â ọ cảm TPHCM, tháng 07/2011 Sinh viên th c ạm ii Ắ Đề t “Nghi ứ ghi h gi ” đ ợc thực phòng thí nghiệm Nghiên cứu chế biến lâm sản giấy bột giấy tr Đ ô âm T Chí Minh từ ngày 21/02/2011 đến ngày 21/07/2011 Đề t ợ tế ả t ệ đ r ết ấ ợ đ ứ ột ợ đế ệ ả ề r m rạ T đ tr ả m từ r m rạ đ độ ế độ ế độ ất độ đụ độ ết iii đ t ựả ợ m ợ ế độ t ất đ ột r m đ t t – ả ột t ề ề đ ợ đ mđ t y từ ột r m rạ ấ ề ề t t ệ tr t ả ô ấ đ ợ m m 540SR cho ô ệ ệt tả y tr r đ ợ đề ột m y tr y t ô t tmr ệ đ ả ấ tạ r ứ ề ứ y ấ ất ất ụ tr t ề tạ m y ất tr ệt độ – ệt độ ấ 130oC O r m rạ từ r m rạ O t ệ t ầ tr ả m ột t ầ T ế ấ t mđ ợ t ất Ụ T T i Ơ ii LỜI CẢ T Ụ T T iii ỤC ỤC iv C C C VÀ C C CC V T T T viii C C C Ả hư g T ĐỒ vii ix ấ t ết đề t t ự t ứ 1.2 hư g TỔNG QUAN 2.1 Nguyên liệu ngành giấy .4 2.1.1 Nguyên liệu m rạ, nguyên liệu c a ngành công nghiệp giấy 2.1.2 ề 2.1.2.1 Gi i thiệ 2.1.2.2 Ứng dụ y r m rạ ô ợ đ m sử dụ 2.1.2.4 ệ từ r m rạ ệ r m rạ 2.2 Sản xuất bột giấy b ấ 2.2.1 ô ệp giấy 10 c 10 ột 11 2.2.2 f t .15 2.2.3 pháp sulfite .17 2.2.4 Ả hư đ ề đế t ất 18 g 20 Ụ Ư 3.1 ô ụ t Ộ 20 Á ỨU 20 ứ 20 iv ộ t ệm 20 ứ 20 3.3 y 3.2.1 ệ .22 3.2.2 đ t 3.2.3 âm y ầ y ệ .22 ệ 22 3.2.4 ấ ột 22 3.2.5 ột 23 đ nh hiệu suất, ch s 3.2.6 độ tr ột sau nấu 23 3.2.7 Nghiền bột .24 3.2.8 Làm giấy handsheet .24 đ nh s tính chất c a giấy 25 3.2.9 hư g 4.KẾT QU VÀ TH O LUẬN 27 4.1 Kết khảo sát thành phần hóa h c 27 4.2 Kết nghiên cứu trình nấu bột giấy b 4.2.1 Ả m 4.2.2 Ả O ệt độ ấ ả 4.3 ợ tả độ 29 ệ ệ ề ả ấ ả ấ t ột ột ất ề 32 33 t 35 4.3.1 Ả độ ề đế độ 4.3.2 Ả độ ề 4.3.3 Ả độ ề độ 4.3.4 Ả độ ề độ đục c a t giấy 38 4.3.5 Ả độ ề độ t ấm 4.3.6 Ả độ ề độ tr ề ột 35 đứt m 36 t t .37 t t 39 .40 4.4 t ất tr ấy ết m từ r m rạ 41 hư g 5.KẾT LUẬ NGH 44 ết .44 Đề 45 TÀI LI U THAM KH O 46 Ụ LỤC 48 v Á TĐ L/W Á SR Ế Ắ : Khô tuyệt đ i ợng nguyên liệ : T lệ th tích dung d ch kh TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam Ữ Độ nghiền vi TĐ Á đ 4.1: T ầ r m rạ 27 đ 4.2 : T ầ tr đ 4.3 ầ T đ 4.4: Ả Á tr ất tr r m rạ 28 y tr r m rạ .28 m ợ O ệ ả ấ ột 45 đ 4.5 Ả ệt độ ấ ệ đ 4.6 Ả đ 4.7 Ả độ ề đ 4.8 Ả độ ề độ đ 4.9 Ả độ ề độ đụ đ 4.10: Ả độ ề ả đ 4.11: Ả độ ề độ tr ất 33 ề đế độ ề ề ột .35 đứt m t t t 36 37 38 t ấm t .39 40 đ 4.12: độ đụ r m rạ ấy ết 42 đ ề đứt r m rạ ấy ết 43 Hình2.1 : Cấu trúc cellulose theo Haworth Hình 2.2 Đ ản c a lignin Hình2.3 : Liên kết β-O-4 phân tử lignin 2.4 : G m từ r m rạ 10 2.5 : Phản ứng phân h y liên kết t β- aryl c a lignin 12 Hình2.6 : Phản ứ tụ tr mơ tr Hình2.7 : Vai trò Na2 tr ả ứng c y tr t ng kiềm 13 ấu bột Sulfat .17 tr f t -AQ 18 ệm 21 vii Á ả 2.1: Thành phần hóa h c tính chất sợi c a s nguyên liệu .8 ả ả ả Á ả t tr t 3.1: ết ảt ề ệm ấ ệm ấ m ột ột ột .24 23 viii 29 C h 1.1 hi t ợ m ủ i m t t ô ứ t ổ y ề ệ đạ đ ết t â tr tr t ỳ ệt ấ ô y ả t ỹt t t tr n ất đ tr ụ tề ụ ô ả ụ ệ tự độ tự tr T Cô ô ề ụ ụ ô V ệt ệ ả ất tr độ ỹ t V ệt ề ứ tế t t ửt tạ ầ ả ất ột ả ệt ô m ệ ự ấy, d đ ẩ , gi – ả đ ợ tr tấ ự m t tr Nh tiến đầu t c a t đ ất ột y ề m đ ô ẩ t ệ t t tr n qui mô, s l ợng, ệ ô t ô ột t y m ym độ chuyên môn, công nghệ tiên tiến v i hợ t l n chất l ợng T y ệ độ ỹ t m ũ t ết ệ đ t mô tr đ m tr ấ t ầ ệm ệ đế m tr ệ đ t y đổ c ngồi, cơng nghiệp giấy n ụ ụ ứ tạ ô t ệ ế ệ đ ệ ệ ầ : G ụ ất ô y ề ụ m ả ộ Khi đ ụ đ T y ề tệ T đ ôm m ụ rã ộ tệ ụ Cô rộ tr ụ â ụ ự t ụ đ ợ ả ứ ụt đ ợ ộ 800 – Cô ty tấ Bã B Cô PHỤ LỤC 11 Ư Á Á NH CHỈ SỐ KAPPA Ẩ – C 1:77 gh m ợng lignin lại sau Ch s Kappa c a loại bột giấy đ ợ đ ml dung d ch Ch s kappa thơng s phả trình nấu bột hay tẩy tr ng bột, i h gh tr KMnO4 0,1N tiêu t ợ tr TĐ) đ ợ đ ều kiện chuẩn hóa cho gam bột giấy (tính ết đ ợc hiệu ch nh giá tr t ứng v i giá tr có ợng dung d ch KMnO4 b tiêu t n trình thử nghiệm, cách ti n hành ợng bột giấy đ ợc sấy Cân ô đế đ cho khoảng 50% dung d ch KMnO4 đ ợc tiêu thụ (gi i hạn phải n m khoảng 30% < x < 70%, Nghiền – 10 g bột khơ gió v đ ng Huyề (erlen) Lấy m c cất đ đ ợc huyền phù y đ ợc chuy n vào dụng cụ chứa có dung tích 1000ml m c cất đ tráng rửa bột máy nghiền Tổng ml huyền phù bột erlen 350ml Đ 0ml H2SO4 4N cho vào huyền phù bột, dùng hệ th ng khuấy từ đ khuấy liên tục, Đ r 0ml KMnO4 tính th i gian phản ứng, Dùng m t tr ả ứ y đ ng th i bấm đ ng h đ c tráng KMnO4 đ T 500 ml Sau 10 phút, thêm 20ml KI 10% vào h n hợp phản ứng Chuẩ độ h n hợ t đến màu iod tự đ ợc b ng dung d ch Na2S2O3 có n độ xác Đ d nh n biết đ m cu i, cho thêm vài gi t h tinh bột vào dung d ch khi dung d ch chuẩ độ có màu vàng nhạt Đ m cu ứng v i chuy n màu từ xanh sang khơng màu, ghi th tích V3 63 t Tiến hành chuẩ độ m u tr ( mt tự ô ột giấy), Ghi th tích V2 t qu Ch s Kappa (Ik) đ ợc tính theo cơng thức: Tr X= a.d m a= 2(b  c)n 0,1 đ X : Ch s Kappa a : Th tích KmnO4 0,1N tiêu hao m u thử, tính b ng mililít b : Th tích dung d ch Na2S2O3 0,2N tiêu hao m u tr ng, tính b ng mililít c : Th tích dung d ch Na2S2O3 0,2N tiêu hao m u thử, tính b ng mililít độ Na2S2O3 tính b ng mol/l n : N d : Hệ s đ ều ch nh t ợng kali permanganat tiêu hao; d phụ thuộc vào giá tr c a a (xem bảng) m : Là kh ợng khô tuyệt đ i c a m u thử, tính b ng gam V1 (ml) 30 0,958 0,96 40 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 0,994 0,996 0,998 50 60 1,022 1,024 1,026 1,028 1,03 70 1,044 0,962 0,964 0,966 0,968 0,97 0,973 0,975 0,977 1,002 1,004 1,006 1,009 1,011 1,013 1,015 1,017 1,019 64 1,033 1,036 1,037 1,039 1,042 PHỤ LỤC 12 TÍNH TỐN D CH N U ƯỢNG NGUYÊN LI U KHỐ độ khô x (%) Nguyên liệ ợng nguyên liệu cần khả t ( TĐ) 100 *100 (g) x TÍNH TỐN D CH N U Ư ợng nguyên liệu cần cân: m  KẾT QU Á 2.1 Thành ph n d ch n u T ệm m ợ m ợ O (%) 10 ềm Na2O t 7.75 12.5 15 9.69 11.63 đ Mnl ( TĐ)g 200 Độ ẩm (x) % m (g) 217.78 V ấ (ml) 1000 V ổ y ệ (ml) 980.22 2.2 T h lượ g c b sung T lệ d ch nấu (L/W) = b Th tích d ch nấu: L = b*100 (ml) ợ V i m: Kh c bổ sung: L - (m-100) (ml) ợng nguyên liệu cần cân (g), 65 PHỤ LỤC 13 ƯỢNG MỘT SỐ THÀNH PH N TRONG NGUYÊN LI U 1.1 1.2 khô nguyên li u Lần mo (g) m1 (g) m ẩm (g) Độ ẩm (%) 1,81 0,19 9,5 2 1,83 0,17 8,5 Trung bình 1,82 0,18 mo : Kh ợ đầu c a nguyên liệu (g) m1 : Kh ợng nguyên liệu sau sấy (g) lượng ch t trích ly m mr m tr 1.3 ( ợng chất trích ly TĐ) Mr c trích ly ( TĐ) m chất % chất sau trích ly trích ly trích ly m Lần 9,00 8.2 0,8 8,9 Lần 9,00 8,22 0,78 8,7 Trung bình 9,00 8,21 0,79 8,8 lượng lignin m m ( TĐ) ợng Lignin mr m m lignin % lignin sau trích ly (g) (g) (g) Lần 1 1,088 0,158 15,8 Lần 1,088 0,16 16 Trung bình 1,088 0,20 15,9 66 lượng ch 1.4 g c l nh Chất t 1.4 tr m r m (g) m r m (g) m chất % chất tr sau ngâm tan tan c ngâm Lần 1,72 0,27 13,5 Lần 2 1,71 0,29 14,5 Trung bình 1.715 0,28 14 lượng ch g c nóng Chất t 1.5 c lạnh tr c nóng m r m (g) m r m (g) tr sau trích ly tan (g) tan c trích ly m chất % chất Lần 1,64 0,36 18 Lần 2 1,66 0,34 17 Trung bình 1,65 0,35 17.5 % lignin lượ g e ll l e m ợng cellulose TĐ) mr m m lignin sau trích ly (g) (g) Lần 1 1,088 0,416 41,6 Lần 1,088 0,417 41,7 Trung bình 1,088 0,4165 41,65 m ( 67 1.6 lượ g ủ g li m ợ mo (g) Độ tr (%) m1 (g) ầ 3,5005 0.5057 14,44 ầ 3,5005 0,5116 14,6 3,5005 0.5086 14,52 Tr 1.7 tr mo : Kh ợ đầu c a nguyên liệu (g) m1 : Kh ợng nguyên liệu sau nung (g) lượ g ili g ủ m ợ g li tr tr y ệ m mo (g) m1 (g) ợ (%) ầ 1 0,4545 45,45 ầ 0,4543 45,43 0,4544 45,44 Tr mo : Kh ợ m1 : Kh ợng tr (g) ất 68 axit HCL (g) Ụ Ụ 14 Á ệ Á ất ấ ệ ựả tr m ợ ệt độ ấ O m ệt độ ấ ệ : ựả m tr Tr Ư ả O ợ O ệt độ ấ : đ : , yế t , yế t ế m ợ O ệt độ ấ m ợ O ệ  T ết ệ T Ố tr tr ất ệt đô ả ệt độ : : m ợ O ô đổ ệt độ t y đổ : Suy ra: V : j= , 1200, 1300,1400, 1500 69 m ợ O ợ ất m ợ O t y đổ ệt độ ô đổ : m ợ Suy ra: V : V i i=1 5; j=10%; 12,5%; 15% T t r ết T đ ợ ả ệ tr ;b ềả  T ết tr ả ệt độ : m T ợ O ô đổ ệt độ t y đổ : : Suy ra: V i = O j = 1100, 1200, 1300,1400, 1500 70 ệt độ m ợ : O m ợ O t y đổ ệt độ ô đổ : Suy ra: V : V i i = 1; j : 10%; 12,5%;15% T t T đ ợ r ết ả ệ tr ả ; m 71 ợ O ệt độ : ả t ệ : d1 %NaOH d2 d3 d4 d 10% -0.103 -0.141 -0.039 -0.09 -0.0933 12.50% -0.159 -0.146 -0.031 -0.08 -0.104 15% -0.127 -0.108 -0.104 -0.008 -0.0868 ả t ệ t0 : 1100C 1200C 1300C 1400C 1500C c1 -0.12 -0.344 -0.364 -0.332 -0.292 c2 -2.088 -1.96 -1.808 -2.1 -1.812 -1.104 -1.152 -1.086 -1.216 -1.052 c ả t -1.122 ệ t0 : 1100C 1200C 1300C 1400C 1500C a1 -2.48 -2.7 -2.58 -2.284 -1.772 a2 -1.036 -1.056 -1.496 -1.116 -2 -1.758 -1.878 -2.038 -1.7 -1.886 a ả -0.095 t -1.852 ệ : b1 b2 b3 b4 10% -0.013 -0.047 -0.18 -0.143 -0.0958 12.50% -0.07 -0.015 -0.106 -0.015 -0.0515 15% -0.157 -0.0143 -0.011 -0.157 -0.0848 %NaOH 72 b -0.077 Ụ Ụ 15 Ủ ƯỢ Ứ T y Độ tr Độ đụ (Iso) (%) C ề ất C đứt (m) m y Ố t Độ m (m t) (mNm2/ Độ t Độ tr (%) ( g/m2) g) ề (v) 250 33,7 98,33 5553 5,61 1100 78,2 6,28 400 33,5 97,73 5595 5,87 950 73,9 6,28 600 32,9 96,43 5646 6,54 850 72,9 6,28 750 32,6 96,3 6275 6,11 700 72,0 6,28 1000 32,1 95,9 5740 5,94 650 70,7 6,28 73 Ụ Ụ 16 Ộ NGHI N SR TIÊU CHUẨN SCAN – C 19 Về yề y t y đ ợ T y ấ tr t ự tế tất ả đ ợ đề ột ầ t m ảt đ ợ đ t ột ạ đ tr tr t tr ả h i h ột m ứ ô ầ từ 10 – 90oSR ợ t ả ề ảm tr đ tr ợ r ết y y y r – tr ợ ợ đề T tất ả C ết ụ ứ m t tr ứ 100 h Thiết b đ độ nghiền ợ yề độ ột (t ợ ột t ột đ ợ đ t ế ã ột t t ) ất độ 0,2  đ (t 74 yề độ ột ợ ) đ đề ô ết đ ợ ả m ã đ đạt yề ệt độ 20  0,5oC Tr t ột tr ột C t t tr ột đ ợ Đổ m ây mệ t y đ ô đổ m đ độ ả m yđ ệt độ ột t đầ tr tr t t ết đ đ tđ t t ầ t ết Đ tr đ tr đ ảy ết ầ t t tr r Đề ả từ ẩ độ đ yề trộ t Tế t ệ m tr tạ ệt độ 20  0,5oC tạ Tr t r– t đ ầ đổ 1000  m Trộ m tr đ đ độ t ết đ tr đ ợ r từ ệ t ệ t ợ tt rử Vừ ết ứ ột Đ tr độ m yề r 6000 v ẩ t y đổ tr yề đ t ả tế m m 75 t ế ết ả ầ Ụ Ụ 17 Á Ộ Ú Ư C- Ư Á TIÊU CHUẨN SCAN – P 12 Cách ti n hành Tiến hành thử tr đ ều kiệ mô tr dụ đ đ ều hòa m u M t c a đế mép tiếp xúc v i m u c a ng hình trụ phải khô tr đ t m u thử vào m Cân m u thử xác t đ t lên m t đế (v i m t cần thử tr ) Đ t ng hình trụ xu ng k p lạ Đổ 100  m c không l t đ ợc ngồi t c, ho phía đ i v i m u thử có diện tích nh đ nh vào ng hình trụ đ chiều sâu c y c 10mm b t đầu tính th i gian Nếu ch n th i gian thử 60 giây, sau 45 giây k từ lúc m u thử tiếp xúc đổ phầ v c thừa ng hình trụ đ ( ả ) đ c dính vào phần m u n m ngồi diện tích thử Nhanh chóng tháo k p lấy m u thử ra, đ t lên t giấy thấm h ch ô đ từ tr ây đ t t giấy thấm thứ hai lên m u thử sử dụ hai vòng (một đ vòng lạ ) đ loạ đ lự â đ ng c m t ph ng y đ tr y ô c thừ ấp m u thử lại v i m t Tr tr đ ợc sử dụng t vào phía r i ng hợp carton khơng gấp lạ đ ợc, phải tiến hành cân v i th i gian nhanh có th B ng: Th i gian thử Th i gian thử (giây) Ký hiệu Th đ m b t đầ đổ ợ c thừa (giây) Th đ m b t đầu thấm bề m t m u thử (giây) 30 Cobb30 20  30  60 Cobb60 40  60  120 Cobb120 105  120  300 Cobb300 285  300  1800 Cobb1800 1755 – 1815 15  76 đổ c c Chú thích – Th i gian ghi cột – đ ợc tính từ th đ m cb t đầu tiếp xúc v i bề m t m u thử Các m u thử b loại nếu: a - M u thử b b-B r c thấm qua c xung quanh diện tích k p c-V c thừa sau thấm (v i dấu hiệu bề m t v n c) ợng m u thử b loạ Nế y â ( ) ợt 20% phải giảm đ ợc kết thích hợp loại giấy đ th i gian thử cho t i nh y hợp v Tính tốn k t qu Độ c (A) c a m u thử tính b ng gam mét vuông (g/m2) theo t công thức: A = (m2 – m1) x F m1 : Kh ợng c a m u thử khô (g) m2 : Kh ợng c a m u thử F t (g) : Hệ s b ng 10000/diện tích m u thử tính b ng cm2 (diện tích c a m u thử chuẩn 100cm2) Kết lấy xác t Tính giá tr độ t đến ch s sau dấu phẩy c trung bình c a m t xác t i 0,5 g/m2 độ lệch chuẩn Ký hiệ độ t c chuẩ Độ t c Coobn; n th i gian thử nghiệm Thí dụ: Cobb60 – th i gian thử 60 giây Nếu không phân biệt đ ợc hai m t c a m u thử, tính kết trung bình độ lệch chuẩn 77 ... hoà tan lignin phá h y ợ t lệ thu n v i [HO-] Đ cải thi n hiệu trình nấu, nh ng biện đ ợc áp dụng :  Áp dụ ấu kéo dài, hóa chất không nạp vào thi t b nấu lần từ đầ m đ ợc bổ sung liên tục trình... ô ế y y ô ệ ất t từ ấ đề ề G ngày đ tr ả t g Tuy nhiên, đề , tr yđ ệ ột ng đ ợc gi a cung cầu thi u ngun liệu Ngun liệu cơng nghiệp giấy đ tổ Một nh ng nguyên nhân d ch m ả ất ô ệ ếm tế ấ r... Nguyên liệu m rạ, nguyên liệu c a ngành công nghiệp giấy 2.1.2 ề 2.1.2.1 Gi i thi 2.1.2.2 Ứng dụ y r m rạ ô ợ đ m sử dụ 2.1.2.4 ệ từ r m rạ ệ r m rạ 2.2 Sản xuất bột giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨ VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ RƠM VÀ RẠ, NGHIÊN CỨ VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ RƠM VÀ RẠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay