Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH AP thăng long

142 110 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:49

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më đầu Nêu yếu tố lao động, là: lao động ngời, đối tợng lao động công cụ lao động Thiếu ba yếu tố trình sản xuất không diễn Nếu xét mức độ quan trọng lao động ngời yếu tố đóng vai trò định Không có tác động ngời vào t liệu sản xuất (2 yếu tố sau) t liệu sản xuất phát huy đợc tác dụng Đối với ngời lao động, sức lao động họ bỏ để đạt đợc lợi ích cụ thể, tiền công (lơng) mà ngời sử dụng lao động họ trả Vì vậy, việc nghiên cứu trình phân tích hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) đợc ngời lao động quan tâm Trớc hết họ muốn biết lơng thức đợc hởng bao nhiêu, họ đợc hởng cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn họ có trách nhiệm nh với quỹ Sau việc hiểu biết lơng khoản trích theo lơng giúp họ đối chiếu với sách Nhà nớc quy định khoản này, qua biết ®ỵc ngêi sư dơng lao ®éng ®· trÝch ®óng, ®đ cho họ quyền lợi hay cha Cách tính lơng doanh nghiệp giúp cán công nhân viên thấy đợc quyền lợi việc tăng suất lao động, từ thúc đẩy việc nâng cao chất lợng lao động doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Còn doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu trình hạch toán lơng doanh nghiệp giúp cán quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với sách Nhà nớc, đồng thời qua cán công nhân viên doanh nghiệp đợc quan tâm bảo đảm quyền lợi yên tâm hăng hái lao động sản xuất Hoàn thiện hạch toán lơng giúp doanh nghiệp phân bổ xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm nhờ giá hợp lý Mối quan hệ chất lợng lao động (lơng) kết sản xuất kinh doanh đợc thể xác hạch toán giúp nhiều cho máy quản lý doanh nghiệp việc đa định chiến lợc để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Xuất phát từ tầm quan trọng lao động tiền lơng, thời gian trực tập Công ty TNHH AP Thăng Long, nhờ giúp đỡ phòng kế toán hớng dẫn cô Miến, em viết đề tài: Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH AP Thăng Long Nội dung chuyên đề đợc xây dựng gồm chơng: Chơng I: Những lý luận kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Chơng II: Thực trạng hạch toán tiền lơng bảo hiểm Công ty TNHH AP Thăng Long Chơng III: Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng bảo hiểm Công ty TNHH AP Thăng Long Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng I Những lý luận kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp I - Khái quát chung tiền lơng Việt Nam trớc đây, kinh tế bao cấp, tiền lơng đợc hiểu phần thu nhập quốc dân, đợc Nhà nớc phân phối cách có kế hoạch cho ngời lao động theo số lợng chất lợng lao động Chuyển sang kinh tế thị trờng, nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh nhng có quản lý vĩ mô Nhà nớc, tiền lơng đợc hiểu theo nghĩa kinh tế Nhà nứơc định hớng cho sách lơng hệ thống đợc áp dụng cho ngời lao động làm việc thành phần kinh tế quốc dân Nhà nớc công nhận hoạt động thị trờng sức lao ®éng Quan niƯm hiƯn cđa Nhµ níc vỊ tiỊn lơng nh sau: Tiền lơng giá sức lao động đợc hình thành sở giá trị sức lao động thông qua thoả thuận ngời có sức lao động ngời sử dụng sức lao động, đồng thời chịu chi phối quy luật kinh tế, có quy luật cung cầu Trong chế mới, nh toàn loại giá khác thị trờng, tiền lơng tiền công ngời lao động khu vực sản xuất kinh doanh thị trờng định Nguồn tiền lơng thu nhập ngời lao động lấy từ hiệu sản xuất kinh doanh (một phần giá trị sáng tạo ra) Tuy nhiên quản lý vĩ mô Nhà nớc tiền lơng khu vùc s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuất kinh doanh buộc doanh nghiệp phải bảo đảm cho ngời lao động có thu nhập tối thiểu mức lơng tối thiểu Nhà nớc ban hành để ngơì lao động ăn, ở, sinh hoạt học tập mức cần thiết Còn ngời lao động khu vực hành nghiệp hởng lơng theo chế độ tiền lơng Nhà nớc quy định theo chức danh tiêu chuẩn, trình độ nghiệp vụ cho đơn vị công tác Nguồn chi trả lấy từ ngân sách Nhà nớc Tuy khái niệm tiền lơng thừa nhận sức lao động hàng hoá đặc biệt (là tổng thể mối quan hệ xã hội) đòi hỏi phải trả lơng cho ngời lao động theo đóng góp hiệu cụ thể nhng thời kỳ chuyển đổi nên tất đơn vị sản xuất kinh doanh, quan hành nghiệp khu vùc Nhµ níc ë níc ta cha hoµn toµn hoạt động trả lơng nh đơn vị sản xuất t nhân, cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho việc trả lơng theo hớng thị trờng ý nghĩa tiền lơng ngời lao động, doanh nghiệp vô to lớn đảm bảo đầy đủ chức năng: Chức thớc đo giá trị: sở để điều chỉnh giá cho phù hợp giá (bao gồm sức lao động) biến động Chức tái sản xuất sức lao động: nhằm trì lực làm việc lâu dài, có hiệu sở tiền lơng bảo đảm bù đắp đợc søc lao ®éng ®· hao phÝ cho ngêi lao ®éng Chức kích thích lao động: bảo đảm ngời lao động làm việc có hiệu đợc nâng lơng ngợc lại Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chức tích luỹ: đảm bảo có dự phòng cho sống lâu dài ngời lao động hết khả lao động gặp bất trắc rủi ro Trong doanh nghiệp cần sử dụng lực lợng lao động định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể Chi phí tiền lơng yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, sử dụng hợp lý lao động tiết kiệm chi phí lao động sống (lơng), góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho ngời lao động doanh nghiệp Tiền lơng vấn đề chi phí néi bé tõng doanh nghiƯp thu nhËp ®èi víi ngời lao động mà vấn đề kinh tế - trị - xã hội mà Chính phủ quốc gia cần phải quan tâm II - Các hình thức trả tiền lơng Trong doanh nghiệp thành phần kinh tế khác kinh tế thị trờng có nhiều loại lao động khác nhau; tính chất, vai trò loại lao động trình sản xuất kinh doanh lại khác Vì thế, doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lơng cho ngời lao động cho hợp lý, phù hợp với đặc điểm công nghệ, phù hợp với trình độ lực quản lý Hiện nay, việc trả lơng doanh nghiệp phải thực theo luật lao động theo thông t số : 04/2003/TTBLĐTBXH ngày 17/2/2003 Bộ Lao động thơng binh x· héi vỊ viƯc híng dÉn thùc hiƯn ®iỊu chØnh tiền lơng phụ cấp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c doanh nghiƯp C¸c doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lơng nh sau: - Hình thức trả lơng theo thời gian - Hình thức trả lơng theo sản phẩm - Hình thức trả lơng khoán A Hình thức trả lơng theo thời gian: Theo hình thức này, sở để tính trả lơng thời gian làm việc trình độ nghiƯp vơ cđa ngêi lao ®éng T theo tÝnh chÊt lao động khác nhau, ngành nghề cụ thể có thang lơng riêng, thang lơng lại tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỷ luật, chuyên môn mà chia làm nhiều bậc lơng, bậc lơng có mức tiền lơng định Tiền lơng theo thời gian tính theo đơn vị thời gian nh: tháng, tuần, ngày, Lơng tháng đợc quy định sẵn bậc lơng thang lơng, có nhiều nhợc điểm không tính đợc ngời làm việc nhiều hay ngày tháng, tác dụng khuyến khích tận dụng đủ số ngày làm việc quy định Lơng tháng thờng áp dụng để trả lơng cho nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất Lơng tuần đợc trả cho ngời lao động vào mức lơng tháng số tuần thực tế tháng Lơng tuần áp dụng trả cho đối tợng lao động có thời gian lao động không ổn định mang tính chất thời vô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lơng ngày trả cho ngời lao động vào mức lơng ngày số ngày làm việc thực tế tháng Lơng ngày thờng áp dụng để trả lơng cho lao động trực tiếp hởng lơng thời gian, tính lơng cho ngời lao động ngày hội họp, học tập làm nghĩa vụ khác làm để tính trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) Hình thức có u điểm đơn giản, dễ tính toán, phản ánh đợc trình độ kỹ thuật ®iỊu kiƯn lµm viƯc cđa ngêi lao ®éng Song, nã cha gắn tiền lơng với kết lao động ngời nên không kích thích việc tận dụng thời gian lao động, nâng cao suất lao động chất lợng sản phẩm Mức lơng tính dựa sở mức lơng ngày, thờng đợc áp dụng để trả lơng cho lao động trực tiếp thời gian làm việc không hởng theo sản phẩm Ưu điểm hình thức tận dụng đợc thời gian lao động công nhân nhng nhợc điểm cha gắn tiền lơng với kết lao ®éng víi tõng ngêi, theo dâi phøc t¹p Thùc tế cho thấy đơn vị thời gian để trả lơng ngắn việc trả lơng gần với mức ®é hao phÝ lao ®éng thùc tÕ cña ngêi lao động * Tiền lơng Tiền lơng cấp bậc Số ngày làm việc ì = tháng chức vụ ngày thực tÕ th¸ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tiền lơng tháng ì 12 tháng * Tiền lơng tuần = Số tuần làm việc theo chế độ Tiền lơng tháng * Tiền lơng ngày = Số ngày làm việc theo chế độ Tiền lơng ngày * Tiền lơng = Số làm việc theo chế độ Hình thức trả lơng có nhợc điểm không phát huy đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động không xét đến thái độ lao động, ®Õn c¸ch sư dơng thêi gian lao ®éng, sư dơng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, cha ý đến kết chất lợng công tác thực tế ngời lao động B Hình thức trả lơng theo sản phẩm Theo hình thức này, sở để tính trả lơng số lợng chất lợng sản phẩm hoàn thành Đây hình thức trả lơng phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn bó chặt chẽ thù lao lao động với kết sản xuất, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lùc, khuyến khích tài năng, sử dụng phát huy đợc khả máy móc trang thiết bị để tăng suất lao động Tuy nhiên bên cạnh có hạn chế khắc phục đợc nh suất cao nhng chất lợng làm ẩu, vi phạm quy trình, sử dụng lực máy móc coi trọng số lợng sản phẩm hoàn thành phần định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng lỏng lẻo, không phù hợp với điều kiện khả sản xuất doanh nghiệp Bởi vậy, việc trả lơng theo sản phẩm, vấn đề quan trọng phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để làm sở cho việc xây dựng đơn giá tiền lơng loại sản phẩm, công việc cách hợp lý Tuỳ thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể doanh nghiệp, hình thức trả lơng theo sản phẩm đợc vận dụng theo phơng pháp cụ thể: - Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế - Trả lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng theo sản phẩm có thởng - phạt - Trả lơng theo sản phẩm luỹ tiến Tiền lơng trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế Với cách này, tiền lơng phải trả cho ngời lao động đợc trích trực số lợng sản phẩm hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá tiền lơng sản phẩm quy định không chịu hạn chế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đơn giá tiền lơng trả cho đơn vị sản phẩm hoàn thành đợc xây dựng vào mức lơng cấp bậc công việc định mức thời gian định mức sản lợng cho công việc Ngoài , có phụ cấp khu vực đơn giá tiền lơng có thêm tỷ lệ phụ cấp khu vực Hình thức trả lơng theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế có u điểm đơn giản, dễ hiểu, quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, lơng trả cho công nhân cao sản xuất nhiều sản phẩm, khuyến khích đợc ngời công nhân nâng cao suất lao động Đây hình thức phổ biến đợc doanh nghiệp sử dụng để tính lơng phải trả cho lao động trực tiếp.Tuy nhiên cách trả lơng có nhợc điểm nâng cao lợi ích cá nhân, không khuyến khích ngời lao động quan tâm đến lợi ích chung tập thể Tiền lơng trả theo sản phẩm luỹ tiến Theo hình thức này, tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp vào mức độ hoàn thành tỷ lệ luỹ tiến Mức luỹ tiến quy định cao định mức sản lợng Những sản phẩm dới mức khởi điểm luỹ tiến đợc tính theo đơn giá tiền lơng chung cố định, sản phẩm vợt mức cao suất luỹ tiến lớn Lơng trả theo sản phẩm luỹ tiến có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng nhanh suất lao động, nhng thờng dẫn đến tốc độ tăng tiền lơng cao tăng suất lao động 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BHYT T6/03 627 H¹t QL38 22 61.3 64 Céng ph¸t 1.957.7 sinh D cuèi kú : 90 1.957.7 90 Lập, ngày tháng.năm 2003 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên, đóng dÊu ) 128 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khu quản lý đờng II Ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC Công ty AP Thăng Long ngày 16 tháng 12 năm 1998 Bộ Tài 129 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sỉ c¸i Năm 2003 Tên tài khoản : Kinh phí công đoàn Số hiệu : 338.2 Từ ngày 01 tháng năm 2003 đến ngày 30/6/2003 Ngà Chứng từ ghi y, sổ thán g Số Ngà hiệu y, Diễn giải 30/6 36/KPC Đ 30/6 37/KPC Đ Gh tài i Nợ Đ Đ.Ư SDĐK : 30/6 Trích 2% KPCĐ bé phËn VP T6/03 30/6 TrÝch 2% KPC§ §CT T6/03 642 30/6 Trích 2% KPCĐ Hạt QL38 622 270.00 627 58.98 622 391.60 627 30/6 39/KPC 111 847.459 § 30/6 40/KPC cấp T6/03 30/6 Chi tiêu quỹ CĐ 111 363.362 Cty 631.53 T6/03 30/6 Nộp KPCĐ lên Đ ch ú 30/6 38/KPC Có ản g sỉ Sè tiỊn hiƯu kho th¸n ghi Sè 60.314 Céng ph¸t sinh 130 1.210.8 1.412.4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 21 D cuèi kú : 32 20 1.611 Lập, ngày tháng.năm 2003 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, họ tên, đóng dấu ) 131 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng III Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán Tiền lơng Bảo hiểm Công ty AP Thăng long I - Nhận xét chung công tác hạch toán tiền l ơng bảo hiểm Công ty AP Thăng Long: Với trình thành lập phát triển tám năm Công ty quản lý sửa chữa đờng 248 thuộc Khu quản lý đờng II có thành tích đáng kể Tuy nhiên bớc sang chế thị trờng với cạnh tranh gay gắt nhiều doanh nghiệp quốc doanh công ty t nhân lĩnh vực xây dựng công ty gặp không khó khăn nhng Công ty tự khẳng định vị trí không ngừng phát huy nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh ngày lớn mạnh Điều dễ dàng nhận thấy cấu tổ chức máy quản lý, phòng ban chức gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm, qui mô hoạt động Công ty, phục vụ tốt cho trình sản xuất kinh doanh Các phòng ban chức đợc qui định nhiệm vụ rõ ràng, phục vụ kịp thời đáp ứng đợc yêu cầu quản lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Mô hình kinh doanh công ty phù hợp với phát triển kinh tế thị trờng Công ty áp dụng chế khoán xuống tổ, đội thi công nhằm mục đích cho đội thi công có trách nhiệm quan tâm đến kết sản xuất kinh doanh 132 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mình, chế khoán gắn đợc lao động bỏ với hởng thụ nhận đợc, tạo cho ngời công nhân Công ty có trách nhiệm tìm tòi suy nghĩ để đạt đợc hiệu sản xuất cao Cùng với lớn mạnh Công ty, máy kế toán Công ty đợc tổ chức phù hợp với yêu cầu công việc, khả trình độ chuyên môn kế toán, phù hợp với đặc điểm, tính chất, qui mô sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn, kinh phí với phân cấp quản lý tài Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý Công ty Với hình thức tổ chức máy kế toán tập trung nh đảm bảo đợc lãnh đạo thống nhất, tập trung công tác kế toán Công ty, đảm bảo cho kế toán phát huy đợc vai trò chức mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công lao động, chuyên môn cán kế toán Việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán nh thay ®ỉi sỉ s¸ch, chøng tõ, theo chÕ ®é kÕ to¸n đợc tiến hành kịp thời thích ứng nhanh Công tác kế toán tiền lơng bảo hiểm Công ty đợc tiến hành dựa sở khoa học đợc vận dụng thích hợp với chế độ kế toán hành Trong công tác hạch toán Tiền lơng Bảo hiểm (các khoản trích theo lơng), Công ty thực nghiêm túc với quy định chế độ kế toán hệ thống chứng từ, sổ sách Tiền lơng 133 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Việc ghi sổ đợc kế toán tiến hành thực theo trình tự quy định Việc tổ chức công tác kế toán tiền lơng nói thống với kế toán tiền lơng đơn vị khác Khu quản lý đờng II Hình thức chứng từ ghi sổ áp dụng Công ty phù hợp với đặc điểm công tác kế toán đơn vị đặc biệt thuận tiện việc kế toán Tiền lơng Bảo hiểm (Có nghiệp vụ phát sinh, nghiệp vụ hạch toán lơng đơn giản, dễ hiểu, dễ phân bố) Hình thức trả lơng Công ty đáng ý Nó thể khả phân tích, đánh giá, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn kế toán Tiền lơng đơn vị cách khoa học, hợp lý Công ty áp dụng hình thức trả lơng thời gian theo sản phẩm (nh trình bày) để tính lơng cho nhân viên quản lý tốt.(Họ vừa nhân viên làm công tác hành chính, vừa nhân viên Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây lắp chủ yếu) Trả lơng theo hình thức kết hợp trả lơng theo thời gian trả lơng theo sản phẩm phản ánh sách hiệu (kết quả) công việc, tính giá trị sức lao động nhân viên phận văn phòng Công ty Tơng tự cách trả lơng khoán cho nhân viên đội sản xuất nhân viên quản lý công trình xởng, công trình (làm việc xa Công ty, không tiện quản lý theo dõi thời gian hiệu lao động), phù hợp, khuyến khích ngời lao động làm việc có trách nhiệm đáp ứng lòng tin cán lãnh đạo 134 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kế toán tính Tiền lơng cho ngời lao động đầy đủ, xác đảm bảo lợi ích cho nhân viên Công ty, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với công việc Về hạch toán BHXH, BHYT, KBCĐ đợc Công ty quan tâm cách thích đáng, cụ thể Công ty hoàn thành nộp quỹ đủ, thời hạn.Điều thể tinh thần trách nhiệm cao Công ty quyền lợi ngời lao động Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực công tác kế toán nói chung công tác tổ chức hạch toán Tiền lơng nói riêng, Công ty nhiều tồn cần giải II Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Tiền l ơng Bảo hiểm Công ty AP Thăng Long: Sau nghiên cứu công tác tổ chức hạch toán Tiền lơng Bảo hiểm Công ty xin nêu số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng bảo hiểm Công ty : 2.1.ý kiến áp dụng máy vi tính vào hạch toán kế toán nói chung kế toán tiền lơng bảo hiểm nói riêng Sau có định 1141QĐ- CĐKT ban hành việc đổi Công ty áp dụng hình thức sổ Chứng từ ghi sổ Đây bớc cải cách quan trọng kế toán Công ty, hình thức sổ có nhiều thuận lợi cho việc áp dụng kế toán máy Tuy nhiên, Công ty áp dụng kế toán thủ công để theo dõi, hạch toán Việc sử dụng hình thức sổ điều kiện kế toán thñ 135 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công gây ghi chép trùng lặp, làm tăng khối lợng công tác kế toán Trong điều kiện khoa học kỹ thuật ngày phát triển Công ty nên áp dụng kế toán máy vào hạch toán giúp cho việc tính toán ghi chép đợc xác nhanh hơn, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý Nội dung kế toán máy theo hình thức chứng tõ ghi sỉ bao gåm: ♦ CËp nhÊt sè liƯu: - Vµo chøng tõ - Xem, hiƯu chØnh chøng từ - Hệ thống danh mục tài khoản - Hệ thống danh mục khách hàng, danh mục ngời bán - KÕt chun, ph©n bỉ - Khãa sỉ, chun sè d sang năm sau Tổng hợp số liệu: - In, xem loại sổ sách: Sổ chứng từ ghi sổ, Sỉ c¸i TK - Xem sè liƯu phát sinh, số d TK - In bảng cân đối TK - Tổng hợp số liệu Các nhu cầu khác: 136 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Đặt lại hệ thống - Lu tr÷ sè liƯu 137 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 13- Sơ đồ kế toán m¸y vi tÝnh NghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh Xư lý nghiệp vụ Nhập liệu Khoá sổ sang kỳ sau - Lên loại sổ sách Sổ sổ chi tiết Bảng cân đối kế toán C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n (*) (*) (*) Do m¸y tự động thực Với việc sử dụng kế toán máy công việc nhân viên kế toán đợc giảm nhẹ Nhân viên kế toán vật liệu nh phần hành kế toán khác việc đa liệu vào máy theo chứng từ gốc hợp lệ theo chơng trình cài đặt máy tự động chuyển số liệu vào sổ có liên quan tập hợp số liệu cân đối cách nhanh chóng xác việc in sổ sách lu giữ theo tháng, quý, năm, ngời ta cã thĨ xem xÐt chi tiÕt vµo sè d cđa TK lúc Tuy nhiên để có đợc thông tin xác việc đòi hỏi nhân viên kế toán xử lý chứng từ ban đầu phải thật xác phản ánh ®óng nghiƯp vơ ph¸t sinh 138 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 ý kiÕn vỊ bỉ sung bảng phân bổ tiền lơng khoản trích theo lơng : Trên Công ty, cha có bảng phân bổ tiền lơng khối lợng công việc phải ghi chép nhiều, dẫn đến tình trạng lập nhiều chứng tõ ghi sỉ mét th¸ng ViƯc thùc hiƯn bảng phân bổ tiền lơng khoản trích theo lơng làm giảm khối lợng công việc ghi chép, dƠ kiĨm so¸t, cËp nhËt chøng tõ cđa kÕ to¸n 139 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu số : Bảng phân bổ tiền lơng ( BHXH, BHYT, KPCĐ ) Tháng năm Số Ghi có TK đối tợng sử dụng (nợ TK) toán TK 334.1 (338.3, 338.4, 338.2 ) I TK 138 - Phải thu khác II TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Đờng quốc lộ 1A Cầu La Sơ - đờng quốc lộ 1A Đờng Bằng Văn - Cốc Đán - Bắc Cạn láng lẻ tỴ Km368 - Km388 QL3 III TK 6271: Chi phÝ sản xuất chung Đờng quốc lộ 1A Cầu La Sơ - đờng quốc lộ 1A Đờng Bằng Văn - Cốc Đán - Bắc Cạn láng lỴ tỴ Km368 - Km388 QL3 IV TK 642.1: Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên phục vụ văn phòng Công ty Tổng 2.3 ý kiến khoán tiền lơng Đôi, Hạt C«ng ty : 140 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhìn vào bảng chia lơng tháng 6/2003 Đội, Hạt nhận thấy việc chia lơng nh bình quân chủ nghĩa tiền công Với việc chia lơng dễ dẫn đến tình trạng chây lỳ sản xuất ngời có thâm niên công tác so bì với ngời thâm niên công tác không khuyến khích sản xuất, kiểm tra, giám sát chặt chẽ dẫn đến tình trạng làm bừa làm ẩu không đảm bảo kỹ thuật, gây thất thoát, láng phí nguyên vật liệu cho công trình Để hoàn thiện công tác tiền lơng xin ®Ị xt mét sè biƯn ph¸p nh sau : + Khi nhận đợc giao khoán công ty giao Đội, Hạt phải vào định mức Nhà nớc để lập định mức nhân công cho phù hợp với trình độ chuyên môn ngời cho phù hợp + Để khuyến khích sản xuất, Đội, Hạt nên áp dụng mức thởng quỹ lơng cho công nhân tích cực công việc theo phân loại A, B, C nhằm đánh giá lực chuyên môn, khuyến khích nâng cao tay nghề góp phần tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nâng cao chất lợng công trình Kết luận Nền kinh tế hàng hoá , tiền tệ buộc doanh nghiệp phải đối mặt với thị trờng Để tồn tại, phát triển kinh doanh có hiệu bên cạnh hoạt động đa dạng phong phú sản xuất kinh doanh, tất yếu doanh nghiệp phải có chế dự báo, 141 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiÓm tra, giám đốc cách toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong thực tập Công ty AP Thăng Long, sâu vào vấn đề lao động tiền lơng công ty nhng qua thấy đợc vai trò, tác dụng việc tổ chức hoạch toán kinh doanh công tác quản lý hoạt động kinh doanh công ty Do điều kiện thời gian tiếp xúc víi c«ng viƯc thùc tÕ kh«ng nhiỊu, kiÕn thøc häc trờng lao động tiền lơng cha sâu, kinh nghiệm viết đề tài ỏi nên khó tránh khỏi thiếu sót trình thực viết chuyên đề Qua viết này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Miến hớng dẫn bảo tận tình cho em trình viết chuyên đề Em xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty quản lý sửa chữa đờng, phận kế toán công ty, nhiệt tình giúp đỡ cung cấp số liƯu cho bµi viÕt nµy 142 ... luận kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Chơng II: Thực trạng hạch toán tiền lơng bảo hiểm Công ty TNHH AP Thăng Long Chơng III: Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán. .. trực tập Công ty TNHH AP Thăng Long, nhờ giúp đỡ phòng kế toán hớng dẫn cô Miến, em viết đề tài: Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH AP Thăng Long Nội dung chuyên đề đợc xây... Nợ số tiền trả số phải trả tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác cho công nhân viên TK 334 có tài khoản cấp 2: TK 3341- Tiền lơng: dùng để hạch toán khoản tiền lơng , tiền thởng khoản phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH AP thăng long , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH AP thăng long , Lập, ngày tháng.năm 2003

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay